Pesti Napló, 1909. május (60. évfolyam, 103-127. szám)

1909-05-19 / 117. szám

12 Budapest, szerda PESTI NAPLÓ 1909. május 19. 117. szám. (*) Vidéki színházak. A pozsony—fiumei szín­társulat igazgatója, Ba 11 a Kálmán, az ősztől kezdve rendezőnek és titkárnak szerződtette dr. P a t e k Bélát, a Népszinház-Vigopera volt agilis titkárát — A debreceni színházi szezont tegnap fejezte be Z i 1 a h y Gyula színtársulata, amely most hat hétig Nyíregyházán fog látszani. — Az aradi színházban, az aradi újságírók testületé kezdeményezésére, egymásután vendégszerepelni fognak a nagyobb vi­déki színtársulatok és ez esték jövedelmét az aradi vesztőhely megváltására szánják. Az első vendég­előadás junius másodikén lesz, amikor is a nagyvá­radi színtársulat játszsza el az aradi színházban a „Tatárjárását. tervvel foglalkoznak, hogy a forgalomba hozott és közfogyasztásra szánt gyengébb tejet csakis forralt állapotban bocsássák a fogyasztók rendelkezésére, mig a nyers tejet a forgalomba hozatala előtt alapos vizsgálatnak vessék alá. * Adókivetés. A főváros adókivetö-bizottságai e héten a következő III. osztályú keresetadójavaslato­kat tárgyalják: Az I. kerületi bizottság e hó 19, 21 és 22-én a külön meghívottakét. A IV. kér. bizottság 19-én a külön meghívottakét. A VII. kér. 3. sz. bi­zottság 19-én a külön meghívottakét. A VIII. kér. 2. sz. bizottság 19-én 5967/a—6087. hrsz.-ig, 21-én 6088—6180. hrsz.-ig, 22-én 6181—6299. hrsz.-ig. régiének. A M. L. Sz. a magyar sporthoz méltóan óhajtván elintézni megbízatását, rendkívüli széles­körű intézkedéseket tesz és tett már a kongresszus rendezésére. Nemcsak a sport terén — hanem társa­dalmi téren is olyan nagyszabású agitációt fejt ki a siker érdekében, aminöre példa a magyar sport tör­ténetében még nem volt. A kongresszus fővédnökéül József főherceg ö fenségét kérték fel. A védnökök tisztségére pedig gróf Apponyi Albert kultuszminisz­tert, Jekelíalussy Lajos honvédelmi minisztert és Fü­­lepp Kálmán főpolgármestert kérték fel. A kongresz­­szus rendező bizottsága a következőképp alakult: diszelnök: gróf Andrássy Géza; diszelnökségi ta­gok: báró Barkóczy Sándor, Banovics Kajetán, Bárczy István, gróf Bethlen István, Brüll Alfréd, De­­mény Károly, dr. Gerenday György, dr. Hankus János, Hennyey Vilmos, Hock János, Iszer Károly, dr. Kovách Aladár, dr. Kovács Ernő, Múzsa Gyula, Nagy Emil, őrgórf Pallavicini György, Perger Fe­renc, dr. Polónyi Dezső, Rákosi Jenő, gróf Teleki Géza, gróf Teleki Sándor, dr. Virava János és a M. L. Sz. elnöksége. A rendező bizottság tagjai még a szövetség többi tisztviselői, tanácstagok, bizottsági tagok és a szövetségi tagegyesületek elnökei és titkárai. (X) A Magyar Labdarugók Szövetsége május 20-ától kezdődőleg uj helyiségében (VIII.', Rákóczi-ut 9. I. em.) tartja üléseit. (X) Házi bajnoki vivóverseny. A Wesselényi Vivó Klub 15-én tartotta szokásos évi házi bajnoki verse nyét az érdeklődök nagyszámú részvétele mellett Dr. F ö 1 d v á r y György nyerte meg a versenyt, aki „a WVK. bajnoka 1909. évre“ címet és dr. Há­­mory László klub-elnök tiszteletdiját kapta. Legerő­sebb ellenfelére Móricz Istvánban talált, kivel a döntő küzdelemben vivása alkalmával a tetőpontra csigázta a szemlélők lázas érdeklődését, mikor az assaut köztük 3:3 arányban állott. Egy páratlanul szép összecsapás közben kapta Móricz a negyedik tusst, minek következtében a második helyre került. Részletes eredmény a következő: Elődöntő: I. csoport: 1- 2. Móricz István és K e r t s á k Géza (holtversenyben) 2—2 győzelem­mel. 3. 4. Eisner Jenő és M a r z s ó Lajos (holt­versenyben) 1—1 győzelemmel. II. csoport: 1. Dr. F ö 1 d v á r y György 3 győzelemmel. 2. Franko Zoltán 2 győzelemmel. 3. T 5 z s Tibor 1 győzelem­mel. 4. Sándor István 0 győzelemmel. A döntőben Móricz, K o r t s á k, dr. F 5 1 d­­váry és Franko vívtak. Eredmény: 1. Dr. Földváry (nyert aranyozott ezüst ér­met bajnoki szalagon, bajnoki címet és dr. Hámory László tiszteletdiját). 2. Móricz (nyert aranykere­tes ezüst érmet és a WVK. tiszteletdiját. 3. K o r t­­s á k (nyert ezüst érmet). 4. Franko (nyert bronz érmet). A dijakat Nagy László alelnök osztotta ki és ugyancsak ő üdvözölte a versenyt követő társas­vacsorán lendületes beszédben a bajnokot. (X) Nemzetközi és főiskolai bajnoki uszóverseny. A Műegyetemi Atlétikai és Football-Klub 1909. má­jus 30-án (vasárnap) este fél hét órakor Budapesten, a Hungária-fürdő uszodájában III. nemzetközi és fő­iskolai bajnoki uszóversenyt rendez, a következő fel­tételek szerint I. Főiskolai egyéni számok. 1. 150 yardos hátuszás Magyarország 1909.—10. évi főis­kolai bajnokságáért. Második kiírás a F. Sp. Sz. meg­bízásából. Védő: Fülöp Károly (MAFK-) 2. 160 yardos előnyverseny. 3. 80 yardos kezdők versenye olyan úszók részére, akik nyilvános versenyen még dijat nem nyertek. II. Nyílt egyéni számok. 4. Főverseny 100 m. (Tiszteletdij.) 5. Főverseny 500 m. 6. Gyors­­úszás 50 y. 7. Elönyverseny 80 y. 8. Előnyverseny 440 y. 9. Kezdők versenye 80 y. 10. Műugrás (4 sza­badon választott ugrás.) 11. Mellúszás előnyverseny 100 m. 12. Fő verseny staféta 3X40 . (Tetszés szerint való úszással.) Vándordíj. 13. Nagy Stafétaverseny 3X40 y. (Mell, hát, magyar úszással.) 14. Staféta­verseny 12X40 y. (Tetszés szerint való úszással) 15. Stafétaverseny 5X40 y. (Bainokok kizárva, tet­szés szerint való úszással.) 16. Junior stafétaverseny 4X40 y. (Tetszés szerint való úszással.) 17. Közép­iskolai stafétaverseny 4X40 y. (Mell, hát, oldal, ma­gyar úszással.) 14. Középiskolai stafétaverseny 5X40 v. (Tetszés szerint való úszással.) (X) A csütörtöki footbali-mérkőzések a millenáris pályán. Május 20-án (Áldozó csütörtök) d. n. hármas magyar mérkőzés színhelye lesz, a Thökőly-uti pá­lyán, részint a MLSz. I. és II. oszt. bajnokságáért, részint a MOTESz. által felajánlott vándordíjért. A mérkőzések sorrendjét a következőképp állapították meg. D. n. fél 2 órakor Postás—MAFK. a másodosz­tályú bajnokságért; d. u. fél 4 órakor a BTK.— KAOE. játszik a MOTESz. serlegért; Fél 6 órakor a FTK.—Törekvés mérkőzik az I. osztályú bajnoksá­gért. A hármas bajnoki és dijmérkőzés megtekinté­sére egy jegy szolgál. (X)Turisztlka. A Magyar Turista-Egyesület Bu­dapesti Osztálya május 20-án, áldozó csütörtökön kirándulást rendez a következő programmal: Dél­utáni kirándulás. Pomáz—Kőhegy—Szentendre. In­dulás a h. é. vasút Pálffy-téri állomásáról <L u. 2 óra 25 p.-kor, Gyaloglás 3Jí óra. .Vasúti költség 80 FŐVÁROS * A Gizella-tér szabályozása. A főváros mérnöki hivatala két tervet készített a Gizella-tér szabályo­zásáról. Az egyiknek D e v e c i s Ferenc műszaki tanácsos és Warga László mérnök a szerzői; a másikat H e u f f e 1 Adolf középitési igazgató dol­gozta ki. A főváros mind a két tervet átkiildte a Ma­gyar Mérnök- és Építész-Egylethez azzal a kérelem­mel, hogy nyilatkozzék, melyiket ajánlja a kivitel alapjául. Az egyesület művészeti és középitési osz­tálya legutóbb tartott ülésében foglalkozott ezzel a kérdéssel és megállapította, hogy a Devecis—Warga­­féie terv sokkal jobb, mint a másik, mégis azt ajánlja, hogy a Gizella-teret hagyják meg a mai alakjában. * Telefon a kerületi orvosok lakásában. A kerü­leti orvosok hivatásuk teljesítése közben gyakran kénytelenek a hatóságokkal érintkezni és a ható­ságok is gyakran telefonon veszik igénybe az orvo­sok szolgálatait Ilyenformán gátlólag hat az a kö­rülmény, hogy az orvosok lakásában nincs telefon. A kerületi elöljárók most arra kérik a tanácsot in­tézkedjék, hogy a kerületi orvosok lakásába beve­zessék a telefont * Saccharin és más édességek. A pénzügyi, ke­reskedelmi és belügyi miniszterek a saccharinnak, vagy más nevek alatt a kereskedelemben forga­lomban levő hasonló mesterséges édesítő anyagok­nak behozatalát eltiltották és csak gyógyszerészek­nek és droguistáknak engedik meg. A forgalomba­­hozatalt illetőleg a belügyminisztérium ngy intézke­dett, hogy a droguista-nagykereskedök a saccharint csak gyógyszerészeknek, kórházaknak és más ható­sági engedelemmel bíró és betegápolásra szolgáló intézeteknek adhassák el, továbbá olyan iparosoknak, akik a saccharin beszerzéséhez való jogosultságukat megfelelően igazolni tudják. Miután előfordult hogy kisebb, különösen vidéki droguisták a saccharint nem külföldről, hanem egyes nagyobb fővárosi droguistáktól szerezték be és a beszerzésnek e mód­jára nézve a rendelet semmiféle intézkedést nem tar­talmaz, a kerületi elöljárók most arra kérik a fővá­ros tanácsát, hogy ennek a kérdésnek szabályozása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. * Eleven automaták. Több utcasarkon ládaszerü alkotmány zavarja a közlekedést. Egy asszony ül az alkotmányban és a nyíláson bedobott pénz ellenében, nem mindig tiszta kézzel, édességeket adogat ki. A tanács kitiltotta az utcáról ezt az Ízléstelen alkot­mányt, de a vállalkozó felebhezett. A belügyminisz­tériumban egy esztendeje hever a felebbezés. A vál­lalkozó megunta a várakozást és most harminc da­rab uj, eféle „automata“ felállítására kért enge­­delmet. * Szemétkosarak. A főváros javítani akarja a gyalogjáró tisztaságát. A forgalmasabb utcák is szennyesek, bár a köztisztasági hivatal által újabban alkalmazott tisztogató fiuk elég szorgalmasan telje­sítik kötelességüket. Hogy ezeknek a gyermekeknek a munkáját különösen a villamos vasutak szakasz­­határainál és a forgalmasabb utcakeresztezésekné! megkönnyítsék, a köztisztasági hivatal hulladék­gyűjtő kosarak felállítását tervezi, hogy a közönség oda dobja be a hulladékot. Az első próbakosarat a Kossuth Lajos-utca és Muzeum-körut keresztezé­sénél fogják felállítani. * A tej. A városoknak tejjel való ellátása tudva­levőleg sok nehézséggel jár. Lipcse városa — mint a Városi Szemlében olvassuk — a tej bakteriológiai vizsgálatára rendszeres vizsgálatot szervezett, amelyből kiderült, hogy száz teipróba közül 78-ban streptokokknsok, tehát gennyet okozó baktériumok voltak. Kiderült továbbá, hogy a tel vegyi vizsgálata sokszor elégtelen. Egy tejkereskedő például, aki a forgalomba hozott tejét gyanúsnak találta, a vegyé­szeti intézettől azt az értesítést nyerte, hogy a tej kifogástalan; a bakteriológiai vizsgálat ellenben ki­derítette, hogy a tej egyötöd része tiszta gennyből áll. Kevéssel rá a tejtermelő is, akitől a tej szárma­zott, jelentkezett a bakteriológiai intézetben s ekkor kiderült, hogy 24 tehene közül 17 gennyes tögyulla­­dásban szenvedett. Lipcse városában most azzal a TESTEDZŐ SPORT (X) Az országos bajnoki lawn-tennls versenyek ötödik napián ismét szép mérkőzéseket volt alkalma élvezni a tennis-sport iránt érdeklődő előkelő közön­ségnek. Különös érdeklődés kisérte Schmidt Ödön és Segner Pál országos bajnokok mérkőzését a baj­noki elődöntőben, melyből a kitűnő formában levő Segner Pál került ki győztesként. Még inkább le­kötötte a közönség figyelmét a bajnoki négyes ver­seny döntője, hol négy országos bajnok állott egy­mással szemben. Zsigmondy, Segner — Schmid Ödön, Tóth Ede ellen. E négy legjobb játékosunk oly változatos és magas nívón álló já­tékot produkált, hogy az általános tetszésnek igen síirün tapsokban adott kifejezést a közönség. Mind­két fél egyelőre egyenlő erősnek bizonyult, mert mindegyik fél egy-egy set-et nyert és a beállott sö­tétség miatt félbe kellett szakítani. Szerda délután az I. oszt férfi handikapban Zsigmondy Jenő ismét mérkőzik Segnerreü és azonkívül is sok érdekes mér­kőzés van előirva, mert minden kiirt számban már az elődöntő mérkőzéseket tartják meg. A verseny be­fejezése csütörtökön délután lesz és ezen érdekes mérkőzésekre már előre is felhívjuk a tennis-játé­­kosok figyelmét A keddi eredmények: Férfi bajnokság: Segner-Schmid 6:3, 6:0. Női egyes baj­nokság: Szerviczky C.—Cséry I. w. o., Szerviczky G.—Balásné 9:7, 7:5. Férfi I. hand.: Kelemen— Selevér J. 6:3, 6:3, Kelemen—Palterer 6:5, 6:4; II. oszt.: Jurenák—Löwy A. 3:6, 6:3, 6:1. Női 1. hand.: M. Horváth—Mészáros E. 6:5, 6:4, Krempels I.—M. Horváth O., Lekky A.—Balásné 1:6, 6:3, 6:3. Férfi páros hand.: Bárczy, Kormoss—Pfeiffer, Salgó 6:3, 6:2. — Szerdán játszanak: délután három órakor: Schmid—Liszka, Mészáros P., Segner—Rik, Izsák Ilona; 3 óra 45 perckor: Tóth, Cséry S.—Zsig­mondy, Cséry K., vegyes páros bajnoki döntője: Schmid v. Liszka—Bárczy, Kieger—Feketeházy; 5 ó. 15 perckor: Cséry I., gróf Csáky 1.—Cséry S., Ma­gyar K„ Löwy v. Palterer—v. Schmid, Tóth—Segner, Rakovszky, Krempels, Lekky, Kieger v. Feketeházy— Mihalkovics: 6 órakor: Mészáros, Segner v. Izsák, Rik—M. Horváth O.—Bárczy, Cséry I., gróf Csáky I. v. Cséry S., Magyar K-—Cséry K., Cséry Lajos, Kieger v. Feketeházy v. Mihalkovics—Jurenák, Della Donna— Pöschl; 6 óra 45 perckor: Segner v. Zsig­mondy—Schmid v. Liszka v. Bárczy. (X) Házi uszóverseny. A Műegyetemi Atlétikai és Football-Klub házi uszóversenye a múlt szombaton folyt le szép sikerrel a Császárfürdő férfi-uszodájá­ban, a klub nagynevű alelnökének, M a r 61 i Gézá­nak jelenlétében, aki buzdító szavak kíséretében osztotta ki az értékes dijakat a nagy számban meg­jelent úszóknak. Részletes eredmény a következő: I. Stafétaverseny 3X35 m. (tetszés sze­rinti úszással.) 1. a d) csapat (Martiny, Horváth, Liebner) ser. 1 p. 12.8 mp. 2. a c) csapat (Eisner F., Eisner R., Szegő) 13 mp. h. 4 csapat II. Hátuszáshandicap 70 m. 1. Szegő (4 mp. h.) 1 p. 06.6 mp. Liebner 10 mp. 4 induló. III. 70 m.-e shandikap. (2 előfutam.) 1. Halász (1 mp. h.) 58.4 mp. 2. Zsoldos L. (3 mp. h.) 3. Bene­dek (4 mp. h. 4. Eisner (7 mp. h.) 13 induló. IV. Kezdők versenye 70 m. 1. Zsoldos L. 55 mp. 2. Benedek és Madary Holtversenyben. 7 induló. V. Stafétaverseny 3X35 m. (vegyes). 1, a c) csapat (Liebner, Martiny, Szegő) II mph. 1 p. 26 mp. 3 induló csapat. VI. M e 11 h a n d i c a p 70 m. I. Kovács (9 mp. h.l X p. 14. mp. 3 induló. VII. 210 m.-es handicap. 1. Fekete István (13 mp. h.) 3 p. 10.8 mp. Jó idő. 2. Rimanóczy J. (13 mp. h.) 6 induló. VIIT. Vigaszverseny 35 m. 1. Scholz 21.4 mp. 3 induló. (X) Nemzetközi labdarugó kongresszus Buda­pesten. A Magyar Labdarugók Szövetségét ama ki­tüntetés érte, hogy a Nemzetközi Labdarugó Szövet­ség őt bízta meg az 1909. évi kongresszus rendezé­sével Budapesten a pünkösdi ünnepek alkalmával fog eleget tenni a M. L. Sz. eme megbízásnak, ami­kor is az összes társszövetségek (angol, német, osz­trák, francia, svájci, dán. holland, belga, svéd, finn, olasz, spanyol) kiküldöttei a magyar fővárosba se-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék