Pesti Napló, 1910. augusztus (61. évfolyam, 182–206. szám)

1910-08-02 / 182. szám

Budapes­t. k?de Az utóbbi idő­ben dr. Crippen már nem keresett annyit, mint régebben és lehetséges, hogy anyagi zavar­­ban arra kérte a feleségét, hogy ékszerének e­z részét zálogosítsa el vagy adja el, amit azonb­an az asszony nyilván vonakodott megtenni. A rendőrség megállapította azt is, hogy dr. Cri­ppen már több mint egy év óta folytatott vis­zonyt Le Nové Etellel, aki azért lakott családjá­tól elválva külön lakásban. Való­színű, hogy Belle Elmore is tudott férjének a viszonyáról. Az azonban kétségtelen, h­ogy Crippen semmi esetre sem azért gyilkolt­a meg a feleségét, hogy Le Névé Etel az övé­­­hessen. Ilyen körülmények között mind valószín­űbbnek látszik, hogy d­r. Crip­pen nem előre megfontolt szán­dékkal követte el a gyilkosságot, hanem inkább féltékenységi drámáról van szó. A quebeki rendőrségen. London, augusztus 1. (Saját a­d­ó s i 1ó­n­k­t­ó­l.) Crippen és Le Névé ma megjelentek a quebeki rendőrbíró előtt. Itt kö­zölték velük letartóztatásukat, a rendőrfelügyel­ő igazolta személyazonosságukat. Csütörtökön Londonból titkosrendőr megy guebekbe, ho­gy hivatalosan is kérje a kiada­tást. Dr. Cri­ppen visszanyerte önuralmát és nyugodtságát. Ouebekbe való útján regényt ol­vasott. Dev megkísérelte, hogy vallomásra bírja, de hast­alan. Csak egyszer beszélt Crip­pen, arról érde­klődve, hogy érzi magát Le Névé. A leány hiszti­rikus módon viselkedik. Az a hír, hogy meg aka­rta mérgezni magát, nem hiteles.­­Anyjának hoz­zá intézett távirata nagy hatást gyakorolt rá. A detektívek azt hiszik, hogy ez vallomásra fog­ja bírni. Le Névé anyja még nem kapott a távir­atra választ. F" —------------— ~ --- ■ ■—­ A spanyol kultúrharc. — A vatikán spanyol követ visszahívása. — Budapest, augusztus 1. Az elfojtó­­ és bizonytalanságokkal teljes forrongást ma fölváltotta a nyílt háború. De Ojeda, Spa­yolország szentszéki követe ma eltávozott Ró­mából és a csodaszép spanyol üdülőhelyre, S­an­ Sebastiánba utazott. Ez már határozott ken­yértörést jelent a spanyol hatalom és a Vatikán között, amit az is bizonyít, hogy már a madrid pápai nuncius visszatéréséről is szó van. Aziránt az első perctől fogva sem volt két­ség, hogy C­­­n­a­­­e­­­a­s tudatosan kereste a harcot s éppen azért most, amikor az első döntő lépést megtett­e, természetes, hogy nem fog megállani, hat sm tovább folytatja küzdelmét a klerikális vés­edelemnek a kiirtására, de leg­alább is csök­kentésére. Most már egyébként alig is lehet k­űség aziránt, hogy Canalejas vak-­­ merőnek látsz­ó vállalkozását teljes siker fogja kísérni. Alfon király Biarritzban sportol, ami­­ a legfrappánsa­bb jele annak, hogy teljesen meg­­­ bízik miniszte elnökében, ami viszont azt jelenti, hogy Canales­­s zavartalanul intézheti a harci­­ terveit.­­ A kulturh­arcról a mai napon az alábbi táv­­j­ratokat kaptá­k: v­álasz a szentszéknek. Madrid, augusztus 1. (F a­b r­a. A minisztertanács ülésén a mi­niszterelnök k­özölte, hogy mily távirati választ küldött a vat­káni nagykövet útján a szentszék legutóbbi jegy­zékére. Madrid, augusztus 1. A „Mana­ia“, Canalejas lapja, azt írja, hogy a Vatik­ánhoz intézett jegyzék világos és tiszta. Nem f­ogadja el a Vatikán által szabott föltételeket,­­ már kevésbbé, mert nem ezek a föltételek idé­zék fel a harcot, mert hiszen a katolikusok m­ár régebben és nyíltan állást fog­laltak a korm­ány ellen. A válaszjegyzék a vé­gén kijelenti, hogy a kormány, mely a Vatikán­nak nem ado­tt panaszra okot, a diplomáciai viszony meg­szakításából származó következ­ményekért se­timinő felelősséget nem vállal. 3/5fe£ PESTI NAPLÓ 1910. augusztus 2. 182. szám. Róma, augusztus, 1. Az „Osservatore Romano“ írja: Hiteles információk szerint vasárnap, délután három óráig nem adták át a szentszéknek Spanyolor­­szág válaszjegyzékét. A spanyol nagykövet elutazása: Róma, augusztus 1. De Ojeda spanyol követ ma reggel nyolc órakor San­ Sebastianba utazott. A spanyol kormány jegyzékét Gonzales márki ügyvivő fogja a szentszéknek átadni. A belügyminiszter nyilatkozata: Madrid, augusztus 1. A belügyminiszter tegnap úgy nyilatkozott a Vatikán magatartását illetőleg, hogy ott tévednek, ha azt hiszik, hogy a spanyolok fanatikusok és ha majd megértik, hogy már nem élünk a múlt század szel­lemében, akkor talán velünk sem bánnak máskép­pen, mint a többi nagy nemzetekkel. A hangulat Spanyolországban. Madrid, augusztus 1. A köztársasági és liberális lapok helyeslik Cana­lejas férfias eljárását és felszólítják, hogy maradjon meg továbbra is ezen az úton. A katolikus lapok a miniszterelnököt elpártolással vádolva kijelentik, hogy a katolikusok készek a­­küzdelemre. A pápa hatalma csak annyira nemzeti, mint a királyé. Madrid, augusztus 1. A bilbaói klerikálisok, azért, mert tervezett tün­tető felvonulásukat eltiltották, táviratot intéztek a miniszterelnökhöz, melyben azzal­­fenyegetik a kor­mányt, hogy felkelés fog kitörni, ha­­az állam az egyház követ­elé­sei­t n­e­m tel­jesíti. ’ ‘ ' Madrid, augusztus 1. A bilbaói lapok jelentése szerint tegnap számos katolikus a pápához hódoló táviratot küldött. A katolikusok augusztus hetediki manifesztációját ren­dező bizottság címére egész Spanyolországból he­lyeslő és szerencsekivánó táviratokat küldenek. Igen sok helység templomaiban, különösen San Sebastian­­ban és Bilbas környékén prédikációkat tartanak, amelyekben a kormány eljárását éles kritika tár­gyává teszik. A Vatikán álláspontja: Róma, augusztus 1. Vatikáni körökben azt mondják, hogy a spanyol kormánynak a lapokban közölt jegyzéke hiába tö­rekszik arra, hogy a szerepeket fölcserélje. A Cana­­lejas-kormány kezdettől fogva egyebet sem tett, mint szakadatlanul sértette a konkordátum­­szellemét és betűjét. Ez a rendszeres eljárás az egész világon azt a benyomást kelti, hogy a spanyol kormány nem akar tárgyalni, nem akar megegyezésre lépni, ha-­­­nem csakis minél több zavart kíván kelteni, hogy azután bonyodalmak keletkezzenek. Teljesen indoko­latlan ezek után, ha a spanyol kormány jegyzékében azt állítja, hogy a szentszék a tárgyalások folytatá­­­­sát ahhoz a föltételhez kötötte, hogy a spanyol kor­mány az egyházi ügyekre vonatkozó legutóbbi in­tézkedéseit felfüggeszti A szentszék föltételei csakis azokra az intézkedésekre szólottak, amelyeket a spa­nyol kormány avégből tett, hogy ezek ügyében, amelyek tárgyában különben éppen most tárgyalá­­sok vannak folyamatban, törvényeket hozhasson és a kongregációkat nemcsak a konkordátum, hanem az általános egyesülési jog rendelkezéseivel ellentét­ben, egészen külön elbírálás alá vesse. A spanyol kormány különben is igen tapintatlan, amennyiben a lapokkal közli válaszait, mielőtt azokat még a szent­széknek elkü­ldené és ez is már eléggé bizonyítja, hogy milyen szellemben kívánja a spanyol kormány a Vatikánhoz való viszonyát irányítani Róma, augusztus 1. Az „Osservatore Romano“ jelenti, hogy a spanyol kormány jegyzéket Merry del Val államtitkár ma reggel kapta meg­. Ugyane lap a sajtóban elterjedt hírekkel szentben kijelenti, hogy a madridi pápai nuncius nem kapott parancsot, hogy Madrid­ból eltávozzék. _ Frankfurt, augusztus A „Frankfurter Zeitung“ jelentése szerin madridi pápai nuncius elutazása h - » . . * , • T­v. közelebb megtörténik. A királyi pár elutazott. San­ Sebastian, augusztus 1. A spanyol király a királynéval ma Hell­dayen át gyorsvonattal Párisba utazott. MEGYÉK ÉS­ VÁROSOK. Revolver a közgyűlésen. . Maros-Torda vármegy­e ma tartotta meg közgyűlését. Ezen a közgyűlésen páratlanul­,bot­rányos jelenetek játszódtak le. Erősdy főistent tintatartókkal megdobálták, mire­­a főispán revolverét rántotta elő. Ezt megelőzőleg a főispán k­it­ép­te a fő jegy a kezéből azt az írást, amelyről egy sz­vazás eredményét olvsata le. A szemben ált pártok, persze, nem nézték ezt nyugodalmasan Lármáztak, kiabáltak és igazán csak hajszál választotta el őket attól, hogy bírókra keljenek. E sajnálatos szcénák eredete abban az el­lenségeskedésben keresendő, amely Erősdy pártja és az ellenzék között még a Fejérváry­­korszakban megszületett. Most, hogy Erősdyt főispánná nevezték ki, ez az ellenségeskedés még­ izzóbbá­ vált és a maihoz hasonló jelene­tekben tör magának utat. " A viharos közgyűlésről szóló tudósítások a következőket mondják el: Napok óta készült Maros-Torda vármegye ellen­zéke arra, hogy a mai napon összehívott, közgyűlése:­ Erősdy Sándor főispán ellen bizalmatlanságának ki­­­­felezést adhasson. Az ellenzék már tíz óra­ előtt szer­vezetten, egy csoportban vonult fel a közgyűlésre, hangosan tüntetve Köllő Ignác alispán, gróf Beth­ I­e­n István, D­é­s­y Zoltán, G­á­l Sándor és U­r­­mánczy Nándor képviselők, a vármegyei ellenzék vezérei mellett. A főispán meghívására kiküldött bizottság egyik­ tagja, Losonczy Miklós földbirtokos kijelentette, hogy ő nem fogadta el azt a megbízatást, hogy a főispánt meghívja a közgyűlésre. Ezután Erősdy főispán megjelent a közgyűlé­sen. A törvényhatósági bizottság ellenzéki tagjai úgy őt, mint gróf Teleki Samut percekig tartó abcugo­­lással fogadták. Gróf Bethlen István interpellációt intézett az alispánhoz a tavaszi közgyűlés meg nem tartása miatt. Köllő Ignác alispán válaszában kijelentette, hogy április óta többször tett előterjesztést a főispán­hoz a közgyűlés összehívása céljából, de a főispán azzal az indokolással, hogy a képviselőválasztások miatt a kedélyek izgatottak,­­ a közgyűlés össze­hívását megakadályozta. Bethlen István a választ nem vette tudomásul, hanem azt indítványozta, hogy az ügyet tűzzék ki na­pirendre. Bethlen indítványára névszerinti szavazást kért az ellenzék, melynek eredményeként az indít­ványt száz szavazattal kilencvenkilenc elle­nében elvetették.­­óriási botrány tört ki a szavazás eredményének kihirdetésére, s csak hosszú idő­ múlva, nagy nehezen sikerült a főispánnak a ren­det helyreállítani. Ezután Désy Zoltán interpellálta meg az al­ispánt Erősdy Sándor és Nagy József volt alispán fe­gyelmi ügyében, melyet a belügyminiszter a vár­megye közigazgatási bizottságának határozata elle­nére törölt Köllő Ignác alispán válaszában kijelentette, hogy a belügyminiszterhez a kérdésben felírt, de a főispán az ügy befejezését megakadályozta. D­é­s­y Zoltán a választ nem veszi tudomásul, és napirendre tűzését indítványozza. A főispán pártja ekkor olyan zajt ütött, hogy a közgyűlést délután egy óráig a főispán felfüggesz­­­­tette Egy órakor a folytatólagos közgyűlésen megtör- I­tént Désy indítványa fölött a szavazás Désy indít­­­­ványát 94 szóval 88 ellenében elfogadták. Ret­­­­tenetes lárma keletkezett, mikor Balla Aladár főjegyző

Next