Pesti Napló, 1910. augusztus (61. évfolyam, 182–206. szám)

1910-08-02 / 182. szám

8­­Budapest, kedd PESTI NAPLÓ 1910. augusztus 2. 182. szállt. szavazás eredményét kihirdette. Erősdy főip­­án a főjegyző kezéből a jegyzőkön­y­­et, melyről a szavazás eredményét ol­ás­t­a, kitépte. Az ellenzék tagjai, látva a fő­­spán nyílt erőszakoskodását, tintatartókat é­s könyveket dobáltak feléje. A főispán revolvert vett elő és azzal fenyegetőd­­zött. Rendkívül izgatott hangulatban, mely már-már tettlegességre került, a főispán a közgyűlés folyta­tását holnap délelőtt tíz órára halasztotta. * Félhivatalosan ezeket jelentik a botrány lefolyás­­áról: A szavazásnál a szavazatok összeszámlálásakor nagy botrány keletkezett, mert a szavazatok ered­­m­­énye kétféleképp konstatáltatott. Az ellenzékiek hamis statisztikája szerint az ellenzéknek két­­szótöbbsége volt, míg ténylegesen a főispán pártjá­­nk volt öt szótöbbsége. A vita hevében nagy kava­­pdás támadt, igen sokan az elnöki asztal köré cso­portosultak s több inzultus történt. Közben az ellen­zéki kisebbség a szavazólisztákat össze­tépte és különböző tárgyakat dobált az elnöki emel­vény felé; egy hamutartó a főispánt a vál­lán találta. A főispán erre a közgyűlést berekesz­tette. A gyűlést holnap délután folytatják. A délután folyamán a főispán ebédet adott, ame­lyen báró Kemény Kálmán főrendiházi alelnök üd­vözölte a főispánt, aki a törvény alapján áll és aki mellett szilárdan kitart pártjával. A mai délelőtti közgyűlésen történt ellenzéki bru­talitást az ellenzék komolyabb tagjai nyíltan elítélik és kijelentették, hogy a közgyűlésen nem vesznek részt.­­ (Törvényhatósági élet.) Kaposvárról je­lentik, hogy Somogy vármegye törvényhatósági bi­zottságának mai ülésén Makfalvay Géza főispán átnyújtotta Pr­a­c­h­n­e­r Sándor főjegyzőnek a ki­rály által adományozott Ferenc József-rendet. A fő­jegyzőt lelkesen ünnepelte a közgyűlés. — Sátor­aljaújhelyről jelentik: Dókus Gyula alispán abból az alkalomból, hogy e hónap 26-án töltötte be közszolgálatának negyvenedik évét, Tátrafüredről nyílt levelet intézett a megyei tisztikarhoz és levelé­ben megcáfolja azokat a célzatos híreszteléseket, hogy nyugdíjaztatását fogja kérni.­­ (Az evangélikusok és a Borromeus-enciklika.) Nyíregyházáról táviratozzák. A tiszavidéki evangé­likus egyházmegye Nyíregyházán tartotta meg ez évi rendes közgyűlését M­a­t­e­r­n­y Lajos főesperes és M­e­s­k­ó László volt államtitkár, egyházmegyei felügyelő elnöklése mellett. M­e­s­k­ó László fel­ügyelő megnyitó­ beszédében részletesen foglalko­zott egyebek között a Borromeus-féle enciklika kér­désével és többek hozzászólása után indítványára egyhangúlag kimondotta a közgyűlés, hogy meg­ütközéssel és felháborodással veszi tudomtásul az enciklikában foglalta­kat; sajnálkozással értesül arról, hogy egy ma­gyar főpap a jus placetum regii mellőzésével az enciklikát egyházmegyéje papjai között szétkü­ldötte és jóleső érzéssel látja, hogy ez csak egy egyház­megyében történt meg; a képviselőházban egy in­terpellációra adott kormányelnöki válasz után biza­lommal várja a közgyűlés a kormány intézkedéseit a felekezetek közti béke megóvása érdekében. El­határozta a közgyűlés, hogy felér egyidejűleg a kerü­lethez, hasson oda az egyetemes gyűlésen, hogy a protestánsoknak az enciklika elleni tiltakozásában a ■magyar evangélikus egyház is méltó részt vegyen. A két napig tartó közgyűlésen elintézett ügyek kö­zül egyik legnevezetesebb az ingyenes népoktatásról szóló törvény életbeléptetése folytán szükséges in­­tékedések megtétele; felhívják az összes iskolákat, hogy a beiratási díjakból az iskolai könyvtárakat, ahol ilyenek még nincsenek, mielőbb szervezzék, örvendetesen vette tudomásul a közgyűlés, hogy az egyházmegye területén lakó evangélikus tankö­telesek közül, beleértve az ismétlő­ iskolaköteleseket is, egy százalékot sem tesz az iskolába nem járók száma. A Pesti Napló telefonszámai: VI., Podmaniczky-utca 12. Szerkesztőség:....................20—10. Felelős szerkesztő: . . . 22— 03. Külföld és vidék: .... .—37. Kiadóhivatal:.................... 23—42. A beocsini emberpusztulás. Budapest, augusztus 1. A beocsini katasztrófa áldozatait eltemett­­ék. A temetés költségeit a gyár vezetősége magára vállalta. Ugyancsak a gyár vezetősége két fekete zászlót tűzetett ki az áldozatok tisz­­teletére. Talán még az árvákról és özvegyek­ről is fog gondoskodni az igazgatóság, de hogy milyen mértékben, erről még nem nyilatkozott. A meghatottság e nyilvánvaló jelei tudo­másul vehetők — de nem enyhítenek egy-két tényt, így nem magyarázhatják meg, hogy miért zárta el az igazgatóság a katasztrófa színhelyét a nyilvánosság embereitől? Miért nem engedték meg az újságíróknak hogy körül­nézzenek és megvizsgálhassák a katasztrófa okait? Van talán valami rejtegetni valója az igazgatóságnak? Ha nem érzi magát bűnösnek, önként kellene a lehető legnagyobb nyilvános­ság elé állania. A szerncsétlenség okát is ho­mályban hagyja az igazgatóság, holott éppen ide irányul a legnagyobb és legjogosabb kíván­csiság. Kazánrepedés ... De mi idézte elő ezt a repedést? Miért repedt meg éppen most ez a kazán és miért nem előbb? Kicsoda vizsgálta meg utoljára ezt a kazánt és mikor? Ezekre a kérdésekre egyelőre nem válaszol az igazgatóság. Meglássuk, vájjon a megindult vizsgálat fog-e válaszolni. Annyi bizonyos, hogy a gyár igazgatóságának viselkedése legalább is furcsa. Ilyen esetekben nincs a titkolódzásnak helye. Hogy a koporsók mellé nem engedik a munkásokat, hogy a munkások még koszorúkat sem tehetnek elhunyt bajtársaik sírjára, hogy a koporsó fölött beszélő szónokokat jól megválogat­ták: ez nem olyan embereknek az eljárása, akik nyugodtan néznek a közvélemény szeme közé. Mai tudósításunk így szól: (Az igazgatóság elbeszélése.) A félhivatalos M. T. I.-nak azt jelentik Titelből: A beocsini katasztrófára vonatkozólag megálla­pítható, hogy a szerencsétlenség előtt két munkás a kazán tisztításával foglalkozott. A kazán mindössze 3 év óta áll üzemben, megengedett feszültsége 90 lég­környomás volt. Megállapították azt is, hogy a rob­banás idején 0,3 fok légkörnyomással kevesebb fe­szültséggel dolgoztak, mint a maximum. Ezt Steiner lakatos állítja, aki a festmérőt a katasztrófa előtt néhány pillanattal megnézte. A túlhevítővel már ré­gebben dolgozik a gyár, vasból készült. Hausschiff Albert, a technikai osztály igazgatója a katasztrófa okát úgy magyarázza, hogy a túlhe­vítő öntött­vas anyagában az idők folyamán beál­lott változás következtében — amint fűtés közben hideg levegő érte — defektus történt, széttört, a ka­zánt megrep­esztette, s a szerencsétlenséget közvetetlenü­l a kazán repedésekor kiömlött gőz okozta. A kazán, amely körülbelül 8—10 méter mázsa súlyú, a gépház egyik tetőzetén keresztül a két mé­ter távolságban álló párhuzamos zsákraktár épületének tetőzetét átszakította és a raktárhelyiségbe esett. A kazán másik része a har­madik, szomszédos, párhuzamos átmenő raktárház tetejére esett, hol a tetőzetben fennakadt. A harma­dik, a legsúlyosabb része a cementrakodó helyiségbe szakadt és három dolgozó munkás közvetetten kö­zelében esett le. A robbanás pillanatában 9 óra 32 perckor a kazánházban a fűtő és a kazántisztító tar­tózkodtak. Steiner javító-lakatos szintén benn tar­tózkodott és súlyos zúzódásokkal megmenekült. A gépjavító-mű­helyen ugyanekkor hat munkás végezte munkáját. A gyár vezetősége ma tette közzé a katasztrófa áldozatainak névjegyzékét, amely szerint meghal­tak: Vég János gépvezető, 52 éves, Cser Lajos gé­pész 37, Ráb József esztergályos 43, Remete Ká­roly lakatos 28, Fischer Ferenc fütő 35, Hajdú Ist­ván fütő 22, Bara János lakatos 23, Dolentsek Antal szentoló 19 éves és Muramalom mohamedán munkás. Ezenkívül megsebesült súlyosan: Bakos Mihály fel­vigyázó 25, Ocsovai Márton lakatos 18, Oberth Bá­lint lakatos 23 éves. Tizenhárman könnyen sebesül­tek meg, kik sérüléseik könnyű természeténél fogva orvosi segítséget nem vettek igénybe. A gyár vezetősége a katasztrófa megtörténte­kor tüstént értesítette a hatóságokat, köztük a kazán­biztost is, kinek megérkezését mára várják. A gyár­vezetőség intézkedésére nyomban orvosi segítségről történt intézkedés. Elsőnek érkezett dr. Konyo­­vits cserevics orvos, aki dr. Fischer gyári orvos­sal egyetemben hozzálátott a mentéshez. A ka­tasztrófa után egy órával érkeztek Újvidékről orvo­sok, újságírók és polgárok, akik egyaránt serényen hozzáláttak a mentéshez. Az orvosok esti hét óra­kor távoztak. A gyár főbejáratánál két fekete gyász­­lobogó jelzi a gyászt. A katasztrófa áldozatainak hozzátartozóiról a gyár vezetősége gondoskodik, va­lamint az áldozatok eltemetéséről is. Ma érkezett Illékről a kerületi kapitány és megindította a leg­szélesebb alapon a vizsgálatot. (Az iparfelügyelő vélekedése.) Hoffmann zágrábi iparfelügyelő, aki ott van a szerencsétlenség színhelyén, a következőket mon­dotta egy hírlapírónak: — Még jóformán meg se kezdtük a vizsgálatot s igy bizonyosat nem mondhatok. Az azonban nem igaz, hogy holmi dinamitpatron okozta a szerencsét­lenséget. A gépekben volt a hiba feltétle­nül, meg az ellenőrzésben. Ha a vizsgálatot befejeztük és a mitrovicai törvényszék vizsgálóbirája is megejti a nyomozást, hivatalos jelentést fogunk kiadni a szerencsétlenség okáról. Azt azonban mond­hatom, hogy világrekordot teremtett ez a szerencsétlenség. (A munkások nézete.) Maguk a munkások ezt beszélik a katasztrófa okáról: " Az az ezerlóerős gőzgép, amelynél a robbanás történt, régóta rossz volt. Bejelentettük ezt az igaz­gató úrnak is, de is azt mondta, hogy most na­gyon sürgős a munka, majd csak az ősz­szel javíttatja ki a kazánt. Pár nap előtt újból szóltunk, hogy folyik a kazán, de csak nem tettek semmit. Ez az egyik baj. A másik az, hogy a futók is lelkiismeretlenek voltak". Nem egyszer esett meg, hogy egész fiatal és új mun­kásokra, akik még csak két-három napja dolgoztak­ a gép mellett mint lapátolók, bízták a fűtést s ezek aztán könnyen túlfűthették a kazánokat. De elsősor­ban a gyárvezetőség bűnös ebben a nagy katasztró­fában.­­ -----------------T-- ■ ■ ==3 Tüntetés a lakásdrágaság ellen. — Nyomor az utcán. — Budapest, augusztus 1. (Saját tudósítónktól.) Mindazoknak, akiknek a családirtó, budapesti nyomorúságról hiá­nyos fogalmaik voltak, tegnap délután közvetlenül, saját szemükkel láthatták, milyen nagy a szegény­ség ebben a városban, amelynek sok ezer lakója az utcára vitte saját nyomorúságát. Mert, ha nincs is szégyelni való a szegénységen, ezzel már mégis úgy vannak az emberek, hogy inkább­ elleplezik nyomorúságukat, nem hogy kérkednének vele. Teg­nap pedig ott i­kitott a főváros legnépesebb, leg­forgalmasabb utcáin a pesti szegénység, a szánal­mas nyomorúság. Nehéz munkától megrokkant, ér­des kezű emberek, akik napestig verejtéket hullat­nak a gyárak és műhelyek fullasztó levegőjében, tele torokkal kiabálták bele ebbe a nagy városba, hogy hiába görnyednek fáradságos munkában, hiába dolgozzák le körmüket az ujjukról, hiába kop­lalnak és éheztetik családjukat, nem veszik hasznát testet-telket pusztító munkájuk gyümölcsének. A lakásdrágaság súlya alatt roskadoznak, mindenük­től megfosztja őket a lelketlen házbéruzsora. Budapest sok ezer lakója, a szociáldemokrata párthoz tartozó munkásnép a lakásdrágaság ellen tüntetett vasárnapi monstre­ felvonulásával. Nem a nagy tömegben való demonstrálás tette impozánssá ezt a felvonulást, hanem azok a színek, amelyek megható és megdöbbentő módon tárták föl a dol­gos emberek nyomorúságát. Akár ki sem nyitották volna a szájukat a tüntetők, úgy kiabáltak, ordí­tottak a város szeme elé táruló színek. A nyomor, kis penészvirágai, a kiéhezett, viaszos arcú, vér­­telen, sápadt, összeaszott gyermekek nyitották meg a tüntető menetet. Ennél szívhez szólóbb, szívet té­­pőbb képet még nem látott Budapest utcája.

Next