Pesti Napló, 1910. szeptember (61. évfolyam, 207–232. szám)

1910-09-01 / 207. szám

Budapest, csütörtök PESTI NAPLÓ­­1910 szeptember T. 207. szám. 5 .— Az újságokban sokat írnak arról, miként vé­dekezzünk a kolera ellen — írja a kolerától félő asszony levelében — sőt a mai napon a fővárostól hirdetményt is kaptunk, amely ugyancsak arra ok­­tat ki bennünket, hogy mi a teendőnk az ilyen vé­szes időben. Ez rendjén is van így, azonban mi. A kos­ utcai és pasaréti telektulajdonosok mégis roppant nagy veszedelem előtt állunk, mert kertész sem tudna ügyesebben ágyat csinálni pa­lántái részére, mint amilyen ügyesen kolerát ültet az orrunk elé a hatóság. Mert telehordták ezt a vidéket szeméttel, em­beri és állati hulladékkal. Tizenöt-húsz szekérre való trágya fertőzi a levegőt, az úgynevezett vil­lák és nyaralók levegőjét. Minderről még a tavasz­­szal jelentést tettünk a hatóságnak s a városi hiva­talból ki is küldöttek egy szolgát, aki meghagyta a teleprendező svábnak, hogy az esetben, ha sze­metet hoznak, rögtön takaríttassa el, mert az urak panaszt tettek. Az eredménynyel egészen meg lehetünk elé­gedve, mert azóta igen nagy gondot fordít a sváb­ arra, hogy minél több szemetet hordjanak ide és lehetőleg minél közelebb rakják le a lakóházak mellé. Nem mertünk többet szólni, mert ha ez lett panaszunk eredménye, akkor újabb felszólalás után a jövőben már csak a nyaralók udvarára és tel­keinkre hordatják a koleracsk­ák melegágyát, a pisz­kot és szemetet. A pozsonyi halott, Pozsony, augusztus 31. T­r­n­k­a Magdolnát, a „Regensburg11 gő­zös kolerában elhunyt ötvenegy éves szakács­nőjét ma délelőtt a központi temetőbe vitték, amelynek hullacsarnokában a boncolást Mun­­ker Henrik állami kórházi boncoló orvos vé­gezte K­a­i­s­e­r Károly közegészségügyi fel­ügyelő, a városi tiszti orvosok és a törvény­­széki orvos jelenlétében. A boncolás eredménye igazolta a bakteriológiai vizsgálatot, amely sze­rint Trnka csakugyan ázsiai kolerában szenve­dett. A boncolási jegyzőkönyvet felterjesztették a belügyminiszterhez. A boncolás végeztével a holttestet szublimátba áztatott kendőkbe s az­után fürészporral kitöltött karbolos koporsóba tették. Ez a koporsó azután fürészporral kitöl­tött második karbolos ládába került, amelyet lezártak és három méter mély sirgödörbe bo­csátották le, majd fél méter mázsa meszet öntöt­tek rá. A temetési szertartást lovag C­z­a­j­­­kovszky Evariszt pápai kamarás végezte. A hatósági személyeken kívül senki sem volt jelen a temetésen. Óvóintézkedések a vidéken. Pozsony, augusztus 3. W­a­i­s­e­r Károly egészségügyi felügyelő ma dél­után Mergl Ödön tiszti főorvosssal megjelent a Regensburg gőzösön. A gőzös személyzete minden egyes tagjának váladékával bakteriológiai vizsgála­tot fognak végezni. A Regensburg gőzös vesztegzára pénteken véget ér. A tiszti főorvos kijelentette, hogy az inkubációs idő elmúlt és újabb megbetegedéstől nem kell tartani. Győr, augusztus 31. Gönyő községet öt napi meggyelés alá helyezték, mely határidő ma telt le. Miután veszély nin­csen, a hajókalauzok útrakelését megengedték. Biz­tonsági szempontból elrendelték, hogy Gönyőn, amíg a községi orvos a hajót meg nem vizsgálta, sem hajósok, sem utasok partra nem szállhatnak. Dr. Holländer Hugó közegészségügyi felügyelő holnap­­visszautazik Budapestre. Sepsiszentgyörgy, augusztus 31. Sepsiszentgyörgy városa a kolera elleni védeke­zésre ötezer koronát szavazott meg. A bécsi betegségek. Bécs, augusztus 31. A városi főorvosi hivatal jelentése szerint a teg­napi nap folyamán a Ferenc József-kórházba szállí­tott beteg személyek állapota semmi okot sem ad az aggodalom­ra. A mai nap folyamán szin­tén két egyént hoztak be a kórházba, akik hasonló­képpen gyomorbajban szenvednek és mindkettőt csak azért tartották ott, mert házi ápolás hiányában helye­sebb volt őket kórházi ápolásban részesíteni. Bukarestben kolera van. Bukarest, augusztus 31. Trapurciuné asszony, akit néhány nappal ezelőtt koleragyanús megbetege­dése miatt férjével és négy esztendős fiával együtt kórházba szállítottak, ma a kórházban meghalt. A bakteriológiai vizsgálat megálla­pította, hogy ázsiai kolerában halt meg. Férjének és gyermekének állapota vala­mivel javult. A házat, amelyben a család la­kott, csendőrök vették körül, akik senkit sem bocsátanak ki. A lapok felszólítják a belügyminisztert, hogy n­e t­i­t­k­á­l­j­on e­l s­e­m­m­i­t, hanem min­den esetet azonnal hozzon nyilvánosságra. A polgármester tegnap hosszabban­­tanácskozott az egészségügyi felügyelővel és elhatározták, hogy a bukaresti vásárcsarnokokat alapos ki­tisztításuk céljából ideiglenesen be fogják zárni, hogy a kolera esetleges továbbterjedését meg­akadályozzák. A berlini veszedelem, Berlin, augusztus 31. Tegnap este egy koleragyanús fiatal leányt szállítottak a kórházba. A leány az anyjánál lakott. A legutóbbi időben koleragya­nús megbetegedés miatt kórházba szállított em­berek közül eddig egyetlen e­gynél sem állapították meg a kolerát. Berlin, augusztus 31. (Saját tu­d­ó­s­í­t­ó n­y t­ó 1.) Berlinben a bejelentett esetek egyikében sem állapítottak meg kolerát; valamennyinél kiderült, hogy csak erős hányásról volt szó. Ellenben a Spandau­­ban elhunyt Sarnowné leányánál, valamint an­nál az apácánál, aki a kórházban ápolta, kom­­mabacillusokat találtak, mind a ketten azonban teljesen jól érzik magukat és semmi bajról sem panaszkodnak. Megfertőzött csatornák Köln, augusztus 31. (Saját tudósítónktól.) Hollandiából érkezett hírek szerint a Gergume-csatornában, valamint más németalföldi csatornákban kolerabaci­lúsok vannak. Két brüsszeli hajós, akik a megfertőzött víz­ből ittak, hirtelen megbetegedett s meg is halt ko­f­e­r­á­b­a­n. A kormány rendeletére a csatornák vizét petróleummal s különféle vegyi szerekkel élvezhetetlenné tették. A külföldön. Csernovitz, augusztus 31. (Saját tudósítónktól.) A határtól harminc kilométernyire fekvő Mamalyga orosz faluban nyolc kolerás megbetegedést állapítottak meg; három be­teg már meghalt. Pétervár, augusztus 31. (Saját tudósít­ónktól.) A kolera terjed. Ma már megállapítható, hogy a megfertőzött hely­ségek helyi hatóságai a kolera terjedésével szemben tehetetlenek, amiért a kormány elhatározta, hogy a kolera leküzdésére szükséges tennivalókat közpon­tosítja. Egyelőre négy nagy expedíciót szereltek föl, amelyek járványügyek terén tapasztalt szakférfiak vezetésével a leginkább fenyegetett vidékeket kere­sik föl; ezek a kherzoni, a jekaterinoszlavi és a kharkovi kormányzóságok, valamint a doni kozákok területe. Kezdetben azt is tervezték, hogy egy egész­ségügyi főfelügyelőt a kolera leküzdése céljából dik­­tátori hatalommal ruháznak föl, ezt a tervet azonban egyelőre elodázták s csak ultima rációnak tekintik. Pétervár, augusztus 31. Az utolsó huszonnégy órában kolerában ötven­kilenc ember betegedett meg és tizenkilenc­ meghalt. A kolerabetegek száma most hatszáz­­ötvenegy. Róma, augusztus 31. Az elmúlt huszonnégy órában Bari és Foggia provinciákban összesen tíz új koleragyanús megbe­tegedés és tizenkét haláleset történt. Spilgrád, augusztus 31. Tekintettel a koleraveszedelemre a szerb kor­mány visszavonta az útlevélkényszer felfüggeszté­séről szóló rendeletét, ennek folytán megint útleve­let kérnek mindenkitől, aki a külföldről Szerbiába megy. A brucki eset. ( Bécs, augusztus 31. A „Korr. Wilhelm“ jelenti: A Pólába fegyver­­gyakorlatra útban levő Stafki galíciai községből jövő Szvlszosz János nevű póttartalékost, akit ko­­leragyanú miatt Lajta-Bruc­kban leszállítottak a vo­natról, orvosilag megvizsgálták és konstatálták, hogy a koleramegbetegedésnek minden gyanúja ki van zárva ' Politikai büntetés. * A politikai büntetés nagyon jellemző esete történt Debrecenben. A közigazgatási tanfolyam tanári testületéből a főispán eltávolította azokat, akik a legutóbbi választásokon a saját politikai meggyőződésük szerint szavaztak. Vagyis meg­büntették azokat, akik nem a kormány jelölt­jeire szavaztak. Ugyanaz történt, mint amit Betegh Miklós főispán nyilvánosságra került levele elárult: A főispánok üldözik azokat, akik a választásokon ellenzéki magatartást mertek tanúsítani, a kormány pedig szentesíti ezt az eljárást és fedezi, vagy tán irányítja is fő­ispánjait. Régi dal régi keserűségről! Darabont vagy koalíciós, hatvanhetes vagy negyvennyolcas kormány legyen uralmon, a rendszer — úgy látszik — mindig ugyanaz marad. A hatalom nem tűr ellenvéleményt és Kossuth Ferenc ül­dözi a darabont tisztviselőt, Khuen-Héderváry pedig elkergeti a negyvennyolcas tisztviselőt. Büntetés és jutalom a politikai meggyőződés után igazodik és nem az a fő dolog, hogy jó tanár, jó tisztviselő-e az illető, aki szóba kerül, hanem hogy kire szavazott a legutolsó válasz­tásokon. És megfordítva, nem az lép elő, illetve nem azt teszik a fontosabb pozícióba, aki oda való, hanem aki politikai magatartásával erre érdemessé tette magát. ....!( Ez — sajnos — a parlamentáris kormány­rendszer egyik szerencsétlen következménye, illetve azok szemében, akik jutalomban részesül­nek, nagyon dicséretes tulajdonsága. Csakhogy ez a kérdés nem a jutalmazottak és nem az ül­dözöttek szempontjából ítélendő meg, hanem abból, hogy érdeke-e az országnak, érdeke-e a nagy­közönségnek, hogy pozícióikban bevált emberek politikai állásfoglalásuk miatt onnan kizavartassanak és megfordítva, érdemetlen emberek politikai magatartásuk miatt jó pozí­cióba jussanak. Illetve még helyesebben: sza­bad-e — akár érdemes, akár érdemetlen em­berről van szó — egy tisztviselőt a szavazata szerint büntetni és előléptetni és szabad-e a tisztviselői karba a függőség eme bomlaszol érzését bevinni? Elfogulatlan ítélő erre csak nemmel felel­het. A mi közigazgatásunk ezer és ezer baja kö­zött talán az épp a legrosszabb, hogy a tiszt­viselő sohasem érzi magát biztosnak a pozíció­jában és hogy munkáját igen sokszor aszerint intézi, amint ezt a politikai számítás rá nézve szükségessé teszi. A tisztviselő igen sok esetben nem azt teszi, amit a közérdek, hanem amit a felebbvalója kíván meg tőle. Nem úgy intéz el sok ügyet, ahogy érdem szerint el kellene in­tézni, hanem ahogy ezt hivatali jövőjére nézve akár a felebbvalói, akár a pártszempont szük­ségessé teszi. A tisztviselő épp ezért lassanként párttisztviselő lesz, aki hivatalában nem a tör­vény, a jog, az igazság, hanem bizony legtöbb­ször aszerint intézkedik, amint a pártérdek, a pártbefolyás, vagy befolyásos pártemberek nyo­mása ezt tőle megkívánja. Így jönnek létre azok a gyakori égbekiáltó közigazgatási igazságtalanságok, amelyek már oly sok keserűséget okoztak és a magyar köz­­igazgatásnak — sajnos — az ország határain is túlterjedő rossz hírnevet csináltak. Ebben min­den kormány egyformán hibás. Amit a most a­ főispánok csinálnak és a kormány helybenhagy azt már az előző rendszerek idejében is nagyon sokszor láttuk és épp ezért nincs reményünk arra, hogy a magyar közigazgatásnak ez a kó­ros kinövése egyhamar eltüntethető legyen Minden kormány érzi, hogy a tisztviselői juta

Next