Pesti Napló, 1911. június (62. évfolyam, 128–153. szám)

1911-06-27 / 150. szám

Budapest, keck PESTI NAPLÓ 1911 június 27. 150. szám. 13 42 perckor és Siófokról este 8 óra 56 perckor, a meg­érkezés Budapest déli vasútra pedig este 11 óra 55 perckor történik, úgy hogy a kiránduló közönség majdnem az egész napot a Balaton kies partjain töltheti. E vonatokhoz rendkívül mérsékelt áru me­nettérti jegyek, egy napi érvényességgel adatnak ki: így például egy menettérti jegy Budapestről—Siófokra és vissza az I. osztályban 12.10, a II. osztályban 8.20 és a III. osztályban 5.— koronába kerül. A különvona­­tokhoz a Kálvin­ térről 4 óra 50 perckor reggel külön villamoskocsik indíttatnak a Margit-hídon át a déli vasút indóházáig. Este a különvonattal érkező utasok részére Kelenföldön 11 óra 46 perckor külön villamos kocsik állanak rendelkezésre.­­ Utánzatoktól védekezik, ha a Kriegner-féle szépítőszereket Kriegner gyógytár. Budapest. Kálvin­­tér, rendeli. — Nem titok, hogy a Földes-féle Margit-éréme a legmodernebb és leghatásosabb szépitőszer. Vegy­tiszta és ártalmatlan. Tégelye 1­kor, a gyógytárakban.­­ A kólika ellen fontos szert talált fel Máyer Ig­nác brassói királyi fűállatorvos. Az anticol­nak nevezett szernek oly kitűnő hatása van, hogy egy adag másfél óra alatt feltétlenül megszünteti a lovak legsúlyosabb kólikáját is. Az első számú huszárezred­nél végzett kísérletek fényesen beigazolták az Anticol gyógyhatását. Ugyanezen szer szarvasmarhák heveny bélgyuladását is egy óra alatt megszünteti. Azért igen ajánlatos, hogy a községek vezetői gondoskodjanak róla, hogy az Anticol-szer minden községben állan­dóan készenlétben legyen, mert ezáltal igen sok álla­tot menthetnek meg a fájdalmas és kínos elpusztu­lástól. Bővebb felvilágosítást nyújt a mai Pesti Napló­ban megjelent hirdetése.­­ Ma már alig van család, mely el tudna lenni egy vagy más hangszer nélkül. A zene kedvet, élénk­séget kölcsönöz a környezetnek. De jó zene jó hang­szer nélkül nem képzelhető el. Csodásan jónak bi­zonyult hang által és finom szerkezet által tűnnek ki a Mogyoróssy Gyula (Budapest, VIII., Rákóczi­ út 71.) hangszergyáros hangszerei, melyekről a mai szám 16. oldalán megjelent hirdetés bővebb felvilágosítást nyújt. Tarka krónika. (Az óra. — A kü­lönvonat. — Repült.) Szombat van; színhely a büntető járásbíróság egyik tárgyaló­szobája. A bíró a nagy meleg dacára megőrizett méltósággal hallgatja ki az egyik tanút. — Megütötte előbb a panaszos a vádlottat? — kérdi. — Azt hiszem ... — Feleljen igennel, vagy nemmel. A bíróság nem törődik azzal, hogy maga mit hisz, a bíróság csak tényekkel törődik. Én is azt hittem ma reggel, hogy a mellény­zsebembe tettem az órámat, pedig a valóságban a hálószekrényen felejtettem. A tanú hallgat, mint a hal, a tárgyalásnak csak­hamar vége van, a bíró hazamegy ebédelni. Az asszony mosolyogva fogadja. — Jó kis bajban lehettél — mondja — hogy is hagyhattad itthon az órádat. Négy ember volt itt lérte. A biró agyába borzasztó gyanú furakodik be." Ijedten kérdezte: — Csak nem adtad oda valakinek? ■ — Dehogy­nem. Az elsőnek, aki érte jött. Azt mondta, hogy szented, hogy az óra a hálószoba szekrényén van. Egy régibb ivású publicista mesélte el, mint a Tisza István szalonjai átférjének az ellenkezőjét. Gróf Andrássy Gyula — a megboldogult — kül­ügyminiszter korában egy kis társasággal Tiszádéb­a­­ utazott. Miskolcon pompás ebéd volt rendelve a kül-­­ ügyminiszter és kísérete részre. A menetrend sze­rint azonban a gyorsvonat csak húsz percet bocsátott az étkezők rendelkezésére. Ez annál kevésbbé volt elég idő, m­ert Andrássy Gyula nem szerette a kutyafuttában való ebédelést. Megbízta tehát titkárát, hogy számára külön vona­tot rendeljen. Most már a társaság nyugodtan fogott az ebé­­deléshez; a pincér már hozta a pompás rajnai laza­cot, amikor sebbel-lábbal jön az állomásfőnök és je­lenti, hogy a különvonat készen áll. Andrássy megkérdi: — És aztán mikor indul? — Tíz perc múlva, kegyelmes uram. A külügyminiszter rémülten nézett az állomás­­főnökre. — De uram — szólt — hisz azért rendeltem a különvonatot, hogy, később induljak és itt megebé­d.slhfissenjj ' v ^ — Kérem alázattal — feleli a főnök — nem lehet másképp, mert előbb kell indulnia, mint a rendes gyorsvonatnak és másként nem lehet a különvonatot beosztani. A gróf savanyú arccal fizette le az ötszáz forin­tot, jól-rosszul, nagyon sietve megebédelt, amit meg­tehetett volna, ha rendes gyorsvonattal utazik. * A repülőversenytéren napról-napra gurulnak a magyar aviatikusok. A világért sem jutna egyiknek sem eszébe a jó anyaföldet egy pillanatig is elhagyni. Szombat délelőtt azonban nagy meglepetés érte a nézőket. Az egyik gép egyszerre felrepült a leve­gőbe. Mire az egyik néző elkiáltotta magát: ■— Úgy látszik elromlott a motor. FŐVÁROS. Bérkocsisok az autotaxi ellen. A bérkocsis­ ipartestület küldöttsége ma fönt járt a városházán Vaszilievits János alpolgármes­ternél és R­é­n­y­i Dezső tanácsnoknál, a közlekedési ügyosztály vezetőjénél. Bizonyos, hogy ha a bérko­csis mesterek küldöttségileg járnak valahol, a közön­ségre nézve jót nem kérhetnek, mert eddig még kül­döttségileg agitáltak minden olyan reform ellen, amely a főváros nyomorúságos közlekedését valamiképpen megjavította volna. Ma azzal a hihetetlenül merész kívánsággal állottak­ elő a bérkocsisok, hogy a fő­város hatvannál több autótaxit ne enge­délyezzen s ezt a hatvanat is bérkocsis-meste­reknek engedélyezze. Ha a bérkocsisok önmaguknak kérik az autotaxi­­jogot, ez érthető, bár az ő gazdálkodásuk után nem volna tanácsos az autotaxit a bérkocsis-mestereknek kiszolgáltatni. A bérkocsisokkal torkig vagyunk s az autotaxit nemcsak azért várjuk olyan nagyon, mert jobb és gyorsabb lesz, hanem mert mérsékelni fogja a bérkocsik rossz és boszantó rendszerét. A bérkocsi­sok azonban nem akarják kiereszteni kezükből a budapesti publikumot. Autotaxi, vagy nem autotaxi nekik mindegy, csak a közönség az ő hatalmukban legyen. A tárgyalások kezdetén arról volt szó, hogy az autotaxikat vállalkozók fogják megcsinálni s kül­földi és hazai ajánlkozók kedvezőbbnél kedvezőbb ajánlatokat adtak be a fővárosnak. A bérkocsisok természetesen minden követ megmozgattak, hogy ne vállalkozó kapja meg az­­ autotaxit. Összeálltak, szö­vetkezetet csináltak, soffőr-iskolát akarnak létesíteni, amelyben a bérkocsisok megtanulják az automobil kezelésének módját, ami mind igen szép és dicséretre­­méltó dolog volna, ha nem azzal a szándékkal csi­nálnák meg, hogy a bérkocsisok intézzék kizárólag az autotaxikat. Ma, amikor azt kérték, hogy hatvannál több autó­taxit ne engedélyezzen a főváros, a legnagyobb me­rényletet követték el a főváros közönsége ellen. Mit segít a főváros rossz kocsiközlekedésén hatvan darab autó? De ha még hatvan új­ kocsiról volna szó. A bér­kocsisoknak azonban más a szándékuk. A bérkocsi­­engedélyt egyszerűen átváltoztatják autotaxi-enge­­délyre, a bérkocsiról áttérnek­ az automobilra s igy nem fog történni más, minthogy a kevés kocsi helyett kevés automobil lesz. A kocsik átváltoznak automobi­lokká, a kocsis soffőrré lép elő, de a számuk marad annyi, amennyi volt. Ez a bérkocsisok szándéka. Ezért szaladgálnak, ezért agitálnak s ezért menesztgetik a küldöttségeket. Az a válasz, amelyet ma Vaszilievits alpolgármester s Rényi tanácsnoktól kaptak, se hideg, se meleg, de a bérkocsisok amúgy is tudják, hogy az ő főerősségük a főváros közgyűlésében van. A bérkocsis­ mesterek részt vesznek a városi politikában, tudják az utakat, tudják a módokat s nem azért tettek eddig is számta­lan szívességet, hogy most ellenszolgáltatást ne köve­teljenek érte. Természetes, hogy­ a közönség bőrén. A legközelebbi közgyűlés tárgyalni fogja már az autotaxi-szabályrendeletet s ekkor szóba fognak ke­rülni ezek a dolgok is. Nem szabad, hogy a közgyűlés belemenjen a Mikocsis-mesterek kívánságába, mert ez nem jelentene mást, minthogy a főváros közgyű­­lése egyenesen állást foglal a főváros közönsége ellen. Nekünk jó és olcsó közlekedésre van szükségünk és semmi közünk hozzá, hogy a bérkocsis­ mesterek ezentúl kevesebbet fognak keresni. Amikor a nagy­­közönség érdekéről van szó, nem lehet tekintetbe venni néhány olyan embernek az érdekét, akik eddigi szereplésükkel amúgy is teljesen eljátszották a közön­ség szimpátiáját. Végre-valahára segíteni kell a kocsi­­közlekedés bajain s itt nem is lehet más szempontról szó, mint a bajok orvoslásáról. Az, ami eddig történt, a botrányok folytonos és következetes ismétlődése volt és semmi kedvünk hozzá, hogy a bérkocsi-mizé­riák autótaxi-mizériák formájában folytatódjanak. * Fizetésrendezés. A fővárosi tisztviselők fizetés­rendezéséről és szervezéséről szóló javaslatok tár-­­gyalására a közgyűlés tudvalevőleg a pénzügyi, a jogügyi és a közoktatásügyi bizottságokból vegyes bizottságot küldött ki, amely ma délután dr. Bárczy István polgármester elnöklésével tartotta első ülését. A bizottság ma a központi adminisztráció újjászer­vezéséről szóló javaslatot tárgyalta le és ahoz lé­nyegtelen módosításokkal egész terjedelmében hoz­zájárult. A vitában Márkus József, dr. W­a­i­g­a­n­d József, dr. V­á­z­s­o­n­y­i Vilmos, dr. Bárczy István polgármester, dr. Harrer Ferenc és Feleki Béla vettek részt. A bizottság holnap délelőtt folytatja ta­nácskozásait. * Az árvaházak költségvetése. Az árvaházakra felügyelő bizottság Al­m­á­d­y Géza tanácsos elnök­lésével, ma tartott ülésén, a József-fiuárvaház jövő évi költségvetését 64.000, az Erzsébet-leányárvaházét 72.500, a Mayer-fiuárvaházét 55.200 és a községi sze­­retetházét 41.200 koronában állapította meg. * A Károlyi-palota parcellázása. Jelentettük, hogy gróf Károlyi Mihály parcellázni akarja egyetem­ utcai nagy telkét, még pedig úgy, hogy két utcát nyit rajta s négy darab, négy utcára néző hatalmas palotát épít. A gróf ma jogtanácsosával és építészével megjelent dr. Bárczy István polgármesternél, akinek bemu­tatta az elosztásra vonatkozó terveket. * Ingyen rendelés a klinikán. Az egyetem bőr­­tani klinikáján, amelynek Nékám Lajos tanár az igazgatója, a mai naptól szeptember elsejéig délelőtt 9 órától 11 óráig rendelnek a szegény betegeknek. * Villamos a Fő-utcában. A Közúti Vaspálya Társaság beadványt intézett a tanácshoz, amelyben azt kéri, engedjék meg neki, hogy a Jégverem-utcán, Fő-utcán és Lánchíd-utcán új villamosvonalat épít­sen, amely a Lánchíd—Szarvas-téri vonalnak lenne kiegészítő része. Ezen a vonalon a Lánchíd mellett csak egy vágány van s a társaság ezzel a második­ vágánynyal gyorsabban tudná lebonyolítani a budai dunaparti forgalmat. * Adomány a főváros szegényeinek. K­e­p­p­­­c­h Ödön anyja elhalálozása alkalmából 1000 koronát küldött a polgármesternek a főváros szegényei kö­zött való szétosztás céljából. * Új építkezések. A magánépítési bizottság ma délután tartott ülésében a következő új építkezések engedélyezését hozta javaslatba: Bulyovszky Aladár IX., Üllői­ út 8754. hrsz. alatt négyemeletes ház; gróf Gyulay István VIII., Főherceg Sándor-utca 26. szám alatt négyemeletes ház; Feledi Miksa II., Fő-út 2973. hrsz. alatt négyemeletes ház; Ehrenstein Jenő VII., Stefánia-ut 2644. hrsz. alatt háromemeletes ház; Goldschein Náthán IX., Liliom-utca 9787. hrsz. alatt háromemeletes ház; Budapesti közvetítési vállalat VIll., Kisfaludy-utca 6832. hrsz. alatt négyemeletes ház; Dános fivérek VIII., Baross-utca 5539. hrsz. alatt négyemeletes ház; Budapest közvetítési válla­lat IV., Gerlóczy-utca 473. hrsz. alatt ötemeletes ház; Schreyber Hanny VI., Lázár-utca 9. szám alatt háromemeletes ház; Géczy János VIII., Kender-utca 5974. hrsz. alatt háromemeletes ház; Megnezit Ipar Részvénytársaság X., Névtelen-utca 8512. hrsz. alatt­ egyemeletes ház; Tolnay Simon VII., Dohány-utca 5281. hrsz. alatt egyemeletes ház. :­ A hét Statisztikája. A statisztikai hivatalnak kimutatása szerint a múlt héten a fővárosban élve született 458. halva született 15 gyermek. Meghalt 247 egyén. Esketés volt 192. Az év eleje óta élve született 10.678. halva született 334 gyermek. Meg­halt 8111 egyén. Esketés volt 4008. A kórházak kö­zül a Szent Rókus-kórházban ápoltak 974, a Szent László-kórházban 444, a Szent István-kórházban 1054, a Szent János-kórházban és fiókjaiban 1193 beteget. Az összes kórházakban történt elhalálozá­sok száma 65 volt. A marha- és lóvásártér forgalma a következő volt: felhajtottak 5874 szarvasmarhát és 848 lovat. Eladtak 6874 szarvasmarhát és 370 lovat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék