Pesti Napló, 1911. szeptember (62. évfolyam, 207–232. szám)

1911-09-01 / 207. szám

f Budapest, pántért PESTINAPLÓ. 1911 szeptember T. 207. szita . 201 — Liszt Ferenc származása. A német sajtó mos­tanában, a Liszt-ünnep küszöbén, szokatlan buzga­lommal firtatja Liszt Ferenc származásának kérdé­sét. Természetesen csak azért való a nagy szorgalom, hogy a halhatatlan magyar zeneköltőtől lehetőleg el­vitassák a magyarságát. Hogyha már magyar nem volt, hát német lett volna Liszt, ezt a németek sem merik már állítani, hanem a kozmopolita, a világpol­gár jelzővel látják el. Szóval, szerintük Liszt Ferenc a személye szerint sem volt magyar. Egy német lap azonban most már azt bizonyítja, hogy Liszt a szár­mazása szerint még éppen nem magyar volt, hanem német. Liszt Ferenc édesapja, Liszt Ádám, Esterházy hercegnek volt udvari zenésze. A nagyapja, Liszt György Ádám is Esterházyék­­nak volt hivatalnoka s ez még németesen irta a nevét: List-nek. Ugyanígy Liszt Ferencnek többi felmenő őse, akik közül csupán List Sebes­tyénig lehet az elődök sorát követni. Mindebből az következik, hogy a Liszt nevet mai magyaros alakjá­ban Liszt Ferenc édesapja használta először. Íme a berlini újság okfejtése. Mintha bizony nevének magyarosan való írása nem a magyar öntudatnak volna bizonysága. Mintha az öreg Liszt Ádám azért irta volna nevét magyarul, mert németnek érezte magát! Érdekesebb, amit az em­lítettt újság Liszt tántorodott, majd megállóit, mintha kővé meredt volna, neje pedig sikoltva menekült a szoba egyik sarkába. Mind a ketten rémülten bámul­tak Otwayra, aki egy ideig némán nézett rájuk, majd kinyújtotta kezét a nyitva hagyott ajtó felé és szigorú hangon kiáltotta: — Ki Innen! Andrews lehajtotta a fejét és kisompoly­­gott a szobából; neje reszketve követte. Azonnal elhagyták mind a ketten a palotát és a legközelebbi bérkocsiállomásról a Viktória­­pályaudvarra hajtattak s elhagyták Londont, azután Angliát is. Amerikában rejtőztek el Ot­way elől a büntetéstől való félelmükben . Két hét múlva mint nejét vezette haza Eni­­clet Otway a szüleihez. Boldogan mondotta az esküvő után: „— A szerelem okozta sok hányódásomat, de ennek köszönhetem a régi életembe való visszatérésemet és a boldogságomat is! Az em­ber számára ki van szabva a maga sorsa, ha más ember életét akarja élni, akkor örökösen megbotlik élete útjában. Újból megkezdte ezután régi munkásságát , minthogy érintetlenül megtalálta elrejtett mit- Holtt, észre sem vette, hogy milyen sokat elpa­zarolt a vagyonából Andrews. Megemlékezett a Pokol Kapujában talált bankjegyek valódi örö­köséről is; megkerestette és elküldött© neki a kincsesTádácskát, fVége.J Ujj városrész keltiks is a főváros VII. Ker.. Erzsébet Ki­­rályiné-ul és villamos mellett, hol 185—200 c­őles telkes 6 évi részletfizetésre adatnak el. A csatornázás és egyéb főízmunkák már nagy­ban folynak, ezen pár havi elkészülte után a telkes értékei óriásilag fognak emelkedni és igy minden vevő nagy nye­reséghez jut. — A 260 telek tele már el van adva. Felvilágosítást és térképet ad a tulajdonos: Spripe! Jnvent irodája, Budapest, VII. kerület, Dénesi JóZSef Almássy utca 1. Telefon 57—42! vagy a helyszínen az intézd Erzsébet királyné-ut 114. (villamos végállomás). Ferenc atyafiságáról mond el. A nagy zeneköltőt 1859. október harmincadikén osztrák lovaggá ütötte I. Ferenc József; ezt a rangot törvényes házasságából származó gyermekei örökölték volna, ha lettek volna olyan gyermekei. De nem voltak. Azzal a nő­vel, aki gyermekekkel ajándékozta meg, sohase kö­tött házasságot Liszt, sem a törvény, sem az egyház előtt.. Ez a balkezes felesége, mint ismeretes, D’Agoust grófné, leánykori nevén Flavigny Mária volt, aki az egykorú francia irodalomban Daniel Stern álnéven szerepelt. Három gyermekkel ajándé­kozta meg Lisztet, két leánynyal, meg egy fiúval, akik a Flavigny-Liszt nevet viselték. A három gyer­mek segelseje Blanche volt, aki 1842-ben halt meg mint Emile Ollivier-nek, III. Napóleon császár ké­sőbbi miniszterelnökének felesége, a másodika, Ko­­zima, Bülow Hansnak, majd Wagner Rikárdnak hit­vese; a harmadik pmm. 79 kg. mint fiatal jog­hallgató halt meg imm. 1 kg. 23.7 éV A lovagi rangot és címert még abban--... ’.IVLim­u­ r b­ázta Ferenc Jó­zsef császár Liszt Ferenc nagybátyjára, Liszt Edvárd doktor jogtudósra, aki mint Liszt apjának mostoha­testvére — Liszt nagyapjának. Ádám Györgynek há­rom házasságából tizenhat gyermeke volt — hat esz­tendővel fiatalabb volt az unokaöcscsénél. Ennek a Liszt Edvárdnak, aki mint az osztrák legfőbb tör­vényszék főügyésze halt meg a fia Liszt Ferenc dok­tor, a jeles büntetőjogász, aki ez idő szerint a berlini egyetem jogi karának tanára, a Tudósok tréfája. A francia akadémiának két híres tagja szerette egymást apró tűszulásokkal bo­­szantani. Egy napon Boissier mosolygó arccal állt Renan elé és igy szólt hozzá: — Érdekes újságot tudok, de ne haragudjon meg érte. — Mi az? — Az én autogrammjaimat jobban fizetik, mint az önéit. — Az engem nem bánt — mondotta sugárzó arccal Renan — de honnan tudja? — Tegnap a Hotel Drouotban voltam — felelte Boissier — ahol két levelet árvereztek, az egyiket ön írta, a másikat én. Az ön leveléért csak három frankot adtak, az enyémért azonban ötöt. — Barátom, az ön öröme korai. Tudja-e, hogy történt a dolog? — Nem én. — No hát, tudja meg, hogy az ön levelében há­rom Helyesírási hiba van. Ha nem hiszi, nézze meg. Az ön drága autogrammja itt van az asztalomon. Egy barátom véletlenül részt vett az árverésen és amikor észrevette azokat a hamis gyöngyöket, ame­­lye­k az ön prózáját díszítik, fölvette a levél árát és megvette. Aztán ide hozta nekem, hogy adjam vissza önnek a levelet, mert nem válnék dicsősé­gére a francia akadémiának, ha az ön helyesírási hibái a nyilvánosság előtt szerepelnének. + Tengervíz a vérmérgezés ellen. Az a fölfe­dezés, hogy a közönséges tengervíznek sok olyan tulajdonsága van, mint az állati és emberi vérből ké­szített szérumnak, nagy horderejű következtetésekre vezetett. Kitűnt, hogy olyan sóoldatok, amelyek összetételükben a tenger vizéhez hansolítanak, liter­­számra fecskendezhetők az ember vérébe, anélkül, hogy a legkevésbbé is ártanának, sőt sok esetben ez az egyetlen mentőszer nagy kimerülések esetén. A „Lancet“ című angol orvostudományi folyóirat­­ban Mac­Lean de Harston orvosok közölnek egy esetet, amelyben a tengervíz, mint gyógyszer ki­tűnően bevált. Egy idősebb asszony, aki életének legnagyobb részét Indiában töltötte és aztán vissza­tért Angliába, valami rejtélyes betegségben szenve­dett. Panaszkodott izületi fájdalmakról, emésztési nehézségekről és egyéb betegségi tünetekről, ame­lyekből az orvosok azt következtették, hogy vér­mérgezés áll fenn, de nem tudták megállapítani, hogy mi okozta a bajt. Különböző gyógykezelési módszereket alkalmaztak, de a legcsekélyebb ered­mény nélkül. A beteg egyre gyengült, úgy hogy, mint végső mentséget, az orvosok tengervíznek az erekbe való befecskendezését kísérlették meg. Eleinte 25 köbcentiméternyi adagokat fecskendeztek a beteg ereibe, később pedig az adagokat fokozato­san növelték, egészen 50 köbcentiméterig. A befecs­kendezéseket hetenként kétszer alkalmazták és nemsokára határozott javulást lehetett észlelni a be­tegen, úgy hogy a befecskendezéseket folytatták, dacára, hogy utánuk mindig múló láz is jelentkezett. A beteg megint jól aludt, lassan kint visszatért az étvágya és hat heti kezelés után már az ágyat is elhagyhatta, amelyben hónapokig feküdt. A befecs­­kendezésekt hat hónapon át folytatták és a beteg teljesen felgyógyult. A milliomos kutyája. Egy newyorki lapban olvassuk a következő történetet: Egy chikagói mil­liomos kutyájának a születésnapjára kertjében nagy lakomát rendezett, amelyre meghívta összes barátai­nak és ismerőseinek a kutyáit. Nagy kutyaösszejö­vetel volt tehát, amelyen a chikagói előkelő társaság kutyái csaknem teljes számban és nemüknek megfe­lelően férfi és női ruhákba öltözötten jelentek meg. A milliomos kutyája, amelyiknek a születésnapját ünnepelték, nőstényi mivoltának megfelelőleg, hosszú aszályos toilettet viselt, amelynek uszályát egy ka­csa tartotta csőrében apród módjára. Mivel vala­mennyi kutya hátsó lábain járt, a kutyatársaság igen szép képet nyújtott. A lakomát azonban megzavarta egy sajnálatos incidens, amely a jól betanított és idomított állatokat teljesen kihozta sodrukból és ala­posan veszélyeztette az ünnepély sikerét. Egy néző ugyanis meg akarván győződni az idomitás megbíz­hatóságáról, egy marék kukoricát dobott a kacsá­nak, amely akkor nyomban kiejtette csőréből az uszályt és a Programm ellenére a kukorica után ka­pott. Az ennek következtében támadt zavarban az egyik két lábon járó kutya elesett és elvesztette 200.000 korona értékű karperecét. A karperec a ku­korica közé esett és a falánk kacsa fölkapta. Egy, másik kis kutyus, amelyiken bukjel szoknya volt, szintén elesett, amitől aztán a kacsa megijedt és a karpereccel a levegőbe emelkedett és elrepült, a kö­zeli Calumet-tóra. A kacsa és a karperec nem is ke­rült többé elő, de a lakomát, miután a kutyakedélyek­ lecsillapultak és a rend helyreállott, a legjobb ét­­vágygyal ette végig a falánk társaság. így írja ezt meg az amerikai lap és a hitelességért járó felelős­séget reá is hárítjuk.­ ­ INNEN-ONNAN. Ez a te csöndes . . . Ez a te csöndes kis lakásod Az ablakokban kék virág, A sarokban egy öreg óra. Akkor állt meg a mutatója, Amikor meghalt az anyád. Puha szőnyegek, fakó selymek, A falakon rézmetszetek. Egy szék, flórenci, régimódi Vén zongora, rozoga, ósdi. Hangja meghalkult, reszket. Üvegszekrényben tömne csészék. Tarka kis Alt-Wien figurák. Kecses fiuk, pásztorleányok, Szallagos cipőkben a lábuk, Fejükön tornyos frizurák. Pirossal áttört csipkefüggöny A bolthajtásos ablakon, Aranyos asztalkára téve Recamier és Lebrun képe És bronzban nagy Napoleon. ..Jövök hozzád csókszom­jas ajkkal, Szivemben vágyak tüze ég. A nippek és a képek némán. Szinte riadtan néznek én ránt. Mintha sóhajtanák, ne még —•. — És elcsitul a csókok vágya !­s lehanyatlik a kezem. Mintha félnék, hogy elsöpörne Itt mindent-mindent összetörne Ez a bűnös, nagy szerelem. Farkas Imre: SuntightSzappan kiválóan tisztító erejű. A Sunlight mosómódszer a legolcsóbb. Megtakarít testi erőt, a ruhát kíméli és színű­ket megtartja. Kettő* darab 30 fillér. NyolczszögletŰ darab IS fillér. 851. *f­ VÁLLALKOZÓK ROVATA. Felkérjük az árlejtési hirdetmények kibocsátóit, hogy az árlejtési hirdetmény egy példányát annak megjelenésekor közlés végett hozzánk is beküldeni­ szíveskedjenek. Munka: Főgimnázium újraépítése. A­ kegyes tanítórend rendfőnöke versenytárgyalást hir­det a máramarosszigeti katolikus főgimnázium újra­építésére. Ajánlatost szeptember 9-ig nyújtandók be a rendfőnöknél (Budapest, IV., Városház-tér 4. I.). Fel­tételek Baumgarten Sándor műépítésznél (VII., Hun­­gária­ körút 184. V.). Bánatpénz 5%.­­■­ Hivatal-épület és gazdasági­­ a­dá­s építése. A földmivelésügyi minisztérium gazdasági műszaki hivatala (Budapest, V., Vécsey­ utca 3.) szep­tember 14-én déli 12 órakor versenytárgyalást tart az újpesti kikötőben építendő hivatal-épület és főnöki­ lakás munkáira. Bánatpénz 5%. Feltételek a műszaki­­hivatalban. Szállítás: Élelmi­ cikkek és kőolaj. A­ sza-j mosújvári országos fegyintézet igazgatósága szep­tember 25-én délelőtt 11 órakor versenytárgyalást tart a jövő évben szükséges élelmi cikkek és kőolaj szállítására. Bánatpénz 5%. Feltételek az igazgató­ságnál:­­! Szőlőkaró. Az Agrária Szőlőtelepítő rt. ver-­ senytárgyalást hirdet egy millió fűrészelt fenyő szőlőv karó szállítására. Ajánlatok október 1-ig nyújtan-a­dók be.­­il Kenyér és péksütemény. A nagyszom­bati vármegyei közkórház kenyér- és péksütemény­szükségletének szállítására (három évre) ajánlatok szeptember 6-re az igazgatósághoz nyújtandók be. is Kőszén a sárvári járásbíróság hivatali helyisé-­ geinek fűtésére. Szükséges 19.386 kilogramm hazai­ kőszén, esetleg 13.817 kilogramm pirszén és a fogházi részére 4297 kilogramm hazai kőszén. Árlejtés októ-­ ber 12-én délelőtt 10 órakor. Bánatpénz 5%. Bor a pécsvárosi körkórház részére, háromfi évre. Árlejtés a pécsvárosi körkórház tanácskozási termében szeptember 21-én délután 4 órakor.­­ Bútorok Barsmegye központi hivatalai ré­­szére. Árlejtés szeptember 13-án délelőtt 10 órakor? a vármegye alispáni hivatalában. Szükséges 15 da­rab íróasztal, 15 darab könyv- és iratszekrény és 0­ darab pamlag. Bánatpénz 5%.

Next