Pesti Napló, 1911. december (62. évfolyam, 285–310. szám)

1911-12-01 / 285. szám

B­udapest, 1911. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Podmanicky­ utca 12. Péntek, december 1. Újonc-csempészés. Budapest, november 30. (Százegyezer újonc helyett Százhar­­mincnégyezeret fognak kérni a ma­­yar törvény­hozástól. Ekkorára szabják a a­ jutalékot, még pedig már a év e­sztendőre. A uj véderőreform 39 ,2­0 fővel akarja emelni az eddigi lét- 52..nit, a mi nyereségünk tehát ötezer lé így g­ondolkozik a hadvezetőség é; is várj­a, hogy Magyarország fé­­ljek talál­ja az ötletet s örvendjen s­őségnek, melyhez a hadvezetőség rem­ényessé­ge segítette. Mert ugy­e , a napnál is világosabb, hogy mi embert nyerünk, amikor a leg­­úíbb katon­ai körök megengedik, hogy ere ne az uj véderőreformban kon­­ptált 139.000, hanem az 1912. évi nőjavaslatba beállított 134.000 közö­st szavazzuk meg a hadseregnek.­ Ez n­agylelkűség szinte komikus, mert a tdvezetőség a magunkéból aján­­loz nekünk ötezer embert. Ez az ember még nem a hadvez­ető­­­, hanem a mienk s ha a hadsere­­­gnek ajándékozni való kedve van, százegyezer emberből, de nem a 139.000-ből, akiket m­ég­ nem ott meg s demokratikus ellenszol­­tatások nélkül nem is fog megkapni agyar törvényhozástól. S­emmi okunk tehát, hogy örvendezve jók az ötletet, melyet Bécsben oly m­álisnak tartanak. Magyarország nem szer­tadi gondolkozik a hadvezetőség agyával s nem érez az ő szivével, tehát nem is ujjong, ha a hadvezetőség ráragasztja erre az ötletére a megváltó eszmék vig­nettáját. A Lajtán innen jól tudja min­denki, hogy a felemelt újoncjutalék volta­képpen nem egyéb, mint a megakasz­tott véderőreformnak kerülő utakon való átcsempészése azon az állomáson, ahol a javaslatok megrekedtek. A hadvezető­ségnek a hadsereg fejlesztésére több ka­tona kell, mint a­mennyit a törvény eddig megszavazott. A többlet dolgában az új véderőreform rendelkezik, mint­hogy azonban ebből a reformból egy­hamar nem lesz törvény, a hadvezetőség más után akarja biztosítani magának azt, aminek szükségét érzi. A hadveze­tőség nem válogatós. Neki mindegy, hogy a legénységet milyen törvény alap­ján kapja meg. Ha a véderőreform nem segíti célhoz, beéri az újoncjavaslatok­­kal. A katona akkor is katona, ha a az újoncjavaslatok útján jut hozzá a hadügyminiszter. És 134.000 katona akkor is 134.000 katona marad, ha nem is a véderőreformban adott jogok alap­ján sorozzák be őket. A lényeges, hogy harmincháromezer katonával többet kap­janak, amit nem kaphatnának meg, ha a véderőreform tárgyalásának befejezé­sére kellene várniuk. A hadvezetőség törekvései tehát nyil­vánvalók. Ne csodálkozzanak Bécsben, ha nálunk e törekvések célját sokkal kevesebb zsenialitással is felismerték, mint amennyi az eszme fogantatására szükséges volt. A háborúban jól bevál­hatnak a kerülő utak, néha sikerrel jár­nak a politikában is, de ez egyszer a kerülő út oly közel esett a harcok ös­vényéhez, hogy nem volt nehéz észre venni az ellenség mozdulatait. Látjuk, hogy az újoncjavaslatba a véderőreform van belegöngyölve s miután az ellenzék komoly és elszánt harcot vív a véderő­reform ellen, ugyanilyen komolysággal és elszántsággal visszaver minden kísérle­tet, mely a véderőreformmal egyértékű és azonos célú javaslatokat akar tör­vényerőre emelni. Ez a harc nem sza­vakba, nem címekbe, hanem életbevágó érdekekbe kapcsolódik s minden a leg­ridegebb visszautasításra talál a magyar törvényhozásban, ami ezeket az érdeke­ket kijátszsza vagy alattomosan megke­rüli. Az ellenzék harca a hadsereg fejlesz­tése, a nemzet túlzásba vitt megterhe­lése ellen irányul s ez a harc kiterjesz­kedik minden ilyen célú törvényjavas­latra. Nincs játék a szavakkal, ha az ellenzék kimondotta, hogy küzd a had­sereg oktalan fejlesztése és a nemzet túlságos megterhelése ellen, akkor a ki­mondott szó nemcsak a véderővel szem­ben kötele­z, de kötelezi minden olyan törvényjavaslattal szemben is, amely lé­nyegében­­ azonos a véderőreformmal. A hadvezetőség tehát nemcsak abban té­vedett, hogy rövidlátónak hitte a har­coló ellenzéket, de tévedett abban is, hogy feltételezte, hogy az ellenzék el­­ ilágyi Dezső barátkozásai. Irta: Ábrányi Kornél. (Utánnyomás tilos.)­­Szilágyi Dezső keresztül tudót látni az ereken. Analízise olyan volt, mint a vá­­rrvsz. Egy pillanat alatt megkülönböztette igazit a hamistól. Ismerte a magi hipnotikus jét és élt, is vele. Viszont ő maga minden lótikus hatásnak, jött , légyen nőtől vagy Ilitől, ellenállott. Nem imponált neki a vi­­zion semmi, csak a tudás, a bátorság erő. De ezekben a mértélet önmagáról ee. Tudás dolgában csak Pulszky Guszti non áll neki, bátorság dolgában mindenki közt fegkább gróf K­e­g­­­e­v­i­t­s István és testi erő job­ban­ a pár nap előtt Bécsben elhunyt gróf Záik­ Sándor. De ahoz, hogy Valakihez Szi­ta­ Dezső ne csak vonzódjék hanem hogy­­rá barátkozzék is, e három tulajdonságon liv, már­ egy negyedik is szü­kéges volt. Az,­­őt az illető a Szilágyi Dezső fölényét őszin­­elismerte. Ennek azonban min­­következményeit voltak mind­­­kik pályáztak s Szilágyi Dezső meg is nyerték. Mert Szi­­szabadságát is függetlenségét í,­­ Szerelem kizáró­­követelte meg a­­ Szilágyi végzete filé, aki a szere­­lyis az abszo­­­tesen soha fel szilágyi éppen olyan difficilis, magyarán mondva: félté­keny volt, mint a Bolygó hollandi volt a szere­lem terén. Ezért nem tarthatott a Szilágyi Dezső barátsága senkivel soká. Egyetlen kivételnek látszott Pulszky Guszti. De valójában ez sem volt kivétel. Mert a Pulszky Gusztival oly sokáig fennállott barátság is, a mézesheteket leszá­mítva, csupa veszekedésből, zsörtölődésből, sőt gyűlölködésből állt. A világon senki nem tudta volna ezt oly sokáig kitartani, mint Pulszky Guszti, aki mindig bevárta, mig a Szilágyi dühe elpárolgott s aztán megint visszakullogott, mintha semmi sem történt volna. És éppen ez­zel a kutyahűségével tudta Szilágyit kiengesz­telni. És mikor véglegesen beállott a szakadás közöttük, egyik sem élte túl sokáig. Előbb Szi­lágyi Dezső költözött el s néhány hónap múlva Guszti is utána ment. Azt a barátságot is, mely kezdetétől vé­géig harmonikus maradt s mely csak külsőleg szakadt meg, anélkül, hogy bensőleg elmúlt volna ,azt a barátságot is, mely a nagy kor­különbség dacára kifejlődött Szilágyi Dezső és gróf Hadik Sándor közt, F­a nagy Dezső szintén a Pulszky ismeretségének köszönhette. Mert a gróf Hadik-család egyik őse Ha­­d­i­k András tábornagy, híres­ ember volt ugyan és nagy történelmi alak a Mária Terézia és a II. J­ó­z­s­e­f korában, de utána jóformán egy századnak kellett leperegnie, míg a magyar közéletben a Hadik név újból a közvélemény ajkára került. Ez a különös jelenség is abban az elfogadott hipotézisben lelheti magyarázatát, hogy a kiváló emberek a tehetséget nem az apát­ól, hanem az a­n­y­á­t­ó­l ö­r­ö­k­l­i­k. Ezért fordul csak nagy ritkán elő, hogy a nagy em­berek fiai apjukra üssenek. A Göthe fia iszá­kos semmi ember, a Bonaparte fia csak egy puhány, a „nagy hallgató“ herceg­nek, Orániai Vilmosnak első házasságá­ból született fia spanyol renegát, ellenben a har­madik házasságából, a Colligni leánytól született fia nemzeti hős és később angol ki­rály. A Hadik András ivadékai is a katonai pá­lyán szolgálva élték le napjaikat szárazon és vizen, mindaddig, míg egyszer egy gróf Hadik­nak, aki kontraadmirális volt, az a szerencse jutott, hogy a dúsgazdag báró Barkóczy­­ágnak utolsó női sarja, aki fia fittatván, a Bar­­kóczy-családnak örököse lett, beleszeretett és feleségül ment hozzá. Ez a nő nemcsak anyagi javakban volt gazdag, hanem szellemiekben is. Az asszonyi mértéken magasan fölülemelkedve rajongott a tudományokért és a művészetekért s ezekért vagyonához képest áldozott is. Fes­tészet, zene, archeológia voltak legfőbb pasz­­sziói s a világ összes múzeumaiban sokkal több időt töltött, mint a rangbeliek szalonjaiban. Mint „fiusitott“ leány, a maga életmódjában is sok férfiszabadságot engedett meg magának s ami­lyen példás hitves és anya volt, — egyéni sza­badságában és szokásaiban oly független is. Ez a nagy tudomány és művészet szárm­a vonzotta őt az élő tudományos encyklopédiának Pulszky Fe­renchez családjához s a Pulszy Ferenc családi kö­rében ismerte meg Hadikné azt a Szilágyi kultuszt, mely a Pulszky Guszti révén ott „bevett vallásfelekezet“ lett. Gróf Hadiknénak öt fia volt s mind az öt már serdülő korától kezdve­ a Szilágyi-kultuszban nőtt fel. És nem csoda, ha Szilágyi Dezsőnek sok oka volt várni, hogy a Hadik-fiuk mikor rázzák Mai számunk 28 oldal. ------------­------------r /

Next