Pesti Napló, 1912. február (63. évfolyam, 27–51. szám)

1912-02-01 / 27. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Égési évre _ _ 23 kor. — k­b­. Félévre______14 . — . Negyedévre— — ? . — . Egy bóra — ^ a ® , 63-dik évfolyam. 27. szám. Egyes szám ___ — _ 10 OIL TI NAPLÓ ■ -elW. AFROHIRDETÉSEK arai. Egyes SCO 6 fillér. vastagabb betűvel 10 fillér . ürdetések milliméter számítás­sal, díjszabás szerint. Megjelenik hétfő kivételével napon­kint, ünnep utáni is. Budapest, 1912.7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Podmanicky-utca 12. Csütörtök, február 1. Unna szerepében. Budapest, január 31. Lenn az utcán a tömeg ezernyi ezer torokból harsogja a népjogok szabadság­dalát. Fenn, a palota neszfogó szőnye­gekkel kárpitozott, illatos falai között a miniszterelnök suttog a pártvezérrel a leszerelés föltételeiről. Mily regényes ellentét. Carlyle jut az embernek eszébe s azok az izgalmas percek, mikor a párisi csőcselék Téroigne kisasszony ve­zérlete alatt a csatakos országúton Ver­­saille felé hömpölyög, mialatt a királyné rózsáskörmes hölgyeivel és csipkés ga­vallérjaival azoknak a kokárdáknak csok­rait kötözgeti, melyekkel a nép ellen tüntetni fognak. A nép ordit és a finom urak negédes bókok között tanakodnak a csőcselék kicsúfolásán. Engedményekről olvasunk, amiket Kos­suth Ferenc kielégítésére szánvak. En­gedményekről, melyek minden önérzetes magyar embernek arcába kergetik a szé­­gyenpirt s melyek elfogadásával se Kos­suthot, se Apponyit, se Andrássyt meg­gyanúsítani nem akarjuk. Közel egy mil­liárdnyi katonai tehertöbbletnek és ötven­százalékos újonclétszámemelésnek, ellen­értéke legyen egynémely — nem min­den — közjogi lapszusnak mellőzése, a jelvénykérd­és megoldásának kilátás­­bahelyezése és a póttartalékosok tör­vényellenes zaklatásának hiteles alakban való szentesítése. Ha a Széll Kálmán­féle huszonkétezer főnyi létszámemelés meghiúsulásának történetére gondolunk, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy ennek a maihoz képest túl szerény katonai követe­lésnek akkoriban a kormánypártban lévő Apponyi és az obstrukció miatt pártja ellen állást foglaló Kossuth Ferenc minő követeléseket szegeztek ellene, és ha ezekkel a visszaemléke­zésekkel azokat az üveggyöngyöket he­lyezzük szembe, amelyekkel a mai kor­mány a maga létszámemelését megvásá­rolni reméli, akkor csak egy meggyő­ződés érlelődhetik meg bennünk: az, hogy Bécs maga se tételezte fel, hogy Khuen-Héderváry ezekkel a felhatalma­zásokkal eredményt érhetne és hogy ez­zel a hiányos békefelszereléssel tudato­san állította az ellenség elé a Unnának. Avagy föltehető-e Kossuthról, Appo­­nyiról, de magáról Andrássyról is, hogy nemzeti vívmányként és engedményként üdvözöljék azt, amiről a kormány és pártja maga leghangosabban hirdeti, hogy nem vívmány és nem engedmény, hanem amolyan apró stiláris javítgatás, amely minden tervezetnél elő szokott fordulni s amelyet ezúttal is eleve ki­látásba helyeztek? Ilyen erőltetett ön­­csiklandozást komoly férfiakról föltéte­lezni nem szabad. Ha Kossuth Ferenc és pártja a nyilvánosságra került felté­teleket elfogadná, akkor a maguk ko­molysága szempontjából okosabban tet­ték volna, ha beismerik, hogy a helyzet nyomása alatt a Tisza-féle meggondolás nélküli muszáj álláspontjára helyez­kednek. De vissza kell térnünk arra, hogy a katonai homo usion és fusionokról most nincs is szó. Amit Apponyi pontoza­­tokba szedett és Andrássy minden ol­dalra beajánlott, azt mindenki szívesen látná. De a félesztendős harc nem ezek miatt folyt. És az ország közhangulata, a milliók szenvedemes vágya nem e kérdések fókuszában izzik. A nemzet egyetlen egy méltó ellenértékét ismeri el improduktív terhei példátlan emel­kedésének. Azt, ha ez áldozatok elle­nében megszabadul­ a világ leggyaláza­tosabb választói rendszerétől, ha azok fejében ledobhatja magáról az álparla­­mentarizmus megalázó bohóc-köpenye­­gét, ha azok árán megszerzi magának a népmilliók egyetemének vállain nyugvó demokratikus alkotmányosságot. Mikor ily nagy, korszakos reform hozza lázba a kedélyeket, akkor aprólékos stílus­gyakorlatokkal bíbelődni nemcsak köny­­nyelműség, de egyenesen vakmerőség. Tudatában van-e ennek a kormány? Az ellenkezőt mutató jelenségek ellenére azt merjük mondani, hogy igen. Igaz, hogy a munkapárti sajtó bölcs intelmek­kel szolgál és választásokkal ijesztget. De ettől eltekintve, mily lanyhaság és határozatlanság. Három nap telt el, mi­óta Khuen Bécsben járt és még egy komoly lépés sem történt arra, hogy A forradalmi programm. Irta: Bede Jób. (Utánnyomás tilos.) I.­ ­' A rend addig az ideig (amely időnél tudni­illik történetünk kezdődik) az volt, hogy miná­­lunk több volt a gróf, mint a színésznő. Sza­badlábon és előre megfontolt szándékkal írom a nemes művészet szolgálónőinek állapotát a szí­nésznő kifejezéssel, mivelhogy a művésznő cí­met nem osztogatták csak úgy se nekem, se neki nem árt, nem használ könnyelmű pazarlással, hanem meg valának különböztetve a színész­nők ,akik foglalkoztak a pályán, a művésznők­től, akik hivatásuknak hirt és dicsőséget sze­reztek. De akár így, akár úgy, a grófok, akik nagyszámban valának és majdnem feleslegesen nyüzsögtek és nyávogtak a mi szegény váro­sunk hideg utcáin, meg meleg esti éttermeiben s az urikasz­inóban, a grófok, kiválóan hozzá­tartoztak a színésznő és művésznő karriereié­hez. Reflektorokat a régies színpadon nehéz volt alkalmazni. A fellépő nők színes ragyogást, nimbuszt és csodálatos imádást keltő reflektora a grófok tábora volt, az ő ünneplésük, elragad­tatásuk, titkos és nyílt udvarlásuk varázsolta át az alakítást egyéni hatásúvá és tette a fellépő nőt, aki addig mint egy bizonytalan kvalitású szürke erő, csak a szerep nyilatkozásait tükröz­­tette, most kiemelkedett, beszélgetési téma lett és érdekes hangulatot keltett. A város publikuma különben a színésznő­ket megbecsülte amúgy is, amiképpen szerephez tartoztak, mert a nagy unalomban szívesen fog­lalkozott a darabokban nyilvánvaló problémák­kal, amelyeknek fordulataihoz, szenzációihoz a színésznők játéka, szavalata és éneke hozzátar­tozott. Azonban a grófok mindenekfelett való zsűrit alkottak. Ha ők úgy találták, hogy egy színésznő érdekes, hogy szép, hogy rendkívüli és hogy az érette való bolondságok és őrületek elkövetésére érdemes, akkor a publikum neve­zetes, ünnepelt dívának kiáltotta ki és művész­nőnek nevezte olykor csak egy szezonra, amíg a mágnásfiúk mind átestek a divat-diva ünneplé­sén, máskor öt-tíz évre, ha a színésznő ügyes volt és művészettel takarékosan kezelte a gró­fokat. (Külön mulatság volt nekünk a kis négy­szögletű Hopphalt, a gecsei gróf, aki állandóan mint takarékpénztár szerepelt a felkapott szí­nésznők programmjában és mindenki előbb bol­dogult, vagy előbb halt meg, mintsem rákerült volna a sor gróf Hopphaltra.) Az egész szokásnak az eredete talán odáig vezethető vissza, hogy magát a színházat is az arisztokrácia alapította és kezdetben csakugyan a mágnás-familiák tartották fennt, akik néha most is mű­kedvelői előadásokon gondosan vá­lasztott színdarabokban felléptek és előkelő asszonyok a főszerepet játszó vendégszereplő művészszel nyilt szinen szabadon ölelkeztek, mint ahogy az inas előtt nyitva volt az ajtó, ha azt jött jelenteni, hogy a szobaleány húsért ment a piacra, hát a grófnénak várnia kell a fésülködéssel. Egyszer egy ilyen vendégművész hat hónapig lakott gróf Behajtséknál s az öreg gróf a hat hónapból négyet a pesti kaszinóban töltött és kétszázezer forint kártyanyereséggel tért vissza kiadni a rendeletét, hogy a művész részére fogjanak be, mert gonosz a világ és Pesten kuplékat énekelnek az ő szerencséjéről. Máskor egy csodálatosan fehérbőrű és égő vö­­röshajú színésznő minden éjfélkor egymagában kibontott hajjal szaladgált fel és alá, mint egy őrült a Vigyor majoreszkó palotája előtt, mind­addig, amíg tapasztalattá nem vált, hogy a szí­nésznő épelméjű volt, ellenben a majoreszkó való félkegyelmű, mert a tizedik éjfélen lejött érette, felvitte és miután hitét akceptábilissá váloztatta, elvette igazi feleségnek. A többiek jórészt megelégedtek ifjonti mu­latságokkal. Új színésznőnél előbb a kémszemle kezdődött. A tapasztalt róka, a Goliáth fiú meg­ismerkedett és a színésznőt tisztelt édesanyjá­val együtt vacsorára hívta. A nemes társaság a vendéglőben várakozott, a cigány gyönyörű nótákat húzott. Pezsgők durrogtak és éjfélre, ha a médium alkalmas volt, az egész kompánia egy asztalnál ült, mely időre persze a polgári társadalom megitta a maga lőréjét, hazament, hogy másnapra kellő időben elújságolja az ese­mény, az új színházi csillag feltűnését, ami egy­szerűen eképpen fejeződött ki: — Felkarolták a grófok! Nehezebb munkák is akadtak. Csökönyös, kis idealista színészleányok kötötték magukat valamely romantikához. Szállásukon aludtak és a grófok éjjeli muzsikáját hallgatták. A grófok pontosan meg is jelentek a helybeli mágnás­ragacs publicita főszerkesztővel együtt, aki lap­jában a színművészet istennőit az ő kedvük sze­rint fakezűeknek, fahangúaknak vagy Márkus Emíliáknak vagy Pálmai Ilkáknak nevezte. *­ kocsival vonultak fel, minden kocsin­a­k egy-egy cigány ült, úgy csinálták a fr­ ­esui­: Mai számunk 32 oldal.

Next