Pesti Napló, 1912. augusztus (63. évfolyam, 180-205. szám)

1912-08-01 / 180. szám

Két mandátum. Budapest, július 31. A természet törvényeit még gróf Tisza István sem tudja felborítani és igy hamarosan két új választás lesz az or­szágban. Az egyik Margittán, ahol Már­kus László, a másik Bács-Tóvároson, ahol Gromon Dezső örökét fogják be­tölteni. A nagy és győztes munkapárt­nak bele kell törődnie abba, hogy a legmeredekebb szuronyerdő sem bírja fe­tartóztatni a végzetet. És a végrehajtó­­bizottság már meg is állapodott azok­nak a jelölteknek személyében, akik­kel az annyira diszkreditált zászlót diadalra akarja vitetni. Szeretnénk körülnézni most ebben a két kerületben, vájjon mi folyhatik ott ? Sok ordinárén csúnya választás történt már ebben az országban. De az az ér­zésünk, hogy valamennyi eltörpül a visszaéléseknek és erőszakoskodásoknak a mellett a tömege mellett, amit most fognak produkálni. A vidéki kisistenek eddig sem sokat törődtek azzal, mi sza­bad és mit tilt a törvény. De a nyílt gonoszságokat mégis meggátolta héke­­korba az aggodalom. Vájjon azonban milyen szempontok inthetik most becsü­letes pártatlanságra azokat, akiknek sze­replése dönti el a választás sorsát? A jog és a törvény uralma megdőlt ebben az országban. A képviselőházból az el­lenzéki képviselőket kihurcoltatták. Pe­dig nekik meg is van már az a man­dátumuk, amelyért mártír­szerepre el­szánt ellenzéki emberek most küzde­lembe akarnak menni. Elképzeli valaki, hogy a betyárfurfang és az erőszak, a terrorizmus és a vesztegetés, a személyes szabadság ellen való visszaélések vala­melyik fajtája elől visszahőkölnek azok a közegek, akik olyan előkelő helyről kaptak példát arra, mennyire nem kell egyéb körülményt respektálni, mint a hatalom érdekeit? A parlamentet körül­kerítették katonasággal, hogy ne mehes­senek oda a törvényhozók. Hogyan fog festeni ezek után például a margittai községháza, amelyet az ellenzéki vá­lasztók elöl kell elzárni! Mi lehet most ezekben a kerületek­ben ! Dolgozik a főszolgabíró, a jegyző, a tanfelügyelő, a pénzügyigazgató, az állatorvos, a regálebérlő és mindenki, akinek csak valami köze van a kor­mányhoz. A takarékpénztárak hirtelen felújítják az adósaikkal való érintkezé­seket. A legcsöndesebb faluban is suhog a csendőrkallag tolla. S mindez a nagy igyekezet odairányul,­ hogy megértesse az agyongyötört, elkínozott, ezer gondtól sáp­­padt választókkal, hogy a közbizalomnak nem lehet más letéteményese, mint az a ki­tűnő hazafi, akit báró Ghyllányi Imre és báró Vojnits István, a munkapárt alel­­nökei kínálnak a kerületnek. Aki fog­csikorgatva beletörődik ebbe a tételbe, azt legalább békében hagyják azután. De jaj azoknak, akiknek elveik vannak! Csodálattal, tisztelettel és őszinte rész­véttel gondolunk azokra, akik a vidéken még gerinces férfiak mertek maradni. Nagyobb hősök ezek, mint Imre herceg, aki egy szál vesszővel ment be az ellen­­­ség táborába. Ő számíthatott az ellenség­­ lovagiasságára, de annak a választónak,­­ akinek most nem Tisza István az ideálja, rosszabb a sorsa, mint a hittérítőnek, aki a kannibálok kezébe került. Legá­zolják, megrohanják, elevenen széttépik, ha bírják azok, akiknek az az egzisz­­tenciájuk, hogy a mai kormány zsoldosai legyenek. Csöpp reménnyel sem nézünk tehát a két időközi választás eredménye elé. A kormánynak most Bécsben meg kell mutatnia, hogy övé az ország és vas­­kertyűben dudáltatja az ellenzéket. Ez pedig csak akkor nagy virtus, ha a jog­tiszteletnek utolsó szikrája is nem ham­­vadt volna ki benne, így igen egyszerű lesz a két választás. Néhány század katona és néhány százezer korona kell csak hozzá. Akit meg lehet venni, azt megvásárolják, aki pedig nem eladó, az nem jut az urnák elé. Mitől féljen ma még ez a társaság? A Kúria elé hamis tanúk mennek vallani és a Kúria úgyis unja már az egész mulatságot. De ha meg is semmisítené a választást, erre két év múlva kerülhet a sor. Mit bánja Lukács László, hogy addig mi lesz. De neki most kellenek ürügyül az áldiada­­lok. Az a hivatal, amellyé ők süllyesz­tették a képviselőházat, úgysem egyéb már, mint a minisztériumok aktáinak szállító­hivatala. Nem törvényhozók ül­nek a parlamentben, hanem akarat nél­­kül való gépek. És tulajdonképen, egy- A kínai kutya. Irta: Szekula Jenő. (Utánnyomás tilos.) — Csitt! Csitt! — mondotta a báró kis­asszony lábujhegyre ágaskodva. Még fölébred a vén Lil­e kisasszony. Éberen alszik. S vége volna , a gyönyörű kalandnak. A fiatalember az­ ablakhoz lépett. Kinézett az alaktalan sötétségbe, ahol a kovili-park szá­zados tölgyfái , vadul sírtak és jajveszékeltek a fenyegető éjszakai szélben. Mintha tiltakoztak volna, vagy panaszkod­nának. — L­ akarják vinni a zárókisasszonyt. Az aranyhajú Borbálát akarják elrabolni. Befonták szerelmes szavakkal, kábító ígéretekkel. Pedig csak a kincseire áhítozik ez a nyomorult. Olaj­fák, ne hagyjátok, ne­ engedjétek. Zúzzatok, ki­áltozzatok, hátha felébrednek a kastély lakói. S megtudjátok mily szörnyű merénylet készül. A fák énekeltek és sírtak. Az ifjú sápadtan, óvatos mozdulattal becsukta a hatalmas ablak­­táblákat. Megértette talán az erdő néma beszé­dét. Vagy talán idegenné tette a szűnni nem akaró szélzugás. Az órájára nézett. Kis bőrtáskáját, melybe két ing s néhány összegyűrt gallér volt csoma­golva, idegesen lóbálta a ’kezében. — Siessen Borbála! — az ég szerelmére. Hajnali háromkor már indul a­ vonat. S még hosszú út van az állomásig. • Halkan beszélt, erőszakosan tompított, re­kedt és színtelen hangon, bár kiérzett belőle, hogy ez a hang máskor nagyon meleg, sőt be­hízelgő lehetett. — Pszt! — felelte a bárókisasszonyka — mutatóujját rózsás ajka elé illesztve, míg másik kezével a szomszédos ajtó felé integet — meg­hallják ! A szobából, ahova mindketten néma rette­géssel pillanthattak, fenyegető hortyogás hang­zott ki. A randa kisasszony aludta ott az iga­zak álmát. Ha fölriasztanák, nagy baj szár­mazna abból. Lármát csapna és megakadá­lyozná, hogy a gyermek baronessz megszökjék a h­ázitanítóval. — Csitt! Csitt! — ismételgette a bárólány — s lázas gyorsasággal rakosgatott ruhás­­szekrényében, amelyből mint valami csipke­habos vízesés áradt ki a fehér selyem,­hab­könnyű ing, csücskös szallagok, zizegő flllárd, a hószinű vászon meghitt remekművei. ■ Sok, elárulhatatlan és igéző rejtelem, egy gazdag és kiváltságos bárókisasszonyka rejtett csodáiból.. . . . — Csitt! Csitt! Izgatottan hányta össze-vissza a fiókokat. — De hát mit vegyen föl? Mit pakkol­­jon­­be? * * ^ ■ — Fekete marquisettből varrott nyári ru­háját, nem hagyhatja itthon. Csak tegnap küldte meg a bécsi szabó. Ez a hímzett linón is na­gyon kedves. Kellemes benne járni. S ez a nyári ruha is, patyolatszin batisztból, áttört­­ varrásaival, milyen könnyű, mint a pókháló, mint egy nyárelői álom! De a kőszürke lóden­ruha is kell! Hogy meg ne fázzon, ha majd bű­vös időben utaznak automobilon az északi ten­gerparton. Tanácstalanul nézett a lovagjára. Kék szeme átnedvesedett, mint az ibolya. — Istenem, mennyi regényt elolvasott már s még sem tudja, nem volt egyikben sem le­írva, hogy a megszöktetett hősnőnek mi min­dent kell összecsomagolnia az útra. Kétségbe­esetten kulcsolta össze kezecskéit. . — És a kalapok is! Ez a piros kalap, le­lógó paradicsommadár-tollal, nagyon szép. A párisi kalap is kell — csipkés és fehér, selyem­virágokkal van díszítve —most nagyon viselik. Kár, hogy sok helyet elfoglal majd a kocsiban. Széles, mint a malomkő. Fekete Marquis-kalap­­ját sem­ hagyhatja itthon, a kócsagtoll miatt. Az ifjú sziszegett türelmetlenségében. — Már virrad! — mormogta idegesen. Dehogy is virradt, dehogy is. Nehéz, sö­tét­, haragos felhőket terelgetett a szél a kovili fensikok felé. Mintha nemes és hatalmas csalá­dok megsértett haragja tombolna benne. — Virrad! — ismételte az ifjú. A gyerm­ekleány megfenyegette ujjacskájával. •— Jaj, de türelmetlen, édes. — Készen le­szek. No, ne bánkódjon. Két markos, sötétarcú parasztlegény segí­tett a csomagolásban. Nem a kastély cselédjei voltak, nem is idevalók, valahol a hetedik falu­ból bérelte föl őket a tanító. Helybeli béres nem segített volna abban, hogy az aranyhajú báró­­kisasszonykát megszöktesse egy jött-ment ide­gen. Egy házitanár. Akinek a szolgák asztalá­nál volna a helye. 63-dik évfolyam. 180. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Podmanicky-utca 12. Csütörtök, AUGUSZTUS 1. Mai számunk 28 oldal.

Next