Pesti Napló, 1912. november (63. évfolyam, 258–283. szám)

1912-11-01 / 258. szám

2 Budapest, péntek PESTI NAPLÓ 1912 november I. 255. szám. sarjadt ki, de Lukács László ültette el a képviselőházban. A miniszterelnök fajának mohóságával kapott utána! Talán ez a ma­­dárijesztőnek szánt sunyi terv betömi ro­zoga és sülyedő hajójának a lékeit, talán oxigéntömlőnek szolgál az agónia perceiben és néhány nappal hozza-imlasztja a pusztu­lását. Oh, ez az igazi cél! Tisza István a be­csületes választójogot akarja feltartóztatha­tatlan Díjában megállítani. A sínekre fek­szik, hogy a robogó lokomotivot kitérítse pályájából. Ő azt hiszi, hogy Lukács csak eszköz­ a kezében és a cél minden eszközt szentesit. A história másképp ítél! Tisza a szekerce Lukács reszkető kezében és a ha­talom a cél. Az összeomlani látszó aggas­tyán hátborzongató kegyetlen önzésével még mindenkit becsapott. Tisza Istvánra azt a büntetést mérte bűneiért a sors, hogy ő legyen Lukács László utolsó, tragikomikus áldozata. A nemzetet azonban nem csaphatja be senki. Itt nem használ az örmény ravaszko­dása, a hatalomvágy vakmerősége, a lelki­­ismeretlenség hideg mosolya. A nemzeti akarat első fellélegzésére összeomlik az egész kártyavár, amelyet az erőszak pos­ványára építettek. »Éljen Tisza István!" A magyar reformátusság ma ünnepelte a világot megrázó reformáció 395-ik évfordulóját és nagyban menydörgött a „középkori sötétsé­get terjesztett, erkölcstelen pápás uralom“ ellen, mely ma is szellemi rabságban akarja tartani a világot. Ezer öblös szónoklatban magasztalták Luther erkölcsi bátorságát, ki az elevenen el­­égettetés veszélyének bátran kitette magát, de elvei­ből nem engedett. Lelkesen idézték az „Erős vár a mi Istenünk“ kezdetű híres him­nuszt, melyet a nagy szász reformátor Worm­sba bevonulásakor szerzett, midőn még nem tud­hatta, életben marad-e önvédelme után és élve elhagyhatja-e a zsinat színhelyét, vagy pedig Husz János sorsára jutván, a császár menedék­­levelével együtt fog-e a máglyán megégettetni. Mindezeket a jó protestáns magyar lelkészek és zsinóros esperesek midőn végig lelkére köték cse­­kélyszámú hallgatóiknak, egyúttal az édes ma­gyar haza borús egére is vesznek egy fájó pil­lantást, azon biztos hitben, hogy a „Magyarok Istene“ eltávolítja fejünk felől a fenyegető csa­pásokat, melyek a pápaság utján tornyosulnak ha­zánk egére, mert hiszen ismét adott a Gondviselés egy providenciáns nagy embert, kiben vakon megbízhatunk s ki eddig is többet tett a magyar reformátusságért, mint quondam Bocskay, Beth­len, Rákóczi s tutti quanti, _ tudniillik felemel­tette a református kongrua összegét 1600 koro­náról 2400 koronára. S miután e tény a magyar reformátusság ellenálló képességet az erkölcs­telen pápasággal szemben óriásilag felfokozza, azon egyhangú kívánságban egyesülhet minden magyar kálvinista szív, hogy „Éljen Tisza István!“ Körülbelül ez volt a tenorja pár nap előtt Sulyok István esperes, a bihari egyházmegye egyházi elnöke hivatalos megnyitó beszédének. Súlyt e kiválóan nagy érdekű beszédnek az ad, hogy a nevezett Sulyok a nagyszalontai függet­lenségi és 48-as pártnak pártelnöke. Nem mond­hatjuk tehát azt, hogy Sulyok úr csak elvetette a sulykot és ártatlanul nem tudja azt, kicsoda Tisza István e pillanatban Magyarország politi­kai történetében, mert hiszen a kétlelkű Sulyok elégszer menydörgött Tisza ellen, mint függet­lenségi pártelnök, de ugyanakkor mint egyházi elnök élteti őt — 800 koronáért évenkint. S még eddig nem olvastunk hírt arról, hogy a nagysza­lontai függetlenségi és 48-as párt Sulyok urat kidobta volna az elnöki székből Tisza István nyilvános éltetéséért s átutalta volna oda, ahova való: a nagyszalontai munkapártba. Karöltve az elvetett Sulyokkal áll elő a Maró Gergely Nro 2. szintén egy kalendárium­mal, mely a hazai protestánsoknak akarja be­adni a Tisza-maszlagot.­­ II. Maró Gergelyt legifjabb Szász Károlynak hívják, nyugdíjas mi­niszteri tanácsos, dupla fizetéses képviselő stb. stb. amaz ősi családból, mely kihalhatatlan. Az új Maró Gergely az ő „Protestáns Uj Képes Naptárjában az első szövegoldalon közli Tisza István arcképét s ez alakot igy jellemzi: „Min­den idők legnagyobb magyarjainak egyike, aki a magyar protestánsoknak s ezek közt ép­pen a reformátusoknak külön is hatalmas büsz­kesége.“ E dicső kezdet után legifjabb Maró Károly ..egész hittel vallja“, hogy­ a Kovács Gyula go­lyójának „céltévesztésében a Mindenható böl­­csesége és kegyelme őrködött. Mert az Isten nem akarhatta, hogy elveszítsük Tisza Istvánt. Az Isten jól tudja, hogy a haza e nagy fia mit ér nemzetének s e nemzet mit várhat még tőle." Amennyiben azonban az Úristen nem tudná, mit tett Tisza a haza javára, legifjabb Maró Gergely Károly ennek elmondásával is leköte­lezi az olvasót s bizonyára az Úristent is. Tisza ugyanis „nem remegő kezében az igazságnak nemzetmentő kardjával egy csapásra kettét­ vágta parlamentáris életünk összekuszált gor­­diusi csomóját, mikor úgyszólván az egész nemzet megkönnyebbülten lélegzett föl.“ Hogy­ ez a gordiusi csomó mi volt, arra is megfelel legifjabb Szász Gergely de genere Maró, így jel­lemezve Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Ká­rolyi Mihály, Justh Gyula és a kihordatott szö­vetkezeti ellenzék akcióját. „Lelketlen, sivár,­ eszközeiben méltatlan és kicsinyes, céljában­ minden nemes vonást nélkülöző, komoly ered­ményeket kivívni képtelen, de meglevő nemzeti értékeket tönkretenni alkalmas és jövendő si­kereket kockáztató politikai herce-hurca folyt nem is az országban, hanem csak a képviselő-­ házban.“ No, ezt vágta ketté Tisza István Pavlik és a drabantok kardjával s ezért végül­ legifjabb Maró Károly de genere Szász maró gúnynyal így kiált föl: „Éljen Tisza István! Ezt ma már a szokottnál is nagyobb lelkese­déssel fokozottabb melegséggel kiáltjuk, s őszintén érezzük, bizonyosan tudjuk, hogy az isten velünk van e kívánságunkban.“ Végül­ biztosítja a netalán kétkedő hittestvéreket, hogy „Tisza István élni fog s tovább munkálni ha­zája és egyháza dicsőségén, emberi mértékkel szinte alig mérhető hatalmas értelmi, erkölcsi és cselekvésre kész erejével.“ Ha már most tudjuk azt, hogy legifjabb: Maró Gergelyéket lélekvásárlással, pénzzel, pá­linkával és hivatalos erőszakkal választatták be a Házba Tiszáék, mi nagy foka kell a ci­nizmusnak ahoz, hogy az Úristent mint bűntár­sat mutassa be legifjabb Maró Gergely ur­az­­tási hadjárata tiszta választás volt ahoz az irtó­hadjárathoz képest, melyet a „munka“ párt-f­iának rezsimje végezett a legutolsó vá­lasztások alkalmával. S miután az Úristen az­ ilyen piszkos, kicsinyes dolgokba sohasem avat­kozik bele (valószínűleg erkölcsi undora miatt) , feneketlen depraváció kell annak hirdetésé­hez, hogy az Úristen ennélfogva cinkostárs. A vallással így visszaélni csak nálunk lehet. A protestánsokat ezúttal arra figyelmeztet­jük csak, hogy amint visszalökték annak ide­jén az öreg Maró Gergely 4 krajcáros kalendá­­ riumát, úgy lökjék vissza e pestist terjesztő 4 kraj­cáros csatorna­terméket is, melyet legifjabb Maró­ Gergely de genere Szász urai. Hadd olvassák,­ azt csak azok az esperesek és lelkészek, kik a­ 400 forintért elalkudták lelküket Tiszának és­ Lukácsnak, s akik nem akarnak visszaemlékezni­ a XVII. századbeli munkapárt ü­zelmeire és „di­­csőiüt ősünk I. Lipót császár“ viselt dolgaira. Igaz, hogy az akkori császár nem 400 forintos­ konym­a-emeléssel, hanem gályarabsággal űze­tett, s az is igaz, hogy Harsányi, Séllyey, Kocsi- Csergő és társaik visszadobták volna a 400 ré­­nes forintokat,, ha ezen a pénzen lelküket akar­ták volna megvenni, de viszont az is igaz, hogy a színész estéje. Irta: Krúdy Gyula. A jellemszínész Bolingbrook­ot játszotta és miután Bolingbrooke meghalt, Ercsei a Zöldfába ment sört inni. A Zöldfa nem mindennapi hely volt. A tár­sulattól nem is igen kultiválta más, mint a fur­csa Eresei. A korcsma majdnem a városon kí­vül volt és hosszú kocsiszínjében vásárosok aludtak szekereiken. Az igen hosszú épület la­pos tetőjével, és vasrácsos ablakaival legin­kább siralomházhoz hasonlított, ahol betyárre­­gények búsulnak az akasztás előtt. Rongyos szolgáló a kúton, az ajtónál beteges, de dühös­­­eb, a korcsm­k­osnét Fanninak hívták és még nem volt színházban életében. Ugyanezért nem is nagyon tisztelte­ Eresei urat ér, komolyan megharagudott, ha a színész Ügyeskedett " a köténye körül. A Szeme köttves lett és kis kövér ökleivel minden tréfán kívül arcul ütötte Er­eseit. I­ániti határszéli zsidólány volt egykor, az életről keveset tudott, sőt talán semmit. Ke­vés agy veleje megfeszült homloka­i mögött, mi­dőn az üzlet aprólékos dolgait­ kellett elintézni. Egyébként spirituszszaga volt Fittininak, de a nyaka, válla, keble, karja olyan finom és göm­­bölyded volt ,amilyent ritkán lehet látni. Gön­dörkés haja (véletlenül nem nyírtak le) fehér nyakán, mint álombéli, mesebeli növény gön­dörödött. Szeszélyes figurái voltak itt a hajnö­vénynek. A jellemszínész oda szerette volna dugni az arcát, de nem nagyon lehetett Őszi este volt, a városon kívül a rétek köde fogadta Ereseit. Az útmenti fák sajátságos han­gon sziszegtek, majd kocsirobogás hallatszik a távolból és a ködben feltűnt a postakocsi. A jellemszínész nem igen volt valami olva­sott ember, de annyit mégis tudott, hogy posta­kocsin nem szokás manapság utazni,­­ Pláne, olyanforma alakja volt a postakocsinak,­ mintha valamely régi angol képeskönyvből vágták volna ki. A kocsis háromszögletű kalapjában, fe­hér parókája alatt feszesen ült helyén, a hintó tisztn­ látszott a köd felszínén, a lovaknak el­lenben csak a fülük látszott. Hosszú fülük ! . . . Az urak ilyen kocsin utaztak Angliában, amikor Sakspert mentek nézni vidékről Londonba. A kocsiban még aludni is lehetett. A színház nem takarékoskodott a felvonásokkal. Hisz senki sem sietett. A postakocsi már a Zöldfa udvarán állott, mire a jellemszínész gyalogosan bevergődött. Egyszerre a nevét hallotta említeni Eresei úr, a postakocsiból egy fehérparókás, elegáns úri­ember intett aranyvégű­ pálcájával a színésznek. _____Ön az a szülész, aki ma este meghalt? —– kérdezte az előkelő, selyemkabátos úr. — Szolgálatára. — Nevem Bolingbrooke, kiváncsi voltam önre, — folytatta az előkelő úriember. — Mind­addig, amíg meg nem hal, elég jól játszik. Hely­­lyel-közze­ magam is úgy cselekednék, mint ön. Csak azt nem tudom sohasem, hogy mit csi­nál mindig, amikor hátramegy a színpadra?... Igazán elment gyalog Londonból Wallszbe? Mert én voltam fiatalabb évemben! Eresei már korábban levette a süvegét és ritkán fakó haját a szelekre bizta. Meghatott ál­lásba helyezkedett a lord előtt, aki valamely va­rázslat folytán idekerült. Akárhogy került ide, egy bizonyos: Eresei urat akarta játszani látni.. Tehát már nem kellett csodálkoznia az eseten. — Tessék besétálni, lord úr. — mormogta Eresei. — Nem tudom, hogy érdemes-e bemenni? — tanakodott Bollingbrooke. — Ó, igen, érdemes! — buzgólkodott Eresei úr. — Én többnyire száraz kolbászt szoktam enni vöröshagymával és tetejébe sok bort ön­tök. De a gyönge gyomaiak részére is van itt­ valami. Szilva, megbaváló szilva. A prímádon­; mink, midőn egyszer itt volt, szilvával la­­­kott jól. Bollingbrooke gyorsan határozott. — Ön derék fiúnak látszik, önnel maradok, — mondá Eresei urnak. — Szeretnék minden­esetre közelebbről megismerkedni a művész­­szel, aki alakomat művészi tökélylyel bemu­tatja a színpadon. Úgy érzem, mintha egy test­ volnék önnel. Bizonyosan rokonságban van lel­­­künk is. Mondja, hol született ön? — Nagykátán. — felelt Eresei úr és kissé­ szégyenlette magát. — Nézzük csak . . . Éli Bolingbrookbara­ születtem, a déli Wallszben. Talán a planétáink egyeztek. Az én csillagom a Szaturnusz. — Az enyém is, — felelt nyomban Eresei uram és a kolbászból hatalmasan evett, mesz­­szelyszámra hajtogatta a fehér bort és Boling­brook­et már legközelebbi rokonának­ vélte..

Next