Pesti Napló, 1913. szeptember (64. évfolyam, 207–231. szám)

1913-09-18 / 221. szám

18 Budapest, csütörtök PESTI NAPLÓ 1913. szeptember 16. 221. szám. István győz Nagy Bódog ellen (6:2, 6:0). Gros­sc­h­m­i­d Sándor győz dr. Grosschmid Lajos ellen (6:2, 2:6, 8:6) és Hochenburger Emil ellen (6:0, 6:1). Bernhardt Károly győz dr. Karafiáth Jenő ellen (4:6, 6:4, 6:3). Grosschmid Sándor győz Bern­hardt Károly ellen (6:1, 6:4), végü­l Grosschmid István klubbajnok győz Sándor ellen (6:2, 5:7, 6:4, 6:4). LÓVERSENY.­ ­ Bécsi ügetőversenyek. A mai versenyek ered­ményei a következők: 1. Azmon-verseny. Díj 2000 korona: 1. Hauser L. ■Jázmin (Tappan), 2. Miss Z. Caid (dr. Heibacher), 2. Janka (Ederer). Indultak még: Karoline, Baronesse Caid, Jazon, Paria, Stelldichein, Gondola. — Tot.: 10:18, 20:23, 25: 25. — Könyvfogadások: VA Jázmin, 21A Janka, 4 Paria, 5 Baronesse Caid, 6 Miss Z. Caid, Gondola, 10 Stelldichein, 12 Jazon, 20 Karolin. II. Eladóverseny. Dij 1700 korona. 1. Feyer M. Viribus Unitis (Rauch), 2. Immergrün (Tappan), 3. Georgina (Romoli). Indultak még: Patent, Blau­bart, Mac­Phee, Istar, Belladonna, Hajnal, Mumpitz.­­— Tot.: 10:114, 20:47, 28: 46. — Könyvfogadások: VA Immergrün, 3 Georgina, 6 Istar, Hajnal, 12 Blau­bart, Belladonna, Mumpitz, 20 Viribus Unitis, Patent, Mac Phee. III. Ügetősportklub-verseny. Díj 1500 korona. 1. Skala A. Young Quatermarch (Tulajdonos), 2. Ele­mér (Albrecht), 3. Trick (Obersperger). Indultak még: Nora, Sattelhofer, Faust, Sir Potential, Galam­bom, Toncsi, Bolygó. — Tot.: 10:42, 20:42, 49: 61. — Könyvfogadások: 2­ A Galambom, 3 Toncsi, 4 Nora, Young Quartermarch, 8 Bolygó, 12 Sattelhofer, Faust, Sir Potential, Elemér, 8 Trick. IV. Kétmértföldes verseny. Díj 6000 korona. 1. Hauser L. Soprano (Tappan), 2. Garrick (Tamberi), 3. Herold (Ederer). Indultak még­ Concurrent (mint harmadik diszkvalifikáltatott), Jubilar, Royal Reaper. F— Tot.: 10:22, 20:27, 30. — Könyvfogadások: Par­ Garrick, VA Soprano, 5 Royal Reaper, 6 Herold, 12 Jubilar, 20 Concurrent. V. Kétfogatú űrkocsisverseny. Díj 2000 korona: 1. Demski R. Raid—Sen­bald (YVachtler), 2. Hütten­besitzer—Illusion (dr. Trebitsch), 3. Baronett—Major Simmons (Sennyei). Indult még: Dora Calvell—In­­fantia. — Tot.: 10:15, 20:30, 27. — Könyvfogadások: VA Baronett—Major Simmons, VA Hüttenbesitzer— Illusion, 3 Raid—Lenibald, 6 Dora Calvell—Infantia. VI. Gayton­-i dij. Dij 3000 korona. 1. Schlesinger W. Lord Caid (Leager), 2. Jonathan (Tappan), 3. Juhos (Ederer). Indultak még: Polisson, Rezeda, Csalfa, Valient Victory, Lilly Caid. — Tot.: 10:30, 20:30, 233, 32. — Könyvfogadások: 12 Lord Caid, 3 Juhas, 8 Polisson, Rezeda, Csalfa, Valint Victory, Lilly Caid, 12 Jonathan. VII. Wienerwaldi dij. Dij 2500 korona. 1. Puszta­­berényi ménes Eldorado (Capovilla), 2. Kätche (Lion), 3. Árpád (Capellari). Indultak még: Az Est, Gitana, Gay­ton L. — Tot.: 10:63, 20:50, 53: 28. — Könyvfogadások: 134 Árpád, 3 Az Est, 5 Eldorado, 6 Ghana, 8 Heroina, Kätche, 12 Gayton L. VIII. Park-díj. Díj 1500 korona: 1. Winans W. Ryna (Star), 2. Love Game (Bauer), 3. Liliom (Fei­­ser). Indultak még: Potentatenbajadere, Illeade, Mile­tin, Chatnoir, Manón, Gizi, Held, Daliás, Lene H„ Hart. — Tot: 10:58, 20:46, 118, 55. — Könyvfogadá­sok: VA Gizi, 5 Held, 6 Potentatenbajadere, Liliom, Chatnoir, Manón, Ryna, 8 Daliás, Hart, 12 Lene H„ 16 Miletin, 20 Love Game, Ileade. Exavon-Hajápolás tudományos alapon a leghelyesebb mód a fejbőr ápolására és a haj erősítésére. «A.ra üvegenként : 2.50 EL. Hónapokig elegendő. Zongorák és pianinék a legszolídabban vásárolhatók és bérelhetők RERESZtáVEL Budapest, VI., Volcsi-körút (Iparudvari KÖZGAZDASÁG ) Magyar bank-részvények. A mai tőzsdé­nek szenzációja volt az a h­eves támadás, melyet a kontremin a Magyar Bank részvényei ellen intézett. Hogy mi volt az alapja ennek a táma­dásnak, azt a sok ellenőrizhetetlen — vagy ellen­őrizhető, de egyúttal képtelennek bizonyult — híresztelések tömegéből nehéz kihámozni. A kontremin heves kirohanása azonban kétségkí­vül összefügg a Phoebus-részvények ismételten szóvátett nagy árhanyatlásával. Nem értelmi, h­anem érzelmi kapcsolat van a Phoebus-részvények áresése és a Magyar Bank részvényei ellen intézett tőzsdei akció kö­zött. A spekulánsok sok pénzt veszítettek a Phoebuson és bizonyos személyi kapcsolatokra való tekintettel a Magyar Bankkal akarták ma haragjukat és elkeseredésüket éreztetni. Már tegnap is terjesztettek a tőzsdén olyan híreket, hogy a Magyar Bank igazgatóságában egyenet­lenségek, súlyos kolliziók támadtak, amelyek nyomán a vezető állásokban különböző szemé­lyi változások várhatók. Ilyen bevezetés után a jól szervezett kontremin emberei ma reggel tö­megesen kínálták eladásra a Magyar Bank rész­vényeit és a nagy kínálatnak az lett a követ­kezménye, hogy a részvények árfolyama a tegnapi 557.25-ös kurzus után lecsúszott 546-ig. Csak a déli tőzsdén, mikor a kontremin higgad­tabb része jónak fogja látni lefedezni a reggeli bianco-ellátásait, emelkedett föl az árfolyam 550-re. Akkor már nyilvánosságra került az ille­tékes helyről származott és hiteles információ, hogy a tőzsdén elterjedt híresztelé­seknek semmi alapjuk, hogy az igazga­tóság mindenben szolidáris és csata a kontremin fantáziája találta ki, hogy a bankvezetősé­g ke­belében aszályok vannak, így aztán meg is nyugodtak a kedélyek. A Magyar Bank rész­vényeinek zárókurzusa 550 volt. Tisztességtelen verseny. A vasipar és a vaske­reskedelem egymással karöltve dolgozik a fogyasz­tók kíméletlen kizsákmányolásán. Nemcsak a vas­iparnak, de a vaskereskedelemnek is megvannak a maga külön karteljei és hogy ezek milyen példátlan erőszakossággal dolgoznak, arra nézve jellemző a nagy elkeseredés, mely már törvényhatóságok részé­ről is kifejezésre jutott számtalan föliratban, melyek mind a kormány intervencióját kérik a fogyasztó­közönség kizsákmányolói ellen. Most egy k­ö­r­­­e­­v­é­s került a kezünkbe, mely mindennél jobban illusz­trálja azt a hallatlanul erőszakos üzleti politikát, mely a vasszakma karteljeinek példája nyomán most már a kisebb vaskereskedők körében is lábrakapott. A körlevelet a „nyíregyházi vaskeres­kedők alkalmi egyesülése“ cégér alatt öt nyíregy­házai vaskeres­k­ed­ő-c­é­g küldte szét a fővá­rosi szakmabeli papi­, ..­kedőknek. Az van benne elmondva, hogy valaki Nyíregyházán egy hatodik vaskereskedést akar nyitni és ez az újabb üzletnyitás — mint a körlevél mondja — a meglevő üzletek egzisztenciáját fenyegeti, ők tehát fölszólítják a szakmabeli nagykereskedőket, hogy az új konkur­­rensnek ne adjanak árut és ne hitelezzenek, mert különben ők kénytelenek lesznek az eset kon­zekvenciáját levonni és velük az összeköttetést meg­szakítani. A vasszakmáról lévén szó, kisebb erősza­koskodásokon nem szabad fennakadni. De az itt el­mondott eset fölött mégsem lehet egyszerűen napi­rendre térni, mert az igazán messze túl megy a tisz­tességes verseny által megszabott határokon. A Rim­amurányi új bányái. A gróf W­enck­­h­e­i­m-féle bo­rossebesi vasművet a hozzátartozó bá­nyákkal együtt a közelmúltban megvásárolta a Rima­murányi vasmű r.-t. Mint a Vaskereskedők Közlönye jelenti, a borossebesi vashengermű, melynek a ré­gebbi időkben nagy szerepe volt, végleg beszün­teti üzemét, mert a Rimamurányi csak ércter­melésre akar ott berendezkedni. Herceg Eszterházy Miklós adója. Most állítot­ták össze Sopron megye virilistáinak jegyzékét A listában az első helyen herceg Eszterházy Mik­­lós szerepel, olyan óriási összeggel, amin öt magán® személyek közül aligha fizet még valaki ebben az országban. Herceg Eszterházy Miklós 382.333 ko­rona 72 fillér adót fizet Sopron megyében levő vagyona után. Az Osztrák-Magyar Bank kimutatása szept. 15-től: Bankjegyforgalom 2,284,751.000 (— 39,608.000) korona. Érckészlet 1,534.543.000 (+ 3,608.000). Váltó­tárca 804,108.000 (— 41,033.000). Lombardkölcsönök 238.500.000 (— 658.000). Azonnal esedékes tartozások 201.266.000 (+ 401.000). Adóköteles bankjegyforgalom: 150.207.000 (— 43.108.000). A légszesztársulat kisebb dividendát fizet. Az Osztrák-magyar légszesztársulat július 1-én zárta le üzletévét. A mérleget nemsokára publikálni fogják. A tőzsdén elterjedt hírek szerint, a vállalat az el­múlt üzletévre le fogja szállítani az oszta­lékot tíz koronával. A légszesztársulat előző évi osztaléka 70 korona volt. Városi kölcsönök. A mostani rossz pénzviszonyok mellett még drága függőkölcsönöket sem tudnak kapni a városok. Legutóbb Kecskemét és Kol­­­­o­z­s­v­á­r városa tárgyaltak a fővárosi nagybankok­kal függő kölcsön ik felvétele végett. Kecskemét városá­nak háromnegyed millióra, Kolozsvárnak pedig másfél millióra van szüksége. Sikerült pénzhez jutnia Heves vármegyének. Persze nem a nagybankok, hanem az egri káptalan adott kölcsönt a megyének, még­pedig félmillió ko­rona értékű négyszázalékos koronajáradékot, ame­lyet lombardirozni fognak. A harminc milliós bolgár kölcsön. A magyar és osztrák nagybankok által Bulgáriának nyújtandó 30 milliós kölcsön ügyében az a fordulat állott be, hogy Bulgária eredeti tervétől eltérőleg, nem egy év, hanem hat hónap alatt akarja viszafizetn­i a kincstári utalványokat, amelyek ellenében kapja a kölcsönt. Ugyanis a bolgár kormány azt reménye, hogy hat hónap alatt sikerülni fog neki a francia pénzpiacon készülő nagy kölcsönműveletét nyélbe­ütni. A magyar és osztrák bankoktól fölveendő köl­csön ügye hamarosan aktuális lesz, miután egy-két napon belül elkészül a bolgár-török béke­, kötés. A Máv. nagyváradi üzletvezetősége. A Máv. Nagyváradon új üzletvezetőséget állít föl. Nagy­várad az új üzletvezetőség céljaira fölajánlotta az indóházzal szemben lévő három bérpalotáját. A ke­reskedelemügyi minisztérium, elfogadta tárgyalás alapjául az ajánlatot. Ez a három bérház csak ideig­lenes szállása lesz a nagyváradi ü­zletvezetőségnek, mert a kereskedelmi minisztérium az üzletvezetőség­nek állandó hajlékot akar építtetni. Az Országos Automobilforgalmi tőkét emel. "Az Országos szállítási és automobilforgalmi r­­t., amely a Máv. szerződéses szállítója, nemsokára össze fogja hívni első rendes évi közgyűlését, amelyen bemuta­tásra kerül az első mérleg. Szakkörökben elterjedt hírek szerint a vállalat a rendes évi közgyűléstől fel­hatalmazást fog kérni az alaptőke föl­emelé­sé­re. Az Országos szállítási 1911-ben alakult másfél millió korona alaptőkével és eddig sokat kellett küzködnie a kezdet nehézségei­vel. A kereskedelem és a közigazgatási reform. Az O. M. K. E. igazgatósága ma délután ülést tartott Kunz József elnöklete alatt. Dr. Szende Pál fő­titkár terjesztette elő az elnökség jelentését. Ezután dr. B­a­­­k­á­n­y­i Kálmán titkár ismertette az OMKE által végzett tanulmányokat a közigazgatás re­formja tárgyában. Kimutatta azokat az okokat, ame­lyek miatt mai szervezetében nem áll a közigaz­gatás, a kereskedelem, az ipar, a vállalkozás, a köz­­gazdasági haladás szolgálatában. Indítványozza, hogy az O. M. K. E. alapos vizsgálat után tüzetesen jelölje meg kívánságait a modern közigazgatással szemben. Javasolta, hogy egy nagyobbszabású szaktanácsko­zást hívjanak egybe a rokonérdekű szervezetek be­vonásával s az ankét eredményét alaposan feldol­gozva, állapítsák meg azokat a kérdéseket, amelyek a közigazgatás terén a kereskedelem szempontjából sürgős megoldást igényelnek. Az igazgatóság egyhan­gúlag elfogadta az előadó indítványát. A Bruno-gázizzófény r.-t. üzeme. Sokat beszél­tek múlt év elején a Bruno g­á­z­i­zzófény r.-t.-ról, amely tudvalévően azzal a célzattal­ alakult, hogy az A­u­e­r-t­á­r­s­a­s­á­g egyeduralmát meg­törje. Egy ideig harcban állott egymással­ a két vál­lalat, de utóbb az Auer-társaság érdekeltséget,szer­zett a Brúnónál, minek következtében megs£üifi,iat

Next