Pesti Napló, 1914. március (65. évfolyam, 52-77. szám)

1914-03-01 / 52. szám

2 Ladás'Cot, vasárnap ,--------------------------------------------------------------—-—’■"■" -'— -t is inkább egyéni hajlamnak lehet a dolga. Talán ezeknek a férfiaknak va­lamivel jobb kondícióban van a lelki­ismeretük. Ám minek tűrjön a munkái- sport privilégiumokat, holott hatalmá­ban van válogatás nélkül mindenkitől "eltávolítani saját bűnei Meduzafejének "álomrontó látását? A Zselénszkyek, Tiszák és Lukácsok szenvedőtársai tehát most már fellélleg­­zenek, összezúzták a tükröt, leszúrták rossz cselekedeteiknek körülöttük le­begő kísérteteit, rátérdepeltek a lidércre, mely álmatlan éjszakákon a mellüket­­szokta szorongatni. A sajtó nem fogja többé ezer torokból feléjük harsogni hegyen-bércen felcsendülő visszhang­gal az idegbontó szózatot: bűnös vagy! Most még csak az kell, hogy a tes­tükből is ki tudják tépni a bennök a szunnyadó lelkiismeretnek elrejtőzkö­­dött maradványait, — akkor aztán egé­szen nyugodtan alkotnak. ^VVVwVwVWVV^VwVv­VvVV\A.V­VV\AVVWl Budapest, február 28. Dalnok — államtitkár — képviselőjelölt. Rosenberg Gyula halálával megüresedett abrudbányai mandátumra a munkapárti vá­lasztók az­ újonnan kinevezett kereskedelmi ál­lamtitkárt, Vargha Gyulát jelölik. Az államtit­­kárhoz vasárnap küldöttség jön Budapestre, ahogy a jelöltséget felajánlja. Vargha Gyula kü­lönben tegnap már elfoglalta hivatalát. Ellenzéki pártértekezletek. A független­ségi párt vasárnap este hat órakor pártértekez­­letet tart. Az értekezletet megelőzően fél hat órakor az elnöki tanács tart megbeszélést. — Az alkotmány­párt ugyancsak vasárnap, este hét órakor saját közhelyiségében értekezletet tart. — Értekezlete lesz vasárnap a néppárt­nak is. Feloszlatják a tiroli tartom­ánygyülést. Bécs­ből táviratozzak.­ A „Wiener Zeitung“ császári pá­tenst közöl, amely elrendeli a tiroli tartománygyü­­lés feloszlatását és az uj választások kiírását. A feloszlatás azért történik meg idő előtt, hogy az uj választási rend alapján a választások mihama­rább keresztülvitessenek e­ngembe, amelyet ingem alatt viseltem. Jól haj­tanak az irodalmi agarak, mondogattam, Aig­ner Lajos műveimet felvette a zöld­ könyvtárba s innen származtak Mária tallérjai.) Nagyon szerelmes lehettem az aranymivesnőbe, hogy néhány darab aranyat olykor csakugyan gond­jaira bíztam. Estella, — bár igen vagyonos úrnő volt, — gyermekes boldogsággal csókolta meg a pénzeket és könnybeborult szemmel mondogatta, hogy sorsa szerelmem révén ak­kor is biztosítva volna, ha történetesen sze­lek születik. — Ugy­e bár, te eltartanál engem? — Iia felcsattanó boldogsággal. —­ Hisz a­­ted vagyok! A kitartott rongy kedvesed­­ok. Utcalánya, lovaskatonák csizmatalpú nétdombok virága vagyok. De te eltartasz­om, így örvendezett a gazdag és tiszteletre-' Itó Estella aranyainak, amelyek századré- t sem tették ki azon nagyobb összegnek, mlylyel ő a nyár folyamán megajándéko- A titkos helyre dugott harisnyába boldog­­ogtalansággal eregette újabb aranyaimat már nem messzire volt a nap, midőn az­­begyűjt pénzösszegen tekintélyes síremléket ,leh­et boldogult édesanyám sírja felett a bu­­dai régi temetőben. A frank úr megjelenése aztán végét ve­tette játékszerencsémnek. Olyan bajsza volt, mint a muskétásnak lehetett a Dumas regényé­ben és nyugodt mosolylyal ajkán úgy dobta a labdát, mint maga az ördög. Addigi jólétem­nek egyszerre vége volt, éjjelente gyilkosságra, rablásra gondoltam sétáimban a csendes pesti utcákon, midőn fillér nélkül elhagytam a ká­véházat, másnap francia fodrászomat sem tud­tam fizetni és a Sasban adós maradtam ebé­dem árával. Champagne borát nem nyitották ki "koromhoz és nefelejcseket sem küldhet­ Potemkin ? Azt hisszük, régi ismerősre bukkanunk a Potemkin, a lázadó orosz hadihajónak ab­ban a matrózában, akit állítólag elfogtak Bu­karestben debreceni bombavető gyanánt. Is­merősünk az egész rend, társadalmi osztály, mely újkeletű tradicióit is oly híven őrzi. A lázadó tengerészek történelmi nevezetességű esete, menekülése és Romániában való meg­települése óta ugyanis nem volt olyan szöve­vényesebb bűnügy, melynek tetteseit a Potem­­kin-matrózok között ne keresték volna, ha a szálak valahogyan Romániába vezettek. Fő­ként politikai színezetű támadások, merény­letek, terrorista cselekedetek végrehajtásában okvetlenül kellett Potemkin-m­atróznak szere­pelnie, s annyi egykori lázadó letartóztatásá­ról olvastunk már különböző alkalmakkor, hogy már mindnyájan börtönben ülnének, ha megbízhatóak volnának ezek a hírek. Úgy látszik azonban, még mindig szabadon jár kö­zülük néhány s egyikük volna a debreceni merénylő. Lehet, hogy igaz. Bugarszky Katalin esetében is nyilvánvaló volt ugyan, hogy semmi köze a merény­lethez, de kár lett volna ezt előre hangoztatni, mert helyes, ha egy nagyszabású nyomozás a legvalószínű­tlenebb feltevések iránt is érdeklődik. Tehát nincs kizárva, hogy valóban Potemkin-matróz küldötte Debrecenbe a bombát. E pillanatban azonban az látszik valószínűnek, hogy valamely Romániában élő, de orosz és mindenre elszánt terrorista felé nem annyira a tények, mint inkább a nyo­mozó hatóságok vágya irányítja a figyelmet. A Potemkin regénye abban a kombinációban sz­erepel, hogy összeköttetésben állott gróf Bobrinszkivel, aki Máramarosszigetről való hazautaztában tárgyalt volna vele. A debreceni tragédia bonyodalmának ilyen kibogozása kí­vánatos volna a románok számára, akiket nem lehetne­ ugyan felelőssé tenni egy ember nihi­lista gaztettéért, de épp oly kevéssé lehetne a tömegek gyűlölködésétől mentesíteni. Még kí­vánatosabb volna azonban az orosz kéz műkö­désének leleplezése a magyar és az osztrák fél­teni minden nap imádott asszonyomnak. Az előkelő gavallérból nyomorult koldus lett, aki teljesen pénztelenül ődöngött a főváros utcáin. Estella már megrendelte a sírkövét egy híres szobrásznál és kérte, hogy egészíteném ki a harisnya tartalmát újabb aranyakkal. Egy estén, midőn zálogba vetett amulet­temért kapott összeg is elúszott a császárnál, csúf fergeteges idő fogadott az utcán, hozzá szokás szerint pénz nélkül léptem ki az éjféli órában. Az utóbbi időben soha sem voltam éhes, vagy szomjas. Most mindkét érzés kíno­zott, holott vacsorára meglehetős jó étvágy­­gyal fogyasztottam egy kakast a Csigerszky­­féle pincében. A borbély tányérok zörögtek a­ szélben, mint Don Gunárosz verseiben és ke­gyetlen hideg áramlott a Duna felől. Ekkor eszembe jutott a harisnya, amelybe Estella aranyaimat eldugdosta. Egyszer véletlenül meglestem a titkos helyet a szekrényben, hol a harisnya az aranyműves úr tudtán kívül la­kott. S ah, már sokszor leírták a regényekben a hasonló lelki állapotokat. Az esőcsatornán felkúsztam az arany­­mivesék erkélyére, mély csen­­ volt Pesten min­denfelé. Az ablakot benyomtam és a kulcsot megfordítottam. Szinte önkívületben feszítet­tem fel zsebkésemmel a régi szekrény ajtaját az ebédlőben, néhány pillanat múlva birto­komban volt a harisnya. Aztán nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül siettem vissza a Török Császárba, hol reggelig játszottam. Midőn ágyamban felébredtem, az arany­­mivesné állott szobámban. Egyik kezében az imakönyv — amint a vasárnapi miséről jött — a másikban a megtalált üres harisnya. Az ar­cán végtelen bánat... — Estella! —­ kiáltottam kétségbeesve. De ő csendesen eltávozott. Gyönge gyöngy virágillat maradt utána, tőbbség számára. Mikor a gyanakvás, eltek­­eskedés különböző oldalról sugárzik egyre akkor — ilyen nehéz, szövevényes ügyben - tudvalevőleg csaknem mindig megtalálják kutatók azt a nyomot, melyet meg akarnak találni. Mi reméljük, hogy az igazság ki fog de­rülni, tekintet nélkül arra, kinek lesz kellemes. Kétségtelen azonban, hogy a Bécsből és Buda­pestről dirigált hatóságok szinte félelmes buzo­­galommal igyekeznek mostanában az Ausztria- Magyarországon folyó aknamunkát megvilá­­gítani; a debreceni merénylettel kapcsolato­san már az első naptól kezdve emlegették az orosz kezet ; most egyenesen kapóra jön a Po­­temkinnek gróf Bobrisznszkivel dolgozó matróza. Bobrinszki nálunk a rutén-perben szerepelt. A rutén-pör egész politikai jelentősé-­ gét az orosz izgatás adja meg s egészen kétség­telen, hogy Oroszország és a monarchia benső baráti viszonya esetén ez a pör, igy, nem folyt volna le. Benső baráti viszonyról azonban szó sincs a két szomszédos birodalom között. Mi, avatatlanok, csak az ilyen feltűnő jelenségek egymás mellé tevéséből tudjuk meg, műven ri­deg és gyanakvással teli Bécs és Pétervár. A félreérthetetlen demonstrációk egymást köve­tik. A legfeltűnőbb közöttük a Jandrics-test­­vérek bécsi kémkedési perének részletes publi­kálása. Soha nem volt még eset reá, hogy kémek­ pőréinek anyagát ilyen terjedelemben nyilvá­nosságra hozták volna. Tulajdonképpen a Jandrics Sándor, a kicsapott hadnagy pőréből tudjuk meg, miből áll az ilyen kisebb tehet­ségű és pozíció nélküli kém működése , miféle adatokat várnak tőle és mit tud szállítani. Hogy vallomását és vádiratát publikálták, az­ önmagában véve rendben van; helyes és ta­nulságos cselekedet. Sok misztikus balhitet tép szét és megérteti, hogy ezek a szegény kémek tömérdek olyan informatív munkát végeznek, mely legkevésbbé sem titkos adatokból tevődik össze s ha a szándék nem volna gonosz, legális uton is — megfelelő költséggel és fáradtság­gal — meg volna szerezhető. A hadvezetőség azonban bizonyára nem a közönség informá­lása céljából leplezte le Jandrics munkájának minden részletét. Nem ezért íratta ki egészen szokatlan módon a tudósítás, vádirat, vallomás minden második sorában Oroszország, pláne a bécsi orosz katonai attasé nevét. Ez a tün­tető bőbeszédűség a legmegdöbbentőbb szimp­­tómák közé tartozik. Azt jelenti, hogy félelme­sen igazunk volt, midőn része jelenségnek ítéltük, hogy Oroszország és Au­­da-Magyar­­ország szinte egy napon határoz el a határ­széli hadtestek szaporítását. Azt senti, hogy, már nem is politikai, gazdasági oko­t keresnek az ellentétek motiválására ; már eg­szerűen az érzelmi motívumok nyomulnak élet­­be, a köl­csönös gyű­lölség és elkeseredés tombol és nyi­­­latkozik meg minden megfontolás nélkül. Hová fog ez vezetni? Valóban gyilkos há­borúban kell kitörnie annak az ellentétnek,­­ melynek tulajdonképpeni oka, a balkáni k­va­­­litás már megszűnt, mert a Balkán sem Orosz-­­­országé, sem Ausztria-Magyarországé, hanem­­ a balkáni népeké? Ez a sötét feltevés talán ma­ nem aktuális. De nem is indokolatlan, hiszen­ csak most mentünk keresztül megrendítő kül-­ politikai válságokon s mind a legváratlanab­­­bul jött. Oroszország a tavasszal ismét próba-­ mozgósítást rendez. Ausztria-Magyarország lá­zas igyekezettel bizonyítgatja, hogy, egész terü­­­letét behálózza az orosz akció. A Potemkin­­matróz után szinte két kézzel kapnak. Igazuk van? Nem, nincs igazuk egyiküknek sem , se­ Bécsnek, se Pétervárnak. Csak a népnek van igaza, mely, megdöbbenéssé sózz a sótét tüne­! PESTI NAPSZÓ 1914. március 1. '­52. sz.

Next