Pesti Napló, 1914. május (65. évfolyam, 103-127. szám)

1914-05-01 / 103. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Égisz évre__28 kor. — Félévre _ _ _ 14 „ — Negyedévre _ _ 7 „ — Egy hóra____2 „­40 Egyes szám____ _ 16 fill 65-ik évfolyam. 103. szám. STI NAPLÓ APRRÓHIRDETÉSEK ÁRAI: Egyes szó­m fillér, vastagabb betűvel 12 fillér Hirdetések milliméter számítás­­sal, díjszabás szerint. Megjelenik hétfő kivételével naponkint, ünnep­istán is. Budapest, 1914. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Podm­aniczky­ utca 12. Péntek, május 1. Nincs tovább! Valaki, akiben sok a humor és az ilyen ember ma nagyon ritka nálunk, azt ajánlotta Magyarország felvirágozta­tására, hogy adják az országot bérbe egy amerikai milliárdosnak. Az ötlet egyébként csak félig humoros, némi valósági gyökere visszanyúlik hiszen a történelmi időkbe, amikor Zsigmond király — a brandenburgi házból — ti­zenhárom szepesi várost bérbe adott a lengyel koronának. Miért ne tehetnék most az egész országgal azt, amit Siegismund akkor tizenhárom várossal cselekedett meg. Az ötlet tehát nem humoros. Nem humoros, hanem­­ kivihetetlen. Tel­jességgel kivihetetlen. Erről most győ­ződünk meg, most, ezekben az órákban, amikor szinte fertályóránként kapunk valamilyen expozét valamelyik közös minisztertől, osztályfőnöktől, előadók­tól. Hadihajók, óriás csónakok, bádog­csákók, papír ivókészletek, bosnyák kimetek, hercegovinai garnizonok, min­den pénzbe kerül. Még a tenger tükre is pénzt eszik, a Mannlicherből kifutó go­lyó céliránya is és a nagyhatalmi esz­mény, amelyet este lefekvés előtt ke­mény párnánk alá törünk, hogy éde­sebben essék rajta az alvás. Úgy özönle­nek felénk a számok, mint tavaszszal a földből a féreg. És van a számjegyek között is százlábú és van köztük, amely vörös sebeket csip és mar, mint a skor­pió, mérgezett fullánka is akad, mint a zöld légy. Számok és kiadások. Némileg sokba kerül a dunai nagyhatalomhoz címzett bolt. Egészen precízen: nagy a régie. És ezt nemcsak hogy mi nem győzzük, de nem győzné az a Vander­bilt plusz Rockefeller plusz Carnegie csoport sem, amely esetleg mégis áren­­dába akarná venni a monarkiát. Nem járnának vele jobban, mint a szegény Hohenlohe herceg a Wertheim-féle áru­házzal. De Hohenlohe, az herceg, az amerikai milliárdosok üzletemberek, mi pedig, mi szegények vagyunk, koldu­sok, földönfutók és anyaföldünk mahol­nap a ringó hajó lesz, amely mint har­madosztályú utasokat rakod ki bennün­ket a newyorki Szabadságszobor lába elé. És ha Vanderbilt nem bírná ezt az üzemet, hogyan bírjuk ki mi, műked­velő mágnások sem vagyunk pedig, mint Hohenlohe, aki Wertheimnél hagyta a parókáját is. A Berchtold eleganciájára mondjuk: ez így tovább nem lehet. Míg körös­körül az egész világ a fejlődésben nő, addig egy állam, amelynek polgárai végre is nem vétettek egyebet, mint azt, hogy itt születtek, nem öngyilkolhatja magát céltudatosan. És nekünk hiába fog most beszélni a kegyelmedé lett Nagy Ferenc, hiába Okolicsányi László és hiába Papp Géza és a többi előadók is. Nem vagyunk kiváncsiak arra, amit ezek az urak mondanak, egyszerűen nem vagyunk rá kiváncsiak. Majd ha Papp Géza a bankját, Okolicsányi a földj­t és Nagy Fer­enc a háztartá­sát, amely felett Isten áldása lebegjen egyébként állandóan, fogják úgy igaz­gatni, olyan tékozlással, ahogyan most a monarkiával teszik, akkor, de csak akkor lesz a szavuknak a pehelynél na­gyobb súlya előttünk. És Tisza is csak akkor beszéljen a csendőrséggel meg­erősített palotaőröktől védett delegáció­ban, ha Fekete-Geszt földjein fogja azt a vérszívó gazdálkodást folytatni, mint most az államháztartásban. Majd ha Tisza éppen úgy fog őrködni a Habs­­burg-család érdekei fölött, mint most a Tisza-családéi fölött, akkor szavaljon nekünk dinasztikus hűségről és hazafias áldozatkészségről. Addig azonban le­gyen olyan kegyes ,és tartsa meg a véle­mény­ecskéit a saját maga számára, ha pedig nagyon kikívánkozik belőle, írja fel a világ legköltségesebb göngyölő­papirosára, a hetilapocskájára. Illő he­lyen majd olvasóra talál azután ez a vélemény is. Mi fizetők, mi azonban semmire sem vagyunk kiváncsiak. Betegek lettünk a számoktól, a szavakból pedig nem ké­rünk. Elég volt már belőle. És elég volt mindenből. Elég volt a terhekből, elég a kudarcokból, elég a nevetségből, elég a megaláztatásból. Már elég ideig görnyedtünk, szeretnénk már végre egyenesen is járni. A ránk oktrojált kö­telességek helyett jogokról szeretnénk végre hallani, arról, hogy emberek va­gyunk és arról, hogy országunknak fej­lődési lehetőségei vannak, ha nem is többek, mint Szerbiának. Műveit állam, vagyonos társadalom értelmes polgárai­ként akarunk végre élni. Szeretnénk szép­ és nemes dolgokkal foglalkozni és az­ ő szilaj, vérző és vonagló lelkéi. S akit ő is meg tudna érteni. — Nem lehet! Nem lehet! — sóhajtotta az asszony, az ifjúra gondolva, aki alig mert közeledni hozzá. Szinte fenhangon panasz­kodott és jajveszékelt, a sétáló közönség cso­dálkozva fordult meg utána. Mert már talált magának ideált. Borsi Dénesnek hívták, író volt s amellett kiválasz­tott­­,művészlélek s gazdag és hírneves ifjú is s fiatal is egészen. Beesett arca patyolatfehérre volt borotválva, nyakkendői felkelthették volna irigy csodálatát bármely egzotikus her­cegnek. Tartózkodó, nemes és választékos ifjú volt s a sporthölgy benne lelte föl most az férfi­­eszményt, amelyért már hónapok óta sóvár­gott. Az ifjú is szereli it, ezt kiélezte eszelő­sen szép kék szemeiből, amelyekben a csodálat széni igézete fénylért, ahányszor csak az asz­­szony alakját megpillantotta. Csak nem merte bevallani. Félt s reszketett­ a hangja, ahány­szor csak beszélgetésük melegebb fordulatot öltött. Az asszony lekerült most messzire, az el­hagyott tengeröböl felé, ahol fehér sziklák sütkéreztek elhagyatva a nap hő­sugaraiban. Egy elhagyott padon ülve meglátta az ifjút, akit egész délelőtt hiába keresett. Szeretett volna hangosan felsikotlani örömében. Igen, Borsi Dénes volt. A víz alatti kagy­lókat nézte, a sötét és rejtelmes algákat s a sziklapartnak csillárszerűen széttapadó állat­­i növényzetét. Alig ocsúdott föl, mikor már elötte állott szive asszonya, szerelmesen és Virginia írta: Szekula Jenő A nő izgatottan sétált a fürdő fehér utján, amelyet, mint valami karcsú testőrség, tündéri jegenyesor szegélyezett. A tenger hús és sós levegője az arcába csapott, tűzben égő szeme közé, de ez még csak idegesebbé tette s még jobban elhalványította az arcát. — Nem jött el — mormogta idegesen s finom és szépmetszésü ajkába harapott, hogy majdnem kiserkedt a vére. — Mit akar tőlem az a férfi? Szétnézett a reggeli korzó tömkelegében, de csupa idegen és rája nézve értéktelen vagy közömbös arcokat látott. Sok tiszteletteljes és meghitt s csodálkozó pillantással is találko­zott a tekintete, mert szép, kiváltságos és min­denképen kívánatos asszony volt, de kelletle­nül kapta el a fejét. Most nem érdekelte senki. Szive egy ifjúért volt eszeveszett és földöntúli lángolásban s most boszantotta, hogy nem találkozhattak. — Miért kerül? — tűnődött kínos lázban, mig úgy érezte, mintha ostorral vernék finom, jól ápolt, de elkényeztetett testét. — Talán fél tőlem? A gyáva! Magas, karcsú és igézetes alak volt; majd­nem sovány s jegenyenyvésű­ termetét kívána­tosan borította el a kínai aranyselyemmel ál­­tözött könnyű öltözék. A sportledik vakmerő és elszánt fajtájából volt, életének javát tátrai hegymeredélyek fölött töltötte, észvesztő gyorsasággal száguldó szánon, vagy vadásza­ton, szilaj paripa hátát megülve és összepréselt és lányos növésén nem látszott meg kétéves asszonyiságának a terhe. Néha kilométerekig beúszott a tengerbe, a haragos hullámok közé, ahová még a legelszántabb úszók sem merték követni. Dacos, erőszakos természet volt kü­lönben is, szenvedélyességében nem ismert korlátot vagy határt. Már lánykorában el­­­­kényeztették. Az apja dúsgazdag gyáros volt, aki gyermekének egyetlen kívánságát sem merte megtagadni. Akkor még Dán Virginiá­nak hívták s körülrajongott szépsége volt a délutáni táncteáknak és a zalai vadászmezők­nek­. Azóta Kovách Pálné lett belőle, egy huszárszázados felesége, a rettegett Kovách, párbajok hőse, akinek oly félelmetes ereje volt, hogy ökröt ketté tudott volna szelni karddal. De az asszony már unta, megvetette félig és félt is tőle, bár lánykorában úgy beszélték, hogy halálosan beleszeretett a katonába. Talán csak megvesztegette a daliás férfinak országos hírneve, vagy csak a barátnőit akarta boszan­­tani vele. Ki tudja? Makrancos és szeszélyes hölgy volt, az ízlése folyton változott s ami ma kedves volt neki, az holnap terhére vált s lángoló haragra lobbantotta erős és kárté­kony vérét. Már válni­­szeretett volna, kerülte a férjét s a fürdőre is előle, menekült. Valami finom, gyöngéd és nemes ifjúra vágyott, aki ne legyen medvevadász, de ked­ves legyen, sápadt legyen az arca s a teste legyen törékeny és nemes, mint valami év­százados gyönyörű hegedű. Hogy megérthesse Mai számunk 32 oldal

Next