Pesti Napló, 1914. július (65. évfolyam, 153–180. szám)

1914-07-17 / 167. szám

Budapest, péntek 7314. július 17. (PESTI NAPLÓ (167. szám.) Mexikó, július 16. Huerta és Blanquet szerdán éjszaka el­hagyták Mexi­ót. A vonatra a várostól néhány kilométernyire szállottak föl. Valószínű, hogy Puerto-Mexikóba mentek. Mexikó, július 16. A kabinet valamennyi tagja visszalépett. El Paso, július 16. Villa tábornok Juarezbe érkezett hogy ott muníciót vásároljon. Reméli, hogy nyolc­­napon belül egész hadseregével a főváros el­len vonulhat Mexikó, július 16. A kormányzatban beállott változást a lakosság nyugalommal fogadta. Huerta mielőtt elhagyta a várost, a palotában meglátogatta az új elnököt és szerencsét kívánt neki. Az új kormány megalaku­lását csütörtökre várták. Carbajal elnök tanácsko­zást folytatott az egyes minisztériumok államtit­káraival. Az elnök pénteken fogadja hivatalosan a diplomáciai kart. Puerto-Mexikó, július 16. A Dresden német cirkáló és a Bristol angol cirkáló csütörtökön ideérkezett. Mindkét hajó az itteni kikötőben vetett horgonyt. Mexikó, július 16. Huerta lemondását a kongresszus 121 szava­zattal 17 ellenében elfogadta. Huerta lemondása ügyében adott üzenetében hangsúlyozza a béke érdekében tett fáradozásait és azokat a nehézsé­geket, amelyekkel találkozott, minthogy a szük­séges pénz hiányzott és az amerikai kontinens nagy hatalma nyilvánvalóan a felkelőket védte. Huerta később megjelent kedvenc kávéházá­ban, ahová rendkívül nagy tömeg kisérte, amely szakadatlanul éltette a lemondott elnököt. Sokan melegen megszorították kezét, mások megölelték és megcsókolták. Meghatottan emelte Huerta po­­­­harát és igy szólt: — Utolsó pohárköszöntöm ez e helyről. Po­haramat Mexikó uj elnökére üríteni. A késő esti órákig emberek ezrei hullámzot­tak­ az utcákon, de rendzavarás nem történt. Egyetlen incidens történt akkor, amikor Carbajal elnök a kamarából távozott. Kiáltások hallatszot­tak azon képviselők ellen, akik vonakodtak Huerta lemondását elfogadni. A tüntetőket csapatok ker­gették szét. Washington, július 16. Huerta lemondását a hivatalos körök a me­xikói kérdés megoldására vezető első igazi lépés­nek tekintik, bár a konstitucionalisták kijelentet­ték, hogy Carbajal elnököt nem ismerik el és bár az Egyesült­ Államok sem hajlandók azt elismerni. Hir szerint az új mexikói kormány csak addig marad hatalmon, amíg Caranzának a fővárosba való vonulására megfelelő megállapodások nem történnek. Mexikó, július 16. A kormánynak majdnem valamennyi eddigi tagja, valamint több tábornok és főhivatalnok szerdán délután még Huerta előtt elhagyta a fő­várost. Három volt képviselőből álló külön bi­zottság Zelajába ment, hogy a konstitucionalisták vezéreivel a fővárosba való békés bevonulás dol­gában megegyezésre jussanak. MEGYÉK és VÁROSOK — (Csökken a szaporodás Fehér megyében.) Fehér vármegye közigazgatási bizottságának ülésén a főispán szomorúan jelentette, hogy hivatalos kör­útjában arról győződött meg, hogy a vármegye községeiben a lakosság közt minimális a születések aránya. A legnagyobb szaporodási szám 5 százalék volt Kislány községben, a vármegye 10—12 közsé­gében 4, a legtöbben azonban 3, sőt 2 és 1 százalék a népesedési arány és emellett az egyrke is veszedel­mesen terjed. Csupán egyetlen községben tapasz­talta, hogy a négy év előtti 1,5 százalék 4,5 száza­lékra emelkedett.­­ (Hajdúvármegye az állatorvosokért.) Deb­recenből jelentik : Hajdú vármegye közigazgatási bizottsága legutóbbi ülésén foglalkozott a közigaz­gatási reform ügyével s elhatározta, hogy a tör­vényjavaslat 66. §-a ellen, amely a közigazgatási bizottságok megalakításáról szól, feliratot intéz a belügyminiszterhez e sz­­kasz módosítása céljából. A 66. §. ugyanis a bizottság tisztviselői sorába a törvényhatósági állatorvost nem veszi föl, holott minden más szakigazgatási hatóság és hivatal kép­viselőit a közigazgatási bizottság tagjai közé so­rozza. Ha a sérelmes szakaszt törvényben nem mó­dosítják, nem csupán a vármegyék állategészség­ügye szenvedne, de általában véve, az ország gaz­dasági érdekei is szenvednének. A felirat, amelyet a vármegye a földművelésügyi miniszternek is meg­küldött, azt kéri, hogy a közigazgatási reform kép­viselőházi tárgyalása során a 66. §-t módosítsa úgy, hogy a bizottság tagjai között a törvényhatósági állatorvos is helyet foglaljon. A szerb izgalom Csöndesül a belgrádi affér — Egy szerb követ megrendszabályozása — A szerajevói bűn­vizsgálat Belgrádban csönd van. A monarkia a vizs­gálat befejeztéig semmiféle hivatalos lépést nem tesz s — hivatalos kommüniké szerint — nyolc-tíz nap múlva publikálják a vizsgálat eredményét. Ezt az időt Szerbiában a szenve­délyek lehűtésére akarják fölhasználni. Erre vall, hogy visszahívták Georgievics konstan­tinápolyi követet, aki vakmerő hangon nyilat­kozott a monarkiáról s olyasféle kijelentést is tett, hogy Szerbiában vissza fogják utasítani a nagyszerb propaganda elnyomásának követe­lését. A vasárnapi rémhírek fészke után tovább nyomoznak és Milankovics budapesti szerb főkonzul levelet intézett Tisza Istvánhoz, amelyben kormánya megbízásából közölte, hogy mindama hírek, hogy több osztrák és ma­gyar lap levelezőjét megölték volna, hogy Belgrádban osztrák és magyar alattvalókat bántalmaztak volna, hogy köztük pánik ural­kodnék, hogy az orosz követ temetése alkal­mával a diákság az osztrák-magyar követ el­len tüntetett volna, teljesen hamisak és koholtak. Másfelől hivatalosan megcáfolják azokat a nyilatkozatokat is, amelyeket Giessl belgrádi követünk egy estilap munkatársa előtt a me­rényletre vonatkozólag tett. Az izgalmak fölött — úgy látszik — nyu­galom és higgadtság lett úrrá, aminek való­ban legfőbb ideje. Távirati tudósításaink a következők: Komoly tanács London, július 16. A Times mai vezércikkében azt a taná­csot adja Szerbiának, hogy indítsa meg a maga jószántából azt a vizsgálatot, mely­et Ausztria és Magyarország Szerbiától valószí­nűleg követelni fog és aztán a vizsgálat ered­ményéről terjesszen részletes jelentést a hatal­mak elé. Ha Szerbia ezt a vizsgálatot azonnal megindítja és őszintén és minden pártoskodás nélkül keresztülviszi, ezzel nagyban hozzájá­rulhat ahhoz, hogy Európa közvéleményét megnyugtassa. Ausztria és Magyarország eddig a legnagyobb önuralommal és mérséklettel járt el és remélhető, hogy ezt a magatartását végig megtartja. Újabb letartóztatások Tuzla, július 16. Tuzlán és környékén újabb letartóztatások történtek. Tegnap a tuzlai rendőrségre hoztak egy orvosnövendéket, aki előre tudott a szera­jevói merényletről. Letartóztattak még egy jo­gászt is, továbbá egy Csubrilovics nevű tanító­nőt, aki rokona a már fogságban levő Csubri­­lovicsoknak. Most már úgyszólván az egész Csubrilovics-család fogságban van. Zsornik mellett két parasztot fogtak el, akik szintén tudtak a készülő merényletről. A boszniai statárium Bécs, július 16. Hire jár, hogy tekintettel a Boszniában fenn­álló kivételes állapotra, a 15. és 16­ hadtest kere­tében júliusra tervezett aratási szabadságolásokat augusztusra halasztották és egyébként is beszüntet­ték egyelőre úgy a tisztek, mint a legénység sza­badságolását e két hadtest keretében. A programm szerint július közepétől augusztus közepéig mind­­ a két hadtestnél katonai gyakorlatok vannak és pedig az ezredet és dandárok kisebb kötelékében,­ az illette csapattestek állomáshelyének közvetlen környékén. Amennyiben a kivételes állapotra vo­natkozó rendelkezések már nem lesznek szüksége­sek, augusztus közepétől kezdve a megengedhető legtágabb keretben kiadják a szabadságot a kato­náknak. Ez a hír a két tartományban fennálló helyzet természetes következménye. A szerajevói vizsgálat Szerajevó, július 16. A merénylet ügyében a vizsgálat még mindig folyamatban van és sem annak eredményéről, sem az újabb fordulatokról semmit sem lehet tudni. Körülbelül nyolc-tíz nap múlva a vizsgálat véget ér és akkor hivatalos kommüniké fog meg­jelenni, amely egész részletességgel nyilvánosságra hozza a vizsgálat eredményét. ízléstelen karrikatúra Bécs, július 16. A Musketc élc­lap mai számát elkobozták, ál­lítólag a címlapja miatt, melyen a cár, a szerb király és a montenegrói király látható, amint egy vérrel telt mosdótálban a kezeiket mossák. Giesl és Pasics Belgrád, július 16. Báró Giesl osztrák-magyar követ három napon át tanácskozást folytatott Pasics miniszterelnökkel. E tanácskozásokon kizárólag a keleti vasút ügyé­nek rendezésével kapcsolatos részletek kerültek szóba. Hartwig utóda Pétervár, július 16. A Hartwig halála által megüresedett belgrádi követségi állás betöltésére legtöbb kilátása Gal­­csevnek, a konstantinápolyi orosz nagykövetség titkárának van. Gulcsev hosszú időn át Rómában követségi titkár volt. Kivüle még Oroszország volt montenegrói követét, Ceglovitost és Etter követségi tanácsost emlegetik a jelöltek között. A visszahívott szerb követ Bécs, július 16. A szerb kormány visszahívta konstanti­nápolyi követét, Georgievicset. A szerb diplo­matának ez a váratlan fölmentése megrend­­szabályozást jelent és pedig Ausztria ellen irá­nyuló kirohanásai miatt. Georgievics egy kör­levelet intézett a török sajtóhoz, amelyben nem egészen kifogástalan módon tiltakozott az ausztria-magyarországi sajtónak Szerbiával­ szemben használt hangja ellen és rövid idő­ múlva megjelent interjúban olyan kijelentést tett, hogy ha a monarkia Szerbiától a nagy­szerb propaganda elnyomását fogja követelni, ezt a követelést vissza fogják utasítani. Szerbia, békés szellemű, ha azonban Ausztria ki akar, kezdeni vele, akkor sarkára áll. A szerb ügy­vivő megrendszabályozását e nyilatkozatok következményének tekintik. A szerb kormány beavatkozása, amelylyel ilyen spontán módon vonta felelősségre Georgievicset, érmen most, nagy jelentőséggel bir és talán kedvező módon járul hozzá a válság tisztázásához. Merénylethirek Bécs, julius 16. Egy itteni távirati irodának (Oest.-Ung. Korr.)] jelentik Belgrádból. A belgrádi, rendőrség vasár­nap elfogott két bolgár embert, akik Péter király születésnapján merényletet akartak elkövetni Sán­dor trónörökös ellen. Később egy Perov nevű har­madik bolgár is kézrekerült, aki elfogásakor el­dobott egy csomagot, amelyben tíz revolver patron volt. Megmotozásakor töltött revolvert találtak nála. Azt vallotta, hogy két társa bírta rá, hogy részt vegyen a tervezett merényletben. A másik két bolgár ember elárulta neki, hogy több komitácsi merényletet tervez báró Giesl osztrák-magyar kö­vet ellen. A szerb trónörökös elutazott Zimony, július 16. Sándor szerb trónörökös teljes kíséretével néhány napra Péter király látogatására Vrjanska-Banjába utazott. Törökország Szerbia ellen Konstantinápoly, július 16. Az Ikdam rámutat Törökország és Ausz­­tria-Magyarország közös érdekeire és hangsú­lyozza, hogy Szerbia sem nem volt, sem nem lesz Törökország barátja. Törökországra na­gyon előnyös volna, ha a Balkánon közös po­litikát űzhetne a monarkiával. Putnik vajda hazautazott Grác, július 16. Putnik szerb tábornok, a vezérkar főnöke, aki néhány hét óta leányával Gleichenberg-­ ben időzött és aki még három-négy hétig ott akart maradni, csütörtökön hirtelen elutazott

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék