Pesti Napló, 1914. szeptember (65. évfolyam, 212–241. szám)

1914-09-27 / 238. szám

Budapest, 1914. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 32 kor. — íill. félévre )6 ., — „ Negyedévre _ _ 8 — „ Egy hóra 2 90 .. Egyes szám ára: Budapesten, lidikeit és pályaudvarokon 13 fillér. 65-ik évfolyam. 238. szám Vasárnap, szeptember 7X STI NAPLÓ APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAi Egyes szó S fillér, vastagabb betűvel 13 fillér Hirdetések milliméter számitt» sal, díjszabás szerint Megjelenik héttó kivételévei naponkint. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár utja 55. Meghiusult betörési kísérletek Hivatalos jelentés Az oroszoknak egyes kisebb csapatai, ugy látszik, diversiókat kísérelnek meg a kárpáti szoro­soknál. Tegnap az ungmegyei Uzsoki szorosnál volt kisebb csa­tározás a szoros védelmére ki­rendelt kis csapatunk és az oro­szok között. Ma Máramarosme­gyében Toronyánál került össze­ütközésre a sor, anélkül, hogg bármelyik ponton is sikerült volna az oroszoknak a határon beha­tolni. Természetesen ezek, a nagy események szinterétől messze ol­dalt eső csetepáték, egyáltalában semmi jelentőséggel nem birnak. Céljuk csakis az lehet, hogy a fő­harctérről eltereljék a figyelmet és ngugtatanságot keltsenek a la­kosságban. Ezen nyilvánvaló szán­dék felismerésében és helyes ér­tékelésében egyúttal annak meg­hiúsítása is rejlik. A vezérkar a harctéri helyzetről Hivatalos jelentés (Szeptember 26-ikán d. e. 10 óra 45 p.) Haderőnknek a lembergi csata után a San-tól nyugatra eső területen meg­kezdett gyülekeztetése nem csupán az entente sajtójának szolgáltatott alkal­mat a legrosszabb indulatu kitalálá­sokra és a legnevetségesebb kommentá­rokra, hanem más helyütt is hadsere­günk helyzetének téves felfogására ve­zetett. Ezzel szemben utalnunk kell arra, hogy az emiitett gyülekezés teljesen ön­szántunkból történik, amire elég bizo­nyíték az, hogy az ellenfél megzavarni nem tudta s meg sem kísérelte. Ellen­ségnek a San-vonalon való sikereiről szóló állítások teljességgel valótlanok. Mindössze egyes, harcszeriien biztosí­tott és csupán kis erővel megszállott át­kelési helyeket bombáztak, nagymeny­nyiségü csapatoknak, lövegeknek és lő­szernek felhasználásával. Ezeket az át­kelőhelyeket, miután céljukat betöltöt­ték, hidak felrobbantása után önként hagytuk el. Az a londoni hir, . mely szerint Przemysl két erődje elesett volna, ter­mészetesen, puszta koholmány. A balkáni hadszintéren a helyzet az elég világosan szóló legutóbbi kommü­niké óta is változatlanul kedvező ma­radi Höfer, vezérőrnagy a vezérkar főnökének helyettese Visszavertük az oroszok két betörési kísérletét Kisebb csetepáték a magyar határon A vezérkar jelentése szerint csapataink helyzete j6 Az oroszok veszteségét félmillió katonára becsülik A szerb hadseregben forradalmi jelenségek mutatkoznak A németek elfoglaltak Verdun mellett egy záróerődöt ÁW A franciád és az angolok elismerik a német hadsereg fölényét Hetekig tartó csaták A háborúk története már a hires muk­deni csata révén uj fejezethez jutott; tizen­négy napig tartott, mig ott a széles vona­lon küzdő csapattömegek végeztek egymás­sal. Aztán következett a leonbergi nagy üt­közet ;hetekig tartó élet-halál harc volt és a hadvezetésnek az emberek millióit kellett mozgatnia. Nem is tűnik tehát fel nekünk, amikor napról-napra hiába várjuk a döntő eredményt a francia csatatérről, ahol har­madik hete éjjel-nappal, úgyszólván szünte­lenül szólnak a gránátokat és shrapnelleket szóró ágyuk, óriási tömegek igyekeznek -— lia csak lépésről-lépésre is — kiszoritani he­lyükből az ellenséges csapatok lomha masz­száját; az egész a képzelet távolságában ugy tűnik fel, mint titáni erők nehézkes ide-oda hullámzása. Sejthető, hogy az eredmények, a nagy sikerek nem egy napról a másikra köszöntenek he és az igazi döntés a felek egyikének végső kimerülése révén jut a győ­zelmes félnek. A szimptomák azon baji a laikus szemlélő számára is hő felvilágosítást adnak és alkalmat a jóslásokra. Megjósol­hatjuk, hogy a világnak eddig legóriásíbb csatája a németek kezére juttatja a diadalt. Ugy a francia mint a német hivatalos .jelen­tések dodonai homályából kiszűrődik az igazsáp sugara, amely a francia erők foko­zódó ellankadása! és a német energia ezer forrásból táplálkozó nagyságát világítja meg. Verdun előtt nemrég jelentek meg a ret­tenetes negyvenkettes mozsarak; ma már meg­alázottan hullt porba Verdun egyik erődje. A' németeknek sikerült átkelni a Maas folyón; a németeknek sikerült előnyomulni délen; si­került előnyomulni a centrumban; egyébként változatlanul folyik a harc. Ezekből a szimp­tomákból igazán nem nehéz következtetnünk. De viszont nem is szükséges vérmes tempera­mentummal azt hinni, hogy a harc most már rövid lefolyású lesz. Ki tudja, hánv millió ka­tona csatájáról van szó? Nagy tömeg ez, amely hosszú időkig tudja önömagából — a saját nemzetének melegéből táplálni magát és amig a francia tömegek energiája teljesen ki nem hűlt, döntő győzelemről nem lehet be­szélni. Ez azonban be fog következni; a csata ugyan hosszú lesz, de annál tökéletesebb a győzelem. A mi harciereinkről kevés híradással szol­gálhatunk, annál inkább, inert az uzsoki és toronyai orosz betörések a maguk szánalmas jelentéktelcnségükben alig érdemesek a meg­említésre. Kozák kalandozások ezek, magas, úgyszólván járatlan hegyek között, ahová sem­miféle trén avagy tüzérség el nem juthat és ahonnan — mint már eddig is — minden ne­hézség nélkül verjük vissza a kalandos táma­dásokat. Az egész legfeljebb csak arra való az ellenségntk, hogy, uj hazugságokkal traktál, hassák a pénzzel tartott ellenséges sajtót. Lapunk mai száma 24 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék