Pesti Napló, 1914. október (65. évfolyam, 242–272. szám)

1914-10-01 / 242. szám

II) Budapest, csütörtök PESTI NAPLÓ 1914. október 1. (242. szám.). — Rendőrségi hírek. Elgázolás. A Podma­niczky­ utca 83. számú ház előtt Auernik Antal sofor elgázolta Ilátyi Mária napszámosnőt, akit életveszé­lyes sérüléssel a Rókus-kórházba vittek. — öngyil­kosság. Schwartz Sándor tizennyolc éves hivatalnok a rákoskeresztúri izraelita temetőben mellbelőtte magát. A Ferenc József kereskedelmi kórházba vitték. Tetté­nek oka: nyomor. — Házasság. Takács Ferenc fővárosi nagy­kereskedő, aki a főváros társadalmi és üzleti életé­ben általános tisteletnek örvend, kedden ülte meg házasságának huszonötéves évfordulóját nejével, született Hegedűs Amáliával. Az ünneplő párt szá­mosan üdvözölték. — Gyászrovat. Kellner Jenő, a magyar ki­rályi 17. számú népfölkelő ezred 3-ik századának parancsnoka, az Egyesült Tégla- és Cementgyár irodafőnöke, a déli harctéren hősi halált halt. Vukovári Albertnek, a „Pester Lloyd" munka­társának elhunyta széles körben keltett részvétet. A Budapesti Újságírók Egyesülete elhatározta, hogy képviselteti magát a temetésen és koszorút helyez a ravatalra. Dr. Bárczy István polgár­mester az elhunyt özvegyéhez részvéttáviratot intézett. A polgármester a „Pester Lloyd" szerkesztőségének is meleghangú levélben fejezte ki részvétét. Az elhunytat pénteken délután három órakor helyezik örök nyugalomra a rá­koskeresztúri izraelita temető halottasházából. A városi villamos szívességből egy különvonatot bocsátott rendelkezésre, amely a Rókus-kórház mellől délután két órakor indul. L­ arka krónika­ i nem jól céloznak — A fogadás — S megszabás Károly bácsi, a már kopaszodó népfölkelő tiszt hazatért Galíciából, még­pedig sebesülten. A jobb lábán szaladt keresztül egy golyó. A család minden gyöngédségével elhalmozta a nagybácsit, aki a sebét fel sem vette és háborús kalandokat mesélgetett az ágya köré gyűlt kicsinyeknek és na­gyoknak. — Az oroszok — mondta többek között — nem tudnak célozni. — No ez meg is látszik a lábadon — szólt közbe a kis Sanyi. A nagybácsi meglepődve és sértődötten néz apró unokaöccsére. — Mi az, talán csúfolódok — Oh nem! Ha nem ha jól tudnának célozni az oroszok, akkor a két lábad között ment volna át a golyó és nem történt volna meg a tévedés. Angol tárf-emberek beszélgetnek. — A háború a legokosabb embereket is bo­londságba viszi bele. — Talán téged is? — De mennyire. Augusztusban a mi győzel­münkre kötöttem fogadást. Ma már ezt igazán nem tenném meg. De hiába: nem láttam a mi színeink szárazföldi próbagaloppját és a papirosforma be­csapott. * A festőhöz, aki a háborús üzlettelenségben véletlenül túladott egy képén, beállít a szabója. Leül és megkérdezi: — Mit szól az oroszok betöréséhez? A festő nevet. Ugyan minek kérdez? Tudom, hogy nem kíváncsi a véleményemre. Miért nem mondja meg röviden, hogy pénz kell. A szabó bámul, s a festő ki­vesz a tárcájából ötven koronát és odanyújtja neki. Tessék! Az egészet kifizetem. A szabó még jobban bámul és elérzékenyülve mondja: Isten bizony, nem pénzért jöttem, hiszen moratórium van. Csak a megszokás hozott ide. No akkor annál jobb magának — feleli a festő. De nem úgy van — szól a szabó. — Azt nem engedhetem, hogy egészen kifizessen. Annyira megszoktam már, hogy eljöjjek ide. S könnyezve visszaad húsz koronát. NYILTTER Ezen rovat alatt közlöttekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Az Egyesült Tégla- és Cementgyár Részvény­társaság igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői kara mélyen megrendülve közli, hogy a társaság irodafőnöke m. kir. honvéd tart. hadnagy, századparancsnok a déli háttéren, folyó hó 16-án, hősi küzde­lemben elesett. Társaságunk példás főtisztviselőjét vesz­tette el, kinek emlékét méltó kegyelettel fogjuk megőrizni. Az örök béke virága nyiljék a harc­téren nyugvó porai feisit. Mélységes fájdalomm­al tudatjuk, hogy Kellner Jeni­ni Eg­yesört és Cemen­tg.r.k­­r.-t.iroda­főnök­e, tart. hstina^', Rzszzndparancsnok, folyó hó 16-án a déli harctéren, fiatal életének 35-ik évében, hős halállal meghalt. Benne a legszeretettebb, legtiszteletreméltóbb, legönfeláldozóbb embert, kartársat és főnököt siratjuk. Legyen áldott emléke és nemes lelke őrköd­jön gyászoló hozzátartozói, kis árvái felett! Az Egyesült Tégla- és Cementgyár r.-t. tisztviselői.­­ szink%9 MŰVÉSZET (*) Meddő színműpályázat. A Nemzeti Szín­ház igazgatósága immár hatodízben tűzött ki a bel­ügyminiszter adományából kétezer koronás pálya­díjat, egész estét betöltő magyar tárgyú történeti színműre. A pályázat határideje május 31-ikén járt le s ezúttal sem járt eredménynyel. A bírálatra ki­küldött bizottság, amelynek tagjai voltak Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Császár Imre és Jvanffi­ Jenő, Tóth Imre igazgató elnöklésével egyhangúlag úgy határozott, hogy a beérkezett pályamunkák egyikének sem adja ki a jutalmat, sőt a bizottság most dicsé­résre érdemes darabot sem talált. (*) Premier a Nemzeti (Royal) Orfeumban. Tegnap, szerdán este mutatta be a Nemzeti Orfeum Nagy Endre A nagy esztendő című pazar kiállítású látványos revüjét, amelyhez Zerkovitz Béla irt in­venciózus zenét. A két kiváló szerző minden ötletes­ségét és képességeinek legjava részét vitte harcba a sikerért. És nem hiába! Mert ,4 nagy esztendő, a főszerepekben Király Ernővel és Szántó Gáspárral, a Nemzeti Orfeum kitűnő művészgárdájának pre­cíz, nívós előadásában őszinte, nagy és általános sikert aratott. A közönség meleg ünneplésben része­sítette a két illusztris szerzőt, valamint a revü ösz­szes szereplőit. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Nemzeti Orfeum igazgatósága fehér délutánokat rendez, amikor is rendkívül olcsó helyárak mellett A nagy esztendő teljes esti szereposztásban kerül színre. Az első ilyen mérsékelt helyáru családi elő­adás ma, csütörtökön, október 1-én délután 3 óra­kor lesz. (*) Az Újpesti Népszínház megnyitása. Szal­kay Lajos újonnan szervezett színtársulatával október 1-én nyitja meg előadásainak sorozatát az Újpesti Nép­színházban, Pásztor Árpád „Ferenc József azt üzente'' című alkalmi énekes játékával. (*­ A színházak hírei. A Népoperában a csü­törtöki „Vörös ördögök" félnyolc és féltíz órai előadá­sának külön attrakciója B. Kosáry Emma föllépte lesz. A művésznő két számot ad elő: a Varázsfuvolából az Éjkirálynőjének nagy áriáját és a Proci-féle variáció­kat. B. Kosáry Emma után, pénteken, Komlóssy Emma következik, kinek énekét Kóczé Antal kíséri zenekará­val. A szombati előadásnak két vendége lesz: Szemere Árpád baritonista és Moshammer Román hárfaművész. Vasárnap délután egynegyedhat órakor és fél nyolc órakor Künt Klára lép föl.­­ A Vígszínházban, csü­törtökön, a Takarodót, Beyerlein katonai drámáját is­métlik Tanay Frigyessel Lauf­en hadnagy szerepében, Gazsi Mariskával a dráma egyetlen női szerepében. Az estét az „Akik itthon maradtak" vezeti be. Pénteken a „Jönnek a németek" szerepel a műsoron. — A Király-színházban csütörtöktől kezdve Sziklai Kornél mint vendég fellép s minden este kétszer, félnyolc és féltíz órakoor eljátssza Vágó Géza „Nagy dolog a há­ború" című darabjában Simi szerepét. Vasárnap, októ­ber 4-én az egyik előadást, ugyancsak Sziklai Kornéllal a főszerepben, öt órakor kezdi a színház, a másikat, mint rendesen, félnyolc órakor, mind a kettő rendkívül mérsékelt h­elyáru. KÖZOKTATÁS (Az ipari oktatás megkezdése.) A kereske­­delmi miniszter rendelete folytán az ipari okta­tás október elsején egyelőre csak a következő in­tézetekben kezdődik meg a budapestin kívül: az Állami Fa- és Fémipari Szakiskolákban, Kolozs­váron, Nagyváradon; Állami Fémipari Szakisko­lákban: Besztercebányán, Debrecenben, Miskol­con és Pécsett; Állami Faipari Szakiskolákban: Újpesten, Szegeden, ez utóbbin csak a második, harmadik és negyedik évfolyamok; Állami Agyag­ipari Szakiskolában: Ungváron; Állami Hajógép­ipari szakiskolában: Fiuméban; Állami Kosárfonó Iskolákban: Békésen, Tokajon és Homonnán. Ez intézetekbe a behratások a jelzett napon kezdőd­nek. A többi állami iparoktatási intézetben a tanév ezidőszerint még nem nyílhat meg. A budapesti Állami Felsőipariskolában október 1-től 6-ikáig az első évfolyamra jelentkező tanulók orvosi vizs­gálata és beiratása, 7-ikétől 13-ig felvételi vizsgá­latok vannak. A másodéves tanulók beiratása 12-ikén, a harmadéveseké 13-ikán lesz. (továbbképző tanfolyam a járványos beteg­ségekről.) Az orvosi továbbképzés központi bizott­sága a járványos betegségekről egyhetes tanfolya­mot rendez, amelynek programmja a következő: Október 5-én este hat órakor az I. számú egyetemi belklinika tantermében dr. Bálint Rezső: Háború és betegség. Október 6-án este hat órakor a II. számú egyetemi belklinika tantermében dr. Jendrassik Ernő: A tífuszról. Október 7-én este hat órakor az egyetemi élettani intézet tantermében dr. Lieber­mann Leó: A járványorvos feladata. Október 8-án este hét órakor a III. számú egyetemi belklinika tantermében báró Korányi Sándor: A dizentériáról. Október 9-én este hat órakor az 1. számú egyetemi belklinika tantermében dr. Gerlóczy Zsigmond: A himlőről Október 10-én este hat órakor az I. számú egyetemi belklinika tantermében dr. Bálint Rezső: A koleráról. A tanfolyam díjtalan, részt vehetnek az orvosdoktorok, a szigorló orvosok és a felsőbbéves orvostanhallgatók. |^VWwWvWWWW­ VJVtVVVWWVXAA ANYÁK "PHOSPHATINE FALIÉRES FEGYELMÉBE 1 Ax KT elT&lasztás Időszakától kezdve elismert leg­­kiválóbb gyermek tápszer I »» fogzást könnyít, csont­rendszert fejleszt 1 Kapható minden gyógyszertárban. Nagy doboz (elegendő 3 hétre) 3 kor. 80 fillér Főraktár: Zoltán Béla gyógyszer­tára, Budapest, V., Szabadság-tér. TÖRVÉNYSZÉK (§) A halottfosztogató, Bécsből jelentik: A bécsi törvényszék hétfőn egy 17 éves fiatal­ember ügyével foglalkozott, akit azzal vádol­nak, hogy kifosztotta a francia-német csata­terek halottait. A Jeroitz nevű­ fiatalember, akit tulajdonképen tilos fegyverviselés miatt állítottak a bíróság elé, a rheimsi csatatérről jött Bécsbe, elmondta, hogy önkéntesnek akart jelentkezni. Bemutatta útlevelét is, amelyet egy német tábornoktól kapott. Elmondta, hogy Neulandecban szüleett, 12 éves kora óta maga tartja el magát; néhány évvel ezelőtt Belgiumba ment, ahol a szénbányákban dol­gozott. A háború kitörésekor, mint osztrák alattvaló, hadifogságba került, de a németek kiszabadították. A német önkéntesekkel tar­tott egész Rheimsig és a lőszerkocsik körül dolgozott. Végre Bécsbe küldték, ahol mind­járt megérkezése után beállt önkéntesnek. A fogházfelügyelő jelentette, hogy a vádlott­nál, — akin három nadrág is volt, — egész sereg órát, óraláncot, pénztárcát, levéltárcát és borotvát talált elrejtve. A bíró megkérdezte a vádlottat, honnan vette ezeket a tárgyakat? Még akkor vásároltam, amikor állás­ban voltam, — hangzott a válasz. — És a négy borotvát? — Azokat a lőszerkocsiknál dolgozó ka­tonák hagyták nálam. — És az új pénztárcákat?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék