Pesti Napló, 1914. november (65. évfolyam, 273–302. szám)

1914-11-01 / 273. szám

Budapest, 1914. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: gyesa évre _ „ 92 köt. — fill. Fél évre------------16 „ — „ Negyedévre _ _ 8 „ — Egy Sóra________2 „ 80 „ Egyes arám ára. Budapesten, vidéken és pályaudvarokon in finér 65-ik évfolyam. 273. szám Vasárnap, november 1. APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAI Egyes szó 6 fillér, vastagabb betűvel 12 fillér fürdetések milliméter számítás­sal, díjszabás szerint Megjelenik Széfcső kivételével naponkint Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár út 55. Uj sikereink Galíciában A galicia-bukovinai határon csapataink megvertek egy orosz hadoszlopot — Visszavert orosz támadások Hivatalos jelentése (Kiadatott október 31-én délben. Érkezett délután 3 órakor.)­­ A galicia—bukovinai határ közelében,­ Kuty-tól északra tegnap egy min­dén fegyvernemből álló orosz hadoszlopot megvertünk. Közép-Galiciában csapataink tartják a Turkától északkeletre, valamint a Stari—Sambornál, továbbá a Przemysltől keletre és az alsó San-nál elfog­lalt állásokat. I ,­l Nosko vidékén több ellenséges támadást visszavertünk; ott, valamint Skolenél és Stari-Sambornál az oroszok százait foglyul ejtettük. A hadműveletek Orosz-Lengyelországban tegnap is harc nélkül foly­tak le. Höfer, vezérőrnagy a vezérkar főnökének helyettese A Német győzelmek az egész harcvonalon A belgiumi hadsereg sikerei — Valtig a németeké Az argonnei erdőkben összeomlottak a francia támadások Berlin, október 3. A nagy főhadiszállás jelenti október 31-ikem­­Belgiumi hadseregünk tegnap be­vette Rttt­iscapellét és Dixschotét. Az Ypres elleni támadás szintén előrehaladt. Zandvoordét, Holtebenkét Írs Wambekét rohammal bevettük. Déli irányban szintén hódítottunk terüle­teket Soissonstól keletre is megtámadtuk az ellenséget és a nap folyamán Vailly­tól északra több­ megerősített hadállás- délután Vaillyt jofsammal bevettük és az ellenséget, súlyos veszte­ségeket okozva neki, az Aisne folyón visszavertük. Ezer foglyot ejtettünk és két gépfegyvert­ zsákmányoltunk. Az­ argonnei erdőben, Verdimtől nyugatra és Toultól északra ellenséges támadások ismételten összeomlottak, miközben a franciák súlyos vesztesége­ket szenvedtek. Német jelentés az orosz-lengyelországi helyzetről Berlin, október 31. A nagy főhadiszállás jelenti október 31-ikén. Az északkeleti hadszíntéren a har­cok még nem vezettek döntéshez. Varsótól nyugatra az oroszok lassan követik újólag csoportosuló haderőin­ket. A bravúros török flotta Orosz hajók pusztulása Konstantinápoly, október 31. Szebasztopol ágyúzásának hírét megerősítik. Novorossziszkban a törö­kök szétromboltak öt petróleumtartályt, tizennégy szállítóhajót, a szikratáviró­­állomást és fészereket. Odessza előtt a törökök megfúrtak egy orosz cirkálót, amely elsü­lyedt, egy másikat nagyon megrongáltak, ezenkívül elsülytedt öt megrakott gőzös és az önkéntes hajóraj egyik gőzöse.. Az oroszok a kikötői üte­gekkel viszonozták ugyan a tüzelést, de eredménytelenül. Majna-Frankfurt, október 31. A Frankfurter Zeitung jelenti Londonból: Lloyd távirat szerint több török tor­pedónaszád, amelyeknek nevét nem is­merik, megtámadta Odesszát és a kikötő bejárójánál elsülyesztette a Donez nevű orosz ágyúnaszádot. A hajó legénységé­nek egy része elsülyedt, többen a tüzelés folytán az életüket vesztették, vagy meg­sebesültek. Három orosz és egy francia gőzös megsérült. A lakosság közül töb­ben életüket vesztették, mások megse­besültek. ."■•#4^46..... Lapunk mai száma 32 oldal Az első negyedév A felocsúdó kelet nemcsak a háború te­rületét változtatja meg, nemcsak térben növeli a háborút, hanem meggyorsítja annak sebes­ségét is. A nagyon magasból aláeső tárgy nem zuhanhat olyan gyorsan, mint aminő sebes­séggel most egymást követik az események. A török-orosz háború első jelző r­szei után már teljes mértékben áll a harc a Fekete­tengeren és az odesszai kikötőben horgonyzó orosz gőzösök török hadihajók prédáivá let­tek. A „Szultán Szelim“, a legendás egykori ,,Goeben“ pedig Szebaszlopolt ostromolja, Oroszország nevezetes és végzetes kikötőjét, ahol a cárizmus már egy izben megérezte a megbántott izlám haragos öklét. A Márvány­tenger aranyos partjain, a Boszporus m­ellett pedig, ahová orosz hadihajók akartak hety­kén behatolni, csakugyan vannak orosz ten­gerészek és katonák, ám mint rabok, mint a győzedelmes török flotta által ejtett foglyok. Mesés lelkesedés reszkette­ti meg egész Törökországot. A két esztendő előtti csorbát most akarják kiköszörülni és helyrehozni azo­kat a bajokat, amelyeket az akkori sáska­­járás idézett elő az ottomán birodalom szent testében. Nem történt semmi, mindent elölről ki lehet kezdeni és ahogyan az oroszok tanultak­­a japán­­bábomból, úgy hasznosítja a­ maga javára a török mindazt,­ amit az elmúlt há­borúban a saját pillanatnyi és elmúló korán tanult meg. A török csapatok ellátása és élel­mezése kitűnő, a train mintaszerű és a csa­patok technikai ellátásáról és felszereléséről gondoskodó hivatalok élén német főtisztek dolgoznak­ szövetséges testvéri szeretettel. A megreformált és mintaszerű török had­sereghez, amely tudja, hogy most hazájának létéért küzd, mint az izlám vezető hatalmá­hoz, fog csatlakozni Perzsia és Afganisztán is, amelyek a mohamedán világon belüli vallási szakadárságot eltüntetvén, lélekben egyesültek a törökökkel. Császári török tisztek fogják vezetni a perzsákat, akik most tesznek utolsó kísérletet arra, hogy megszabaduljanak az orosz-angol iga alól. Az egész muzulmán vi­lág az entente ellen sorakozik. Az entente hatalmai ezt még sem várták. Még­sem hittek a Kelet nagy erejében és nem hitték, hogy az ökölcsapások ezrei is képesek az ázsiai szunnyadást hatalmas cselekedetekre bírni. Most szinte tébolyotlan módon visel­kednek. Oroszország első döbbenetében nem hogy a törököt igyekeznek,még az utolsó perc­ben is megbékíteni, vagy kiengesztelni, de fenhéjázó módon erőszakoskodik egy déli szláv országgal, amelyet a viszontagságos sors tett Törökország egykori ellenségéből annak barátjává. Oroszország mintha nem érné be a Fekete-tengeren a török flottával, de min­denáron azon dolgozik, hogy a vérig megsér­tett Bulgária fegyveresen is kifejezést adjon azoknak az érzelmeknek, amelyekkel a há­ború kitörése óta Oroszország és Szerbia ellen volt. Sztambul utcáin a szent háborúra iz­gató prófétai zöld zászlókat hordják körül és Anglia épen most akarja annektálni Egyptom

Next