Pesti Napló, 1914. december (65. évfolyam, 303–332. szám)

1914-12-01 / 303. szám

Budapest, 1914. 65-ik évfolyam, 303. szám Kedd, december 1. APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAI Egyes szó • fillér, vastagabb betűval 12 fillér Hirdetések milliméter alámitás­sal, díjszabás szériát Megjelenik hétfő kivételével naponkint Egyes akn ára: Budpest, vidéken és pilyaadrn.k.a 12 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár út 55. A németek ismét megverték az oroszokat Berlin, november 30.­­A nagy főhadiszállás közti november 30-án délelőtt. A kelet-poroszországi határon erős orosz haderőnek az a kísérlete, hogy a Darkehmentől keletre fekvő német erődítéseket meglepetésszerűen támadjon, kudarcot vallott, miközben az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek. A tá­madók megmaradt töredéke, néhány tiszt és 600 főnyi legénység fogságunkba jutott. A Visztulától délre a tegnap említett ellentámadások jelentős sikereket­­értek el. 18 ágyú s több mint 4500 hadifogoly volt a zsákmány. Dél-Lengyelországban semmi különös esemény se történt. Mi legfőbb hadvezetőség Újabb győzelmeink Szerbiában Hivatalos jelentés. (Érkezett novem­ber 30-án délután 2-1 órakor.) "A déli hadszintéren folytonos harcok folynak. Tegnap a Valjevó-Csa­cak útvonalának szívósan védett Suvobor nevű legmagasabb pontját erős harc után rohammal elfoglalták. Ez alkalommal különösen kitüntette magát a 70. zászlóalj. Az utóbbi napokban ismét kitűnt a 16. ezred és a 23. honvédgyalog­­ezred. Tegnapi összesen 1254 szerbet ejtettünk foglyul és 11 géppuskát zsákmá­nyoltunk, Uzsi­án sok fegyvert és lőszert találtunk. Nyugalom az északi harctéren Hivatalos jelentés (November 30. délien) :Az­­északi hadszíntéren tegnap a mi arcvonalunkon lényeges esemény V nem történt, Höfer, vezérőrnagy a vezérkar főnökének helyettese A homonnai győzelem A Pesti Napló tudósítójától Kárpáti harctér, november 30. A homonnai harcok csapataink győzel­mével végződtek. A több ezer orosz fogoly kö­zül háromezret tegnap a miskolci fogolytá­borba szállítottak. Az orosz foglyokkal együtt egy sebesült honvédtiszt is érkezett Miskolcra, aki a homonnai ütközetről a már ismert rész­leteken kivül a következőket mondotta el: — Pénteken Homonna még az oro­szoké volt, akik nagyszerűen berendez­kedtek a városkában. Ágyuütegeiket gróf Andrássy Sándor kertjében állították föl, a községházán tiszti irodát rendeztek be. Miután a városban nem tudtak elég tejet kapni, egyik tisztjük néhány legényével kénytelen volt tejért a szomszéd községbe menni. Pénteken éjjel nagy mulatságot rendeztek az orosz tisztek a város elfog­lalása örömére. Víg zeneszó mellett dári­dóztak éppen, amikor valamivel éjfél után egyszerre megszólaltak a mieink­nek a Kálvária-hegyen észrevétlenül el­helyezett ágyúi s honvédeink szuronyro­hamot intéztek a meglepett oroszok ellen. Három oldalról támadták meg a mulató orosz csapatot, akik trénjüket hátra­hagyva, rendetlen futásban menekültek. Hajnali három órára egyetlen sebesület­len orosz katona sem volt Homonnán. A menekülőket a városon túl katonáink utólérték és sokat közülük foglyul ej­tettek. Az elfogott orosz tisztek fejcsó­válva mondták: „Sose hittük volna, hogy ti itt lehettek a mi közelünkben." J. A. A németek harca a tengerpartért Amsterdam, november 29. Az Allgemeen Handelsblad jelenti Londonból Sz-ikéről. A Times-nak jelentik Boulogneből. Úgy látszik, hogy a németek legközelebbi támadásukat Attas környékén szándékoznak végrehajtani. Állítólag 700.000 embert vontak ott össze és nyilvánvalóan erős támadási kí­sérletet akarnak véghezvinni az Arras—Lille vonalon, hogy elérjék a partot. Háború és demokrácia Károlyi Mihály és gróf Andrássy Gyula pártjaik nevében deklarációt tettek a képvi­selőház mai ülésén. A nemzeti ügy, a viharban megújhodó haza, világok hőse, a magyar ka­tona iránt való rajongás, szeretet és odaadás adott nemes fényt és csengést e két nyilatko­zattételnek. Mind a két deklaráció tanúságté­tele volt annak a magyar léleknek, amely nem változott évszázadok óta és amely az ország nemzetségeiben apáról fiúra szállt és élni is fog örökké, mert e lélek — nemzetünk, fajunk, népünk hallhatatlan géniusza. Az örökkévaló­ság jegyében született szempontok, a haza mostani állapota és a nemzeti egybeforradás szük­jesgyét szabnak a bírálatnak és mind a két államférfiú, a nagy ellenzéki pártok ve­zérei kijelentették, hogy a bírálatot felfüggesz­tik, de annak jogát fel nem adják és annak a­ kötelességét teljesíteni fogják a háború után. A hallgatólagos pártközi béke egyetlen ellen­zéki pártot sem rabolt meg programmjától Gróf Andrássy Gyula az európai állam­férfiú látószögéből tekintve az eseményeket, főként külpolitikai területek felé terelik bírá­latát. A nagy külügyminiszter fia, aki úgy van otthon a nemzetközi kérdések sok tudást igénylő kérdéseiben, mint talán senki más ez országban, már a nagy háború kitörése előtt is sokat foglalkozott diplomáciánkkal. A de­legációkban feltűnést keltő beszédet mondott, amelyeknek európai visszhangja volt mindig. Előkelő tudással megírt külpolitikai tanulmá­nyai helyet találtak mindig a nagy európai lapokban és a szövetséges birodalom feje, Vil­mos császár a tavaszkor Korfu szigetén időzve, az ő szavát kérte és tanácsát is. Ha valaki hi­vatott arra, hogy a háború előtt, alatt és utána bírálatot mondjon külpolitikánkról, ugy az gróf Andrássy Gyula. A háború előtt sokszor hallatta bölcs értelmének szavát, amelyeket az eseményeik teljességükben igazoltak. A háború alatt nobilitásból hallgat, de vesszük igéretét, hogy megszólal a háború után, amikor — bár­hogyan is végződjék számunkra a hősi küz­delem — nagyon nagy szükségünk lesz a di­plomáciai művészet ama magyar mesterére,­ akit Andrássy Gyulának hívnak. A függetlenségi párt deklarációjából, amit a gróf Károlyi Mihály olvasott fel és kommen­tált maga szavaival, kiemelkedik az a passzus, amely a nép mostani nagy áldozataiból előre is jogos erkölcsi tőkét kovácsol a nép­jogoknak­ a háború után való kiterjesztésére. Nagyon he­lyesen mondta Károlyi, hogy ebben a küzde­lemben a magyar nép és magyar nemzet po­litikailag és katonailag teljesen megérettnek bizonyult. Jogga­l el lehet várni, hogy a háború után a mi nemzetünk nagy kvalitásai politi­kailag is honoráltassanak. Ez csak természe­tes. Ám a politikainál is mélyebb, melegebb, emberibb volt az, amit Károlyi Mihály a nép­jogokról mondott. Nagyon közkeletű tanulság, hogy a háborúk után (és ez a dolgok termé­szetéből, a nemzet katonás erejének megfeszí­téséből, katonás erényeinek revelálódásából folyik­ a konzervatív irány, erősödik meg mint

Next