Pesti Napló, 1914. december (65. évfolyam, 303–332. szám)

1914-12-13 / 315. szám

Budapest, 1914. üő FIZETÉSI ARAKi i évre 82 kor. — fl». i ÓVT0 —. 16 „ M Negyedévre _ _ 8 „ — > Egy hóra 2 „ 80 „ Ara: Budapesten, vidéken é§ p«ly»adT»roKon 12 ODér APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAI Egyes sió « fUW», vastagabb betűvel 18 fillér Hirdetések milliméter ssAmltAs* nl, dijsubAs szerint Megjelenik hétft VlvéteUyel naponkint Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár tit 55. Győzelmes űtKözeíeh a Kárpátokban Hivatalos jelentés. (Kiadatott december 12-én délben, érkezett este 8 óra 10 p.) A télies hegyvidék minden nehézségeinek dacára csapataink a Kárpátokban fotytonos győzelmes ütközetek közepette fel­tartőzhatatlanul folytatták előrenyomulásukat. Az ütközetekben tegnap 2000 orosznál többet fogtak el. A lupkovi hegyvidéktől nyuyatra eső szorosok ismét birtokunkban vannak. A Gorlicétől^ Grybowlól és Ujsandectől délre eső területen nagy harcok indul­tak meg. A nyugatgaliciai csata, melynek arcvonala délfelől a Tymbark­tól keletre eső vidékről indul ki és a Krakótól keletre fekvő területig húzódik, még folyik. Tegnap az oroszoknak ismét több támadása tört meg tüzérségünk erős tüze alatt. Lengyelországban a helyzet nem változott. Przemys! védőserege legutóbbi kirohanásából 700 orosz fogolylyal és 18 zsákmányolt gépfegyverrel, valamint nagy* mennyiségű lőszerrel tért vissza. Höfer, vezérőrnagy a vezérkar főnökének helyettese Az oroszok borzalmas vesztesége a lodzi harcokban -Berlin, december lü, A Wolf-ügynökség jelenti; Lodz kiüritése az oroszok által titokban történt éjjel, s igy harc nélkül és eleinte észrevétlenül. Másrészt azonban ez csak a kiürítést megelőző harcok eredménye volt. E har­cokban az oroszok borzalmas veszteségeketszenvedtek, különösen nehez tüzérségünk mnnkája következtében. Ázelhagyott orosz lövészárkok tele voltak halottakkal. A keleti hadsereg harcaiban még Tannenberg mellett sem ha­ladtak el csapataink oly sok katoíia holtteste mellett, mint Lodz, Lovic mellett s egyálta­lában a Pabianice s a Visztula közötti részeken. Habár mi voltunk a támadók, vesztesé­geink messze mögötte maradtak az oroszokéinak. Ellentétben az oroszokkal, különösen kevés halottat veszítettünk. 25-ik tartalék­hadtestünk ismert áttörési mozdulatánál e hadseregrész mindössze 120 embert veszített, ami bizonyára igen csekély szám. Az ellenség veszteségeinek arányaira jellemző, hogy csak a Lodz-tól nyugatra eső, egyik Ludomiersk-től délre fekvő magaslaton 887 ha­lott orosz katonát találtunk és temettünk el. Mint a korábbi harcok után, most is elég pontossággal becsülhetjük föl az oroszok veszteségeit. Az eddigi lengyelor­szági harcokban az elfogott és időközben Németországba vas­úton elszállított 80 ezer ellenséges harcossal együtt az oroszok yesztesége legalább is 150 ezer ember volt. az orosz A Pesti Napló kiküldött haditudósítójától Hadisajtószállás, december 12. iMásodik hadseregünknek katona­it] ságja legújabb számában a következő érdekességeket közli az északi hadjá­ratról: 'Az oroszok elleni harcokban mi es a németek jól állunk. A Kárpátokban előrenyomulunk és az előbb átengedett területek legnagyobb részét újra birto­kunkba vettük. Nyugat-Galiciában ci csaták még folyamatban vannak. Az el­lenség Neu-Sandecen át erősítéseket ho­zott,, de még sem ért el velük semmit. Észak-Lengyelországban folyik a nagy csata; a németek támadnak és győzel­mesen nyomulnak előre. Az oroszok már kaukázusi félvadakat állítanak iiizbe. A Przemyslt körülzáró hadsereg három vonatot indított Oroszország felé, tele megkötözött katonákkal, aki­ket semmiképpen sem lehetett az erőd elleni ostromra kényszeríteni. Oroszor­szágban nagy a szénhiány; a szén ára háromszorosára emelkedett. Az orosz népfölkelők hangulata nagyon rossz, mert nincsen téli ruhájuk. A pápa kará­csonyra fegyverszünetet kért, de az oro­szok ezt kereken megtagadták. Lázár Miklós A nagy harapófogó A szövetséges seregek vezetőségeinek mai mindkét jelentése a legbüszkébb örömmel föJt­het el minket. A Höfer-féle jelentésből meg­tudjuk, hogy; a Kárpátokban álló heves és győzelmes harcban sikerült Lupkovtól nyu­gatra, szóval a zempléni határtól nyugatra Bz oroszokat az összes szorosokon nemcsak visz* szaverni, hanem galíciai területre olyan mé. lyen benyomni, hogy kárpáti diadalmas előre­haladásunk folytán ujabb ütközet fejlődött ki Neu-Sandec, Grybov és Gorlice környékén, A mappára tekintve, látjuk, hogy az uj ütkö­zet, amely — nyomatékosan mondjuk — a mi diadalmas fegyvertényeink következménye, a Biala, a Visloka és a Dunajec vizközén játszd dik le. Ha most ehez hozzászámítjuk ugyancsak a Höfer-féle jelentés alapján —i hogy a nyugat-galíciai ütközet egészen Tym, barkig fejlődött, akkor látjuk, hogy, a kár, páti és a nyugat-galíciai ütközet színhelye találkozik már. Ezzel az ujabb elhelyezkedéssel szinte érintkezés fejlődött ki a mi két seregünk' között Viszont a Nyugat-Galiciában harcoló csapataink állandó nexusban tudnak lenni a Lengyelországban küzdő szövetséges seregek, kel. A harcvonal tehát, amely az ütközet efe, jén egy, ä krakó-tarnowi vonalra támaszkodó merőleges vonulat rolt, most óriási karajjá fejlődött ki, egy nagy harapófogóvá, amely a Dunajectől a Visztula alsó folyásáig Óriási harcvonalon igyekszik az oroszokat átkarolni. A lodzi ütközet után a németek előre tud­ták nyomulni Koljuszki-ig és Tuszynig, ami szintén jelentékeny területhódítás és aminek legközvetlenebb következménye az volt, hogy az orosz főhadiszállás futva menekült Pietro­kovból. A német jelentés szerint a lodzi ütközet gyakorlati eredményben felér a nevezetes tan-, nenbergi ütközettel. Az oroszok ezúttal még kegyetlenebb vereséget szenvedtek, mint a má, zűri tavaknál és mostani veszteségük borzal­masan felülmúlja az akkorit. Az oroszok most százötvenezer embert vesztettek, sebesük täen fogolyban ebből nyolcvanezret. Régen volt fegyvereinknek oly győzedel­mes ideje, mint ez utóbbi napokban, amelyek­nek megmérhetetlen sulyu eredményét a mäi napon tudtuk meg illetékes heáyekről. A szö­vetséges seregek győzelemhez szokott taktikája idáig valóban csodákat müveit a lengyelországi harctéren. A legnagyobb bravúrja áz volt, hogy előbb kicsiny területre szorította az oroszt, majd emberben és fegyverben apasztva az ellenséget, kibővítette a harcteret ugy, hogy az eddig megszállott területek felszabadulását jelenti egyrészt, a harcvonal uj mértani ábrá­jával pedig az ellenség eddigi összes haditer­veit felborítja másrészt. Olyan érdekes taktikai felállást produkáltunk, az ütközet közben oly brilliáns variációkat tudtunk felmutatni, ame­lyeknek még elvont szemlélete is a legnagyobb filozófiai és matematikai gyönyörűség volna. Milyen boldogság, hogy e szép elmejáték gya­korlati eredmény a mi sikereinket jelenti, ; Lapunk mai száma 40 oldal

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék