Pesti Napló, 1915. február (66. évfolyam, 32–59. szám)

1915-02-01 / 32. szám

Budapest, 1315. 66-ik évfolyam, 32. szám Hétfő, február 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár út 55. A Tüzérségünk sikere! Hivatalos jelentés (Kiadatott 1915 január 31-én délben. Érkezett este 6 órakor) A Dunajec és a Nida mentén egnap a tüzérség mindkét olda­lon élénk tevékenységet fejtett ki. Tüzérségünknek, amely az utóbbi időben már több ízben jó ered­ménynyel tüzelt, tegnap is sikere volt. Az ellenség néhány lövész­árkot leghevesebb tüzelésünk köz­ben kiürített. Orosz-Lengyelor­szágban az arcvonal többi részén is időnként ágyuharc folyt. A Kárpátokban a nap nyugod­tabban telt el. Az erdős hegység­ben néhány közvetlenül a szoros­magaslatoktól északra fekvő ál­lásért még folyik a harc. Höf­er, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Harcok Arras körül A német jelentés Berlin, január 31. A német főhadiszállás jelenti. Nyugati hadszíntér: Flandriában tegnap csak tüzérségi harcok folytak. Cuinchy-nél a labassée— bethunsi úttól délre, valamint Carency­nél (Arrastól északnyugatra) a franciák­tól egyes lövészárkokat elfoglaltunk. Keleti hadszíntér: A kelet-poroszországi határon nincs semmi újság. ,, Lengyelországban Borzymownál, Lowitztól keletre az oroszoknak egy el­lenünk intézett támadását visszavertük. J1 legfőbb hadvezetőség Az olaszok Málta megszállását követelik Szófia, január 31. A Kambana jelenti Rómából: Olasz­országban lényegesen lanyhul a hábo­rús hangulat. Ellenben mindinkább és mind többen azt követelik, hogy Olasz­ország szállja meg Malta szigetét, mely­nek lakossága olasz. Ez igen fontos Olaszország számára, mert Málta a Szi­cíliából ,Tripoliszba vezető utat uralja. A háború eseményei Német tengeralattjáró hőstettei - Mz osztrák­magyar hadsereg sikereiről - Elsülyedt fran­cia tengeralattjáró ~ Az olasz neutralitás -A bolgár kormány a szerb határincidensek ellen M Pesti Napló táviratai Az északi háború A kárpáti harcok részletei A hadsereg-főparancsnokság részéről köz­lik. Az Erdős-Kárpátoknak a lupkevi szoros­tól délkeletre fekvő hágói már ismételten a leg­hevesebb harcoknak voltak színhelyei. Ezek az orosz-lengyelországi és nyugat-galiciai nagy hadműveletektől messze távoleső pontok az el­lenségre állandóan nagy vonzóerőt gyakorol­tak, hogy birtokbavételükkel a Magyaror­szágba való betörés különböző útjait nyitva tartsa. Különösen az uzsoki szoros, a vereckei és ivyszkóui­ nyereg cseréltek az utóbbi hóna­pokban gyakran gazdát. Ezeknek az átjárók­nak északi és déli mellékterepét a számos harc következtében lövészárok szelik át és akár északról, akár délről jövő támadásnak több egymás mögött fekvő jó pozíció ellenállását kell leküzdenie. Miután csapatainknak december végén sikerült négy napi hősi harcok után az uzsoki hágót az oroszok kezéből kiragadni, ott har­coló csoportunknak január 1-én a túlerőben levő ellenség elől a gerincmagaslatról a legkö­zelebbi magaslati vonalra kellett visszavo­nulnia. Ettől a naptól fogva a hágó birtokában maradt az ellenségnek, amelynek utóbb sike­rült úgy az Ung völgyében, mint más átjárók­nál is a dél felé vezető völgyekben mindinkább tért nyernie. Ezen az arcvonalon ilyenképpen csapataink még néhány nappal ezelőtt Rév­h­elynél, Vezérszállástól és Volócztól délre, to­vábbá Ökörmezőnél, Német-­Mokránál és Kő­rösmezőnél álltak. Az ellenségnek további elő­nyomulására irányuló ismételt kísérleteit újra meg újra visszautasítottuk. Erre következtek a hágók magaslatainak visszafoglalására irá­nyuló támadásaink, amelyek mindenütt teljes sikerre vezettek. Terep- és időjárási viszonyok által rendkívül megnehezített több napi har­cokban az ellenségnek egyik állását a másik után foglaltuk el; a harcba vetett orosz erősíté­sek és számos, az ellenség részéről megkísérelt ellentámadás ellenére naponta tért nyertünk és végre mindenütt elértük a hágók magaslatát. Az ezekben a harcokban itt alkalmazott aránylag gyenge csapatok teljesítménye rend­kívüli volt. A december második felében indí­tott legutóbbi orosz ellenoffenzíva óta a keleti szárnyon és a középen némileg visszaszorított kárpáti arcvonalunkat az összes átjárók bir­tokbavételével ismét helyreállítottuk. Előrenyomulásunk az uzsoki hágónál Kárpáti harctér, január 31. Az Ung felső völgyénél kiindult erőteljes offenzivánk galíciai területen állandóan tért nyer. Az erős havazások dacára jól haladunk előre s az orosz csapatoknak állandóan nyo­mában vagyunk. A fölszabadult galiciai községek lakossága örömme­ üdvözölte katonáinkat. A csapatpa­­­ramcsnokok mindenütt élelmet és lisztet osszt­tattak ki a hónapok óta nagy nélkülözések kö­zött élt falusiak között. Az oroszok gondosko­dása a civilekről a legminimálisabb volt Galí­ciában. A rossz utak és a nehéz vasúti szolgá­lat miatt vágómarhát nem tudtak a Kárpátokig juttatni s ezért a rutének utolsó tehenét is el­vették. Unghim és Beregben az oroszok által el­hagyott falvakban a vasútállomások megron­gált sínpárait már helyreállították és kijavítot­ták a távíró- és telefonvonalakat is. A német sajtó az osztrák-magyar hadsereg sikereiről Berlin, január 31. Az egész sajtó dicsőíti az osztrák-magyar had­sereg sikereit az oroszokkal szemben. A Kreuzzeitung így ír: Ha a keleti harcté­ren a dolgok állására gondolunk, különös há­lát és a legteljesebb elismerést kell nyilváníta­nunk az osztrák-magyar hadseregnek. A bevehetetlen Przemysl Bukarest, január 30. Az Indépendance Roumaine legutóbbi számá­ban foglalkozik a hadi helyzettel és a többi között a következőket írja: Meglepő, hogy a legutóbbi két hónapban Przemysl ostroma semmit sem haladt előre. Nyilvánvaló, hogy az oroszoknak nincsenek olyan ütegeik, amelyek az osztrák-magyar ütegek­kel fölvehetnék a versenyt. A lap ezután nagy di­csérettel szól az osztrák-magyar csapatok sikerei­ről és szelleméről. Orosz-Galícia nyomorúsága Bukarest, január 30. A pétervári Rjecs tudósítást közöl a tarnovi helyzetről. Tarnovban óriási a drágaság. Egy font fehér kenyér egy rubelbe kerül. Az orosz katonák­nak nincs semmiféle fizetési eszközük. Szagharov orosz delegátus, aki visszaérkezett Galíciából, ki­jelenti, hogy igen sok orosz katonának rongyos a cipője; a katonák a tarisznyájukból kivágott bőr­darabokkal foltozzák meg cipőjüket Varsó előtt Berlin, január 31. A Berliner Tageblatt katonai munkatársa, Moract őrnagy írja: Keleti hadihelyzetünk kedvezően alakul. Immár nem lehet kételkedni abban, hogy az oroszok ellenállása Varsó előtt lanyhult. A hideg időjárás, amely megkemé­nyíti a talajt, lehetővé fogja tenni a pozíciós harcmód mielőbbi befejezését. A párhuzamos folyóvonalak védelmét az újabb beásások ne­hézsége sokkal nehezebb feladattá teszi az ed­diginél. Minden jel arra vall, hogy a szövetsé­gesek hadműveletei Dél-Lengyelországban, a kielcei terepszakaszon való előnyomulás által tért nyer. Pétervári lapok előkészítik olvasói­kat a Nida-szakasz kiürítésére. Jelentőséget az osztrák-magyar hadseregek előnyomulása Tarnovtól nyugatra és északra, valamint a Kár­pátokban. A magas hó az oroszok élelmezését és a mimició utánszállítását megnehezíti. Szö­vetségeseink az Ung, a Latorca, a Nagyág vigyékes sisterteikr­e halmodnak. A­z effemi

Next