Pesti Napló, 1915. február (66. évfolyam, 32–59. szám)

1915-02-01 / 32. szám

2 Hétfő PESTI NAPLÓ K­ft. február 1. orosz állások kiürítése már január 25-én kez­dődött. Az uzsoki szoros 27-én ismét szövetsé­geseink birtokában volt és a Nagyág völgyében is a támadás Viszkovon át, amelyet már elvet­tek az oroszoktól, eredményesen előrehalad. Lutomierszk bombázása Bukarest, január 31. A pétervári Utro­krosszij közli, hogy a piotro­kovi kormányzóságban fekvő Lutomierszk város bombázásánál a város négyötödét egyb­en rommá lőtték s a többi épület is megrongálódott a gránát­tüzelésben. A bombázás alatt Chwib­uricz lelkész 250 lakossal a templom alatt levő pincében keresett menedéket, ahol néhány napig csak burgonyából él­tek. A község több lakosát megölték, sokan meg­sebesültek. A város környékén fekvő falvak nagy része az ágyutűzben szintén elpusztult. A déli harctér A bolgár kormány tiltakozik a szerb határincidensek miatt Szófia, január 31. A Bolgár Távirati Ügynökség a következőket jelenti: Az a tömeges incidens, mely a szerb-balg­ár határon játszódik le és amelyek közben szerb ka­tonák szerencsétlen macedóniai menekülőkre lövöl­döznek, olyan menekülőkre, akik bolgár földön ke­resnek menedéket, a közvéleményben nagy izgalmat keltenek, melynek még komoly következményei le­hetnek. A legutolsó incidensek egyikénél egy cso­port menekülőt, köztük egy Roh­an városból való asszonyt, akinek férje fiaival már előzőleg kiván­dorolt Bulgáriába, szerb katonák, akik vakmerő módon átlépték a határt, bolgár földön elfogtak és két embert, akik a menekülőket kisérték és védel­mezték, agyonlőttek. A bolgár kormány a szerb kö­vetségnek erélyes hangú tiltakozó iratot küldött. Az elfogott menekültek kiszolgáltatását követeli, mert ezeket minden nemzetközi jog ellenére bol­gár területen fogták el, követelik továbbá a bűnö­sök példás megbüntetését, valamint kártérítést kér­nek ennél az incidensnél áldozatul esett két ember család­ja számára. A német-francia­angol háború Egy német tengeralattjáró hőstettei Elsüllyesztett két angol gőzöst Hivatalos jelentés Berlin, január 31. A Reuter-ügynökség londoni jelentése sze­rint az „U 21." német tengeralattjáró e hónap 30-án reggel a „Ron Grunchen" angol gőzöst az Ír-tengerben elsülyesztette. A legénységnek annyi időt engedtek, hogy a hajót elhagyhassa. Később a legénységet egy angol hajón Floor­twoodba vitték. Újabb angol jelentés szerint ugyanez a tengeralattjáró ugyancsak január 30-án a déli órákban Liverpooltól nyugatra egy másik gő­zöst is elsülyesztett. Ennek a hajónak a legény­sége is kapott annyi időt, hogy biztonságba he­lyezhette magát. A legénység már meg is érke­zett Liverpoolba. # London, január 31. A Reuter-ügynökség jelenti: Az „U. 21." német tengeralattjáró tegnap reggel a Nordhhieldsből való Ben Cruachan nevű partvidéki gőzöst egy torpedó­lövéssel elsülyesztette. A tengeralattjáró parancs­noka a huszonegy főből álló legénységnek tíz perc időt engedélyezett, hogy csónakba szálljanak. A le­génységet később egy halászcsónak vette fel. Ugyanez a tengeralattjáró déltájban elfogta a S­inda Blanche gőzöst, amely Manchesterből Bel­fastba igyekezett, Liverpooltól nyugatra. Egy teg­nap este Liverpoolba érkezett gőzös arról tett je­lentést, hogy ő megfigyelte, amint a tengeralattjáró még egy gőzöst elpusztított. Francia jelentés Párta, január 31. (Hivatottos jelentés.) Tegnapelőtt éjszaka a Saint Mard erdőben az ellenség egy meglepő táma­dással felrobbantotta lövészárkainkat és gyors visszavonulásra kényszerített.­ Craonnetól nyugatra az éjszaka nyugodtan telt el. E hónap 25-ikén a német gyalogság előzetes heves­­ágyuharc után ellentámadásba ment át a fleurtebise—Lebois—Poulon fronton. A Creuze melletti hadállások a németek birtokába mentek át. A németek heves ágyúzása romba döntötte egy nagy raktártelep egyik építméntjét olyképen, hogy a beutóló falak elzárták a telepen rejtőző két szá­zad francia gyalogság útját. E két századot a né­metek elfogták. Az ilyképen felszabadult úton a német csapatok előnyomulhattak Bois-Poulonig, ahol az ágyúzás következtében tarthatatlanná vált lövészárkokat kiürítettük. A Vogézekben és Elzászban a 27-ikére virradó éjjel nyugalomban telt el. A front többi részén jelentősebb esemény nem volt. Munkában a Taubék Páris, január 31. A Havas-ügynökség jelenti: Több német Taube-repülőgép pénteken átrepült Bailleil fölött és több bombát dobott le. A bombák a pályaudvar közelében estek le és némi kárt okoztak. A belga kormány védekezése Páris, január 31. A Statin jelenti Havreböl: A belga kormány Huysmans miniszter előszavával brosúrát fog köz­zétenni a belga semlegességről Törökország A török hadihitel Konstantinápoly, január 30. A kamara egyhangúlag megszavazta a 10 mil­lió fontnyi (230 millió korona) rendkívüli hadi­hitelt és felhatalmazta a kormányt, hogy ennek a hitelösszegnek azt a részét, amelyre ebben az év­ben nem lesz szükség, a jövő évre vigye át. Orosz győzelmi hazugságok Konstantinápoly, január 31. Hivatalosan közlik: Az orosz kommünikének az az állítása, hogy 131 török tisztet fogtak el, hazugság, melyet az oroszok rendes szokásuk sze­rint egyszerűen kitaláltak, hogy az orosz hadsereg­nek a folytonos vereségek miatt már megrendült erkölcsi erejét némileg fokozzák. A valóság az, hogy 31 török tiszt, akik tábori kórházakban feküdtek, az oroszok fogságába jutott. Az oroszok ebből 131-et csináltak egyszerűen úgy, hogy a harmincegyhez hozzáadtak még százat. Kaukázusi orosz foglyok Konstantinápoly, január 31. G'n­xK-ból érkező jelentések szerint 174 orosz fogoly érkezett oda és egy második szállítmányt 151 fogolylyal mára várnak. További szállítmá­nyok uton vannak. Huszonhárom orosz foglyot, akiket a maintraki ütközetben fogtunk, Moszul­ba szállítottak. A tengeren elsülyedt francia tengeralattjáró Pária, január 31. A Temps jelenti, hogy a múlt héten Nieuport előtt a „219" francia tengeralattjáró naszád el­sülyedt. A legénység öt embere vízbefúlt, a többi harmincötöt megmentették. A keleti tengeri hajózás Hamburg, januárr 31. A Hamburger Korrespondenz jelenti: A keres­kedelmi, ipari és hajózási küldöttség közli: Külön­böző hajóvállalatok­ kérdést intéztek a Gazette gőzös elleni ellenséges tengeralatti támadásról szóló lapjelentések alapján a keleti-tengeri hajózás biztonságáról. Ez a kérdés az illető körökben uralkodó nyugtalanságra enged következtetni A keleti-tengeri tengerészeti állomás parancsnoka most táviratilag közli, hogy a hajózás az eddig ajánlott utakon csak úgy, mint eddig, kielégítő mértékben biztos. Japán posta a Karolinákon London, január 31. A Post Office hirdetménye szerint a Karolina szigeteken japán és ausztráliai postát rendeztek be. Semleges államok Olaszország Az olasz neutralitás­ ­ Bécs, január 1. A Neue Freie Presse hasábjain gróf Monts Antal volt római nagykövet foglalkozik gróf Andrássy Gyulának Olaszországgal való viszonyunkról szóló fejtegetéseivel, hozzáfűzi saját megjegyzéseit, amelyek Andrássyéival mindenben megegyeznek és a következő kon­klúzióra jut: A hármas entente győzelme vagy veresége esetén Olaszország, ha elhagyná a semlegesség biztos révét, teljesen lehetetlen helyzetbe kerülne és ezt a helyzetet nagy ember- és pénzáldozattal kellene megvásárolni. Ha azonban semleges marad és takarékosan gazdálkodik erőivel a végleges európai elszá­molásig, akkor szava döntő mértékben fog latba esni és előzetes kockázat és nagy tét nél­kül jelentékeny eredményhez ju­t. Bizonyos, hogy ily esetben kívánságai és aspirációi annál nag­yobb jóakarattal fognak találkozni szövet­ségesei részéről, minél barátságosabb lesz ad­dig az olasz semlegesség. Hollandia A hollandi papság a semlegességért Bloemfontein, január 31. (Reuters) A hollandi református egyház kép­viselőinek itten folyamatban lévő értekezlete teg­nap és ma titkos ülésben foglalkozott az egyház magatartásával a mostani politikai helyzetben. Az értekezlet határozati javaslatot fogadott el, amely kijelenti, hogy a politikai ellentéteket nem szabad átvinni egyházi térre és hogy az egyház egységé­nek minden politikai bonyodalom közepette is épségben kell maradnia, hogy az egyház változat­lanul gyakorolhassa áldásos befolyását a nemzet életére. vwywwww/wwwwwwwwwwwv PESTI NAPLÓ Kérjük a­z. előfizetőket, kiknek előfize­tése január 31-én lejár, szíveskedjenek a meg­újításról idejekorán gondoskodni, hogy a la­pot akadálytalanul küldhessük tovább. A Pesti Napló előfizetési árai Magyarországba és Ausztriába: 1 hónapra .... 2 K 80 fillér 3 n •»••8» — 1t Félévre 16 „ — „ Németországba: 1 hónapra . ... 5 K 20 fillér 3 „ « . . . 15 „ 60 „ Divat-Szalonnal együtt a magyar korona országaiban negyed­évre 10.50­0. Hadbavonult előfizetőinknek pontosan szállítjuk a „Pesti Napló"-t tartóz­kodásuk helyére, ha a tábori postaszá­mát, az ezred nevét és számát, a századot kiadó hivatalunkkal közlik. A hiború tör­ténelme című pompás albumot minden most belépő új előfizető is ingyen megkapja a kiadóhivatal-s­nál megtudható feltételek mellett.

Next