Pesti Napló, 1915. április (66. évfolyam, 91–119. szám)

1915-04-01 / 91. szám

Budapest 1915. ELŐFIZETÉSI AHR* trén érr* 82 kar. — fl*. Fél évre 16 „ — m Bttjedém _ _ 8 „ —• • •llMn « . « -Zgf híb ára: Budapest««, rldésen é* PaiyanulT»roU«« 13 fllér 66-ik évfolyam. 91. szám Csütörtök, április 1. APRÓ HIRDETÉSEK A RAI Egyes szó 6 fillér, vastagabb betűvel 13 filMr ürdetAsek milliméter ul, dijaiibii Megjelenik bét o­kletteával naponkint Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. Március elseje óta 40.000 orosz fogoly Éjszakai orosz­ rohamtámadások Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915. március 11-én. Érkezett este 6 óra 15 perckor.) A kelet-beszkidi arcvonalon a nap nyugodtabban telt el. A kelet felé szomszédos szakaszokon a harc tovább tart. A Cisnától északra és a Kalnicától északkeletre fekvő magaslatokon az ellenségnek éjjel is megismételt több rohamtámadását vertük vissza. Az uzsoki szorostól északra az ellenség súlyos veszteségei mellett szintén meghiúsultak az oroszok éjjeli támadásai. További 1900 embert fogtunk el. • A többi arcvonalokon lényeges esemény nem történt. Csak tüzérharcok voltak.­­M­árcius 1. óta az ellenségnek összesen 183 tisztjét, 39.942 főnyi legénységét fogtuk el és 69 géppuskát zsákmányoltunk. Höfer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Jelentékeny orosz erősítések Nem tudtak tért nyerni A Pesti Napló haditudósítójától Március 11. (A hadsajtószállás engedélyével) (Érkezett este 10 órakor) A leghevesebb harcok a kárpáti front közepén, Lupkov és Uzsok között folynak. A harcok állandóak, éjjel-nappal tartanak, a küzdelmek rendkívül nehezek. Az itteni tere­pen szemmel láthatóan észrevehető az oroszok jelentékeny erősítése. Friss erősítéseiket nyomban felhasználják, minden erejüket megfeszítik, még sem sikerül tért nyerniök, sem csapatainkat a Kárpátok galíciai lejtőjéről visszaszorítaniuk. Bukovina és Besszarábia határain apróbb csetepaték folynak, egyébként az egész vonalon nincs jelentősebb eredmény. Lázár Miklós Visszaverték a­z augusztuvi orosz haderőt A német főhadiszállás jelenti: Berlin, március 31. Nyugati hadszíntér: Pont a Moussontól nyugatra a franciák Regnieville-nél és ettől keletre, valamint a Bois de Pierre-ben támadtak, de súlyos veszteségeik mellett vissza­vertük őket. Csak egy helyen a Bois de Pierre-től nyugatra folyik még a harc. Tegnap ellenséges repülők bombákat dobtak Brugge, Ghistelles és Courtrai belga helységekre, anélkül, hogy katonai kárt okoztak volna. Courtraiban egy bomba egy kórház közelében egy belgát megölt és egyet megsebesített. Keleti hadszintér : A Memeltől északra eső orosz határterület meg van tisztítva. A Taurog­gennél megvert ellenség Skardvilie irányában visszavonult. A legutóbbi na­pokban az augusztávi erdőtől északra állásaink ellen előrenyomuló orosz had­erőt rövid előretörésünk visszavetette a sejny­i erdővidékre és az ottani tavak területére. A Krasznopolnál és ettől északkeletre vívott e harcokból származó hadifoglyaink száma ötszázzal emelkedett. Klimkinél a Skva mentén további 220 oroszt fogtunk el. A legfelsőbb hadvezetőség ismét elsülyesztettek egy angol gőzöst London, március 31.­­ (Reuters) .A „Flamenian" nevü angol gőzöst, mely Glasgowból Kapba haladt, kedden 50 mértföldnyire a Scilly szigetektől, elsüllyesztették. A hajó 31 főből álló legénységét a „S­innlandia" nevü dán gőzös vette fel és Holyh­eadban partraszállította. Lapunk mai száma 20 oldal Német beszéd a békéről Scheidemann német képviselő, a birodalmi gyűlés szociáldemokrata pártjának látható ve­zére, a békéről beszélt Nürnbergben. Hogy új szocialista képviselő nyilvános gyűlésen egy­általában beszélhetett a békéről, fényes cáfo­lat az entente ama kiabáló vádjaira, mintha Németország a militarizmus és a junkerség állama volna. Nem így van. Németországiban éppen a háború alatt uralkodik a legnagyobb politikai szabadság és hogy ez nincs sem ár-­ talmára, sem kárára a német hadviselésnek,­ az különös dicsősége a német szociáldemokrata pártnak, amely fegyelmezett, mint minden más német intézmény, fegyelmezett — aikár a had­sereg. A képviselő a békéről beszélt hazafias­ szel­lemben. A nemzetközi szocializmus leghatal­masabb pártjának vezére kijelentette, hogy ők minden körülmények között ki akarna­k tar­­­tani és az éhségtől kényszerített békét még ak­­­kor sem fogadnák el, ha nélkülöznek is kell. Ezeket mondta még Scheidemann: — Amit el kell érnünk, azt még nem ér-t­tük el, éppen ezért nem szabad most még a­ békéről beszélni. Minden épeszű ember inkább holnap akar békét kötni, mint holnapután,­ de nem vagyunk hajlandók arra, hogy térdre­ roskadjunk, hogy így kegyelemiből békét­ kapjunk. Korainak tartja még a békehíreket a né­met szocialista párt vezére, de ezzel szemben álljon az, hogy nyilvánosan a békéről beszélt ő maga is és a békéről beszélnek és nyilatkoz­nak minden héten Németországban, még hiva­talos személyiségeit is. És amilyen igaza van Scheidemann szocialista képviselőnek abban, hogy kegyelembékéből nem kérünk, éppen annyira igaz az is, hogy a béke vágya mély gyökeret eresztett a népek szívében, az összes hadviselőkében és a katonákéban is, mert hi­szen mindenki a békéért harcol, azért a bé­kéért, amely legyen tartós, nyugodt és áldott.­ Tartós békét csak a végleges eredményt parancsolhat az ellenfélre. A félig befejezett háború csak férő békéhez , vezethet. Tartós, igazi békét akarunk mindannyian és Isten legnagyobb csapása az volna, ha egy rosszul­ megcsinált béke öt esztendő múlva újra fel­lobbantaná azokat a­­ lángokat, amelyek most Európa testét marcangolják. A nedvességben rothadó anyag mérges gázokat termel és eze­k az erjedő gázok gyúlékonyak. Senki olyan bé­két nem akar, amely nem lesz tartós. Csak a tartós béke igazi béke. De a békét mindany­nyian akarjuk, akik emberek vagyunk.

Next