Pesti Napló, 1915. június (66. évfolyam, 151–180. szám)

1915-06-01 / 151. szám

Budapest, xstra. 66-IK évfolyam. 151. szám. Kedd, junius 1. 12 m­ór PESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. BLornarrtsi Am* «én «ra 82 kor. — OL »1 évre 14 „ — a tegTedért. _ _ 8 _ — •# 1­7 Un » . 80 . Icr« mtm in: BmtepeatM, rldében *t pályaudvarok*« APRÓ HIRDETÉSEK XRM Egyes uó S fillér, vaatagabb betűvel IS IUM* fUid.táaek milliméter i itailMa­il, dljsxfcbáfl ueriml Megjelenik hétre kivételért naponkint Szpyj vidékén töM helységet rohammal bevettünk Przemysl körül folyik a harc Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915. május 31-én délben. Érkezett délután 3 óra 30 p.-kor.) Orosz hadszíntér : A San mentén és e folyótól keletre tegnap nem voltak ko­molyabb harcok, Przemysl északi és délnyugati arcvonalán vala­mint a Dnyeszter felső folyásánál harcolunk. Stryj vidékén a szövetséges csapatok heves harcban több helységet rohammal bevettek és elfoglaltak egy orosz üteget. Egyébként az északkeleti hadszintéren a helyzet változatlan. Höfer, altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese Véresen visszavertük egy alpesi ezred támadását Sikeres harcok a karinthiai határon — Nehéz tüzérségünk a tengerparti harcban Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915. május 31-én délben. Érkezett délután 3 óra 30 p.-kor.) Olasz hadszíntér: Tegnap délelőtt a lavarone-i fensikon levő erődítményeink egyik szakaszán egy alpini ezred támadását végesen visszavertük. Paneveggiotól északkeletre egy ellenséges osztag beásni kezdte magát, de járőreink tüze elől nyomban meghátrált. 71 karinthiai határon ránk nézve sikeres kisebb harcok folytak. Karfreittól keletre az ellenség hiába kísérelte meg a Kun lejtőinek megmászását. A tengerparti határterületen folyó tüzérségi harcba nehéz tüzérségünk is kezd beavatkozni. Höfer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Az olasz király Calaisban Scheveningen, május 31. Az olasz királyt Calaisba várják, ahová az angol király és Poincaré is megérkeznek. Olaszország és az entente szerződése Rendkívüli diplomáciai forrásból a következő részleteket közlik az entente és Olaszország szö­vetségi szerződéséről: A szerződést, amelynek keltezése ápri­lis 24-ike, Párisban kötötték meg. A főpon­tok a következők: 1. Olaszország ötezermillió Ura köl­csönt kap. 2. Anglia garanciát vállal Olaszország­nak Amerikában lőszerbeszerzése céljából nyújtandó ötszázmillió Ura kölcsönéért. Hága, május 31. 3. Háromszázmillió litániai kölcsönt ad­nak Olaszországnak amerikai élelmicikkek­kel való ellátás céljaira. 4. Franciaország több nehéz Creuzot­ágyút szállít Olaszországnak. 5. A hármas entente biztosítja Olaszor­szágnak az ismert területszerzést, ideértve az egész adriai tengerpartot, Antivák­ és a Szerbia által választandó kikötő kivételével. 6. Olaszország másfélmillió embert bo­csájt új szövetségeseinek rendelkezésére. Tüntetés álfoglyokkal Lugano, május 31. Az olaszok 200 kiéhezett és rosszul öltö­zött embert, akiket a határ átlépésénél, sőt egy részüket Olaszországban fogdostak össze, mint állítólagos hadifoglyokat Róma mellé Praccianoba vitték, ahol egy koncentrációs tábor van. Veronába, Bresciába és más he­lyekre körülbelül 20—20 ilyen úgynevezett hadifoglyokat küldtek, akik mind olasz nem­zetiségűek. Lapunk mai száma 20 oldal Az ellenzék vezére­ a királynál Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Zichy Aladár, három ellenzéki párt három út, d­e ő felsége elé fog járulhatni e héten. Mind a há­rom titkos tanácsosai a királynak, miniszterek is voltak, e meghivatásban tehát semmi rend­kívüli nem volna, ha olvasván a királyi audien­ciára való meghivatásuk hírét, eszünkbe no kellene hogy jusson: álltak már ez ellenzéki vezérek Pavlikkal is, palotaőrökkel is kemény birokban. Ez tavaly volt körülbelül­ ilyenkor és ez urak akkor már rég m­iniszterviselt tit­­kos tanácsosok voltak. Valóban rendkívüli hul­lámzásai ezek az egyéni karriernek. A karrier változhatott, nagy szakadékokon vezethetett utal, egyenetlen tempóban futha­tott völgyből csúcsra, csúcsról völgybe, ám azok az elvek, amelyeket ezek a férfiak kép­viseltek (és ahogyan őket ismerjük, végig is képviselni fognak), nem a hullámvonal ábrá­ját mutatja. Ezekben az esztendőkben is ők a letéteményesei a magyar nemzet történelmi tö­rekvéseinek, vágyainak és gondolatainak és ez aspirációk változhatatlanok. Nekik, az eszme vezérlő harcosainak, egyéni becsületük, hogy személyi jó és rossz sorsukban egyaránt ki­tartottak az elvek mellett, de a nemzeti el­veknek szinte természetrajzi törvénye a vál­tozhatatlanság. A király, noha egy más pár­ton való kormány felel az ügyekért, mégis a nemzet vezéreit is meghallgatja. Miért? Jutalom ez talán? Még mielőtt folytatnék menetét e gondolatnak, ki kell jelenteni, hogy a királyi kihallgatás semmiesetre sem lehet egyéni bére a három vezérnek. Egész múltjuk távol tartja őket ennek a gondolatnak az ár­­nyékátó. És nem a személyük miatt jutottak ehez a mostani tisztességhez, hanem az elvek miatt, amelyeknek első sorban levő képvise­lőik. Bennük a nemzeti eszme jut a király elá Holnap lesz tizenegyedik hónapja, hogy harcban állunk egy világ ellen és ebben a hal­hatatlan küzdelemben a nemzet a történelmi önfeláldozásnak legragyogóbb példáit szolgál­tatta. Ősei viselkedtek igy Mária Terézia nap­jaiban és igy viselkedett az a generáció is, amely Sadova után nagylelkű lojalitással al­kotta meg a hatvanhetediki kiegyezést. A Deák Ferenc és az idősebbik gróf Andrássy Gyula nemzedéke volt az és tudjuk, hogy egy lelki forradalomnak számított, amikor ugyanaz a Deák Ferenc, akihez a büszke Windischgraeta herceg egykor személy szerint intézhette eze­ket a szavakat: mit Rebellen unterhandle ich nicht, a Goldenes Lamm-béli szerény szállá­sáról a legfölségesebb úr színe elé járulhatott és miniszterelnök, honvédelmi miniszter és a királyi hadsereg szervezője, később külügymi­niszter és a császári ház külügyminisztere is lehetett az emigráns forradalmárból, a buj­dosó rebellisből, Andrássy Gyulából, akit egy ízben in estigre föl is kötöttek. Legenda és csoda volt az, ami akkor tör­ténhetett és a kölcsönös lojalitás melegétől fű­tött kézszorítás, amelyben akkor király és nem.

Next