Pesti Napló, 1915. augusztus (66. évfolyam, 212–242. szám)

1915-08-01 / 212. szám

Budapest, 1915. 66-ik évfolyam. 212. szám. Vasárnap, augusztus­­ 13 fillér PESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ttf 55. aAraartm At m _ _ Sí tor. — «• — —• W M — m : s: Igym »in Ar»: BatapMtan, UtktD és paiTandTsrokM APRÓ HIRDETÉSEK A RAS Egyes szó 6 fillér, vastagabb betűvel 13 fülé. Hirdetések milliméter­es emitt­­­esi, díjszabás szerint bec­elenik hétfő kivételén, naponkint az oroszok üldözése -írj a Bisztrán Hivatalos jelentés. (Kiadatott július 31-én délben. Érkezett délután 7 órakor.) Orosz hadszintér, József Ferdinánd főherceg hadserege tegnap délután elfoglalta Lublint. Balszárnya üldözés közben átlépte a Bisztrót. •••••• Német csapatok a Vieprz mentén lefelé előnyomultak és délnyugat felől Cholm váro­sához közelednek. Az ellenség különböző helyeken megkísérli, hogy előre elkészített állások­ban újból ellenálljon. Mindenütt támadjuk. Zvangorodtól északnyugatra a Visztula keleti partjára előrenyomult német erők heves támadásokat utasítottak vissza. Az oroszok nagy veszteségeket szenvedtek­ , Kelet-Galiciában a helyzet változatlan maradt. Több ütközet a karintiai határon Olasz hadszíntér : Az olasz gyalogság támadásai a görzi hídfő ellen tegnap teljesen szüneteltek. Az ellen­ség tüzérsége a fensik szélén levő állásaink ellen úgy mint eddig, nagy lőszertömegeket használ el. A karinthiai határterületen több ütközetre került a sor. Három olasz zászlóalj erős tüzérségi előkészítés után megtámadta csapataink állásait a kis Pálon. Az ellenségnek sike­rült egy előretolt lövészárokba behatolnia, de kemény küzdelem után súlyos veszteségei mellett ismét teljesen visszavertük. Épp igy visszautasították a lodinuti szorosnál (Paularotól északra) előretörő olasz csapatokat is, egészen közelről megindított meglepetésszerű tüzelésse­, kézigránátokkal.­­ A Malborgixettől délre fekvő határhegy gerincen előretört os­zalmak egyike egy meg­gyesd állást túlnyomó ellenséges erők elöl kiürített. Tirolban olasz tüzérség eredménytelenül ágyúzta a folgaria—lavaronei fensikokat. Gyengébb ellenséges erők­ támadását a Monte Cristallo vidékén véresen visszavertük. Hof­er, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Tejesen megfausult az orosz ellentámadás • A német főhadiszállás jelenti: Berlin, julius 31. Keleti hadszíntér: Lomzától északnyugatra s a vasút mellett Govorovotól északra, Rozantól keletre tá­madásunk előrehaladt. Tegnap 1890 oroszt elfogtunk és három géppuskát zsákmányoltunk. Délkeleti hadszíntér. Woyrsch vezérezredesnek a Visztula jobbpartjára átkelt csapatai makacs harcok köz­ben nyomulnak kelet felé. A sietve harcba vitt orosz erősítések minden ellentámadása teljesen meghiúsult. A foglyok száma 7 tisztre — köztük egy ezredparancsnok — és 1600 főnyi legénységre emelkedett. Úgy látszik, hogy az ellenség Mackensen tábornagy üldöző szövetséges seregeivel szemben körülbelül azon a vonalon akar újból ellenállani, amely a Visztula melletti Novo-Alexandriától a tegnap délután megszállott Lublintól északra emelkedő magaslatokon át a Cholmtól délkeletre fekvő területig húzódik.­­A német csapatok a Biskupice—Piaski mellett július 30-án vívott harcokban 4930 oroszt elfogtak s 5 ágyút és 8 géppuskát zsákmányoltak. Legfelsőbb hadvezetőség Varsóból mindenki menekül A Times távirata Rotterdam, július 31. A Times varsói tudósítója azt táviratozza lap­jának, hogy ő maga is zavarban van, mert még nincs automobilja az elutazásra. Mindenki eluta­zott már­ a lakosság, amennyiben eddig már el nem kellett távoznia a városból, hanyathomlok menekü­l. lángfecskendőkkel az angolok ellen Rotterdam, július 31. Londoni távirat szerint French azt jelenti, hogy a Hooge-kastély mellett a németek láng­fecskendőkkel támadtak az angolok ottani lövész­árkai ellen, amelyeknek első vonalába 500 mé­ternyi hosszúságban sikerült is bejutniuk. A harc még tart. Lapunk mai száma 36 oldal Az amerikai magyarok Most hangzott el az angol parlamentben, írja a Times, először ez a csúnya szó: vereség. Teringettét — ez tényleg csúnya szó és na­gyon fájdalmas gyászkisérete azoknak az eseményeknek, amelyek a szövetségeseket tépdesik. Most hangzott el először — és cso­dálatosképen most hangzott el először a csú­nya szó az orosz vezérkar félhivatalos lapjá­ban is. Ott nem is mondták ki ilyen kímélet­len brutalitással, a frázisok ezüst, papirosába burkolták és egy egész nagy katonai térképet pingáltak hozzá, — annak a bizonyítására, hogy a vereség és az „orosz visszavonulás a győzelmet hozza meg Oroszországnak." A­ csúnya szó Rómában is elhangzott, — nem a Cadorna jelentésében, az inkább egy zavaros pohárköszöntő az olasz fegyverekre: a csú­nya szót a nép mondta, ejh, nem is mondta, ordította Rómában Salandra és Sonnino fü­lébe, ugyanaz a nép, amelynek fülébe Sa­landra és Sonnino két hónappal ezelőtt a há­borút súgták. A csúnya szónak csodálatos akusztikája van ma az entente minden orszá­gában. És ugyanakkor, amikor ellenségeink lel­két nagy vereségeik hullámlökései törik meg, ugyanakkor a magyar katona legnagyobb diadalait aratja. Boldogan és büszkén nézzük az orosz folyók partján, az orosz erődök előtt, a tiroli sziklacsúcsokon és a tengerpart árká­ban küzdő vérünket, és boldogan nézi véreink nagyszerű küzdelmét az a másik magyar, akiről mostanság szó sem esik, aki talán a szűk közjog szerint már nem is magyar, de aki sohasem volt magyarabb, mint most —, az amerikai magyar. A háborúnak vége lesz, hiszen most már a forrpontján vagyunk, az események legmagasabb csúcsán vagyunk és úgy érezzük, hogy nincs feljebb — a háború­nak vége lesz, az ágyúdörgés lassan elnémul és a világ kertje, amely a Krisztus földi hely­tartójának bibliai erejű békeszózata szerint hullákkal és romokkal van teleszántva, me­gint emberekkel és virágokkal telik meg, a föld visszakapja a szántó­ vetőt, a gyár a munkást, a tűzhely a családapát. A háború­nak vége lesz, az emberek visszajönnek — de visszajönnek-e azok is, akik itt hagyták ezt a hazát, hogy újat, gazdagabbat keressenek, ahol nagyobb a kenyér és puhább a párna. Az óriási éhségcsatának, amely a háború előtt a három világrész közt szólt,­ az volt a problémája, hogy ki tud nagyobb kenyeret adni — a szegény ember azt kereste, hogy hol lehet nagyobb kenyeret kapni. Amerika politikája az embergyűjtés politikája volt, sok gép kellett, sok széf, sok szíl, sok szög, é­s a szegénység vizein, a nyomor országútján mind kiérkezett, a gép, a szóf, a szil, a szí'tr. A magyar föld népe csupa kis eimerszóf, csi'j­a kis emberszög lett az amerikai trösztök üzemében — de a szög lelke, a szóf lelke megmaradt és ez a lélek magyar maradt. Ma magyarabb, mint valaha — nemcsak azért,

Next