Pesti Napló, 1915. október (66. évfolyam, 274–304. szám)

1915-10-01 / 274. szám

Budapest, 1915 66-iTI évfolyam. 274. szám. Péntek, október 1 -jätskt-l " nnfimT it a TVST "tsrssr-Pil *rre 18 „ • • • 1 ML V I • 1 • • fH H • | B 1 vastagabb betűvel 12 fillér Ss^rz!:»: l# U | B Pkl #m Lr i 1 1 JL JoO JL JL ÁiJnLJL JLi^L/ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. Győzelem a Kormin mocsár­vidékén Orosz támadások Litvániában Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915 szeptember 30-án délben.) Orosz hadszíntér s Kelet-Galiciában, valamint az Ikva és a Putilovka mentén a helyzet változatlan. A Kormin-patak mocsárvidékén osztrák-magyar és német csapatok rohammal foglaltak el több támpontot s ez alkalommal négy orosz tisztet és 1000 főnyi legénységet fogtak el. Két ellenséges repülőt lelőttek. A Litvániában küzdő cs. és kir. csapatok orosz támadásokat visszavertek. A har­cok helyenként kézi tusává fejlődtek. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Délkeleti hadszíntér : Nincs újság. Höf­er, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Német ellentámadások a francia kapetében Elkeseredett harcok Reims és az Trigonneok közt A német főhadiszállás jelenti: Berlin, szeptember 30. Nyugati hadszíntér . "Az ellenség áttörési kísérleteit tegnap csak a Ch­ampagneban folytatta. A Mesnil—Ypern­uttől délre levegőbe röpítettünk egy állást, amelyet két angol szá­zad tartott megszállva. Loostól északra ellentámadásunk lassan előrehaladt. Soucheztől délkeletre sikerült a franciáknak két kisebb helyen vonalainkba benyomulni. Ott még folyik a harc. Arrastól délre a franciák egy részleges támadását könnyen visszavertük. Reims 'és az 'Argonneok között elkeseredett harcok folytak. St. Marie a Pytől délre egy ellenséges dandár áttört legelső árokállásunkon és tartalékainkkal került szembe, amelyek ellentámadásban 800 embert elfogtak, a többit megsemmisítették. A Somme­ry-Souain­ut és a Challerange-St. Menehould közti vasút között tegnap a franciák összes támadásait, részben elkeseredett közelharcokban, az ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük. Ma reggel egy erős ellenséges támadás a Massigestől északny­ugatra húzódó arcvonalon összeomlott. Massigestől északra az oldalozó ellenséges tűznek erősen kitett­­191-es magaslat elveszett. A többi arcvonalon váltakozó erejű tüzérségi és aknaharcok folytak. Német sikerek északon Tíz oroszokat visszaszorították Dil­abungtól denne­g áttörték az orosz állást Smongantól keletre A német főhadiszállás jelenti: Berlin, szeptember 30 Keleti hadszíntér: HINDENBURG TÁBORNAGY HADCSOPORTJA: Dünaburgtól délre az ellenséget a Vesselovtól keletre fekvő keskeny tóközökre szorí­tottuk vissza. A Dzsysvjaty-tó és Postavy vidéke közt vívott lovassági harcok hadosztá­lyainkra nézve sikeresek voltak. Smorgontól keletre az ellenséges állást rohammal áttörtük. Ezer oroszt (köztük hét tisztet) elfogtunk és hat ágyút, négy gépfegyvert zsákmányoltunk. Smorgontól délre a harc még tart. LIPÓT BAJOR HERCEG TÁBORNAGY HADCSOPORTJA: Az ellenségnek az arcvonal számos szakasza ellen irányuló részleges támadásait vére­sen visszavertük. MACKENSEN TÁBORNAGY HADCSOPORTJA: A helyzet változatlan. LINSINGEN TÁBORNOK HADCSOPORTJA: Az oroszokat a Kormin felső folyásánál keleti irányba visszavetettük. Mintegy 800 foglyot ejtettünk. Két orosz légi járművet lelőttünk. Legfelsőbb hadvezetőség A tizenötödik Tizenötödik hónapjába lépünk a háborúnak. Még azok is, akik a háború időtartamára vonatkozóan a legna­gyobbra voltak elkészülve, lefőzettek az események véres valóságával és a há­ború nemcsak cselekedetekben, hanem­ időben is meghaladta a legvadregénye­sebb képzeletet is. Döntés pedig még mindig nincs. Mindegyik hadviselő minden erejé­vel, mintha most törekednék a legna­gyobbra. A tizenötödik hónapjába ér­kező háború ugyanis kritikus időpont­hoz érkezett másként is. A tizenötödik hónap az októberi és ha októberben nem dől el minden, akkor bekövetkezik a végeláthatatlan pozíciós harc, az embe­riség még egy újabb háborús télre ítél­tetik. A nyugati nagy angol-francia of­fenzíva, a verejtékes erőlködés, amit Dü­inburg körül és Volhyniában is ki­fejt az orosz, a szenvedelmes dühroham, amelyben a megvívhatatlan tengerszo­ros a Dardanellák körül szinte tombol az em­ente nagy és fényes hajóraja, a Szerb­­Duna-határon történt operációk is. Oroszország rengeteg hadirendelései, amiket Japánban és Amerikában eszkö­zöl, minden arra mutat, hogy a küzdő felek döntés elé igyekeznek vinni ezt a háborút, amely legnagyobb erőfeszítése az emberiségnek, amióta az egyáltalán polgári műveltségben él. Tizenöt hónapnak rengeteg veszte­sége van mindkét félnek. Élet, testi ép­ség, vagyon, hadiszerszám pusztult el. Álombeli kincsek, pénzben ki sem fejez­hető értékű műremekek vesztek el, csa­ládi tűzhelyek bomlottak fel és régi nagy közösségek­, mint az oldott kéve, szét-­­ hullottak. A győztes is a háború befeje­zése után rengeteg erőt és igyekezetet lesz kénytelen fordítani arra, hogy hely­rehozza a rendkívüli módon igénybe vett állami pénzügyeket, régi képére vissza­formálja a földet, melynek arcán most a lövészárkok vonnak keserves ráncot, felépítse mindazt, amit elpusztított az idők vihara és enyhíteni igyekezzék a fájdalmat, melyet teljességében pótolni amúgy is lehetetlen. És éppen ma, a háború tizenötödik születésnapján olvassuk, hogy az orosz állam­számvevőszék vezetője elrendelte, hogy az állami hatóságok költségvetését és számvitelét abból az elvből kiindulva vezessék, hogy a háború az egész 1916-iki esztendőben tartani fog. Ez, a mos­tani esztendő még hátralevő hónapját is beszámítva, újabb tizenöt hónapot je­lentene és így a vérivó cár minimális számítása szerint is harminc hónapig kell a pokolnak a földön laknia. Ám, van a cárnál hatalmasabb ár is és ez a szükség, emberben, pénzben, ágyúban, munícióban, energiában, kitartásban

Next