Pesti Napló, 1915. október (66. évfolyam, 274–304. szám)

1915-10-01 / 274. szám

"Péntek való szükség. Oroszország a háború ti­zedik hónapjában is olyan gyengesége­ket mutatott fel, hogy azok után már egyik várát veszítette a másik után, egyik hadserege pusztult el a másik után, egyik kormányzóság határát lépte át az ellenség a másiké után. Hogyan gondolja Oroszország a háborút folya­tatni ezután is, még ugyanannyi ideig, mint amennyi ideig tartott eddig. Az is­tentelen akarat, az ördögi lelketlenség meg volna talán benne, ámde hiányzik az anyagi, a fizikai és a pszichikai le­hetőség is. És a háború tizenötödik hónapjá­nak első napján Magyarország és a mon­archia újabb áldozatokért fordul fiai­hoz. Plakátok jelentek meg az utcán, a­melyek a nemzet egyetemét az eddigi­nél is nagyobb mértékben akarják a háború aktivitásában részesíteni. A ta­valy sorozottakat is újra sorozzák. Két­ségtelen, hogy tavaly ilyenkor nem gon­doltak erre és éppen olyan kétségtelen, hogy élethalálharcában a nemzet, a szinte minden határán megtámadott monarchia nem fogja megtagadhatni ez újabb áldozatot sem. Ámde, amit most tőlünk kérnek és amit mi most meg fogunk adni, az is súlymérője a háborúnak, amely valóban rendkívüli terheket ró az emberiségre, olyan meg­próbáltatásokat, amelyeket azelőtt el­gondolni sem lehetett. Most adja oda mindenki a legtöbbjét. És a szinte mértani haladványban előrejutó események meg is követelik, hogy sokat adjon mindenki. Minde­nz áldozat teljessége végét" is kell hogy je­lentse a vállalkozásnak. A felek egyfor­mán közelednek a lehetőségek határai felé és a kettő közül kétségtelenül az entente az, amely nem birja tovább. Most lesz a legdrágább az áldozat, mert most következik be az az idő is, amikor túl annak, aki nem birja tovább, be kell látnia, hogy nem birja tovább és a­m­ikor meg kell törnie annak, aki eddig nem akart meghajolni. Az események fegy­veres és valóságos része feltétlenül a vég felé tendál, hátra van még az, hogy a legyőzött fél magára vegye a tudatot is, hogy : Nem lehet tovább 1 vyv^­V/v­yV­AWWAWVWWWV,AM/WV A csintalan Ángyél írta: Somlay Károly Holló Loja, a jézusbajszú vén palóc csak billeg-ballag ám a lankán és nézdegéli a sűrű bokrok között a vándorköveket. Kilié­csel könnyei is kocsordulnak a köhögésben. Azon tűnődik, honnan jöttek ide a ho­moklankára a nagy vándorkövek. Sem­ kö­zelben, sem távolban nincsen itt a borsodi Bik­k alatt hegység, honnét a pokolból szár­mazhattak hát ide az avarfüves lankára a mo­hás vándorkövek. Aztán megint azon tűnő­dik, hogy hová is mén hát az ember a Bikk alól, ha meghal? Két-három mátyásmadár kiabál a fakó ágakon. Hullannak a levelek a makkfákról. Alkonyodásba borul a tájék. Hűvös kezd len­ni. A vén Holló szinte dedereg az egyszál ga­tyában. A szellő a csipkebogyókat h­imbál­ga­tja és a kökörcsin bingóját simogatja.­­— Fújdogálj, legyezgess illatos alkony­szellöcske. Maholnap úgyis elsenyvedek a főd alá Karboncás diákot láttam múlt éjjel ál­mom­ fán és integetett felém a sovány ujjá­val, rá­­mennem kell a főd alá,­­ beszélget a szellővel a vén Lojzi és megszaporázza lépé­seit, hogy mielőbb otthon legyen. Már látszanak is a falu jegenyéi. A to­rony csillagbuzogánya mintha meggyuladt volna, úgy sziporkázik a rézsútosan pirosodó napsugarakban. Lojzi most izzad. Az imént fázott. Most mintha gyebennán lépkedne. Bajafelejtésül hát dallozga­t. Arra gyere, amire én. Majd megtudod, hun lakok én. Csipkebokor rúzsa mellett, Gyere babám, megölellek.., Mire a nótácskát párszor eldudorászta, haza is ért. A pitaron egy fiatal asszony bor­sószalmával piszmog. Az asszony a Lojzi fele­sége. Csupa izom, csupa vér. Csupa élet. — Mondok Ángyél, vesd meg a belsőben a nyoszd­ámat. Lefekszem. Fajom érkezett, — motyogja fuldokolva a vén Holló. Az asszony a pitar sarkába rugdossa a borsószalmát, miközben az urára is vet egy­egy gyűlöletes pillantást és igy felel: — Kigyenmed csak fekszik meg fekszik. Mintha egyéb dolga sem volna, csak feküdni. Fohasztalkodjék csak kleng néki, ahollynt csak bir, aztán rakja petrencébe a kert végén a kis lucernát, mert elrohad az elsőn a lu­cerna. — Akkor petrencézem én össze a lucer­nát, mikor a tehén tarka csikót ellik. Végem van énnékem­, Ángyél. Siess a nyoszolyával, te pokoldugója, mert itt dűlök össze a pita­ron, — mérgelődik Holló Lojzi és az ajtóra akasztott sátorponyvát félre húzva, betottyan a szobába. , A felesége pár perc alatt megveti az ágyat A vén palóc lerugdossa lábairól a csiz­mákat, kucsmáját beledugja a mestergeren­da fészkébe és lefekszik. Nyög. Kadicsol. Só­hajt. Imádkozik is, káromkodik is. —Mi baja érkezett kigyeemednek? •— morran az asszony a sápadt vénemberre. — A tüdőm ... A tüdőm elfogyott . . . Elpattant bennem az élet ha-ja, — nyegdi­cséri Alojzi. — Tíz év óta fájlalja mán kigyend a tüdőjét. Mégis itt ténfereg kigyend, vén kan­csókoldnsa a főd hátát.' Csak a kocsma kell a néki meg a nyoszolya! — Neszi te csintalanság! Te kovártélyos kapitánya a fenéknek . . . Neszi ne! Nem ke­­lek ér fel többé innen a derekaljról a saját lábaimon . . . így szól hozzám halálom: mars a sirba barátom . . . — Rázza is hét irigyendet a hideglelés addig, mig kiszalad belőle a lélek! Vén nap­lopó! Vén ruharongyosító! Vén em­berbolon­dító! A fene ott egye meg krigyendet! — Ne átkozódjál, asszony! Most megha­lok. Rád testálom a rossz dolmányom ron­gyát, meg a lábatlan székemet, meg az elve­szett kalapácsom nyelét, meg a döglött lovam kötőfékét . . . Hanem hozhatnál a kocsmából egy hatoson e'kkis boszorkánynáthát, c'kkis törkölykét, hogy tudjak aludni az iccokán... — A doktor orfeumot kirt kiegyendne az alvástalfinság ellen. Ott a por a vánkos alatt, a feje alatt. Vegye bé. — Mondok, hozzál boszorkánynáthát egy hatosért, — csillant meg aró­indulat lobbanó fénynyel a tüdővészes ember szemében. Az asszony hát kiveszi a­zablakmélye­désből a pálinkás üveget és elmegy. Az ember pedig a falhoz fordul. Besötétedik. A szél a lombra hullott aká­cok ágait zörgeti az udvaron. A felvégen ugatnak a kutyák. A nehéz levegőjű dohos szobában szuszogva hallgatja Holló Lojzi az óra ketyegését és a faágak csikorgását. Ad­dig hallgat, addig nyög, neszel, m­íg elalszik. Elaludt. Nem is ébredt fel többé. Kitették hát a hidegasztalra. A h­alálbíró megírta a Másvilágra szóló útlevelét, Ángyel lefizette a templombirónál a harangszóért a dakánciát, a fejfára fehér szatyingkendőt kötöttek, aztán tisztába öltöztették jézu­sbajszú Holló Lojzit, lábaira húzták a csidmáit is és koporsóba tették. Harun a patkót leszedték a csidmáiról. Ha kedve kerekednék visszajönni a Másvi­lágról, hát ne kopogjon a pitaron meg a szo­bában a patkókkal Ezért kell a halott perd- PESTI NAPLÓ 1915. október 1. 2 Az angol alsóház ülése Az­ általános hadkötelezettség körül Amsterdam, szeptember 3.­A Nieuwe Courant jelenti Londonból. Asquith miniszterelnök az alsóház tagjaihoz tegnap intézett ama felszólítása ellenére, hogy a véderőkötelezettség kérdését e pillanatban ne érintsék, a védkötelezettség híveinek egyik kis csoportja e kérdésről rendszeres vitát kez­dett, amely hosszabb ideig tartott. Hága, szeptember 30. A Nieuwe Courant jelenti Londonból. Guest kapitány az alsóház tegnapi ülésén ki­jelentette, hogy számítása szerint az angolok­nak a legközelebbi 12 hónapban 1,400.000 emberüknek kell, hogy az arcvonalon legyen, ezenfelül pedig 1,700.000 főnyi tartalék,­­ös­szesen tehát 3.100.000 ember. Ha a jelenlegi haderőket számításba vesszük, akkor azt látjuk, hogy a jövő esztendőben még 900.000 embert kellene toborozni. Ha a kormány ga­ranciát adhat, hogy önkéntesek toborzása útján hetenként 20—25.000 embert nyerhet, akkor ő és barátai megelégednének. Thiest képviselőnek ezt a beszédét a véd­kötelezettség ellenfelei hevesen bírálták. Még a védkötelezettség néhány híve is elhagyta a termet, jeléül elégedetlenségének afölött, hogy Asquith kívánságát mennyire figyelmen kí­vül hagyják. Az a tény, hogy Asquith és Kilchener tegnap váratlanul meglátogatta a m­unkás­gyűlést, sokaknak kijelentése szerint azt mu­tatja, mily komolynak, tekinti a kormány az u­jfer,csiz­tsi kerítést. Kiszivárgott hír szerint a sziniszterek nagy nyomatékkal rámutatnak annak szükségességére, hogy a munkásszerve­­zetek a kormányt erőteljesen támogassák úgy a muníció előállításánál, mint az újoncozás­nál. A gyűlésen egyes kijelentések szerint azt az impressziót nyerték többen is, hogy a mi­niszterek az önkéntes rendszer mellett meg­ - -. - mjim -. — - -rri—r.-jj-T-r-^ m^..>|T..-^in:rrf-f.|irirrír, maradni szándékoznak. Kitchener ellenben állítólag kijelentette, hogy az ujoncozásnak jóval gyorsabban kell folynia. • Hogy a kormánynak mily akadályokkal kell megküzdeni, arra nézve jellemző a kö­vetkező eset. Több tanult hajóépítő munkást, akik a toborzás folytán önként hadiszolgá­latra jelentkeztek, a kormány visszakérte és a southamptoni Thornycroft hajógyárba küldte. Miután azonban ezek nem szervezett munkások voltak, a gyár 1700 szervezett munkása kiállott a m­­unkából. A Sztrájkolókra a muníciós törvényt fogják alkalmazni. London, szeptember 30. Ameri (unionista) kérdi, igaz-e,­ hogy 1700 hajóépítő munkáé, akik Southampton­ban sürgős hajóépítési munkálatokat végeztek, néhány nap óta sztrájkba lépett tiltakozásul az el­len, hogy a hadseregből szabadságolt munkásokat, akik azonban nem voltak szervezett munkások, a hajógyárakban alkalmaztak. Azt is kérdezte to­vábbá, hogy mi történik a tekintetben, hogy a lő­szertörvényne­k érvényt szerezzenek. Lloyd Geurgje válaszában megerősítette az elm­lí­tett tényt­ és hozzáfűzte, a sztrájkolók ellen meg­indította az eljárást. Berlaires (unionista) azt kérdezte, hogy fez admiralitás tehet-e közteseket angol búvárhajóknak a Keleti-tengeren kifejtett tevékenységéről és meg­nevezheti-e sima tengeralattjáró parancsnokát, amely a Moltke német hajót megtámadta. Mac Samara azt­ válaszo­la, hogy a Keleti­tengeren levő angol búvárhajók az orosz főparancs­nok parancsnoksága alatt állanak. Az orosz kor­mányra hárul a felelősség a tekintetben, hogy a búvárhajók tevékenységéről mit szabad közölni. Lord Robert Cecil alállamtitkár egy kérdésre vála­szolva kijelentette, hogy a perzsa helyzetről csak nagy tartózkodással szólhat. A helyzet az indrili és a külügyi hivatal között" f­olyó gondos tanács­kozás tárgya. Cecil felemlítette, hogy az angol tisztek és konzulok ellen Abuserben, Ispahánban és Sirasban intézett támadásokat nyilvánvalóan el­lenséges államok aknamunkája idézte elő. Remél­hető, hogy a kormány, noha súlyos helyzetben van, a törvényes rendet képes l­esz fenntartani és meg­akadályozza a bűntettek megismétlődését. Anglia megígérte, hogy megvizsgálja Perzsia pénzügyi hely­zetét. Ezek fi­ al­apon tárgyalások folytak. Anglia hajlandó nagy engedményeket tenni. Johnson Wick­ azt kérdi Asquithtól, hajlandó e a dardanellai expedíció helyzetéről és kilátásairól nyilatkozni. Asquith kijelentette, hogy ama leg­utóbbi kijelentésekhez, amelyeket Kitchener és ő maga a parlamentben leltek, jelenleg semmit sem fi­zhet hozzá. A kormány mindent közölt, ami a katonai követelmények figyelembevételével kerül­hető volt.

Next