Pesti Napló, 1915. november (66. évfolyam, 305–334. szám)

1915-11-01 / 305. szám

Budapest, 1915 \ 66-ik évfolyam, 305. szám Hétfő, november 1 APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAI Egyes szó a fillér, vastagabb betűvel 12 fillér nirretétek milliméter szimítás-Mű, díjszabás szerint Megjelenik n­étfö­lrételével naponkint CSÖnzETfesi Arak Erém én* _ _ 82 kor.­­ AH Fel évre — lft­­. »» Kegyedégre 8­0 —• » Egy hórm — 2 ». 80 » Brjw síim 4r», Bn4»pest»n, (Véten és pAlj-sudrerd­»® 13 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. Elfogímítmk M­anovácot Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915 október 31-én délben.) Délkeleti hadszíntér: Visegrádtól keletre csapataink szerb területre nyomultak elő. Kövess tábornok Valjevótól délre előnyomuló hadoszlopai Razanánál visszaűzték az ellenség lovasságát. Közvetlenül Gm Milanováctól északnyugatra osztrák-magyar csapatok rohammal vettek be több nagy haderőtől megszállt ellenséges hadállást. Itt négy löveget és három lőszer­kocsit zsákmányoltak. A 46. számú osztrák (Egerländer) nép­fölkelő zászlóalját illeti e sikerek főérdeme. Egyidejűleg német csapatok északról és északkeletről harcolva elérték Mranovácot és benyomultak a városba. A mi csapataink támadása is mindenütt térnyerés­sel jár a Kragujeváctól északnyugatra fekvő területen. A Lapovotól délnyugatra emelkedő Strazevica magaslat a németek birtokában van. A bolgárok üldözés közben mindenütt nyugat felé nyomultak elő. Slatinánál, Knya,­v­áctól nyugatra, az ellenség tegnapelőtt még ellenállott, újabb hir nincs. Ugyanabban az időpontban egy Pirotból kiküldött bolgár hadoszlop Vlasotincéhez közeledett. Höfer, altábornagy­­ a vezérkar főnökének helyettese Köpess és Gau­witz seregeinek új sikere vek­ik. október 31.­­A német főhadiszállás jelenti: Balkáni hadszíntér: Kövess tábornok hadseregének német csapatai elfoglalták Gm. M­anovácot. Innen északkeletre az ellenséget kivertük a Satornia—Kragujevác közti műúton a Srebrnicától délre fekvő állásaiból. Gallvitz tábornok hadserege a Moravától mindkét oldalt messze visszavetette az ellen­séget és 600 foglyot ejtett. Bojadjev tábornok hadseregétől ujabb hírek nem érkeztek. Legfelsőbb hadvezetőség Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915 október 31-én délben.) Olasz hadszíntér: Az olaszok tegnap is megismételték támadásaikat a tolmeini és görzi h­ídfők ama pontjai ellen, amelyek eddig is a leghevesebb harcok középpontjában voltak, valamint a doberdói Karszt fensik több pontja ellen is, így újra elkeseredett közeli harcok fejlődtek ki, amelyek több ponton éjjel is tovább folytak, de mindenütt azzal végződtek, hogy csapa­taink állásaik birtokában maradtak. A tiroli harcvonalon a Tonale szakaszon ismét véresen vertük vissza az ellenség támadásait. A Col di Lanan levő erődítéseink előterében csend állt be. Mint mindenütt, úgy itt is, birtokunkban van a fő­hadállás. Höfer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese Előrenyomulás Vartorijsknál A német főhadiszállás jelenti: Berlin, október 31 Keleti hadszíntér: HINDENBURG TÁBORNAGY HADCSOPORTJA: Központosított tüzünk arra kényszerítette az oroszokat, hogy Plakamen helységet a Misse északi partján ismét kiürítsék. LIPÓT BAJOR HERCEG TÁBORNAGY HADCSOPORTJA:­­1 helyzet változatlan. LINSINGEN TÁBORNOK HADCSOPORTJA: A Cartoryjsktól nyugatra intézett támadás elérte azt a vonalat, amely a komarovi magaslat keleti szélétől a Podgacietől keletre lévő területig húzódik. A hatal­munkba kerített állásokat az oroszok ismételt éjjeli támadásaival szemben részben elkese­redett harc árán megtartottuk. Mintegy 150 oroszt fogtunk el, akik 11 különböző ezredhez tartoznak. Legfelsőbb hadvezetőség­ i háború eseményei Macedóniából a A nagy offenzíva a korszakképződés tör­ténelmi tüneményei közt fejlődik tovább. Kö­vess tábornok diadalmas csapatai elfoglalták Gorni­ Milanovácot és ezzel Kragujevác sorsa meg van pecsételve; a kragujeváci vár romjai végleg maguk alá temetik Szerbiát és a szerb hadsereg, amelynek ellenállása talán még a Morava nyugati völgyében fölparázslik, akkor már csak véres kísértete lesz Szerbiának. A haldokló ország vérpályái egymásután bénul­nak meg; a szerbek és crnagócok hadtápvonal összeköttetése, ami Nis és Montenegró közt Novibazáron át bonyolódott le, el van vágva. És míg a Balkánon Szerbia vérnyomai elég világosan jelzik, hogy milyen irányban alakulnak ki az események, a nyugati szövet­séges országokban nagy belpolitikai válságok közt bontakozik ki az új út. Az entente bal­káni vereségét semmi se jellemzi jobban, mint az új francia miniszterelnöknek, Briandnak az a kijelentése, hogy a döntés mégis nyuga­ton fog megtörténni — még néhány hét előtt azt hirdették, hogy a döntés a Balkánon fog megtörténni és most mint valami véres szín­padi dekorációt, Macedóniából a Champag­neba tolják vissza az utolsó védelmi sövényt. Bolgár­ hivatalos jelentés Radoszlavov bolgár miniszterelnök és külügy­miniszter a bolgár hadsereg operációiról a kö­vetkező október 16-ikán (29-ikén) kelt hivatalos közleményt táviratozta meg Pancel Doreft buda­pesti bolgár főkonzulnak. Hadseregeink az egész harcvonalon folytatták az ellenség üldözését és Knya­­zeváctól nyugatra és délkeletre elérték a Timok és a Morava közötti vízválasztó út­vonalat. Knyazeváctól délre megszállottuk a Trezibaba-hegycsúcsot, amely Nis és Be­lapalanka felé megnyitja az utat. A bolgár Morava völgyében csapa­taink elkeseredett harcok után megszáll­ták Surdul­ca helységet, Vrantól körülbe­lül 17 kilométernyire északkeleti irány­ban, a Vranból Leskovacba és Vlasinán át a Morava völgyébe vezető utak csomó­pontját. Kacaniknál a szerbek ebben az irány­ban előrehaladó hadoszlopainkat meg akarták támadni, de visszavetettük őket. Az üldözés folyamán két hegyiágyút zsák­mányoltunk az előfogatokkal és nagy­mennyiségű lőszerrel egyetemben. Úszkükben a következőket zsákmá­nyoltak: 19.000 különböző rendszerű fegyvert, 15 láda töltényt, 950 láda lőport és nagymennyiségű egyéb hadiszert. Szerbia békét kért a központi hatalmaktól Zürich, október 31. Nagy szenzációt keltett itt egy párisi táv­irat, amely szerint a párisi lapok szerkesztő­ségeibe távirat érkezett, amelynek kiadását a cenzúra megtagadta. E távirat szerint Görög­országot bizalmasan felkérték, hogy Szerbia nevében tegyen békeajánlatot a központi ha­talmaknak és hogy a békekötést közvetít­se.

Next