Pesti Napló, 1915. november (66. évfolyam, 305–334. szám)

1915-11-01 / 305. szám

18 Hétfő Egy másik, Szalonikiből érkezett távirat arról szól, hogy ott várják Szerbiának egy előkelő szerbekből álló küldöttségét, amely a görög trónörökösnek Szerbia kétségbeejtő helyzetét fogja feltárni. Ez az első eset, hogy Parisból ilyen béka­üű­r kikerült. Dr. C. P. Szerb és angol csapatok egyesülése Páris, október 31. . A Havas-ügynökség szalonikai jelentése szerint a frontra vezényelt angol csapatok egyesültek a szerb csapatokkal. A franciák súlyos veszteségei Amsterdam, október 31. Köprülu­ városának annak idején jelentett elfoglalásánál, — mely tudvalevőleg véres har­cok után következett be — különösen az ott harcolt francia csapatok szenvedtek súlyos veszteséget. Orosz csapatösszevoníts­zik a Slanánál Bukarest, október 31. A bukaresti lapoknak jelentik Galacról: Besszarábiából érkező utasok elbeszélése szerint az Ismail környékbeli fensíkon tekinté­lyes számú orosz gyalogság és lovasság van összpontosítva. Reni környékén egészen a Pruthig majd­nem két hadtest van elhelyezve. Tegnap este nehéztüzérség is érkezett Renibe. Ugyancsak a bukaresti lapoknak jelentik Jassyból, Kisenevből jelentik, hogy Renn felé 15 katonavonat indult el gyalogsággal, ame­lyet megfelelő nehéztüzérség követett. A szaloniki angol csapatok a frontra vonulnak Lyon, október 31. A Progrés jelenti Szalonikiből: Az angol csapatok "parancsot kaptak, hogy vonuljanak a frontra. A parancs az angol táborban nagy elégültséget keltett. Olaszország kudarca a Balkánon­ ­ , c.im­ Luffano, október 31. Olasz lapok szerint a balkáni események miatt Olaszországban főleg Valonát illetőleg nagyon aggódnak. Az olasz sajtó nemrég még közölte Salandra nyilatkozatát, hogy Olasz­ország birtokába fogja venni az Adria partit Antivák­tól lefelé, most azonban aggódik a szövetségesek szerbiai előnyomulása miatt s Görögország magatartása tekintetében is pesz­szimizmusra hajlik a Görögországból érkezett hírek alapján. Azt hiszik, hogy Görögország a központi hatalmakhoz szándékozik csatla­kozni. Görögország Monaszlirt és Dél-Albániát kapná, Bulgária pedig szabad utat az Adriá­hoz. A Corriere della Sera konstatálja, hogy Olaszország és az entente a Balkánon kudar­cot vallott. Ezek az államok — írja a Corriere — hihetetlen felületességgel kezelték a bal­káni kérdést. Románia visszavonja csapatait a foeolgár határzájt Bukarest, október 31. Megbízható forrásból eredő hír szerint Románia rövid időn belül visszavonja csapa­tait a bolgár határról és azokat az orosz ha­tárra küldi. Az északi Sjáboro Oroszországnak joga van külön békét kötni Berlin, október 31. Goremykin miniszterelnök kijelentette a Petit Parisien pétervári levelezője előtt, hogy Oroszországot nem kötik Franciaországgal és Angliával olyan szerződések, amelyek szerint a háborút közösen kell viselni és hogy ne le­hessen­ más békét, mint­­ közös békét kötni. Az orosz nép a háborút egyöntetűleg végéig akarja folytatni. A fegyverkezés nehéz kérdése már legközelebb kedvező megoldást nyer. Na­ ¿»¿STI NAPLÓ 1915 november 1. Orosz kudarc a Strupánál Hivatalos jelentés. (Kiadatott 1915 október 31-én délben.) Orosz hadszíntér: Az ellenség a Stripa harcvonalunk ellen tegnap újra fokozott tevékenységet fejtett ki. Az orosz tüzérség e harcvonalunk ellen különböző szakaszon erősen tüzelt és egy helyen az ellenség arra irányuló kísérletet is tett, hogy a Stripán átkeljen, de ezt tüzelésünkkel meg­hiúsítottuk. Lucktól délkeletre újra lelőttünk egy orosz repülőt. Támadásaink Cartorijsktól nyugatra lépésről-lépésre tért hódítanak. Erős orosz ellentámadásokat vertünk vissza. Észak­keleten ezenkívül nincs újság. Hofer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese ponta szaporodnak segélyforrásaink és na­ponta szerelünk föl új katonákat. Közeleg a pillanat, amikor Oroszország több millió em­bert fog a frontra küldhetni. Iránpaios orosz hazugságok A sajtóhadiszállásról jelentik: „Egyenetlenségek Ausztria és Németország között" című­ cikkében a Novoje Vremja arra a kevéssé kilátásos kísérlethez folyamodik, hogy bizalmatlanságot és széthúzást szítson a szövetkezett központi hatalmak között, vala­mint ezek és Bulgária között. Ama költött té­nyek sorában, amelyekre az orosz lap fejtege­­téseit alapítja, az az állítás jár elől, hogy uralkodóházunknak a legfelsőbb hadvezetés­nél működő tagjai parancsnokságukról Német­ország ellen való elkedvetlenedésükből lemon­dottak és a hogy a szövetségeseknek a Balkánon való akciója Ausztria-Magyarország akarata ellen történt. A cikk minden sorából a vezető orosz lap tehetetlen dühe beszél ama tény fe­lett, hogy a központi hatalmak testvéries szö­vetségét, amelyet vér és vas kovácsolt össze, semmi meg nem ingathatja. Érthető, bár ne­­vetséges is a Novoje Vremja méregkeverési kí­sérlete abban a pillanatban, amikor az Olasz­ország által aligha megerősített hármas entente politikai és katonai vezetői között a viszályko­dás napirenden van, mert tagadhatatlan, hogy az entente országaiban kölcsönös mély bizal­matlanság fészkelte be magát különösen a Balkán-kérdésben és ezek a már nem igen leplezhető egyenetlenségek a világ érdeklődését napról-napra egyre inkább igénybe veszik. Német győzelem a Tahure-nél Berlin, október 31. A német főhadiszállásról jelenti : Nyugati hadszíntéri Neuvilletől északkeletre bajor csapatok 110 méter kiterjedésben elfoglalták a franciák állását. Mintegy 200 foglyot ejtettek, négy gépucskát és három aknavetőt zsákmányoltak. Az ellenség ellentámadását este visszaverték. A Champagneban Le Mesniltől északra egy messze kiszögellő örökrész az október 30-ára virradó éjszaka az ott álló századok ellen in­tézett túlerős támadás folytán a franciák ke­zébe került. Tah­ure mellett délután csapataink támadtak és rohammal elfoglalták a Butte de Tahure-t (192. magaslat) a helységtől észak­nyugatra. A harc egész éjszakán át tartott. 21 francia tisztet, köztük két zászlóaljparancsno­kot és 1215 főnyi legénységet fogtunk itt el. Legfelsőbb hadvezetőség Vim­os császár St.-Owentinben Genf, október 31. A Havas-ügynökség jelentése szerint Vil­mos császár jelen volt a st.-quentini temetőben annak az emlékműnek leleplezési ünnepélyén, amelyet a kórházakban elhunyt német és francia sebesültek emlékére emeltek.­ ­Esteraségaieik­ új szervezete Zürich, október 31. Minél inkább erősbödik az a nézet, hogy a né­gyesszövetség jelenleg legsúlyosabb krízisén megy keresztül és hogy most az egész háború sorsa fo­rog kockán. Minél inkább hatol be ez a tudat a né­pek felfogásába, annál inkább keresik az okokat, amelyek a nagyképű négyesszövetségnek helyzetét idáig sülyesztették. A négyesszövetség hadvezérei­nek és diplomatáinak külön-külön hibái mellett az okot első­sorban a teljesen tervszerűtlen eljárásban kell keresni, amely tervszerűtlenség az egész ve­gyes szövetségi politikát és minden egyes négy fi­o szövetségi vállalkozást annyira jellemez. Az egész háború folyamán azt lehetett észlelni, hogy az en­lente-vezérek, a legelső diplomatáktól kezdve, a leg­utolsó kis zászlóaljparancsnokig, mind a saját eszük után akartak indulni, mind saját magának akart babérokat szerezni, mind tündökölni akart a háború után, amelyet rövidnek és a maguk szá­mára föltétlenül győzelmesnek gondoltak és re­méltek. — Ha egyszer, később — írta a napokban a „Humanité" — a történelem nyomról-nyomra ki fogja deriteni, hogy erkölcsi és anyagi téren mit lehetett volna az entente erejéiből kihozni s hogy a valóságban, megfoghatatlan értelmetlenséggel, ve­zető férfiai mindig vonakodtak a kellő pillanatban cselekedni, az egész világ el fog képedni. De hát — folytatja a cikkíró — ennek az egyenetlenség­nek, ennek a képtelen vezetési módnak az egész háború alatt így kell folytatódnia ? Így kell a „jövő és a civilizáció" érdekeiért harcoló négyes­szövetségnek ellespednie egyesek tudatlansága és erőtlensége következtében ? El kell-e várjon nézni a nagy háború végéig, hogy emberek, akik ugyan­azon dologért, ugyanazon célért, hasonló ügyért, hasonló okokból harcolnak nem tudnak megegyező nemzetközi politikát követni, nem tudják magukat ugyanazon gondolattól, ugyanazon akarattól vezé­reltetni ? Felhívja a „Humanité" cikke a négyesszövet­ség kormányait, hogy azonnal alakítsák meg a négyesszövetség központi tanácsát, amelyet a leg­messzebbmenő politikai és katonai hatalommal kell felruházni. E­nnek a „központnak" ne csak hadi te­kintetekben legyen elhatározási képessége, de le­gyen joga a háború továbbfolytatása, vagy a béke megkötése fölött is érvényesen határozni. Ha a négyesszövetség nem határozza el magát a legsürgősebben egy ilyen központ megteremtésé­re, az olyan tájékozatlanságot jelent, amely a né­gyesszövetség összes népeit a végveszedelembe fog­ja rántani. Dr. C. P. Törökország Török hivatalos jelentés Konstantinápoly, október 31. A főhadiszállás közli: Dardanella-front. Tüzérségünk ma elsülyesztette a Tor­quoise francia tengeralattjárót. A tengeralatt­járó legénységet, két tisztet és 24 matrózt el­­fogtunk. Az ellenség az arcvonal három sza­kaszán fokozott tevékenységet fejtett ki a tüzérségi tüzelés és a bombavetés tekintetében. Mi mind a kettőt hatásosan viszonoztuk. Né­hány ellenséges hajó vett részt a tüzelésben. Anafortánál tüzérségünk egy ellenséges szállító hajó elülső részét telibe találta. A hajó sű­rű füstfellegben távozott. Ar­bummnál bomba-

Next