Pesti Napló, 1916. január (67. évfolyam, 1–31. szám)

1916-01-01 / 1. szám

Budapest, 1916 67-ik évfolyam. 1. szám. Szombat, január 1 «LÓFIZETÉSI ÁRAK: «sin *i*« _ _ a- aor. — MI­lién.-------M „ - .. ?: . : Bgjas mim ár»: Budapesten, Vidéken és pátyaudvarokon 18 fillér ’PESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. BSSBMfiSJCJRi Ka.~-xei APRÓ HIRDETÉSEK ÁRAI Egyes szó 9 fillér, vastagabb betűvel 12 FilMe* Hirdetések milliméter számítás­sal, díjszabás szerint Megjelenik hetfő kivételével naponkint Hivatalos Jelentések JSx orosz offenziva kudarca Hivatalos jelentés, kiadatott 1915 december 31-én, érkezett 4 órakor. OROSZ HADSZÍNTÉR Strapamenti arcvonalunknak előterepe Bu­­czacz és Wisniowczyk között is tegnap is nagy erőkkel ismételten ellenünk intézett orosz támadásoknak volt színhelye. Az ellen­séges rohamoszlopok, mint az előző napokon, ezúttal is összemlottak a Pflanzer-Baltin had­sereg hidegvérű, vitéz csapatainak tüzében. A Strupa alsó folyása mentén és a besza­­rábiai arcvonalon a legutóbbi harcokban erő­sen kimerült ellenség tevékenysége egyelőre alábbhagyott. Az oroszoknak az elmúlt napok­ban a keletgaliciai harcmezükön szenvedett veszteségei mindenütt messze felülmúlják a veszteségek szokásos mérvét, így tegnap a Strypa mentén egyik századunk szakasza előtt 161, egy másik előtt 325 orosz holttest feküdt. A Strypa felső folyása, az Ikva és a Puti­­lovka mentén nem történt különösebb ese­mény. A Kormin-patak és a Styr mentén is­mét visszavertünk több orosz előretörést. OLASZ HADSZÍNTÉR Déltirolban visszavertünk két alpini zászlóaljat, amelyek Torboletól délre levő had­állásainkat kétszer megtámadták. A karintiai arcvonalon az ellenség nehéz tüzérsége tűz alá vette Wolfsbach helységet (Malborgethtől dél­keletre). A tengermelléki arcvonalon az ágy­úr­és aknavető harcok helyenként tovább tarta­nak. DÉLKELETI HADSZÍNTÉR Semmi újság. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese a nyugati fronton Berlin, december 31. A német főhadiszállás jelenti. NYUGATI HADSZÍNTÉR Sikeres robbantás után az angoloktól Hal­­lushtól nyugatra elragadtunk egy előretolt ár­kot, 2 géppuskát zsákmányoltunk és néhány hadifoglyot ejtettünk. Egy Ostende ellen inté­zett ellenséges repülőtámadás a város épületei­ben jelentékeny károkat okozott. Különösen a Szent Szív-kolostor szenvedett nagy károkat, 19 belga lakos megsebesült, egy meghalt, ka­­tonai kár nem történt. KELETI és BALKÁN HADSZÍNTÉR Különös jelentőségű esemény nem volt. Legfelsőbb hadvezetőség Elsü­lyedt angol paiszélös cirkáló Háromszáz tengerész vízbenül Kölnből jelentik a M. T. I.-nak. A Kölnische Zeitung jelenti a hollandi határról: Londonban hivatalosan közült. Le Havreban tegnap a Natal angol páncélos cirkáló a hajó belsejében történt robbanás következtében elsü­lyedt. A le­génységből 400 embert megmentettek. * (A Natal páncélos cirkálót az 1905-ösi évben­­építették, 13.750 tonna nagyságú volt és legénysége 704 emberből állott.) Hagyományok bukása Írta: Gróf Andrássy Gyula A világháború legérdekesebb ese­ménye a jelen pillanatban az a válság, melyet az angol hadsereg kiegészítésé­nek és kibővítésének kérdése látszik előidézni. Egy nagyobb csatanyeréssel felér a fejetlenség azon tömege, ame­lyet a mostani válság Angliában megvi­lágít és az összeütközések és viszályok, melyet okozni fog. Mit jelent lord Derby toborzásá­nak kudarca ? Azt, hogy plebiscitum döntött Angliában a háború ellen vagy legalább az ellen, hogy Anglia azt a részt vegye ki a háborúból, mely lakos­ságának száma és vagyoni ereje szerint reá esik. A toborzás a képzelhető legnagyobb erélylyel, lármával és rendszerességgel történt. Igénybe vették a király tekin­télyét, aki felszólította a férfilakosságot, hogy lépjen be a hadseregbe ; az ország legkülönbözőbb részeiben bizottságokat szerveztek, belevonták a társadalom összes elemeit, a munkások vezető fér­­fiait , mozgósították a nőket és a vá­lasztási agitációkban kifejlődött egész technikát s minden fogást felhasznál­tak, hogy egyenkint dolgozzák m­eg a harcképes férfiakat. Ha tehette maga lord Derby vagy más tekintélyes em­ber végiglátogatta az áldozatokat és kapacitálta a hazafiság, a király és a­­ becsület nevében s ez a nagy erőfeszí­tés nem sikerült. Sokan jelentkeztek, de főképen olyanok, akiket nem lehet használni. Az a furcsa és jellemző az eredményben, hogy a jelentkezők nag­y része olyan, aki tudhatta, hogy nélkü­lözhetetlen állami szolgálatban van, aki gyaníthatta, hogy harcképtelen , és aki csak azon feltétellel vállalt szolgálatot, hogy :a társadalom más kategóriái csak­nem a maguk egészében előzőleg bevo­nulnak. A jelentkezők között a legkeve­sebben azok voltak, akik minden te­kintetben alkalmasak, szabadok, akik tudták, hogy azonnal be is vonulnak. Annyira fiaskót vallott a toborzás, hogy úgy látszik a kormány kénytelen meg­tenni azt a nagy lépést, melytől annyira fázott, kénytelen szakítani az önkéntes rendszerrel és behozni a hadkötelezett­séget, legalább a társadalom bizonyos kategóriájáért. Érzi az angol társadalom, hogy ez a történtek után nagy szégyen. Az első impulzus az volt, hogy az eredményt úgy magyarázzák, mintha az az áldo­zatkészség, a hazafiság és a­ harckész­ség legnagyobb bizonyítékát­ nyújtaná. De nem soká tartott ez az első mámor s ma kénytelenek elismerni, hogy éppen azok az elemek, melyeket legjobban igyekeztek megdolgozni, akikre számí­tottak, azok cserbenhagyták. Redmond, az ír párt vezére, az angol par­lament egyik legbefolyásosabb tagja, a közelmúltban figyelmeztette a kor­mányt, behozatala által ne szégye­­nítse meg a nemzetet és ne vallja be, hogy az önkéntes ajánlkozás nem ele­gendő, mert ez nagyon rossz impresz­­sziót fog kelteni a szövetségesek köré­ben. De a kormány úgy látszik nem hallgat ezen tanácsra, mert olyan nagy volt a toborzás eredménytelensége, hogy nagyobb bajnak tartotta az ered­ménytelenség leplezését, mint elisme­rését. Az angol lapok mondják, hogy a kormány elhatározta, hogy végtére be­nyújtja a hadkötelezettségről szóló tör­vényjavaslatot. Fog-e sikerülni ez a kí­sérlet ? Távolból megítélve, azt kell hin­ni, hogy igen. Alig képzelhető, hogy a kormány neki merjen menni ennek a kérdésnek, ha nincs biztosítva a több­ségről. De igen valószínű, hogy az ered­ményt csak nagy harcok árán érhetik­­ el. Már mindjárt, amint valószínűnek­­ látszott, hogy a toborzás nem sikerül a parlamentben erőteljes hangok emel­kedtek a rendszerváltoztatás ellen. Ma­ga Redmond, aki a legnagyobb­­mérték­ben exponálta magát a háború gondo­lata mellett és aki az íreket arra lelke­sítette, hogy vegyék ki részüket a harc­ból, kijelentette, hogy az összes írek el­­­­lenezni fogják a hadkötelezettség beho­zatalát. Az ír párt elhatározta, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel fog a védkötelezettség ellen küzdeni. A munkások nevében is tiltakoztak, a többi pártoknak is vannak egyes cso­portjai, melyek a szabadság rendszeré­nek törhetetlen hívei Több szónok ki­jelentette, hogy Angliának feladata a pénzt adni, muníciót szolgáltatni, a ten­gereket elzárni, nem pedig nagy hadse­regeket állítani. Volt, aki azt mondta, hogy nagyobb szükség v­an munkásra, mint katonára és s­érfés, várjon egy milliónál több katona nem fogja-e a vasutak szolgálatát és sok más munkát megakasztani. Dillon szerint nevetséges, hogy amikor azt mondják, hogy a po­­­rosz militarizmus ellen harcolnak, a szabadság védelmére maguknál behoz­zák a porosz rendszert. Parker kiemeli azt az ellentétet, hogy Lloyd George több embert akar a muníciógyártáshoz és ugyanakkor a rendelkezésre álló fér­fiakat a harctérre akarják küldeni. Tehát lehet ugyan, hogy a kormány Lapunk mai száma 32 oldal «•* V«-'' ,*»f MÜ V • V‘t. ■' V Vf­***••: ,7'5 V"; v..V"­v'V“

Next