Pesti Napló, 1916. március (67. évfolyam, 61–91. szám)

1916-03-01 / 61. szám

Budapest, 1916 előfizetési Arak: Bféu évre _ _ 82 kor. — 011. Fii évre 18­0 — m Hegyeden« _ _ 8 m — m .Cz Ilin— — — • m 80 m Egyes rata faj: Bufopestu, Tidék.n it pAlysadtarokon U flUér C7-1K evfolyam. öl. szám. Szefva, március 1 PESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. WSD HIRDETÉSEK AKJA Egye­­ne 7 fillér, vastagabb betűvel 14 fillér Htrdattiek milliméter ustmise­ul, díjszabás szerint Megjelenik hét( kivételére­ naponkint Hivatalos Jelentések Egy újabb verduni páncélerőd eleste — 228 tiszt, 16.575 fo­goly, 78 ágyú, 86 gépfegyver Berlin, február 29. "A nafcv főhadiszállás ,idénti: NYUGATI HADSZÍNTÉR A fokozott tüzérségi tevékenység számos helyen tovább tart. A Maas keleti oldalán, Douaumont falu­tól közvetlenül északnyugatra rohammal el­­foglaltunk egy kis páncélművet. Az ellenség­nek ezen a vidéken megújított támadási kí­sérleteit már a felsejl­éskor elfojtottuk. A Woevre-vidéken csapataink áthaladtak Dieppe, Abancourt és Blanzée helységeken. Watronvilletől és Haudiaumonttól északkeletre megtisztították a nagy kiterjedésű erdős terü­letet és pitézi lendülettel elfoglalták Man-­ ­heullest és Champlont. A megolvasott sebesületlen foglyok száma tegnap estig 228 tiszt és 18.575 főnyi legénység volt. Ezenfelül hadizsákmányul is mentettek 78 ágyút, köztük számos legújabb szerkezetű nehéz ágyút, 86 g­éppuskát és be­láthatatlan mennyiségű hadianyagot. Bassonvillertől északkeletre a paiavillei erdészet mellett a franciák állásának egy ki­ugró részét megtámadtuk és elfoglaltuk nagyobb számú fogoly maradt kezünkön. KELETI ÉS BALKÁNI HADSZÍNTÉR A helyzet változatlan. Legfelsőbb hadvezetőség­etgyutűz a doberdői fensik ellen Hivatalos jelentés, kiadatott február 29-én délben, érkezett délután 2 óra 30 perckor. OROSZ ÉS DÉLKELETI HADSZÍNTÉR .Vincs ajsó: OLASZ HADSZÍNTÉR Tegnap délután az olaszoknak a gürzi hídfő egyes részei és a doberdói fensik ellen intézett ágitulüze ismét élénkebb volt. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese A felfegyverzett kereskedelmi hajók ellen A központi hatalmak közlése Amerikának­ ­ . Washington, február 29. (Reuter) Németország utasította gróf Bernstorff nagykövetet, hogy közölje az Egyesült­ Államok kormányával, hogy azon biztosító kijelentések, amelyek a Lusitania­­és az Arabic ügyében létettek, tov­ábbra is változatlanul fennállónak, de csakis békés ke­reskedelmi hajókra vonatkoznak. Hir szerint Németország ragaszkodik azon álláspontjához, hogy a felfegyverzett ke­reskedelmi hajókat, bárminő legyen is fegyverzetük, előzetes figyelmeztetés nélkül elpusztít­­ hatják. ' Washington, február 29. (Reuter) Gróf Bernstorff közölte a kormánynyal, hogy Németországnak nincsen semmi oka arra, hogy a fegyveres kereskedelmi hajóknak előzetes figyelmeztetés nélkül való elsülyesztése ügyében tett rendelkezését megváltoztassa, avagy ezen rendelkezés érvé­nyesítését továbbra is kitolja. "Ausztria-Magyarország diplomáciai képviselője hasonló közlést tett az Egyesült­államok kormányának. Vaux elődöt súlyosan megrongálták a németek Hága, február 29. A ma délig érkezett francia táviratok azt jelentik, hogy Verdun körül a harcok heves­sége mind a két részen kezd valamennyire enyhülni. Valószínűleg azonban csak szünet ez a hatalmas küzdelemben, amelynek abba­hagyásáról szó sem lehet. A Daily Express jelentése szerint a franciák vasárnap óta minden erejükkel azon vannak, hogy a •Douaumont erődtől északra fekvő állásokat •visszaszerezzék. A német tüzérség hatása óriási. Vaux erődöt német ágyúk állítólag sú­lyosan megrongálták. A Maas bal­ partján f megnevillető, északra húzódó vasúti vonalon a franciák több páncélos vonatot állítottak föl, hogy a németek hadműveleteit megnehezítsék.­­ A Daily Mail jelentése a többi közt ezt mondja: — A franciák a legutóbbi napokban nem pihentek. Verdun felé nappal és éjjel haladnak vonatok csapatokkal és lőszerrel. A francia hadvezetőség világosan látja, hogy ott lesz a győzelem, ahol legkiadóbban használ­ják a tüzérséget. Üteget üteg után, a leg­kisebbtől a legnagyobb kaliberig, sietve szállí­tanak a várba. Eddig a szeptemberi offen­­zívát tartották a mostani háború legfontosabb tüzérségi akciójának, de a mostani csata ha­lomra döntötte a francia tábornokok minden számítását és a különféle kaliberű gránátokat oly nagy mennyiségben fogyasztják, amely túltesz minden számításon. A franciák bősé­gesen el vannak látva lőszerrel. A jövő század regénye Nem a mi királyi mesemondónk halha­tatlan álmáról van szó; a Jókai jövő százada a mi századunk és az ő régi gépei valóságos békegalambok azokhoz a gépekhez képest, amelyek ebben a háborúban vívják harcukat. A jövő század, az új jövendő századának re­gényét egy, olasz képviselő, — mindegy, hogy, hogy hívják, egyébként Fradeletto nevezetű — mondta el Velencében. A képviselő ugyanis, aki a legféktelenebb háborús uszító volt, nem kevesebbet mondott, mint hogy a valódi dön­tés a következő háborúban fog megtörténni. „A központi hatalmak oly­annyira óhajtott leverése ebben a háborúban előreláthatólag nem fog bekövetkezni, hanem csak egy követ­kező háborúban válik lehetségessé". Ez tehát a legújabb határidő, a következő háború. Kissé imaginárius terminus és példátlan a háború világtörténetében. Eddig mégis reáli­sabb volt az olasz határidőszámítás és a győ­zelmi programm rövidebb lejárata. Ha az en­tente-t vereség érte nyugaton, akkor azt mond­ták: majd Oroszországban, azt mondtá­k: majd a Dardanelláknál, mikor a Dardanellák­nál megverték őket, azt mondták: majd az olasz határon, az olasz offentivák véres össze­omlása után azt mondták: majd a Balkánon. És most, a nagy világtörténelmi körforgás után, amikor mindenütt győztek a központi hatalmak és különösen most, a nagy nyugati és albániai eredmények után azt mondják: majd . . . majd holnapután . . . majd a his­tória legközelebbi szökőévében . . . majd ha a béke után m megint a vér dagálya rázza az emberiséget . . . majd a legközelebbi világ­háborúban. Addig pedig szíves türelm­et és el­nézést kérnek a néptől, amelyet a győzelem rejtett reményével részegítettek a háborúba. Ez a moratórium igen örvendetes, abból a szempontból, hogy iyen diagnózist az en­tente részéről még nem adtak ki. Hiszen ez a csatavesztésnek példátlan világos beismerése, hiszen ez azt jelenti, hogy: „megvertek, na­gyon megvertek, nem bírjuk tovább és legfel­jebb a következő háborúban verhetjük őket vissza. Most már nem azt mondják, hogy majd nyugaton, majd keleten, majd délen, majd északon, nem azt mondják, majd beavatkoz­nak a semlegesek, nem azt mondják, majd körutazási jegyet vásárol Kitchener, nem azt mondják, hogy egyszer csak megtörik a né­met militarizmus, most azt mondják: majd a jövő háborúban. Tehát ebben a háborúban már nem. Csakhogy a dolog nem egészen így van. Eb­ben a háborúban már nem — ez igaz, ez egé­szen bizonyos, csakhogy ennek következése nem az, hogy majd a jövő háborúban, hanem az, hogy majd sohasem. Nem lesz jövő háború. Az örök béke nem olyan utópia, mint a jövő háború. Ez a háború az utolsó világháború volt,­­ így kell lenni és ami most történik és ami történni fog, nem kis részben azért történik, hogy így is

Next