Pesti Napló, 1916. május (67. évfolyam, 121–151. szám)

1916-05-01 / 121. szám

Budapest, 1910 BfcÖWHETÉSI ARAK: »i­ *m­ _ _ SS kor. — Uli. I im M „ — „ Hejjeden» _ _ 8 _ — M *17 M« » . » .. 67-ik évfolyam. 121. szám. Hétfő, május I mim BotefMtaa, és pAtjrsndrmrokon IS fillér PESTI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. APRÓ HIRDETÉSEK ARAI: EOW laó • Hllér, vastagabb betttvel 1« (UUr ai­dcMMk milUnMer uámlU*­nal, díjasadás szerint Meg)«l«ik hétffi «Tételével naponkint Hivatalos Jelentések Görzöt ismét bombázták Légi harcok az olasz fronton ' Hivatalos jelentés. Kiadatott 1916­ április 30-án délben, érkezett délután 3 óra 30 perckor OROSZ HARCTÉR Mlanovtól északra osztagainkat tulerós orosz támadás elöl újra visszavettük azokból az előretolt állásokból, amelyeket az oroszok­tól folyó hónap 28-án elfoglaltunk. A tegnap jelentett foglyok száma több mint 200-ra emelkedett. OLASZ HARCTÉR "A front számos helyén folytatott tüzérségi harc élénksége nem haladta meg a szokásos mértéket. Időnkint Görz városa újra tűz alatt állott. Repülőink bombákat dobtak a Villa Vi­centinánál levő olasz barakktáborokra. Az összes repülőjárművek szerencsés légi harc után sértetlenül tértek vissza. San Daniele del Friulinál egy repülőnk négy ellenséges repülő ellen állott harcban és ezek egyikét kényszerítette, hogy zuhanó re­püléssel alászálljon. I.1 'Az Adamillo-szakaszon olasz oszlatok, a­melyek a Dosson di Genova felől nyomultak elő a Topele-szorosban lévő hadállásainkat tá­madják. Az április 28-ról szóló olasz hivatalos je­lentés azt a teljesen valótlan állítást tartalmaz­za, hogy a mi gyalogságunk ,,egyre gyakrab­ban" használ robbanó lövedékeket. Ezzel szemben csak azt állapítjuk meg, hogy az olasz néprofi-ellenes cselekedetek (robbanó lö­vedékeknek, gázbombáknak használata, vilá­ágyúzása stb.) sokkal gyakrabban fordulnak elő, semhogy még megemlítenék. DÉLKELETI HARCTÉR Változatlan•­­ Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese •­­fc-Nagy francia támadás a Mort Homme­rl­en Berlin, április 30. A német főhadiszállás jelenti : NYUGATI HARCTÉR Givenchy en Gohellenél az angolok több ízben megismételték ellentámadásaikat anél­kül, hogy eredményeket érhettek volna el. A Sommetól északra és az Oisetől észak­nyugatra sikeres járőrharcokat vívtunk. A Maastól balra tegnap este nagyobb fran­cia haderő támadta a Morte Hom­me magasla­ton levő és csatlakozólag a Can­elle erdőcské­től északra eső vidékig levő állásainkat. .4 ma­gaslat keleti lejtőjén folytatott szívós harcok után a támadást visszavertük. .4 folyótól jobb­ra az ellenségnek a Thiaumont-majortól északnyugatra ellenünk intézett előretörése meghiúsult­ ! Egy német repülő Verdun-Belleray felett három ellenséges repülőgéppel harcolva ezek­egyikét lelőtte. KELETI HARCTÉR A Naroc-tótól délre az éjszaka folyamán még négy orosz ágyút és egy gépfegyvert, va­lamint 83 foglyot szállítottunk be. BALKÁNI HARCTÉR Nem volt ujabb esemény.­­ Legfelsőbb hadvezetőség Ellenséges jelentések : A1 cs. és kir. sajtóhadiszállásról jelentik: Franciaország­ ­Április 29, délután 3 óra. Az Argonnok­ban az éj folyamán Four de Paristól északra sikeres rajtaütéssel megtisztítottunk az ellen­ségtől egy lövészárkot s néhány foglyot ej­tettünk. A Maas balpartján a németek tegnap dél­után 5 óráig készülődtek árkaikban, hogy a 304. magaslattól délre levő vonalaink ellen előretörjenek. Az ellenség kézigránáttámadása összeomlott. Tüzérségünk felrobbantott egy lőszerraktárt­ Ezen a szakaszon a bombázás az éj folyamán különösen élénk volt, így Avo­courtnál, Esnesnél és a 304-nél. A jobbszárnyon a németek tegnap este­felé első vonalaink ellen intézett heves tüzér­ségi előkészítés és zárótüzelés után nagy he­vességgel támadást intéztek a t­iaumonti ma­jorháztól nyugatra levő lövészárkaink ellen s eközben gyújtó folyadékokat használtak. Az ellens­eg ágyú- és gépfegyvertü­zünkben kény­telen volt visszavonulni. Nagy veszteségeket szenvedett. Douaumont és Vaux közti állásaink ellen intézett támadást is visszavertük­­ tüzelé­sünkkel. Lotharingiában erős ellenséges felderítő­­csapatokat a banali erdőtől délre visszavertük. A Vogézekben gyengébb német kézigrá­náttámadást Chapelotte mellett visszavertünk Bárótüzelésünkkel. Április 29. este 11 óra. A nap főjellegét tüzérségi tevékenység képezte, mely Belgium­ban Dixbhertetől délre, az Argonnokban pedig La Harazéetől északra volt különösen élénk. Verdun táján az ellenség az avocourti erdőben és a 304-es magaslaton lévő állásainkra ágyú­zott. Tüzérségünk mindenütt viszonozta az el­lenséges tüzelést. Egy messzehordó ágyunk tü­zelt St. Michieltől északkeletre levő Heudis­court pályaudvarában egy vonalra. A 29-ére virradó éjjel egy repülőrajunk bombákat ve­tett az annektált Lotharingiában levő Hayin­gen egyik működésben lévő gyárára és bom­bázta az Azannestől keletre levő ellenséges tá­bort. Az erős szélben végrehajtott expedíció teljes eredménynyel járt. Anglia Az ellenség jelentékeny tüzérségi tevékeny­­­­séget fejtett ki a Fricourt táján lévő lövész­árkaiak irányában. Az Ypern-Pilken­ úttól nyugatra a nap folyamán kisebb aknát robban­tottak. Gázfelhők vé­­elme alatt az ellenség két kisebb támadást kísérlett meg Hulluch felé, de visszakergettük. A gázfelhők visszaestek az ellenség árkaira és megfigyelhető volt, hogy a németek körülbelül 1000 yard hosszúságú frontról 3000 yardnyira hátrábbjutottak­. A tegnapi pompás időjárás sok sikeres légi ak­ciót tett lehetővé. Aránylag sokkal kevesebb ellenséges repülőgép mutatkozott. Légi harcra csak négy ízben került a sor. A mi részünkön nem volt veszteség. Frontunk mögött ma két német repülőgépet lőttünk le Mhatopu eseményei Budapest ünnepel Budapest zászlódíszben van, a szövetsége­sei lobogói között nagyon sok a török és bol­gár, mert három eseményt ünnepel az ország fővárosa: a goricei áttörés kezdetének évfor­dulóját, Kut-el-Amara elestét és a bolgár kép­viselők, megérkeztét. Kut-el-Amara kapitulá­lása európai szenzációvá nőtte ki magát, Kon­stantinápolyban különösen azért is kimagasló eseménynek tartják, mert a világháborúban az első angol kapituláció a törökökkel szem­ben történt meg. A török főhadiszállás jelen­tése szerint 13.300 angol tette le a fegyvert, köztük 2470 tiszt, miután az ágyukat és a lő­szereket megsemmisítették. De ezt már csak akkor tették, mikor az angolok megvesztege­tési kísérlete, illetve a törököknek pénzzel való megvétele nem sikerült. Az angolok azt hitték, hogy az aranyborjúval mindenütt célt érhet­nek, de most alaposan csalódtak. A kut­el­amarai győzelemnek, amint ezt már röviden tegnap is kifejtettük, beláthatatlanok a straté­giai következményei, amennyiben a törökök most már a Tigris völgyében tovább operál­hatnak az ot szétszórtan lévő angol haderők ellen és tekintve azt, hogy itt mintegy két tö­rök hadosztály szabadult fel, a hadioperáció­kat sikerrel is várhatjuk s ezeknek eredménye­képpen a Perzsa-öböl északi bejáratát könnyű szerrel meg lehet tisztítani az angoloktól. A török győzelmeknek azonban igen nagy a mo­rális hatása is, mert az angolok, akik tisztán csak azért vonultak Bagdad ellen, hogy Né­metországra Ázsiában mérjenek döntő csapást, ezzel a vállalkozással éppen olyan kudarcot vallottak, mint a Dardanellák ostromával. Francia támadások A verduni fronton még mindig a franciák támadnak, a németek állják a támadást, ezen­közben szorgalmasan lövik a franciák máso­dik védelmi vonalát. A francia ellentámadások a Maas baloldalán most is a Mort Homme 295-ös magas­lata keleti lejtőjén lévő német ál­lások ellen irányult, csatlakozva a Courette­erdőcskétől északra eső vidékig terjedő állá­sokig, de a támadásokat rendkívül szívós har­cok u­tán a németek visszaverték. Avocourt, Esnes és a 304-es magaslat ellen erős tüzérségi harcok folytak, de az offenzíva itt már a né­meteké volt. A Maas jobboldalán a franciák a Thiaumont majortól északnyugatra lévő német állások ellen intéztek támadást, de ez is — mint már a több hetes ellentámadás-sorozat — meg­hiúsult. A francia jelentés szerint a Maas jobb­oldalán a németek is támadtak, még­pedig a franciáknak a b­iaumonti majorháztól nyu­gatra eső lövészárkai ellen, továbbá Douau­mont és a Vaux közötti francia állások ellen. Úgy látszik azonban, hogy sem a német táma­dások, sem a francia ellen támadások sikerrel nem jártak. Így hullámzik a harc a verduni fronton , de területszerzés dolgában stagná­lás mutatkozik s talán ebből következtetik a­ franciák azt, hogy a verduni csata katonailag már befejezettnek tekin­th­et­ő. Természetesen a franciák felfogása szerint nem járván sikerrel a verduni frontáttörések és Verdunnek elfogla­lása: a németek teljes kudarcát „állapítják­­ meg".

Next