Pesti Napló, 1916. június (67. évfolyam, 152–180. szám)

1916-06-01 / 152. szám

T *m­IS „ — „ 8­1­ i U p&lyaadlvaMlMa ts flÖAr 67-ik évfolyam. 152. szám» Csütörtök, junius 1 /mnró wTOwrrEsHK Ami egri»« • filé», vastagabb hetivel 1« fUUr SMiUnk mlDImttm afcxitfc* ni, dlJniUi mrát M«gjel«tilk betffl MtMoMt»! DHpontipt Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55. Hivatalos jelentések Elfoglaltuk Msiagot és Misierot Félfi­nap alatt 30,358 olasz foglyot ejtettünk, köztük 194 tisztet és 299 ágyút zsákmányoltunk mi5 jus mvatales jelentts- Kiadatott 1910 31-én délben, érkezett délután 4 órakor. OROSZ HARCTÉR Az élénkebb harci tevékenység a besszará­biai határon és Volhyniában tovább tart­ó, OLASZ HARCTÉR­ű császári és királyi fensége Jenő főher­ceg vezérezredes vezérlete alatt Tirolból elő­nyomult haderőnk elfoglalta Asiagot és Ar­tierot. Az Asiagotól északkeletre eső térségen csapataink elűzték az ellenséget Canioból és rohammal elfoglalták e helységtől északra levő magaslati állásait. A Monte Baldo és a Monte Piave birtokunkban vannak. Asiagótól nyu­gatra az Assa-szakadék­tól délre kezdődőleg az elfoglalt Punta Corbin erődműig zárt harc­vonalban állunk. A Posina-patakon át előre­nyomult erők elfoglalták a Monte Prtaforót. Az olaszoknak újabb kétségbeesett kísérletei, hogy Bettaletől délre levő állásainkat elra­gadják tőlünk hiábavalók voltak. "A támadásunk kezdete­­óta eltett fél hó­nap alatt 30.388 olaszt, köztük 691 tisztet fogtank el és 299 ágyút zsákmányoltunk. Ma reggel több tengeri repülőgépünk szá­mos bombát dobott a San Giorgio di nogarai pályaudvarra és ottani katonai telepekre. A pályaudvar épületében négy találatot filmel­tünk meg. DÉLKELETI HARCTÉR AZ alsó Vojasától északra csapataink olasz járőröket elűztek. A helyzet változatlan. Höf­er altábornagy, vezérkar főnökének helyettese Élénk tüzén ném ftanczik a Maas mindkét par­tján Bornin, május 31. A német főlradisZáTbis jelenti: —­ NYUGATI HARCTÉR Ellenséges torpedónaszádokat, amelyek a tengerparthoz közeledtek, tüzérségünk tüze elűzött. .4 labasséci csatorna és Arras közti sza­kaszon az élénk tüzérségi tevékenység tovább tart. Neuve Chapellenél és ettől északkeletre német járőrök vállalkozásai sikerrel jártak. 30 angolt, köztük egy tisztet elfogtunk, egy gépfegyvert zsákmányoltunk. A Maastól balra megtisztítottuk az ellen­ségtől a Cumieres falától délre levő cserjéket és bokrokat, Bylin 1 .1 tiszt és 88 főnyi le­génység jutott a kezünkre. A május 20-iki tá­madás alkalmával a Caurette erdőcskében egy beépített hajóágyút, 18 gépfegyvert, több ak­navetőt és számos egyéb hadiszert zsákmá­nyoltunk. A Maas mindkét partján továbbra is igen élénk a tüzérség tevékenysége. KELETI és BALKÁNI HARCTÉR Nem volt különösebb esemény. Legfelsőbb hadvezetőség Ellenséges jelentések A cs. és kir. sajtóhadiszállásról jelentik: Olaszország Május 29. A Lagarina-völgyben az ellen­síg az e hónap 28-ára virradó éjszaka és más­nap reggel az Etsch és Vallarsa közt lévő állá­saink ellen makacs, véres támadásokat inté­zett, amelyek 37. hadosztályunk félelmet nem ismerő csapatainak rendíthetetlen ellenállásán mindig meghiúsultak. A Posma-Astica szakaszon a tüzérségi párbaj tegnap nagy hevességgel folyt. Délután az ellenség a Posm­ától délre levő állásaink egy rész ellen rohamtámadást intézett, de el­keseredett harc után tetemes veszteségével visszavetettük. Az asiagoi fensikon csapataink birtokában vannak az asiagoi medence fölött uralkodó állásoknak, amelyeket megerősítenek. A 14. gyalogezredhez (Catanzaro dandár) tartozó vitéz csapataink fényes ellenállása fel­szabadított két üteget a Monte Mosciachon, amelyeket már körülkerítették és az ágyukat teljesen biztosságba hozta. A Lagana-völgyben kisebb csatározások. A többi fronton tüzérségi tevékeny­ség, nagyobb mértékű intenzivitással a plavai és a m­onfalcon­ei szakaszon. Anglia Május 30. Az ellenséges aviatikusok teg­nap tevékenyebbek voltak, mint máskor. Egyik repülőgépünket lelőtték, mi is lelőttünk ellenséges repülőgépet. Guinchytől délkeletre egy aknát robbantottunk. Két német akna Soucheznél és Neuvillenél árkainkban nem­ tett jelentős kárt. Több nyugalom volt, mint máskor, gyalogsági harcok nem voltak, a tü­zérségi tevékenység csekélyebb volt. Belgium Május 20—26-ig. A belga hadsereg harc­vonalán a tevékenység főleg az északi részen és a centrumban volt erős. Ramscapelletől és Pervysetől keletre élénk tüzérségi harcok folytak, amelyek azonban Dixmuiden vidékén még hevesebbek voltak. 22-től 23-ig váltakozó "hevességű bombaharcok és heves ágyúharcok. 21-én este egy német osztagot, amelyik egyik őrségünket az Ysertől keletre, Dixmuidentől délre megtámadta, ágyútűzzel visszavertünk. Tüzérségünk ismételten pusztító tüzelés alá vett német műveket Dixmuiden vidékén. Légi harc. 20-án este egy belga repülőgép légi harc során Nieuport vidékén lelőtt egy német repülőgépet, amely a tengerbe zuhant. Egy másik ellenséges repülőgép repülőelhárító ágyúink találata folytán ugyancsak a tengerbe zuhant. Legénysége a vízbe fult. A repülőgé­pet a partra vontatták. Francia és angol re­pülőrajokkal egyetemben repüléseket végez­tünk ellenséges táborok és repülőterek fölött. A cenzúra Napok óta tart a német birodalmi gyű­lésben egy rendkívül érdekes és tanulságos vita: a cenzúráról. A német politikai világban soha sem uralkodtak a szenvedélyek és most m­ég sokkal kevésbbé, mint béke idején. A cen­zúráról is higgadt, szinte akadémikus módon tanácskoznak, de éppen ez a tárgyilagosság teszi oly figyelemremél­tóvá a vitát, melynek újabb fejleményeiről a Pesti Napló szerdai száma részletesen beszámolt. A cenzúra hábo­rús jogosultságát senki nem vonja kétségbe sem nálunk, sem Németországban. De hogy e jogosítvány határait szűkíteni kell, arra nézve a legkülönbözőbb pártállású német birodalmi képviselők is teljesen megegyeznek. Nemzeti szabadelvűek, szociáldemokraták és konzerva­tívek egyaránt kifogyhatatlanok voltak annak felsorolásában, milyen, a háborús érdekektől egészen messze fekvő, témákra terjeszkedik ki a német cenzúra és gyakorlata milyen ellent­mondó. A vita egyik utóbbi napján egy cen­trumparti, tehát egyáltalában nem radikális és természetesen a legkevésbbé sem hábonelle­nes meggyőződésű képviselő sorolt fel blyatt eseteket) midőn az egyik német vidéki lapot be­tiltották ugyanazért a cikkért, mely egy má­sik lakban szabadon megjelenhetett. Hasonló természetű esetek előfordultak és előfordulnak nálunk is; mi is tudnánk konkrét példákat idézni arra nézve, hogy nem engedélyezett, majd függőben tartott, majd bizonyos felté­telek mellett napok múltán mégis csak enge­délyezett cikk még­sem jelenhetett meg, ab­ból az egyszerű okból, mert időközben már megjelent más lapban, minden akadály és minden feltétel nélkül. Hogy a cenzúra ellen felhozott argumen­tumok és adatok különböző pártokban és kü­­lönböző országokban oly meglepően hasonlók, az maga meggondolásra késztethetné azokat, akik ma, a háború huszonharmadik hónapjá­ban, midőn valódi hadiérdekkel ellenkező köz­lemények már alig szerepelnek­,­­ még min­dig kitartanak a mai, fölöslegesen sokoldalú és terjedelmes ellenőrzés mellett. Graefe német konzervatív képviselő, mint a Pesti Napló tu­dósításában olvassuk, azt mondotta a biro­dalmi gyűlésen, hogy „mindenütt, ahol a poli­tikai cenzúra szerepel, émelyítő lagymatagság uralkodik, amely lehetetlenné tesz minden fér­fias felszólalást". Ez igen találó megjegyzés és kétségtelen, hogy visszhangja lesz nálunk is. S visszhangja lesz általában az egész német bi­rodalmi cenzúra­vitának. Egy hét múlva kezdi meg üléseit a magyar országgyűlés és kétség­telen, hogy épp úgy, mint a német birodalmi gyűlés tagjai, a magyar képviselők és főrendek is el fogják mondani nézeteiket a cenzúráról, előadják a rendelkezésükre bocsátott adatokat és kívánni fogják az egységesebb, kevesebb el­lentmondással és szűkebb területen működő cenzúrát. •

Next