Pesti Napló, 1916. november (67. évfolyam, 304–331. szám)

1916-11-01 / 304. szám

Budapest, 1916. 67-ik évfolyam, 304. szám. Szerda, november 1 ELŐFIZETÉST Asms Égész­ént _ _ 82 kw. — fill. Fél­ém_____18 _ — _ NegyaMm _ _ 8 _ — — B*y kára_____3 7­­0 Egyet m­a in: Baáaputea, vidékec te pá’omndTutokoa 13 fllérPESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár u­t 55. APRÓ HIRDETÉSEK Ak­i Egye* ni 1. mi«*, vastagabb ketjbokM ftHég Hirtotteok mBHatett na,­­BJmabfe notiat Megjelenik nsjx­»kint Németország meg akarja támadn Norvégiát? Köln, október 31. A „Kölnische Zeitung“ szerint a „Corricne della Sera“ jelenti Párisból. Németország és Norvégia konfliktusa egyre jobban kiélesedik. Németországnak úgy látszik az a szándéka, hogy Norvégiát megtámadja.­­A helyzet annyira komoly, hogy a két állam közt való szakítás nem is keltene már fel­tűnést Kopenhága, október 31. Az Extrabladed írisz­, itániai értesülése szerint a norvég válaszjegy­zéket ma már aligha fogják átnyújtani. A ta­nácskozás még nem ért véget, a hangulat a moréban általában bizakodó. A legjobb forrásból­ eredő ér­tesülés szerint semmi ok sincs nyugtalanságra. A francia és angol sajtó túlzásait nem szabad ko­molyan venni Hivatalos Jelentések a déli Kárpátokban hóviharban folyik, a harc Campolungnál és Berzénynél visszaver­tük a románokat — Török győzelem a Narajovkánál — Visszavert orosz tá­madások — Meghiúsult a franciák tá­madása Jiblaincourtnál Berlin, október 31. A német főhadiszállás je­lenti: NYUGATI HARCTÉR Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A Somme mentén a kedvezőtlen időjárási viszo­nyok korlátozták a harci tevékenységet. A Les Boeu­stól északkeletre és keletre előnyomuló ellenség osztagait tüzelésünkkel visszaüztük. Egy franci­a századnak La Maisonette ellen in­tézett támadása meghiúsult. Épp így kudarccal végződtek kézigránátos csapatok arra irányuló kísérletei, hogy Biachettől délre fekvő új ár­kainkba behatoljanak. Nagy francia erőknek Ablaincourt ellen és a Chaulnes-Lib­onsi út mindkét oldalán indított támadása védőtüzünk­­ben nem volt keresztülvihető. A trónörökös hadcsoportja: A Maar-terü­­leten is nagyobb nyugalom volt, mint az előző napokon. Csak St. Mihiel vidékén ért el időn­ként nagyobb hevességet a tüzérségi tűz. KELETI HARCTÉR Lipót bajor herceg vezértábornagy harc­­vonala. Rövid tüzérségi előkészítés után az oroszok Szczara állásunkat Kaszyn mellett vir­radatkor megtámadták. Az ellenséget véresen visszavertük, Bereszeckotól északnyugatra a Styr felső folyásánál előtört csatározások a mi javunkra dőltek el. A Narajovka keleti partján Motochovtól északnyugatra törölt csapatok ro­hammal elfoglalták az ellenség több előállását. Tovább délre német ezredek Folk-Krasnalesie­­től északra elfoglaltak fontos magaslati álláso­kat és visszaverték az oroszok ellentámadásait. Négy tisztet, 170 főnyi legénységet és 9 gép­fegyvert szállítottunk be. Stanislautól délnyu­gatra orosz osztagok előretörése sikertelen ma­radt. Károly főherceg lovassági tábornok harc­­vonala, Erdély keleti határán nyugalom. A déli határhegységben sűrű köd és időnkénti hóvihar dacára a harcok tovább folytak. Cam­­polungtól északra és Börzénynél, Orsovától északra, a románok sikertelenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják a tőlük elvett magas­latokat. Falkenhayn gyalogsági tábornok hadse­rege október 10-ike óta 151 tisztet, 9920 főnyi legénységet fogott el és sok egyéb hadiszeren kívül 37 ágyút, 47 gépfegyvert és egy zászlót vett el a románoktól. BALKÁNI HARCTÉR Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: Dobrudzsában a helyzet változatlan. Macedóniai harcvonal: Bolgár gyalogság szerb osztagokat, amelyek a Cérna hajtásának keleti részében kezdetben sikereket értek el, kiindulási állásaikba vetett vissza, miközben nagy veszteségeket okozott nekik. Ludendorff tábornok első főszállásmester. A doferudzsai seregek Besszará­feiáren menekültek Basel, október 31. A „Ruszk­oje Szlovo“ jelenti Béniből. Az orosz-román hadsereg két­­harmadrésze a Dobrudzsából Besszarábiába menekült.. . v''' ' f Falkenhayn zsákmánya 10071 fogoly, 17 tigru, 47 gépfegyver — Orsovánál folyik a here — Német és török csapatok győzelme Galíciában — Visszavert olasz támadás Hivatalos jelentés. Kiadatott 1916 október 31-én, érkezett délután 6 óra 45 perckor. KELETI HADSZÍNTÉR Orsovánál és az erdélyi déli határhegység túlsó oldalán tovább folyik a harc. Csernahé­­viztől északra és Campulungtól északra meg­hiúsultak a románok támadásai. Magyaror­szág keleti határán és az Erdős-Kárpátokban aránylag tegnap is nyugalom volt. Falken­hayn tábornok osztrák-magyar és német had­erői október 10-ike óta 151 lisztet és 9920 fő­nyi legénységet fogtak el. A zsákmány 37 ágyú, 47 gépfegyver, egy zászló és sok hadiszer. Lipót bajor herceg vezértábornagy hadse­­reg arcvonala: Lipnica Dolnánál német csapa­tok, Brzczanytól délre török zászlóaljak elfog­laltak erősen elsáncolt ellenséges állásokat, amely alkalommal négy tiszt, 170 főnyi le­génység, 9 géppuska jutott a támadói­ kezére. Volhyniában Lobacovkánál visszavertünk orosz előretöréseket. OLASZ HARCTÉR A tengermelléki harcvonal egyes részei váltakozó hevességű tüzérségi és aknavető tűz alatt állanak. Tirolban egy alpini zászlóaljnak a Cardinal ellen a Fassani-alpokban indított támadását az ellenség jelentékeny veszteségei mellett visszavertük­. DÉLKELETI HARCTÉR Az osztrák-magyar haderőnél nincs jelentős esemény. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese _ Hazaérkezett az „u. 53.** Berlin, október 31. A Wolff-ügynnökség jelenti: Az „U 53.“ tengeralattjáró az Atlanti­­óceánon túl való vállalkozásáról jó állapotban­­érkezett haza. " Történelmi halhatatlanság Több mint két esztendeje píár, hogy min­den nap­ a halottak appja." A halál nem ko­mor vendége­ az életnek­, nem rettegett dísz­­tagja, de mindennapi része, ölelkező társa, hogy néha szinte azt hisszük­, hogy maga az élet. Sosem volt oly kicsiny az élet és a halál korlátja, mint mostanában. Soha a halál olyan egyszerű nem volt. Most nem egyetlen napot szentel az élet a halálnak, most az egész élet a halál hadifoglya. Halottak napja... szinte minden óra a halál rettentő diadalünnepe, de soha halottak, annyira az élet tényezői nem voltak és nem lesznek, mint azok, akik e szörnyű időkben a magyarság, a magyar nemzgset örök életben­­maradásáért hulltak el. Valamikor rut, cinikus korteskomédia volt a halottak leszavaztatása — ezentúl ez lesz a legszentebb politika, a halottak beszélni fognak mindig, magyar történelmet cs­inálni a hősök tömegsírja nélkül nem lehet, rájuk kell emlékezni mindig, mert a nemzet puszta élete is rájuk emlékeztet mindig. A halál történelmi halhatatlansága ez, az élet fizetni fog, vezekelni fog, vallani fog min­dig a halál előtt s a nemzet halott hősei az élő nemzet hősei lesznek mindig. Egy nagy darab magyarság a föld alatt folytatja, táplálja to­vább a magyarság életét Erdély piramisai alatt, lengyel mezők árkában, a tiroli sziklák révén, balkáni erdők zúgásában. A halálnak nincs most gyászpompája ott sem, ahogy nincs idehaza sem, az enyészet néma kertjében a temető az egész föld ma, országrészeket járhatsz be, hogy lépted alatt mindenütt halott, hős halott. A Halottak napja, virág nélkül. De most nemcsak egyesek napja ez, de egész nemzeteké­s a magyar nemzetnek halottak napján arra kell gondolni, hogy mivel tartozik a halottak­nak. Irtózatos a nemzet vesztesége, de a nem­zet a maga halhatatlan őserejével pótolni fogja­ ezt a veszteséget. Azokra kell gondolni, akik nem tudják pótolni a veszteséget... a nem­zetnek lesz még Kovács Andrása, Nagy Jánosa rengeteg millió, de Kovács Andrásnénak, Nagy Jánosnénak nem lesz több. Rájuk kell gondolni — a halottak is rájuk­ gondolnak. A halottak nem vittek magukkal a tömegsírba minden életet, itthon is hagytak, mintegy örökségül hagyták itt a nemzetnek, terjessze ki szárnyát az asszony fölött, nevelje föl magának a gyereket, éljen az életükkel, mint ahogyan élt az ő halálával. Erre kell gondolni, erre is gondolni, kell halottak napján, a halottak követelik, hogy az itt maradt életükkel törődjön a nemzet. A vi­lág csak szimbólum volt — az lép a helyébe, amit szimbolizált. A virág elhervad, a nemzet hálája, kegyelete nem­­hervad el soha. Azt a virágot, amivel máskor a sírokat díszítjük föl, a nemzet törvénykönyvébe kell préselni. Ami­­­­kor a halottaknak adakozik­ az élet, nem szób «

Next