Pesti Napló, 1916. november (67. évfolyam, 304–331. szám)

1916-11-18 / 319. szám

Szombat "PESTI NAPLÓ 1916. november I. Előléptetések a honvédségnél — Rendeleti Közlöny IV. szár­­ma­ l"­; • i í ' ' Hí király kinevezte A honvéd számellenőrző tisztviselők állományá­ban a tényleges állományban 2. osztályú főszámtaná­csosokká a következő számtanácsosokat: Oravik Já­nost, Galló Gyulát, Pethes Lajost, számtanácsosokká: Becker Jenő főszámtisztet, Jónás Ferenc főszám­tisztet. A helyi szolgálatot teljesítő nyugállomány a ke­zelőtisztek csoportjában számtanácsossá:. Kopáchy József százados kezelőtisztet. Az állatorvosi tisztviselőknél a tényleges állomány­ban főtörzsállatorvossá: Heizer Izidor törzsállat­orvos­. .4 m. kir. csendőrség állományában őrnagygyá, verbói Szlu­ha Imre századost, főhadnagyokká a kö­vetkező hadnagyokat : Kesser Bélát, Rutich Józsefet, Nádaskay Istvánt, számtanácsossá : Fenesi József szá­zados­ számvivőt, főhadnagy számvivővé: Molnár Ká­roly ha­dnagy-számvivőt. 'A m. kir. horvát-szlavon csendőrség állományá­ban alezredessé: Car István őrnagyot,­­főhadnagg­jyá: Joso­iníc Káro­l hadnagyot. 'A m. kir. népfölkelésnél népfölkelő főhadnagyok­ká a következő népfölkelő hadnagyokat: Aigner Ká­rolyt, Fadgyas (Fischer) Károlyt, Krausz Józsefet, Láng Oszkrát, Vlád Jánost, Göbel Lajost, Zerdik Leót, Brosch­ Miksát, Bistey Rezsőt, Szűcs Zsigmondot, gróf Batthyány Istvánt, Humayer Bélát, Andorka Gyulát, Bulla Antalt, Heckenast Róbert Károlyt, Krausze Au­rélt, Gru­mbaum Leót, Hübsch Emilt, dr. Várady Im­rét, Klinger Hugót, Vajda Imrét, d­r. Fráter Sámuelt, dr. Simon Dánielt, Mayer Gézát, Zeidner Gusztávot, Krist Károly Ferencet, Láng Sándort, Leitner Lajost, dr. Oberk­inder Józsefet, Frey Lajost, Simalya Vendelt, Trebitsch Siegfriedet, Jassov­­itz Lajost, Magyar Jó­zsef Zoltánt, dr. Manojlovits Lászlót, Ring Rezsőt, ne­mes Franca Antalt, Láber Jánost, Littman­n Zsigmon­dot, Nikolics Sándort, dr. Scheer Bélát, Hegyi Fe­rencet, elrekarcsai Lukáts Jenőt, Seidner Ármint, dr. Leuchtintinn Lipótot, dr. Goldmann Józsefet, Engel Gyulát, Marcsekényi Ottmárt, Sándori Rezsőt, Karel Artúrt, Ramnoha Gyulát, dr. Politzer Ignácot, dr. Csé­rer Lajost, Snnreber Józsefet, dr. Babes Tituszt, Ghlamtatsch Józsefet, Jasinszky Vincét, Schwarcz Győzőt, K­olmbach­ Bélát, Hüffler Henriket, dr. Pollák Jánost, Schwarcz Sándort, Liptay Istvánt, Seiden Dávidot, Steiner Arnoldot, dr. Velcsov Gézát, Steiner Antalt, Holzer Józsefet, Krausz Jakabot, Medek Rajmundot, dr. Yveisz Sándort, Révi Miklóst, dr. Ta­más Jánost, Fenyő Imrét, Hais­er Ignácot, dr. nemes Kozics Zoltánt, dr. Balassa Jánost, Farkas (Fisch) Kálmánt, dr. Mayer Vilmost, dr. Schlesinger Emilt, Bronts Győzőt, Aszlányi Dezsőt, dr. Pentia Pétert, dr. Spierer Ignácot, Szabó Imrét, dr. pazonyi Elek Im­rét, somogyi Körmendy Lajost, Mattyasovszky Ist­vánt, Reiner Bertalant, Diell Ágostont, Gratzl Lajost, Hofmeister Gézát, Kálmán Henriket, Kárász Elemért, Klotsch Jánost, Sz­nki Antalt, Szemere Ignácot, Adler Rezsőt, Odnossa Mártont, dr. Fried Zsigmondot, dr. Szilágyi Károlyt, dr. falv­enfeldi Cottoly Kornélt, dr. Kelemen Mózest, dr. Rothmann Árpádot, dr. Pop And­rást, Major (Konecsny) Józsefet, dr. Moldován Gyu­lát, Gervai Gerzsont, dr. Polyák Bélát, Mühlstein Mi­hályt, Andrasics Jánost, Verebély Gézát, Boros Somát, Erdélyi Sándort, dr. Hajdú Gyulát, Rottár Sándort, Steinbach Józsefet, Branski Sztaniszlót, dr. Telegdi Lajost, dr. Ürge Bélát, Eitner Imrét, Culum Istvánt, Murgás Kálmánt, Nagy Bélát, Belényesi Józsefet, Bory Jenőt, Braun Róbertet, Domsa Trajánt, Sarapa Györgyöt, Luzic Bozsót, Maár Rezsőt, kispalugyai és bodafalvi Palugyay Antalt, bálványosi Satzger Pált, nemes Steiler Antalt, gróf Széchényi Domonkost, dr. Erning Károlyt, Heincz Albertet, Salamon Mártont, Vajda Józsefet, Görner­ Richárdot, Kálmánchey End­rét, Olényik Istvánt, sepsibaconyi Toókos Andort, Kallós Bélát, Kunetz Oszkárt, Reiter Kálmánt, Bern­fest Márkot, Brlekovic Miksát, Vinkovic Istvánt, Pick Jakabot, Mautner Salamont, Tatay Sándort, Tomic Károlyt, Androvszky Józsefet, Szakács Emilt, Popo­vics Milutin Miklóst, Weinhut Bélát, Budurovics Ti­vadart, Neubrand Ferencet, Lasovic Jánost, Gjilanovic Simont, Zorcic Milánt, Minikusz Jánost, Peheim Jó­zsefet, Soós Józsefet, Magyar Andrást, Klajdiu Györ­gyöt, Neofitovic Radoszlávot, Mihokovic Mátét, ne­mes Fristacki Jánost, Földvári (Weisz) Farkast, Cser­venka Istvánt, Fazekas Jánost, Kerekes Sándort, Kul­ka Emilt, Rátonyi Sándort, Trajtler Zoltánt, Davido­vits Györgyöt, Blau Sándort, Buti Vincét, Fodor Pé­ter Pált, Tóth Jánost, Steinberger Ármint, Illés Ist­vánt, nemes Schwarcz Menyhértet, Scherer Ottót, Szá­lló Lajost, Pentz Jenőt, Pitying Jánost, Ulicsnyi Gui­dot, dr. Gallay Kálmánt, Bicz Arnoldot, Csapó Ödön Adolfot, Fischer Miklóst, Rapp Jánost, Fonda Renátó Pétert, C­secsinovics Aladárt, Fritsch Lajos Istvánt, Albrecht Kálmánt, Erkel Rezső Ágostont, Román Já­nost, dr. Harsányi Miklóst, dr. Fenyves Vilmost, dr. Porkoláb Sándort, Berczeller Lipótot, Balikó Dezsőt, dr. Curtutiu Kornél Mózest, Vida Aladárt, Vujnovic Vladimírt, Jeremiás Jánost, dr. Kepes Ferencet, Bolcz Henriket, Beznák Aladárt, Fischer Salamont,­­Reg­varth Lászlót, Szauer Oszkárt, Somkuti Sándort, Ci­mermanovic Antalt, Hubai Miklóst, Pető Edét, Drip­pey Bélát, Kretz Györgyöt, Pongó József Lajost, Baló Albertet, Szepesi József Ferencet, Gerő Ármint, Reiter Józsefet, Szablóczky Jánost, Tóth Zsigmondot, Buchh­tvald Ödönt, Lukács Gusztávot, Molnár Istvánt, Pött­schacher Rezsőt, Freyer-Faragó Mórt, Truzsinszky Ist­vánt, Gyurkovics Jenőt, Bék­ts Ivánt, dr. Hirsch Adol­fot, Tóth Istvánt, Tóth­ Jánost, Neumann Oszkárt, Schossberger Lipótot, dr. Oster Pétert, Pap Ákost, Sld­lóczy Sámuel Józsefet, Fazekas Artúrt, Rosenberg Artúrt, Gerő Nándort, Bedő Károlyt, Otri Oszkárt, Guttmann Andort, Andrássy Jenőt, dr. Magyar Si­mont, dr. Fenyő (Fleischer) Bélát, Kovács Mihályt, Hoffmann Dezsőt, Lynckovits Jenőt, Patn­ó Gyulát, Ritteser Vilmost, Szabadi (Schlesinger) Jenő Jakabot, Fleincz Aladár Alfrédot, Weigl Zsigmondot, Wein­reich Bernhárdot, Hentz Győzőt, népfölkelő hadna­gyokká a következő népfölkelő tisztjelölteket : pávai Vajna Lászlót, Krnjan­c Jánost, dr. Bertalan Istvánt, Kádár Kálmánt, dr. Adamis Istvánt, Minkusz Andort,­­Langer József Györgyöt, Halász Miklóst, Kiss Józsefet, Leopold Ferencet, Győrffy Károly Kálmánt, Fenyő Vilmost, Botlus Lászlót, Medan Oktáviánt, Csaliner Győzőt, dr. Moldován Jánost, Borbély Imrét, Tarnay Györgyöt, Sárközy Endrét, Halmi Jenőt Lipták Ala­dárt, Plökl Nándort, Tóth Miklóst, Trunti­ Imrét, Ra­docay Györgyöt, szelefarmási Bodó Zoltánt, dr. Mák Istvánt, Hainer Gyulát, Huszár Árpádot, Szilasy Mik­lós Ferencet, Póka Dezsőt, dr. Csiky Andort, Bán Sán­dort, Szabó Miklóst, Kimm Frigyest, Steinhüibl Lász­lót, Varga Pétert, Vlay Imrét, Zsáry Gyulát, Straub­ Jenőt, dr. Haas Andort, Szondy Elemért, Igaly Ist­vánt, Helm Győzőt, Karpf Ernőt, Lapcsánszky János Benedeket, Werner Artúr Alajost, Narancsik Pált, Nagy Istvánt, Niederkirchner Bélát, Földes Gyulát, Harmos Károlyt, Mészöly Gézát, Komoróczy Pétert, Lux Gézát, Aranyossy Pált, Tokaji Gézát, Váróczy Pált, dr. Stojka Trajánt, dr. Horov­itz Dezsőt, He­ckert Rezsőt, Balkányi Jenőt, Hvozdovics Gyulát,Wag­ner Gusztávot, dr. Albu Kornélt, dr. Gellért (Grünfeld) Lajost, Pető Jánost, Schmidt Kálmán Károlyt, Poli­tzer Rezsőt, Orosz Lajost Emerich Mihályt, dr. Eisen­berg Róbertet,­­Irsai Mórt, Bándi Jánost, Decker Ró­bertet, Könyvesi Vincét, Agai Adolfot, Szabó Eleket, Mengyi Jánost, dr. Ilic Srdja Milánt, Fischer Márk Lipótot, Nagy-Kálózi Sándort, Kondela Gyulát, Wal­muth Siegfriedet, Korda Imrét, Fabini Bódogot, Klein Sándort, Dorozsényi Gyulát, Herzfeld Károlyt, Székely Arth­urt, Shidegkuti Steinbach Ervint, Gásf­árdy Ala­dárt, Guhr Jakabot, Helm Józsefet, Mázos Emilt, Pap­­ier Pál Gézát, Vörösmarty Imrét, Ürmösi Miklóst, Izsó Lászlót, Kovács Bélát, Meiszner Ignácot, Ger­gely Miklóst, Raduly Istvánt, Tauer Ernőt, Vasiljevic Károlyt, Hadler Ottót, Sterlinger Györgyöt, Papp Gyu­lát, Vásárhelyi Gézát, Lang Sándort, Polgár Z Igmon­dot, Pálfi Dezsőt, Aczél Aurélt, Millin Ivánt, Kovács Andrást, Lasse Béla Jánost, Kovacsik Gyulát, főhad­nagy gazdászati tisztekké a következő hadnagy gaz­dászati tiszteket: Kovács Jenőt, Trsten­­ák Károlyt, Bachrach Lipótot, Barabás Sáz­á­rt, Berger Józsefet, Demjén Sándort, Ernst Jánost, Fischer Samut, Halász Ferencet, Ivártyi Ala­dárt, Keresztury Ödönt, Legát Jánost, Lő­wenstein Mórt, Pessek Lajost, Kolter­ Károlyt, Svitla­novic Mátyást, Toldy Miklóst, Vady Alajost, népföl­kelő százados-hadbíróvá, dr. Ad­amovich István nép­fölkelő főhadnagy-hadbírót, népfölkelő ezredorvo­sokká a következő népfölkelő főorvosokat : dr. Mann­­heim Zsigmondot, dr. Rusz Gusztávot, dr. Aniszfeld Endrét és dr. Krausz Józsefet, dr. Heller Gyulát, dr. Szilágyi Bertalant, dr. Herényi Károlyt, dr. Trifkovich Györgyöt, dr. Terner Bélát, dr. Keller Miklóst, dr. Svarc Zsigmondot, dr. Szabó Józsefet, dr. Engel Her­­mant, dr. Tóvölgyi Elemért, dr. Rácz Ödönt, dr. Iradó Hugót, dr. Jakovcic­s Mátét, Körmöczi Zoltánt, dr. Csurgó Jenőt, dr. Forrai Pétert, dr. Ernst Sándort, dr. Prosteán Oktávot, dr. Kelemen Sándort, dr. Crmn­nert Istvánt, dr. Rittersporn Miklóst, d­r. Va­rga Ist­vánt, dr. Schwarcz Milánt, dr. Forgács Sándort, dr. Drechsler Márkot, dr. Remenár Eleket, dr. Rácz Miksát, dr. Gruber Gyulát, dr. Várady Lászlót, dr. Gali Dusánt, dr. Davidovics Jenőt, dr. Lőte Lajost, dr. Reichl­ Artúrt, dr. Kovács Aladárt, dr. Alexander Oszkárt, dr.­­ Schwa­rtz Károlyt, dr. Gyenes Vilmost, dr. Kund Vilmost, dr. Kertész Lajost, dr. Hochmeister Viktort, dr. Bucur Jánost, dr. Siegmund Józsefet, dr. lovag Reinhardsperg Lajost, dr. Hajós Fülöpöt, d­r. Lakatos Mihályt, dr. Barany­ai Zénót, dr. Lőwy Hin­kót, dr. Mann Ábrahámot, dr. Kis Vilmost, dr. Bonc­zi­ Miklóst, dr. Faragó Gézát, dr. Müller Károlyt, dr. Lederer Dezsőt, dr. Pánczél Jenőt, dr. Dr.Prejicska Györgyöt, dr. Péteri­­Ignácot, dr. Prokesch Győzőt, dr. Tamási Bálintot, dr. lovag Arth Egont, dr. Hajnal Dezsőt, dr. Vajda Bódogot, dr. Nagy Tivadart, dr. si­maházi Tottih Gedeont, dr. Polgár Ignácot, dr. Man­cevic Brankót, dr. Müller Vilmost, dr. Thalek­ Aurélt, népfölkelő főorvos­okká a következő népfölkelő segéd­orvosokat : dr. Schüller Frigyest, dr. Deutsch Hugót, dr. Radó Mórt, dr. Hazai Samut, dr. László Edét, dr. Zathureczki Jánost, dr. Szőllősi Fernőt, dr. Preic­z Ká­rolyt, dr. Báthori Sándort, dr. Karai Gusztávot, dr. Hőnig Izidort, dr. Keczán Liviust, dr. Kapp Győzőt, dr. Heinermann Alajost, - dr. Helfersohn Mórt, dr. Flechtenmacher Károlyt, dr. Bodonyi Alajost, dr. Csá­szár Józsefet, dr. Müller Ottót, dr. Papp Gézát, d­r. Homicskó Aladárt, dr. Beczner Imrét, dr. Singer Jó­zsefet, dr. Dirner Miklóst, dr. Genersich Andort, dr. Fodor Ivánt, dr. P­ussay Andort, dr. Reinitz Miksát, dr. Bass Ernőt,­­dr. Petrovics Milenkót, dr. Takáts Gézát, dr. Fritz Sándort, dr. Mészáros Sánd­ort, dr. Bartha Gyulát, dr. Slahn Aladárt, dr. Révész Bélát, dr. Frank Kálmánt, dr. Fehér Marcelt, dr. Wertheimer Mendelt, dr. Bloch Manót, dr. Mandler Kornélt, dr. Révész Vidort, dr. Popper Miksát, dr. Glück Sándort, dr. Krausz Ferencet, dr. Fodor Jenőt, dr. Balásy Kálmánt, dr. Reim Károlyt, dr. Stolcz Józsefet dr. Somogyi Istvánt, dr. Ausch Pált, dr. Márczy Róbertet, dr. Révész Sándort, dr. Berczeller Lászlót, dr. To­ronsz­ky Sándort, dr. Andrasovacky Ernőt, dr. Herm­­e­rt Pált. FŐSZHIUÍELZTŐ: SURÁNYI JÓZSEF FELEL­ŐS SZERKESZTŐ: LIPTAI IMRE KOPÓTULAJDON­OS: A «PESTI NAPLÓ» KELEVÉN"uTÁPI." sÁO EGYESÜLT IZZÓLÁ­MPA ívlámpa pólására a tostszenvesebb. — Min 1: ...i«l T - ~ Hazai gyártmány. — óvakodjunk aláásatoth­: - Gj.'.rLa tj AMOSSÁGI P­ÉSZVÉMYTÁRSASÁG ÚJPEST. ..ff M@ jöjjetek .. . Ne jöjjetek utamba l Hadd járjak én magamba. Az én kicsiny világom Nektek nem érdekes. Mi fénylő volna benne, Az lent, a mí­'ybe rejtve Zsibong, zajong, forr e,?yre Es hangtalan reped. Ne jöjjetek utánam. Itt nektek pusztaság­ van Es szürker­ég és este, Es csend és unalom. Csak­ nekem szól az éneit, Ezer szines mesémnek Rejtett melódiáját Csai én hallgatihatota. Ne jöjjetek utamba, Hadd járjak én magamba Ha, a mig virul a május : Addig nem jöttetek S nem adtatok virágot! — Ma már a merre járok, A sir hideg öléig Én csak maffia legyek! Krisztolyi Erzsébet­ ­- londoc­­­s Páris háborús étele. B­ysse hol­landi regényíró l-hollandi újságok hasábjain el­mondja b­enyomásait, amelyeket Londonban és Párisban szerzett. London semmit sem változott a háború kitörése óta. Az egyetlen változás csak az, hot­y a világváros tele van tiszttel és katonával, akiknek látszatra nincs más gondjuk, mint hogy szórakozzanak. Az összes vendéglők és színházak zsúfoltak, sok a szép és elegáns hölgy, aki úgy látszik, mind azt a határt keresi, ameddig egy szép és elegáns hölgynek dekoltálnia szabad. Zene, pezsgő, tánc és mulatság mindenütt, frivol élet, amilyenre Parisban is ritkán akadt az ember. Mindez nagyon kellemetlenül érint, ha arra a sok nyomorúságra és szerencsétlenségre gondolunk, amely az angol népet érte. Ez az érzéstelenség, a közömbösség egyenesen antipatikus. A rövidszok­nyás, dekol­­ált luxushölgyek iránt az ember a megvetésnek nemét érzi. Angliában azonban, úgy látszik, ezen senki sem ütközik meg. Páris szin­tén hemzseg a sok katonától. Ami azon­ban Lon­donban inkább parádé, itt igazi leplezetlen hábo­rús valóság. A város maga csöndes és elhagyatott. Az utcán nem látni egyetlen luxusautót, vagy urasági fogatot, egyetlen föltűnő toalettet, csak kávéházakban nyiesen tul-.ágosan hangos élet. A járó­kelők arca komoly, elfojtott akarr.erö látszik­­ rajtuk. Micsoda különbség Anglia és Franciaor­-*­szág között. Párisban senl­i sem goiv.lol a tréfál­kozásra. Az i -o sulyos kont.olysújrs* látszik minden arcon. Este ti.: órakor kHir.­­ minden és a város szomorú hallgatásba burkolózik. Anglia frivolitá­sával szemben Franciaország teljesen méltóan lelkedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék