Pesti Napló, 1916. december (67. évfolyam, 332–361. szám)

1916-12-01 / 332. szám

Budapest, im 67-ik évfolyam, 332. szám. Péntek, december Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár ut 55.­­ * Olyan emelkedett pompával, amilyen em­lékezet óta nem­ jutott ki halottnak, országai, fejedelmi háza és mindig hiven szolgált egyháza törvényei szerint ma a kapucinusok sírboltjá­nak homayosságába temették Ferenc Józsefet,­­aki Ausztria császára és Magyarország apostoli királya volt. A sírbolt, ahová földi maradvá­nyait balzsammal megvédvén, elhelyezték — nem jelenő) sem a feledést, sem az enyészetet. Ez a kripta maga az eleven történelem és ki merné váljon hirdetni, hogy az ottani halot­­tak szelleme is valóban halott? Mária Terha 'óvatos magyarbarát politikája nem halt meg « 71. J&ucj ca II. Lipót S*Sm»n-elvü szelleme ma is éppen ugy viaskodik az el­lenféllel, mint amaz időkben, amikor a két emelkedett szellemi­, megviselt sorsa fivér élt és a sz­entszövetségi császár, Ferenc, hidegsége és szigora sem enyhült azóta. Vannak, akik ma­­is az ő politikáját csinálják. Mint erényeikkel­­és hibáikkal együtt elődei, úgy tovább fog élni Ferenc József is, kinek személye már a térté­st elemé. Alakja és emlékezete maradandó annak, akit ma Erzsébet királyné és Rudolf királyfi közé helyeztek, de testileg is emlékezetes alak­­jával együtt szakadnak ki az égő aktualitásból uralkodásának egynémely esztendei, neki szinte fanatikus szokásai, környezetének hagyomá­nyai. Európa legidősebb uralkodóját fiatal ki­rály követi. Midőn Ferenc Józsefet temettük, nemcsak egy kiváltságos embert temettünk, de a történelemnek olyan hosszú korszakát, amely szinte két emberöltőt meghalad. Bagehot, a­­nagy angol szociológus mondta azt az igazsá­got, amely fényes, mint a fáklya világossága és éles, mint a tőrdöfés, hogy: „nincs nagyobb­­forradalom, mint egy nemzedéknek a követke­zővel való kicserélődése". Ferenc József rend­kívüli uralkodása alatt nem is egy nemzedék­­cserélődött ki. Világok változtak és minden változások közepette is ő maradt. Talán az egy Svájcon kívül alig van egy európai ország, mely az ő uralkodása alatt területet, vagy államformát ne­m változtatott volna, olyik pláne többször is. Di­nasztiákat látott elmerülni, másokat trónt fog­lalni, hogy újra alábukjanak­, országok, álla­mok az ő trónralépésekor még nem is voltak, ma a hatalmak tanácsában ülnek és minden­nél is fontosabb az, hogy mennyire változott alatta a társadalom szockíró tagozódása, az em­berek etiléni élete, a technika, a közlekedés, az ipar és a­ pénzgazdálkodás. Sokan abban látják türelmének és ön­fegyelmezttett­ségének legte­sie­sebb példáit, hogy valamikor meglátogatta I. Viktor Emánuelt abban a Velencében, amely az ő koronájából szakadt amazéhoz és hogy fo­gadta követét annak a mexikói köztársaságnak, amely halálra ítélte az ő fivérét, Ferdinánd Miksa császárt. De mennyivel több ennél is, hogy az ő idejében szűnt meg az egyházi­ állam és uralkodásának idejére esik", hogy a birák az ő nevében ű­­ték el a Fazi püspököt, aki meg­hirdette a csacialfol Hans­igt dogmiáról szóló en­cyklikát, hogy Aursztriában külön minisztert volt kénytelen kineve* n a vasutaknak, ame­!\ c&ot j ^. ..kk ifi^jai^ítékszerként sem is­merhetett, hadseregében, amelyben egykor Ra­detzky számított a legmodernebb főnek, légha­józási osztályt létesítettek, Ausztriában behoz­ták a kötelező munkás nyugdíjbiztosítást és Magyarországon, ahol még a jobbágyi korszak állapotainak ténylegessége közben kezdte meg az országlást, egy megyei püspök követeli a föld igazságos eloszlását. Ő mindent tudomásul vett, ő, akit m­ég Napóleon fia hordott térdén és akinek bölcsőjét még azok a komornyikot­ ringatták, akik EL József csúszár kaparaójátt segítették le a kapucinusokhoz. Ennyi minden fogadott el, ezt tudniok kell azoknak­, akik" pél­­dásan önfegyelme­ttségét azzal szokták" meg­mérni, hogy élete végén mamzterén a t­it­kos tanácsosának metzte ki Kossufik Lajos fiát. Országai, melyek most őt túlélik", gyakran és nem mindig csak az ő akaratából újhődteik meg alatta. "Nem volt szentimentális,­­re­nnid­tersének meggyőződéséből ragaszkodott sok mindenhez, amit még V. Ferdinánd alatt tanult ifjú főhercegként. Mindig ő hozott áldozatot, amikor ugy kell,a­mitek fájdalnassága nem mindig­ maradhatott titokban a népek előtt, kik most emlékezetét kegyeletben tiszte­lik. Történelmi jelentősége leginkább az ő so­kat átfogó Letének tartalmában van, a korsza­kokban, amelyeket szinte testlleg hidalt át é­ az örök nyugságnak átadatván, most végleg el-­­múlik a régi korszakok és a mi világunk közötti közvetlen összeköttetés. Utódja, a mi ífj kirá­lyunk, harminc éves ifjút A Pesti Napló KítüSn­uff m­ankatársának telefonfefelijeSB Bécs, november 30. November 30 ikának két óra délutánján megkondultak Bécs összes harangjai és a zu­gásuk, mintha a magasságos égboltozat zen­gene, betöltötte a város utcáit és tereit és be­lopózott az utcákon és tereken álló százezrek szivébe. E pillanatban kiáltja a Burg udvarán utolszor az őrség parancsnoka: — Gewehr heratesl Az őrség tisztelgett, a gyászflóros fekete­sárga zászló meghajolt, a dob tompán per­gett és a kürtösök halkan a General marsch­ot Franciscus Jozefus örökre elhagyta a Bürget, amelynek hatvannyolc évig volt a lakója. Nagy sor ez emberek, magyarok. A koporsóval, amely körül apródok viaszkfáklyája lángol, ezzel a fekete bronzko­porsóv­al, amelynek a teteje színarany, a tör­ténelmünknek hosszú fejezetét viszik­ a ka­pucinusok sírboltjába, egy emberöltőt, nagy­apáink, apáink életét és a mi életünkből is egy jókora részt. Ami jön a k­oporsó után, már nem a jelen, sem a múlt, az a jövő. Is­ten legyen nekünk izgalmas ... Mindezt csak elgondoljuk, akik a hil­a király alattvalói, Szent István templomában várják a szertartást. Az óriási dóm boltoza­tos falai és oszlopai feketével vannak be­vonva. A presbitérium és az oratórium is fe­kete. Az oltárok szintén feketék, az éneke­sek páholya is az, az oszlopok is feketék, csak az ezüst oltár fekete tafotáján világít egy nagy fehér kereszt. Az imazsámolyok is feketék és ezeken az imazsámolyokon ma királyok térdednek. Az ezüst kandeláberek és az ezüst villamosgyertyák fehér fénybe vonják az óriási door-ot Lassan gyülekezik a gyászoló közönség, a­melyhez hasonlót még nem láttak szegény szemeink. A középső ha­­ jóban sorfalat áill a katonaság és e csuka-­ szürke spalli között vonulnak fel, akiknek­ megadatott, hogy még egyszer eljöjjenek­ hó-, dőlni a koporsója előtt, nagykövetei­, a szö­vetséges és a semleges államok nagykövetei, titkos tanácsosok, a magas papsört, a király, katonai és kabineti irod­á­ja, udvari méltósá­gok aranynyal diszített frakkja, tábornokok zöld forgóval és piros nadrágban, kölöttük" ismerős arcok, akikkel a háborúban talál­­­koztunk. Mondják, hogy itt van Frößendorff

Next