Pesti Napló, 1917. május (68. évfolyam, 113–138. szám)

1917-05-01 / 113. szám

Budapest, 1917. 68-ik évfolyam. 113. szám. Kedd, május­i , BLOFIZETESI ÁRAK: nMkMpH mm ••• •m­m^mm J^ APRO HIRDETÉSEK ÁRAI: BSL:.. rr­T ijnCTT VT li TIT fi Ety hóra... . . 30 „ Bg^ • B M B B^^ B B B HkiabekmMmiter JXJmltásMi, JL JLiOJL JL IijCjlJL JLiU Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár út 55. A francia hadügyi bizottság elégedetlen a katonai eredményekkel • Petain kinevezésének okai Petain tábornoknak, egy hadcsoport pa­rancsnokának a francia vezérkar főnökévé való kinevezése, előtörténetéről a Corriere della Sera a következő értesüléseket hozza: Ez a rendszabály a parlament hadügyi bizottsága élénk befolyásának eredménye, amely bizott­ság annak idején Maginot, a jelenlegi gyarmat­ü­gyi miniszter elnöklésével Joffret is letétette Milano, április­ 30. a főparancsnokságról. .A hadügyi bizottság elé­gedetlen az utóbbi hetek katonai eseményei­nek lefolyásával és egyik tagja, Dalbiez radi­kális szocialista képviselő ezirányban inter­pellációt jelentett be a kamarában. Ribot mi­niszterelnök Nivelle eddigi generalisszimuszt Párisba hivatta és a minisztertanács ez ügyben több ülést tartott Poincaré elnökletével. Május 1. fegyverszünet napja "".' I i Stockholm, április 30. A Stockholm Tidningen pétervári jelentése szerint a munkás- és katona­tanács '­ május elsejére általános fegyverszünetet aj­ánl. A bajor miniszterelnök a békekilátásokról­ ­ - Gróf Hertting bajor miniszterelnök ma fogadta­­ Neue Freie Presse egyik munkatársát és e­l-avat­­­terőket mondta neki: 1 _ , ^ ,.). .­. Bizakodással tekinthetünk a jövő elé. A­ nyugati nagy angol-francia offenzíva kudarcot vall és semmi más eredménye nincs, mint az, hogy­ újra sok ezer embert halálba kergetnek. A tengeralattjáró-harr­ hatása Angliában, Franciaországban és Olaszország­ban nap-nap után kínosabban érezhető. Az entente-államok közül Oroszország elsőnek vonta felelősségre volt kormányát e háború­val elkövetett bűnéért. Azonkívül úgy látszik, hogy az orosz nép az entente mértéktelen Bécs, áprils 30. annexiós programmját sutba veti és semmi kedve, hogy ezt a borzalmas háborút hódítá­sok kedvéért beláthatatlan határokig folytassa. Ezzel Oroszország közeledik a központi ha­talmak álláspontjához, amelyek az első nap­tól kezdve hangoztatták, hogy nem h­ódító hadjáratot viselnek s csak f­nállásuk védel­mére és­­biztosításáért back fligid? Ezt a cét el kell érnünk és el is fogjuk érni. Szerintem nincs már messze az a nap, amikor a többi entente-hatalom is meghiúsultnak fogja látni minden megsemmisítő és h­ódító tervet. Addig is ki kell tartanunk és el­ kell viselnünk a há­ború elkerülhetetlen nélkülözéseit. • Oroszország negyvenmilliárd rubel hadiadóssága Stockholm, április 30. Az orosz pénzügymi­niszter nemrég Moszkvában beszédet mondott, amelyben kiemelte, h­ogy az elmúlt régime az or­szágra 40 milliárd rubel adósságot hagyott. A mi­niszter az adórendszer megváltoztatását tervezi. Óvoda írta: Kosztolányi Dezső Anyai nagyanyáim, aki föltűnően rövid­látó volt, egy reggel átjött hozzánk és igy szólt az anyám­hoz: — Ezt a gyereket is óvodába kellene adni. Az a gyerek, akiről beszélt, én voltam. Kis nádszéken ültem, a galagonyabokor alatt és vajaskenyereztem. Nea­ tudtam, jól hallot­tam-e, amit mondott. Lélekzetem­ elállt a ha­ragtól. Sohase hittem, hogy így lehet beszélni egy emberről, legkevésbbé pedig rólam. Meg sem kérdeznek, csak elküldenek egy isme­retlen helyre, valahová. Gyűlölettel néztem a nagyanyámra. Szeme az ujjnyi vastag szem­üveg alatt még zöldebbnek rémlett s tudtam, ő is gyűlöl engem. Akkor vettem észre, hogy arca csupa ránc és nemsokára meg fog halni. Nyomott hangulatban keltem fel a nád­székről, valami nagyon rosszat, eddig isme­retlent sejtve, de munkáihoz láttam és még el­intéztem néhány igen sürgős dolgot, amelyet már igazán nem lehetett tovább halasztani. Kihoztam a kézitükröt, megvilágítottam vele a padlás szerelőlyukjait, melyekbe rongyok voltak gyömöszölve, a csatorna rostélyát, a szemétdombot. A kertben kettéharaptam egy pár keserű orgo­nalevelet. Innen az ebédlőbe mentem megnézni, él-e még az a katicabogár, melyet tegnap a pohár alá tettem. A padlá­son egy bádogkádba álltam és anélkül, hogy­­ bármit csináltam volna, körülbelül egy óráig­­ maradtam úgy, mozdulatlanul. Azt képzel­tem, hogy hajón vagyok. Délben ebben a ká­lban leltek meg. 11a így egyedül, játék közben találtak, mindig el­pirultam. Annyit tudtam, hogy játszani nem szégyen. De a nagyok mégis kinevettek, vala­hányszor csak elképzeltem azt, amit nem lát­tam. Ezért aztán a képzeletet, mint valami bánt, rejtegettem. Zavartan ültem az asztal­hoz. Anyámat a padlásbeli jelenet meggyőzte, hogy tenni kell valamit, az ebéd végén kö­zölte is velem, hogy holnap reggel már óvo­dába megyek. Szájamban elkeseredett a piskóta. Kiköp­tem a tányérra és nem tudtam többet enni. Fejemet a mellemre hajtottam. Hiába mond­tam volna, hogy nem megyek, inkább kisza­ladtam az udvarra. Itt halálos félelem szorí­totta össze a szívemet. Lődörögtem ide-oda, azzal a titkos reménységgel, melyet a halálra itélt is érez, kivégzés előtt, hogy talán még­se történik meg az, ami feltétlenül megtörténik és valahogy megfeledkeznek az óvodáról. Ké­sőbb beborult az ég. Ideges szürkeség takarta el a lombokat. A félszerben egy sarokba ül­tem. Sötét és züllött lehettem, mint egy kis anarkista. Azon gondolkoztam, mit vétettem rövid életemben. Nem értettem, hogy miért visznek el hazulról. Lefekvés előtt pedig a nagytükörben még egyszer megnéztem vézna kis alakomat, melyet oly szánandónak talál­tam, hogy sírva fakadtam. Reggel a szokottnál korábban öltöztettek fel. Nagyanyám jött értem a piacról­, egy fe­kete táskával, melyben zöldség és hal volt.­­ —­­ Hogy mi az óvoda, arról eddig nem igen té­pelődtem. Egyetlen egyszer mutatták meg, de akkor elfordított arccal szaladtam­­ Lazáig és az a szorongás mindannyiszor megújult, ké­sőbb is, mikor az óvodával fenyegettek. Igazat szólva, sohase hittem, hogy egyszer én is oda kerülök. Két görbe kis utcán kellett átmenni. Hamar odaértünk. Azt gondoltam, hogy sok­kal messzebb van. Nagyanyám kinyitott egy rozoga faajtót, betuszkolt és visszarántotta a kilincset. Bent, a­ nagy-nagy udvar mélyén, egy földszintes ház állott, az akácfák közt, annyi ablakkal, melyet életemben sem láttam, előtte egy homokos játéktér, melyen egymástól alig megkülönböztethető, egyforma, torna inges gyerekek zajongtak, hasonlóak hozzám, kicsi­nyek és gyengék. Pár lépést tettem előre, majd újra megálltam,­­ egymás felé forduló, csámpás lábakkal. Nem vettek észre. Végre egy nő jött, akiről megtudtam, hogy az óvo­dásnéni, kézen fogott és vezetni kezdett be­felé. Reszketve toltam el magamtól. Később, nagyon bizalmatlanul, mégis vele mentem. Nem értettem, honnan ismerhet engem. Mert úgy viselkedett, mintha ismerne. Kérdezőskö­dött erről-arról, megveregette arcom és tege­zett. Gondolkozni kezdtem, ki lehet ő nekem és kiknek a nevében beszél. Arra jöttem rá, hogy semmi közünk egymáshoz, velem épp úgy alakoskodik, mint a többi fiukkal. Csak­ még azt nem tudtam, hogy mit akar. A földszintes házba vezetett, melynek puszta meglátása oly, borzalmasat­ hatott A magyar citadella Szabadság és béke májusfáját szeretnék­­ feldiszíteni a világ népei a holnapi napon. Az orosz munkások és katonák bizottsága fegy-­­­verszünettel akarná a karácsony és a húsvét fölé emelni a szabadságnak ezt a májusi ünne­pét, amelynek nincs se legendája, se mondása, semmiféle mitológiája nincs, csak valósága és­ jövendője van ... Ehhez az ünnephez nem­ kell magyarázó rituálé, a földből fakadt, mint a tavasz. Egy napi fegyverszüneti Tudják-e,­ hogy ez az egy nap, a háború harmincnegye­dik hónapjának volna első napja. Harminc-­ három hónapi dühödt zúzás és öldöklés után­ egy napi elnyugvás. Gondolják-e, hogy a har­cosok elfelejthetik ezt a napot. Egy nap és az­ is csak egyetlenegy fronton, amikor szünetel a fegyverek járása. Egy napra szóló átmenő és részleges világbéke. Mi szegény szemünk számára káprázatnnk is túlgazdag. Egy nap. N­a holnap kapjuk, a legtöbb.­ Mégis mi, akikben nincs erő, hogy higgjünk az egy l­ap­ csodatételében, ettől a hónaptól, a­ magyar nép régi kegyes nyelvén a Máltai hónapjától vártuk a világbékét. Május koronája volna a stockholmi szocialista kongresszus. Magyar,­­német, osztrák, svéd, dán, norvég szocialisták megjelenését biztosra is vesszük, nem merjük h­inni, hogy az orosz proletarsa­lus kiküldöttei hiányozhatnának. De a fran­cia pártvezetőség — híradás szerint — két szó-­­többséggel úgy határozott, hogy nea­ küld képviselőt Stockholmba. Két nyomorúságos szavazat! Hát azt hiszik, hogy egy szavazás véletlene, egy hitvány parlamenti rituálé ele­gendő arra, hogy a francia proletariátus egész nagy és nemes tömegét elzárhassa a világ

Next