Pesti Napló, 1917. július (68. évfolyam, 165–190. szám)

1917-07-15 / 177. szám

14 Vasárnap • PESTI NAPLÓ 1917. július 15. Konvertálják a vasutasok adósságát. Két­ségtelen, h­ogy a háború szenvedéseiből és nélkü­lözéseiből a katonák után főként a vasutasok vet­ték ki a részüket, akik alig valamivel felemelt fize­tés mellett küzdöttek a háborús idők ijesztő mó­don növekvő drágaságával s emellett nehéz és em­berfeletti munkát végeztek, hogy hivatásuknak megfeleljenek és becsületesen teljesíthessék köte­lességüket. Az anyagi gondok egyre nyomasztóbb sulylyal nehezedtek rájuk, s mert fizetésük és jö­vedelmeik, kiadásaikkal semmiképpen sem álla­nak arányban, lassanként az adósságok folyvást szaporodó összege valósággal megakasztotta azt, hogy munkájukat a megélhetés gondjaitól men­tesen egész fizikai és lelki erejükkel folytassák. Panaszaik, amelyeket kénytelenek voltak nem egy­szer hangsúlyozni, meghallgatásra a régi rezsim­nél alig találtak, s megkésve, de még mindig nem későn, az új kormány határozott el jelentős lépé­seket anyagi helyzetük megjavítására. Gróf Se­rényi Béla kereskedelemügyi miniszter felismerve azt a rendkívüli munkát, amelyet a vasutasok az ország érdekében a háborús idők folyamán vé­geztek, nagyszabású intézkedéseket szándékozik a vasutasok anyagi helyzetének javítására foganato­sítani. Addig is, míg véglegesen gondoskodhatna ,fizetésrendezésről az egész vonalon, beszerzési elő­legeket fog a számukra folyósítani. Minthogy pe­dig a vasutasok a h­áború alatt roppant módon el­adósodtak, hogy a nyomasztó gondoktól megsza­badítsa őket, konvertáltatni fogja a miniszter a Pénzintézeti Központ által­­a vasutasok adóssá­gait. Az alkalmazottak alacsony, 2—3%-os ka­matot fognak fizetni és k­z, tizenöt évre felosztva törleszthetik adósságukat. A konverzióra vonat­kozó munkálatok megkezdődtek. Ezenkívül azt is tervezi Serényi miniszter, h­ogy a vasutasokat ré­szesíteni fogja a Máv­ jövedelméből, minthogy a vasút tulajdonképpen kereskedelmi vállalat és jö­vedelmezősége sokban az alkalmazottak szorgal­mától függ. .. Csalás hamisitott cukorutalványnyal. A Magyar Pénzügy és Kereskedők Lapja szerkesztősé­gében járt­ egy fiatalember, aki Kovács Tibor magán­hivatalnoknak mondotta magát és elmondta, h­ogy ő a cukor­­özpont titkára és a szerkesztőségbeli urak­nak, mivel olyan előzékenyek volta­k vele szemben, egy 50 kilós cukorra szóló utalványt adott át. Erre princz Annin ottani könyvelőtől 63 korona 40 fillért vett fel. Princ másnap felm­ent a cukorköz­p­ontiba, ahol megtudta, hogy az utalvány hamisít­vány, Kovács Tibor pedig teljesen ismeretlen. Princz feljelentésére a rendőrség megindította a nyomozást és keresi Kovácsot, aki többeket csalt m­eg ilyen módon. — Volt iskolatársak találkozója. Kubinyi Jó­zsef Selmecbányai za­nitó kéri volt osztálytársait, akikkel 25 évvel ezelőtt a lévai állami tanítóképző­ben­ végzett, hogy ígéretükhöz híven 1917. évi au­gusztus elsején, Léván, az intézet épületében talál­kozzanak. — A tejigazolván­yok kiadása. Az augusztusi tejigazoltán­yokat következő napokon adják ki a ke­rületi tiszti orvosok e hónap 18-ikától kezdve: 18-án, szerdán A, B; 19-én, csütörtökön C, I­, E; 20-án, pén­teken F, D; 21-én, szombaton N­, I, J; 23-án, hétfőn K: 24-én, kedden L: 25-én szerdán M; 26-án, csütörtö­kön N, O, P, R; 27-én, pénteken ,L; 28-án szombaton 'J', U, V, Z betűvel kezdődő nevű­ek kapják meg tej­igazolványaikat.­­ Van kávé a boltokban. A főkapitányságon uta egy asszonyokból álló küldöttség jelent meg és elpanaszolta, h­ogy noha a rendőrség és a város közlése szerint kapható a kávé, még­sem tudnak kávét kapni jegyeik ellenében sok üzletben. A pa­nasz nyomán a rendőrség azonnal érintkezésbe lé­pett a kávéközponttal, ahonnan azt a megnyugtató felvilágosítást kapta, hogy eddig ugyan szállítási nehézségek miatt nem tudták a kávét a kereske­dőkhöz eljuttatni, de a kereskedők egy része már ma megkapta a szükséges kávémennyiséget, másik része pedig meg fogja kapni holnap, úgy, hogy ki fogják tudni osztani az üzletek a megölelő meny­nyiségű kávét és így a kávéjegyek nem fogják ér­vényüket veszteni.­­ Nagy tűzvész Haparandában, Stockholm­ból jelenlik. Haparandában óriási tűzvész támadt csütörtökön s egy egész városrész elpusztult. A tűz­oltás csak nagy ügygyel-bajjal történt, mert a vá­ros tűzvédelme igen hiányos. A német konzulátus és a főposta épülete leégett. — Felrobbant gőzös. Amsterdamból jelentik . Londoni távirat szerint a Vanguard hadihajó az­­ hónap 9-ikére virradó éjjelen a levegőbe röpült é, azonnal elsülyedt A hajó le volt horgonyozva. Pusztulásának oka belső robbanás. Csak két em­bert és egy tisztet mentettek meg, utóbbi késő­bb meghalt. A legénység kilencvenk­ét embere a rob­banás idején nem tartózkodott a hajón. — Nem kell ruhafozónt fizetni. Páratlan ked­vezményben részesülnek A Bazár divatlap előfize­tői. Néhány fillér beküldése ellenében egy teljes ruhaszabást küld nekik a kiadóhivatal, melynek segítségével bárki elkészítheti a ruháit minden út­mulatás nélkül. — Aki még nem látta Lavary repülő kutyáit, ezeket a csodaállatokat, amelyek olyan munkát vé­geznek, mint a legügyesebb légtornászok, Strath­m­oret, ezt a szenzációs erőművészt, Carmellini bű­vészt, ak­i rövid vendégszereplése alatt Budapest kedvence lett és a Beketow cirkusz többi júliusi szenzációját, ma, vasárnap, még megnézheti. Fél 4 órakor fekhely árakkal gyermekein­elt. Hétfőtől, 16-tól új műsor. — A templomfestő halálos szerencsétlensége. Nagyváradról jelentik: Nagy Sándor templom­festő kisebb javításokat végzett a görög katholi­k­us templom tornyán. Munka közben elszédült s velőtrázó sikoltással a magasból lezuhant. Nagy részvét mellett temették el.­­ — Magyar gyermekek üdülése Hollandiában. Amsterdamból jelentik, hogy a nyári üdülésre vitt osztrák és magyar gyermekek különvonata megér­kezett pénteken Zevenaarba. — Kitüntetés a hősi halál után. Megírtuk an­nak idején, hogy Holló Lajosnak, a függetlenségi párt alelnökének fia, Holló Bertalan tüzérzászlós, hősi halált halt az isonzói csatatéren, ütege azóta is súlyos harcokban vett részt és parancsnoka, lo­vag Itubka súlyos betegséggel kórházba került. Most felépülvén, értesítette Hoho Lajos országgyű­lési képviselőt, hogy hősi halált halt fiát az ellen­ség előtt tanúsított hősi magaviseletéért az 1. osz­tályú nagy vitézségi éremmel tüntették ki. — A háborútól sújtott leányok segítése. A Zsófia Leányegyesület, amely a háborúban sújtott leányok felsegítésére alakult, felhívást intéz ,s nemes­érzelmű társadalomhoz a bábomtól sújtott leányok érdekében. Arra kéri a tehetős embereket, ki ki hívjon m­eg magához szerető vendéglátásba egy-egy intelli­gens szegény diákleányt, vagy egyéb védencünket a ta­nítási év időtartamára. Természetesen a szerencsétlen elhagyott, árván maradt leányok eltartására irányuló esztelák­i vendégbefogadást meg kelii váltani egy esz­tendőre szóló tartásdíj befizetésével is. A Zsófia l­eányegyesület az emberséges érzelmű jómódúak be­jelentéseit az egyesület irodájába kéri (Koronaherceg­utca 2.) a B­rini Kert. Mérei Adolf, a Berlini Kert agilis igazgatója honosította meg azt a szokást, hogy félhavonként változtatja műsorát. Hétfőn, július 16-án kerül bemutatásra a második júliusi műsor, amely az eddigi fényes műsort is felülmúlja. A régi számok között az utolérhetetlen humorú Gisela Werbzirk vezet. Új darab kerül bemutatóra „Remete bácsi" a címe, a főszereplője Magyari Lajos, mel­lette Kovács Lili, Kőváry és Kabos jutottak igen hálás szerepekhez. Egy bűbájos kis német Bieder­mayer darab kelt még majd nagy érdeklődést. Kőváry új konferanszokat hoz és, egész sereg új tánc és varieté szám teszi még érdekessé az uj műsort, amelynek hétfői bemutatójára ajánlatos a jegyeket idejekorán megszerezni. — Rendőrségi hírek. A Déri­ utca 11. számu házban Csákós Matild 16 éves cseléd lugkőoldattal, a Mária Terézia­ téren Budai Mária 22 éves cseléd szub­limáltal mérgezte meg magát. Előbbit a dologkórházba, utóbbit a Telepi­ utcai kórházba szállították. Mindkettő állapota súlyos. •­ A Deák Ferenc­ utca 15. szám alatti lakásán ma délután 3 órakor Tióth Pál 23 éves hivatalnok öngyilkossági szándékból főbelőtte magát. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállí­tották.­­• A l­idoll­-rakpartnál egy férfi holttestét fog­ták ki a Dunából. Találtak nála egy a Magántisztvi­selők Országos Szövetsége által kiállított igazolványt Tomaskovics Kálmán névvel. — Klapp Mór 28 éves gyári munkás munka közben egy állványról leesett és fején s lábán súlyos sérüléseket szenvedett. Az újpesti mentők vették pártfogás alá és eszméletlen állapotban vitték a gróf Károlyi-kórházba. — Stéber Eliz 86 éves süketnéma asszonyt a Váci-úton egy villamos elgá­zolta. A kerekek mindkét lábát teljesen összeroncsol­ták. Haldokolva szállították a gróf Károlyi-kórházba. — Klein Matild 13 éves gyári munkásnő ma délben az Egyesült Izzó és Villamossági Részvénytársaság egyik műhelyében lugkőoldattal megmérgezte magát. Súlyos állapotban került a gróf Károlyi-kórházba. — Újpes­ten Racski Milán 20. gyalogezredbeli katonára egy villamosvezeték ráesett. A­ katona sulyos égési sebeket szenvedett, ugy hogy a mentők szállították a XVII. helyőrségi kórháziba. — Gyászrovat. Dr. Vértesy Dezső, állami ta­nárképző-in­tézeti gyakorló főgymnáziumi tanár Budapesten elhunyt harminchat éves korában. A klasszika-filológia­ jeles tudósa volt s több munkájá­val keltett feltűnést. Szanszkritból és újgörögből költeményeket fordított s ezzel a szépirodalomban is ismeretessé tette nevét. Valóságos tipusa volt a tu­d­ományért lelkesedő, ideális lelkületi tudósnak s korai halála nagy vesz­tesége a magyar tudományos világna­k, bülnfalon temették el nagy részvét mellett.­­ "­­ Posfay Sándorné, született Herzer Mária ötvenegy éves korában Budapesten elhunyt. Sófalvi Illyés Albert Mezőméhesen elhunyt, het-­­vennégy­ éves korában. Barka Teromb­a* Aktuális újdonság — Ki­na a kávé­­házban — trz attrakció Az apróhirdetések között vadászták a következő ritka vadat: -jj IV Aktuális újdonság. Fem­el-i kuli posztókatona­­képraktár bevonulás miatt eladó. Fa­lus, Dohány­ utca 57. II . emelet 17. Ki tudja kitalálni, Hogy mi ez? Senki se tudj­a­:­­ Hát majd megmagyarázzuk. Az, obsitos katonák ked­ves paraszti otthonában láthatni a falon, olyan ké­peket, amelyek díszes rámában egy apoteózist ábrá­zolnak. A kép festett kerete a monarchia minden fegyvernemének katonáiból és attribútumaiból van alkkurátosan körültere­mtettez­ve. A kép közepén, pe­dig d­aliás vitéz áll, gyönyörűen pingált egyenruhá­ban, posztóból kivágja, feje helyén pedig ott lát­hatod a házigazdának amerikai gyorsfényképből ki­vágott hetyke bajszú képét. Mi ez az apróhirdetés nyelvén? Fejnélküli poszti katona képraktár. (H. 'is.) • , '•••• ..-, » .• • ' '--.IS { ^ Az ebéd utáni törzsasztalnál két úr olvas ujsá­got. Az­ egyik elgondolkozna teszi le a lapot. ' — Hát lemondott ez a kinai császár. — Lemondott. No és? Mi van ezen elgondol­kozni való. — Azon gondolkozom, hogy ez a csiszár tizenkét éves. — No és? — Azon gondolkozom, hogy akkor hány év­es lehetett a miniszterelnöke ? (11. Zs.Ji . * A hadilimlliomos sokat szenvedett a barátja ta­láló, de csipős megjegyzéseitől. Most elkészült az hadiimilliomos uj villája. Na hát most pukkadjon meg az irigységtől ez a rossznyelvű ember. Meghivta az uj villa megtekintésére. A jóbarát — a polgári életben szelíd patikus —b­ámulva járta végig a dühöngő fényűzéssel berende­zett villát. Ámult a juharfán és arany stukkón, meg­bámulta az intar­ákat, vitrázsokat, vitrineket és vitriol-drága szőnyegeket, tisztelettel szemlélte a mozaik-parkettet, a fémkandellábereket, az óriási velencei csillárokat, az öbölszerű bőrszékeket, a nikkel-fürdőszobát, a fűzfa­ lau­tert és frászfa garni­túrát, kaneolt, jászpést, csizmadiát és kéjgázt. A­ szemle végén leültek a hallban az egyszerű kis aranyszökőkút elé, amelyen Phidias-szobrok szájá­ból tokaji spriccer csordogál. — Valami azért ugy hiányzik ... — volt a­­ házigazda. — Az izlés. De az majd megjön. — Nem­, nem ugy értem­. Valami ritka és egzo­tikus dolog. — Hát tudod mit? Csináltass abba a sarokba egy szép aranykalickát rubinokkal és zafírokkal éa vegyél bele éneklő kanonokokat. (H. Zs.) . E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség, szájpadlás és gyítkéreltivo­­litis nélkül, 10 CTJ sítilus­en!. AranjUd­oDikl és árny hidakat legújabb smsztkal módszer szerint késiti: GROSSMANN SIMON álk Vrxss. fogtoehn. Fogorvos : Dr. E«U H. X» Budapest, VII., Erzsébet­ körút 50. 1. J­oghujsM teljoaan fájdalommentesen, tartós­lagtömeték. Mérnéti olt­arak.­­ Vidékiek 24 óra Ható­rtóSttStoS Vízvezetéki Javítások Telefonszám: József 1—18. — Budapest Vlfl.Rökk­ Szilárd­ u.30

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék