Pesti Napló, 1917. október (68. évfolyam, 244–269. szám)

1917-10-02 / 244. szám

Budapest, 1917. 68-ik évfolyam. 244. szám. Kedd, október 2 Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIL, Rákóczi-út 18. Szernin kedden Budapestre ér­­­kezik és nagyszabású kü­lpolit­­ikai beszéd keretében rendkívül fontos békenyilatkozatot tesz. Az orosz keleti-tengeri flotta fegyverszünetet követel. A­ birodalmi kancellár legköze­lebb újabb fontos békenyilatko­zatot fog tenni. Repülőink bombázták Brindisit és Ferarát. Az isonzónál ellany­írottak az olasz támadások. A német flotta újból megtámadta Londont és Dél-Anglia több vá­rosát. Radoszlavov bolgár miniszter­elnök bejelenti, hogy jelentős esemény áll küszöbön a béke ügyében. „Európa megmentői. Hideg és fénytelen horoszkópként áll előttünk az új hónap, október. Ha a dolgok rendjének még valami logikájuk van, akkor­­ ebben a hónapban kell eldőlnie, lesz-e negye­dik téli háború is vagy sem. Az októberi ha­divállalkozások jó vagy balszerencséjétől f'f­gg " most minden­­ nyugalma, békessége, élete­­ Európának, amelyet oly megható egyakaratú­sággal akarnak megmenteni Asquith és Kühl­mann­. Hiszen mind a ketten, az angol ellenzéki övezet, a német kín­ügyi államtitkár is, csak egyet akarnak: Európát megmenteni. Egyet akarnak, csak másképp akarják. Asquith sze­rint Európa megmentése a független Belgium votoa, Kü­hlmann szerint pedig . . . Kühl­mainn nem mondta, hogy Németország Bel­giumot nem akarja függetleníteni, de az el­lenkezőjét sem mondta ennek és ha Asquith nyilatkozatából ki is lehet magyarázni, hogy ő a független Belgium alatt egy angol Bel­giumot hisz, viszont a német őszinte hallga­tásból annyit sem lehet megtudni, mint az angol alakoskodó beszédből. Már pedig, am­íg az uraknak több az elhallgatni, mint a meg­mondani valójuk és amíg a kimondott sza­vaikat nem lehet megérteni kommentár nélkül, addig nem lesz béke ezen a világon. A béke az értelem tisztasága, a kimondott szó vilá­gossága, a háború a magyarázkodások tévely­gése és zavara. Októberben kell bekövetkeznie a kárpit­hasadásnak a két világ közt. Most dől el, le tudja-e győzni a béke a háborút, vagy pedig továbbra is rémítő és megalázó urunk marad a hadak istene. És most válik el az is, kinek és merre világosodnak meg a magyar politika utjai, győzedelmeskedik-e az a demokrácia, amelynek eddig csak terepelőkészítő munká­ját láttuk vagy pedig elgáncsolja őt az a reakció, amely olyan sokáig ült nyakán ez országnak és amely — nem lehet elégszer is­mételni a vádat, amelyet Károlyi Mihály Tisza fejére olvasott — a háborúba kevert minket. A belpolitikai demokrácia ma egy a külpolitikai pacificizmussal, a belpolitikai reakció az uszító és háborús külpolitikával. A demokráciát és a békét akarja nálunk a nép, király és programm­ja szerint még a kormány is, de mintegy groteszk szerencsétlenség, ül a „hosszú parlament" véletlen többsége a nya­kunkon és az ő kegyelmétől függ, hogy si­mán vagy küzdelmesen valósul-e meg Ma­gyarország népének egy akaratú óhaja: a de­mokratikus választói jog. Erről a demokratikus választói jogról nyilatkozott a tegnapi vasárnapon két mi­niszter is, Apponyi Albert és Batthyány Ti­vadar, a demokráciához való egyforma hű­séggel mind a ketten, de temperamentumánál fogva szenvedelmesebben Batthyány. A nép­jóléti miniszter beszédének volt egy várat­lan szenzációja is. Kijelentette, hogy a v­álasz­tójogi reformmal együtt szigorítani kell a házszabályokat is, mert ha az egész nép sza­vaz, akkor nincs többé szükség és jogcím arra, hogy a kisebbség ellen­álljon. A szigorú házszabály akkor nem jogfosztás lesz, hanem jogvédelem a nemzet igazi többségének szá­mára. Az indokolás kitűnő, csak korai. Előbb legyen meg a választói jog, előbb váljék a mai parlamenti többség kisebbséggé és majd akkor lehet beszélni a házszabályokról. De ak­kor is megfontoltan. Egy demokratikus parla­mentben a szigorított házszabályoknak csak egy nemzetiségi obstrukcióval szemben volna értelmük, ha ugyan volna. Mi fölöslegesnek tartjuk ezt is, nemcsak azért, mert a nemze­tiségi obstrukciót lehet drákói házszabályok nélkül is letörni, hanem még inkább azért, mert a szigorított házszabályokat nemcsak egy nemzetiségi, hanem egy nemzeti, egy de­mokratikus ellenzék ellen is lehetne alkal­mazni. Kicsit furcsa, hogy éppen akkor kö­veteljünk szigorított házszabályokat, mikor a húszéves gazdasági kényszerszerződések esz­méje lóg a levegőben, furcsa, hogy épen akkor Társaink E héten a következő tárcákat közöljük ! Szerdán : MaC*st£npZ Zzolti Itthon. Csütörtökön : Banta accsos t Voma Péter, Pénteken: S&mni GyesSat fi nevetés. Szombaton: Hevesi S*Si+doi*t Rinaldink­&t Sherlock Holme* lg Vasárnap: Kaffka M.a.vgfk­ t Egy idegorvos naplójából. Ma: Moly Tamás Az ember hord a zsebében egy és más aohnit, melyre vigyáz, melyet gondosan őriz, melyet, amennyire ezt az illetőben levő rend­szeretet megkívánja, m mindig ugyanabba a zsebébe tesz. Ha napközben hirtelen eszébe jut ez a holmi, a zsebéhez kap, váj­jon ott van-e, nem felejtette-e otthon?! örül neki, ha vele van, aggódik érte, ha véletlenül el­hagyta. Így tart ez évekig. Egy napon azután történik valami, rendesen látszatra jelenték­telen eset, és ez véget vet az összefüggésnek, mely az ember meg a zsebében hordott tárgy között van. És mintha ez többé ki nem fej­lődhetnék, az ilyen különös, furcsa viszony. Egyszer azonban, szinte észrevétlenül, mintha őrizetlen pillanatban történnék, az ember zse­bébe belesurran az ilyen különös holmi, s ott van, kiderül róla, hogy kell, megtapogatják a zsebet, vájjon az az izé a helyén van-e, szó­val: foglalkoznak vele. Azután jön a különös fordulat s kideríti róla, hogy a holmi tétele az ember zsebében mégis csak tévedés. Ilyen különös holmi volt a Bőkitő Bar­nabás zsebében egy már talán tizenöteszten­dős, kopott fedelű telek­i zsebkönyv. Ezt a zsebkönyvet Bőkitő Barnabás a legnagyobb gonddal őrizte. Mielőtt aludni tért, föltétlenül kirakta a zsebéből, nehogy — kitelik ez a kaján véletlentől — a ruhája kitakarítása közben elvesszen. Öltözködés után ez volt az első dolga: a zsebkönyvet a helyére tenni, a kabátja belső zsebébe. Ha elment hazulról, megtörtént, hogy a lépcsőn megdöbbenvee ka­pott kezével a zsebéhez, mert ebben a másod­percben végigcikázott agyan a rémület, hogy­­ a zsebkönyvét fönn felejtette; megnyugodva­­ lélekzett nagyot, amikor érezte, hogy a zseb­i könyv a zsebében van. Egyszer valóban fönn­­­felejtette az Íróasztalán; visszarohant érte, s igazán reszkető kézzel tette zsebre az ócska­­ zsebkönyvet; szidta magát, amiért ez megtör­ténhetett vele; sápadt ajakkal suttogta: — Ez a vég kezdete! — Napokig tartott, amíg ezt a rémületet kiheverte; lassan megnyugodott, és ezután még jobban vigyázott a zsebkönyvére. A zsebkönyvébe néha egy-egy nevet írt; a név mellé került az illető címe, vagy egy emlékeztető jegyzet; csak neveket irt e zseb­könyvébe, más semmit; ez a zsebkönyv egy hosszú névsor volt, barátai, ismerősei neveit irta fel, s azokét, akikre figyelmes lett. Ha megismerkedett valakivel, aki megtetszett neki, — majd mindig, mert okosan hall­gatott, ritkábban, mert okosan beszélt; vagy mert az új ember néhány kedves, fino­man simogató szót mondott neki; vagy mert egy kicsit alázatos volt és föltekintett reá — miután elvált tőle, beleirta nevét a zsebköny­vébe; s megtudta, hogy az illető hol lakik, de nem azért, hogy meglátogassa. Ha olvasott egy jó tanulmányt, egy szép novellát, ötletes cik­ket, fiatal író művét, aki most indult neki en­nek az útnak .Békítő Barnabás beleírta a ne­vét a zsebkönyvébe, a név mellé jegyezte a cikk, novella, tanulmány címét meg az újságét is, melyben megjelent. Évek óta csinálta ezt igy, a zsebkönyv lapjai megteltek, így készült a névsor. Bökítő Barnabás, amikor egyedül volt, s otthon, az Íróasztala mellett ült, néha elő­vette a zsebkönyvét s végigtanulmányozta. Kezdte azonban az első lapon. Az első lapon szép gömbölyű betűkkel irva ez állott: KOSBOR Szines Virágaim a Mások Fáján Megírandó könyvének ez volt a címe. Az Íróasztalán volt egy nagy boríték, a boríték­ban néhány lap papir, erre jegyzetek voltak irva, fejezetcímek, tervezetek, vázlatok a könyve beosztásáról; néhány szó, néhány mondatfoszlány, szavak mellett római meg arabs számok, piros meg kék ceruzával. Írot­tak, s mindenféle egyéb jelek, melyeket csak­ ő értett; az anyagalakulás első titokzatos jelei, melyeket ő el-elnézett szeretettel. Ennyi volt meg a könyvből, papiron. Bőkitő Barnabás megírandó könyvéről mindent tudott. „Kézenfoglakt, gyanútlan ol­vasó", így kezdi első fejezetét, „és meglaiá­talak belelátni néhány nagy, meg nem egészen nagy agyvelő munkájába. S ha ideja együtt

Next