Pesti Napló, 1917. október (68. évfolyam, 244–269. szám)

1917-10-26 / 265. szám

PllU PESTI NAPLÓ 1917. október 26 11 • — "Kutyiífíct: "Az emberéi" sokszegény, sőt" IfSzéposztálybéíí emberé a kutyaclet mosíanában. TU azonban az igazi, a c Agy lábon írütctett kutyák életé­ről var szó. Az övék nem is mindig fcatya-élet. Eft­züttük.is vannak szerencsések, méltatlanul jó sorsban hízottak, f-nyásai, szépem fésültek, illatszeresek ás irigyeltek. Ezeket a dunaparti napon sétáltatják és ícjes kávéval etetik. A nagy többség azonban — akáí ••uz ember — az igazságtalanul kiválasztottakkal ellen- . tétben szomorú szemedője a háborúnak. Az ember so:;k iilök helyett csak • múlt emlékén rágódik, xniul: nyomán pedig nem marad csont, amit a kutyá­inak oda lehelne dobni. A háztartásokból eltűnt az étel­maradék, a speciális álhiUúplálékot pedig nem lehet beszerezni; Igy azután mindjobban kilátszik a bordá­juk a hűséges négylábú szenvedőknek, amelyek száma is egyre fogy. Nem tudják gazdáik ellátni a megbe­csült, vadászebet sem, amelyeknek — különösen a vizs­" iafajtáknak — most pedig igen fontos szerepük van. :A vadat kutatják fel, ez pedig Imssaerzfst jelent. Ä 'legfőbb élelmezési cikkük, az eblcpényhez szükséges tengeri és zab hiányzik s a vadászok szomorúan kény­telenek lemondani kutyáikról Most a „Hubertus" 'egyesület, hogy a magyar vadászeb-tenyésztést az el­pusztulástól megóvja, a főldmivelésügyi miniszterhez fordul, hogy utaltasson ki a Takarmányközpont utján « vadászebek számára tengerit vagy zabot darának. Szegény vadászebek, ük is egy központ jóindulatától várhatják a gyomruk jobb napjainak felvirradását. mint mi, emberek, Dr. last« Emánuel. Lasker, a. sakk vi­lágbajnok— mint lapunk sakkrovata elsőnek, hí­rül adta — magyarországi kőrútjában néhány na­pig a Budapesti Sakk-Körben vendégszerepel. Las­ker tahin minden idők legnagyobb sakkozója, aki huszonhárom esztendeje áll a sakkvilág élén. 1889-iben Boroszlóban nyert mesteri címet-, majd egy­másutánban a berlini, londoni, newyorki s péter­vwri versenyen vívta ki az elsőséget. A kilencvenes évek elején páros mérkőzésben legyőzle az angol mestereket, majd Amerikában aratott diadalokat. Ezekütán a huszonhat éves ifjú Stéinllz atyames­tert matchbén legyőzvén, a „Champion of ihe World" cím hirtbkáb'a jutott. Az uj világmester az elődje állal alkalmazott modern stílust az iuieiativával s kombináló játékerővel egybekötve, tovább fejlesztette. Lasker s a vele egykorú nagy­mesterek az idők folyamán uj iskolát alkottak s a régi kombinatív játék helyébe a modern elveket juttatták érvényre. Lasker irányelvei a mester­gyaifOrhitbau ,fényesen beváltak, amit az 1896-ban a .nürnbergi, 1809-ben a londoni és 1900-ban a párisi nemzetközi versenyen eléli nagyszabású győzelmei méltó módon igazolnak. Ekkor négy évig visszavonult a versenyzéstől, 1904-ben aztán Cambridgc-Springgben, Martha1! mögött a H -III. helyen végzett. Most ismét öt évig nem vett részt tormin, azonban páros mérkőzésben verte meg Marshallt és dr. Tarrasclit imponáló stílusban Az t9Q9. évi. pétervári versenyen Lasker« mint a régi gárda előharcosa vette fel a küzdelmet az időköz­ben feltűnt uj nemzedék reprezentánsaival. Ezút­tal Rubinstein-nel az I—IT. díjon osztozott. Ezután 19J4-ig nem játszott. Ez idő alatl páros mérkőzé­sekben védte meg világmesteri titulusát. És pedig Jahowskit és dr. Tarrascht a revanchc-matchben fölényesen győzte 1c, míg régi riválisával: Schlcch­tcr-rel szemben döntetlenné lelte a mérkőzést. Az 1914. évi pétervári tornán kemény végküzdelem után Capablancút előzte meg, mint I. díjnyertes s bebizonyította, hogy méltó viselője a világmesteri címnek. (A Rubinslein és Capablanca ellen terve­zett matchek — állítólag Lasker egyoldalú felté­telei miatt — nem jöttek létre, úgyszintén a Ma­róczyval folytatott ez irányú tárgyalások sem ve­zettek eredményre, nagymesterünk időleges visz­szavonuiása miatt.) Laskert találóan jellemzi, hogy a megnyitást korrekt módon játsza, mester a kö­zépjátékban, a végjátékot rendkívül finoman ke­zeli.. A végjáték vezetésében különösen bámulatos dolgokat produkál. Amellett ritka finom sakkér­. zékkel bír, mindenkor a legegyszerűbb, egyben legészszeriibb lépéseket választja, mert azok követ­kezményei pontosabban tekinthetők át. A világ­mestc-r játékának mélységét csak azok tudják kel­lőleg méltatni, óriási erejét csak azok képesek megérteni, akik őt játszani látják. Van Lasker si­kerének még egy titka: ad liominem játéka, ami veszélyes vetélytársaival szemben nem csekély előnyt jelent. I)r. t.asker a sakkirodalom lerén is nagy sikerrel működik s löbb értékes munkát -.lnlt ti. H. H. 1. -•• A fesiiiul.íá'i a gyermekmunka ellen. A Ti gi képviselőház" nagytermében a Feministái Egyesü­lete meghivásara a gyermekvédelem szakemberei ma este értekezletre gyűltek össze, hogy a gycrmekmuTinka teljes eltiltását követeljék a törvényhozástói. A gyűlés előadója dr.'Edelmann Menyhért; a nagyváradi állami gyermekin menhely igazgatója rámutatott arra a tény­re, hogy a koráa munkába fogott gyermek elsatnyul, • j-okksn, testi ét izeliemi fejlődése megakad. F.é­ngesUßäS 'országgyűlés* képviselő ecsetelte' a"Hmo»-~ coi nyomorúságát. Indítványára a gvülés. elhatározta, hogy a tanoncok élelmezésére és ruházatára nézve szigora rendeleti intézkedést kér a kcresiedcíml mi­rfsrtertőh Katona Bíla és Kiss Adolf besaéde után Szirmay Oszkárné határozati javaslatot terjesztett elő, ainelybea a tizenhat évnél liatalabb gyermekek bér­munkájának eltiltását követeli. A határozatot a gyűlés egy hanga lelkesedéssel elfogadta. — Nem kap nj egyenruhát a hadsereg. Bécsi munkatársunk jelenti: Sok egyéb jelentősebb és élet­revalóbb problémája melleit a háború alatt úgyszólván állandóan a napirenden tartott témája volt hadsere­günknek az uj egyenruházati szabályzat megalkotása is, amelynek előkészületeiről sok fajta hir kiszivár­gott és a liirek nyomán egy hihetetlenül tarka egyve­leg, egy háborús divat is kialakult, különösen liataiabb tisztjeinknél és önkénteseinknél. Az anyaghiányra és a tényleg megkezdett tárgyalásokból fakadó bizonytalan­ságra való tekinttetel egy ideig hallgatagon a parancsnokságok is tűrték ezt a helyiszolgálatosoknál különösen tobzódó divatot, de most egy hadügymi­niszteri rendelet véget vet ennek is. Illetékes helyről szerzett információim szerint a hadseregnek uj tipusa egyenruhával való ellátását á hadügyminisztéri­umok a hadseregföparaiicsnoksággal való megegyezése végleg elhalasztotta. Mostantól kezdve már .tilos lesz előirásellenes zubbonyt vagy más egyenruhát csinál­tatni, az előírásos szin is a régi csukaszürke lesz, a köppenygombok is csukaszürkék. Prémes bundát, eső­köpenyt szabad viselni, bőrkabátot nem. Az oldalíegy­\er mindig a legfelső ruhadarab fölött viselendő. A köpeny ezentúl nem tehet ráncos. Diszcsákók beszer­zése tilos. Parádés uniformis helyett ezentúl tábori egyenruhában lehet megjelenni. (Dr. Sz.J — Mennyit jelent a százszázalékos háborús segély? (Levél a szerkesztőhöz.) Minden kifaka­dás helyett beszéljenek az alábbi számok, arról, mit nyer egy XL fiz. osztályú tisztviselő a — horribile diktu —• 100%-os háborus-segélvlvet: Alapfizetés egy hónapra 11«. K 6tí fil)% 100% há­borús-segély egy hónapra 110 K G6 fül. Összes brutló illetmény 233 K 32 fiit. Ebből havonként levonnak: IV. o. k. adóra 1 K. 50 fül., orsz. be­tegáp. 08 fill.. nyugdíjjárulékra 1 K 75 fül.', szol­gálati di.jra 22 K 22 fill., beszerzési előlegre 50 K. Egy havi összes levonás 75 K 55 iill. A tisztviselő jehát kap netlo 1.57 77 fillért. Nem folytatom, csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, legyen oly jó és mondja meg nekünk, XI. fiz. oszt. tiszt­viselőknek, hogy mire költsük ezt a 157 K 77 fillért? Mert csupán ebéd-vacsora kosztért — so­vány kosziért — 200—200 koronát kell fizetnünk. Hogv miből reggelizünk, miből veszünk fűtő­anyagot. petroleumot stb„ stb. — azt nem tudjuk. A pénzügyminiszter ur talán tudja? Egy XI. jiz. osztályú tisztviselő• — Újságírók gyűlése. A Budapesti Újságírók Egyesülete, mint ismeretes, az újságírók gazdasági vi­szonyai rendezése végett .mozgalmat indított, amelyet a lapvállalatok jóindulata megértéssel fogadtak. A tárgyalások már folyamatban vaunak, de egy-két nap alatt alkalmasint már befejeződnek. Az elnökség e hó 30-án, kedden, délben tizenkét óTakor terjeszti jelen­téseit a választmány elé. Magyar Fajegéstségügyi és Népescdcspoü­tikiil Társaság. Az 1914-ben gróf Teleki Pál el nőkségo alatt Egyletkfizi Fajegészségtani Bizottság a napok! an alakult át Magyar Fajegészségtani és Népese­dés politikai Társasággá, amely az edddigi ily irányú törekvéseket egyesíti. Érdeklődőknek felvilágosítást nvujt dr. I.aky Dezső miniszteri titkár, Országos Sta­tisztikai Hivatal, II., Iteltay Ferenc-utca ű—7.. Tauiiói és óvónői kinevezések és áthelye­zések. A megüresedett tanítói és óvónői állásokat most töltötte be a közoktatásügyi miniszter, líetöltésre került 132 tanítói (tanítónői) és 130 óvónői állas. Ezek közül 25 tanitói állást áthelyezéssel, a többit kineve­zéssel töltötték he. A kinevezettek közül 32-uél meg-OKTÓBER HÖ 28-ÁN VASÁRNAP INDUL AZ O' VONAT SZOMAHAZY ISTVÁN SZENZÁCIÓS REGÉNYE PESTI NAPLÓBAN TdSÖTi"tinevezés állom«shelyéTTs","» min'ffiMff óvónőt az állomáshely megnevezése nélkül nevezleisttj .ki és az előállott szükséghez képest valamely megüre­sedett iskolába vagy óvódába fogjé.k ideiglenesen Le­osztani. -— Yes porcellán púder és krém. Legjobb' a világon." i— A boldogság kocsija. A vasuli túlzsúfoltság ; korszakában újítással lepi meg a közönséget a Máv.i i igazgatósága. Lesz ezután heli/ct biztosító iaazotoámjl I is a vasúton. Nagyváradi jelentés' szerint a* éjjel Nágv-j [' váradról induló gyorsvonathoz cgv kü'.ön. Budapesti;!: í közlekedő elsőrniásodosztályu kocsit csatolnak, atnely­j hez számozott- igazolványokat adnak ki. Az iguzoI-: ványt a menet jegygyei együtt délután négy és nvolc j óra között lehet kiváltani a városi menetjegyirodiban.' i Akinek igazolványa van, bejut a boldogság kocsijába. • Ha marad még fenn hely, a vasút indulása előtt M j vasúti pénztárban is adnak ki jegyet. Ez azonban ; aligha történik meg, mert bizonyára elviszik az utolsói j igazolványt is délután. A váradi háziasszonyoknak I pedig, akik élemiszerekért ácsoroglak,» meg lesz a vi­! gssztalásuk, hogy ezután az utasok is fognak állni, 1 hogy ülhessenek. — Csaló katonaszőkevény. Markovics Mór j kereskedő feljelentést tett a rendőrségen Brsitnet' Károly 1. honvédgyalogezredbcli szökésben lévő sza­kaszvezető ellen. A katona ugyanis 20.000 koronát csalt ki Markoviéitól, azzal az ürüggyel, hogy teavásárlási | üzlethez társul veszi. A pénz átvétele után nem jelent-' kezett. Bialoszkurszky és Püspóky detektívek a személyi leirás alapján Breituerí a Palatínus kávéházban elfogH ták. A főkapitányságon a következő csalásokat ismerte be: A katonai hatóságtót, ahol élemiszeraltiszt volt,! 32.000 koronát csalt ki, Schivarcz Kálmán kereskedő­től 30.000 koronát, Czinczek katonai szakácstól OOOOJ koronái, Reismann Ignác katonától 1000 koronát. A ki­csalt pénzt Breitner spekulációra fordította. — Fedák Sári összes ruháit, melyeket a teg^ napi Brúdy-preméren viselt, a Wiener Werksstüttc:, Wien, I., iKürntnerstrusse 41 (Esterházy-palota, szállította. — Gyermekgyilkos anya, Késmárkról jelenti tudósítónk: A csendes Késmárk városát megren­dítő szenzáció lartja most izgalomban. A tragédia hőse ifjabb .Borszik Jánosné, aki hírtelen meg­őrült és ballacsapásokkal agyonverte négy éves fiát s borzalmas gyermekgyilkosság mögött, ot« rejtőzik a .,liadi gyermek" keserű sorsa, akit az anya a néhány koronányi államsegélyből kényle-1 len nevelni. Borszik Jánosné férje postaaltiszt volt, a háború kitörésekor bevonult katonának és azóta a fronton teljesít szolgálatot. Az asszonyt nagyon megtörte férje távolléte, amihez még! * hozzájárult az is, hogy két gyermekét és önma­gát a hetven, koronányi hadiisegélyböl tartotta fenn. Az asszony a nagy szükségben munkába állott a VVeín-féle szövőgyárban, -ahol három-1 négy koronát keresett naponként. Most már va­lahogyan csak eltengődött volna, amikor egv nej» hivatalos jelentés hírül hozta, hogy férje eltűnt, A minap felkereste öt lakásán egy Róth Albert nevű postaaltiszt, aki vérbe fagyva, kettéhasított fejjel a fökton találta a kis Vilmost, Borfzikná négy éves fiát. Nemsokára megérkeztek n rend­őrök. alak azonnal őrizetbe vették az asszonyt. Kihalgatása alatl közömbösen nézegetett szét é* mindenre ezt válaszolta: " .•_.» — En nem tudom . . Az orvosi vizsgálat megállapította, .hogy szerencsétlen asszonyon a sok gond miatt kitört az őrület, mindazonáltal a lőcsei ügyészség ren­delkezésére vizsgálati fogságba helyezték. — Svájc élelmiszer-ellátása. (Lévé1- a szer' keszlőhöz.) Egy Svájcból hazajött előfizetőnk irja < következőket: Svájcban is szűkével vannak az élelmi' szereknek. Megvan állapítva a havi cukor, lisz!, rizsi adag, amit személyenkint el szabad fogvasztani. K»> nyérjegv azonban az egyedüli jegy. A többi dolgókr) kontrolkönyve van minden családnak. Abba bevczetiK a háztartásban élők neveit A kereskedő minden vásárt lást e könyvbe ír és ha valaki igénybe vette a havi mennyiséget, azonfelül nem kaphat. A könyv csak árrá a helyre szót,, ahol a fogyasztó lakik. Visszaélés éppí oly kevéssé lehet, mint a jegyekkel. Ez az eljárás po* dig az ácsorgásnak és a sok hivatalos inunkénak ki' küszőbölését jelenti. — Az Ingyen Kenyér Egylet működése. Most jelent meg az Ingyen Kenyér Egylet jelentése az 1916- -< 1917-ik évről, amelyből kitűnik, hogy milyen sok szű­kölködő sorsá-t enyhítették az ingyenes kenyérkiosztásf által. Az egylet jelentése szerint hat kenyérkicszLV helyen 88.;J04 kilogramm kenyeret osztottak ki áTiG.üí'.) adagban, 361.853 személy között. A kiosztásra került kenyér értéke 43.004 korona volt. Az egyletben ingyen kenyeret kap minden jelentkező, kenyérjegy ellenében a következő kioszlókban : Menház-utca 1—3. szám, Podmaniczky-utca 45. szám, Kisstáció-utca 6—8. száui. Gróf Haller-utca 3. szám. — Gyássrovaf. özvegy idősebb füleki Kovács Mihályné született Szigeti Juliánná, a turkevei m u;.;V!­mázott református tanító özvegye, Lelvcne?-.• r ' •„••a ban Debrecenben elhunyt —• Házasság. • Herzmann Jenő Tivadar leg: p Bécsben házasságot kötött Holm Máriával.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék