Pesti Napló, 1917. október (68. évfolyam, 244–269. szám)

1917-10-26 / 265. szám

PllU • — "Kutyiífíd­: "Az emberéi" sok szegény, sőt" IfSzéposztálybéli emberé a kutyaélet mostanában. TU azonban az igazi, a n­égy lábon ízütetett kutyák életé­ről van szó. Az övék nem is mindig fcatya­élet. Ef­­züttük­ is vannak szerencsések, méltatlanul jó sorsban hízottak, fonyásai, szépen fésültek, illatszeresek és irigyeltek. Ezeket a dunaparti napon sétáltatják és tejes kávéval etetik. A nagy többség azonban — akár ••az ember — az igazságtalanul kiválasztottakkal ellen-­­ tétben szomorú szemedője a háborúnak. Az ember so­­k ü­lök helyett csak • múlt emlékén rágódik, an­ul­ nyomán pedig nem marad csont, amit a kutyá­inak oda lehetne dobni. A háztartásokból eltűnt az étel­maradék, a speciális álhi táplálékot pedig nem lehet beszerezni. Így azután mindjobban kilátszik a bordá­juk a hűséges négylábú szenvedőknek, amelyek száma is egyre fogy. Nem tudják gazdáik ellátni a megbe­csült, vadászebet sem, amelyeknek — különösen a vizs­g­lafajtáknak — most pedig igen fontos szerepük van.­­A vadat kutatják fel, ez pedig Imssaerzist jelent. A­­legfőbb élelmezési cikkük, az eleleményhez szükséges tengeri és zab hiányzik s a vadászok szomorúan kény­telenek lemondani kutyáikról Most a „Hubertus"­­egyesület, hogy a magyar vadászeb-tenyésztést az el­pusztulástól megóvja, a földmivelésügyi miniszterhez fordul, hogy utaltasson ki a Takarmányközpont utján a vadászebek számára tengerit vagy zabot darának. Szegény vadászebek, ők is egy központ jóindulatától várhatják a gyomruk jobb napjainak felvirradását, mint mi, emberek, Dr. lasti Emánuel­ Lasker, a­ sakk vi­lágbajnok— mint lapunk sakkrovata elsőnek, hí­rül adta — magyarországi körútjában néhány na­pig a Budapesti Sakk-Körben vendégszerepel. Las­ker Jahin minden idők legnagyobb sakkozója, aki huszonhárom esztendeje áll a sakkvilág élén. 1889-­ben Boroszlóban nyert mesteri címet­, majd egy­másutánban a berlini, londoni, newyorki s péter­vári versenyen vívta ki az elsőséget. A kilencvenes évek elején páros mérkőzésben legyőzte az angol mestereket, majd Amerikában aratott diadalokat. Ezek után a huszonhat éves ifjú Steinitz atyames­tert matchben legyőzvén, a „Champion of the World" cím birtokáb­a jutott. Az új világmester az elődje által alkalmazott modern stílust az inierativával s kombináló játékerővel egybekötve, tovább fejlesztette. Lasker s a vele egykorú nagy­mesterek az idők folyamán új iskolát alkottak s a régi kombinatív játék helyébe a modern elveket juttatták érvényre. Lasker irányelvei a mester­gyarforhitban ,fényesen beváltak, amit az 1896-ban a­­nürnbergi, 1809-ben a londoni és 1900-ban a párisi nemzetközi versenyen elért nagyszabású győzelmei méltó módon igazolnak. Ekkor négy évig visszavonult a versenyzéstől, 1904-ben aztán Cambridge-Springgben, Marshal­ mögött a H -III. helyen végzett. Most ismét öt évig nem vett részt termin, azonban páros mérkőzésben verte meg Marshallt és dr. Tarrasch­t imponáló stílusban Az 1989. évi, pétervári versenyen Lasker, mint a régi gárda előharcosa vette fel a küzdelmet az időköz­ben feltűnt új nemzedék reprezentánsaival. Ezút­tal Rubinstein­nel az I.IT. díjon osztozott. Ezután 1914-ig nem játszott. Ez idő alatt páros mérkőzé­sekben védte meg világmesteri titulusát. És pedig Jakowskit és dr. Tarrascht a revandic-matchben fölényesen győzte le, míg régi riválisával, Schlech­ter­rel szemben döntetlenné tette a mérkőzést. Az 1914. évi pétervári tornán kemény végküzdelem után Capablancát előzte meg, mint I. díjnyertes s bebizonyította, hogy méltó viselője a világmesteri címnek. (A Rubinstein és Capablanca ellen terve­zett matchek — állítólag Lasker egyoldalú felté­telei miatt — nem jöttek létre, úgyszintén a Ma­róczyval folytatott ez irányú tárgyalások sem ve­zettek eredményre, nagymesterünk időleges visz­szavonulása miatt.) Laskert találóan jellemzi, hogy a megnyitást korrekt módon játszó, mester a kö­zépjátékban, a végjátékot rendkívül finoman ke­zeli.. A végjáték vezetésében különösen bámulatos dolgokat produkál. Amellett ritka finom sakkér­­­zékkel bír, mindenkor a legegyszerűbb, egyben legészszerű­bb lépéseket választja, mert azok követ­kezményei pontosabban tekinthetők át. A világ­meste­r játékának mélységét csak azok tudják kel­lőleg méltatni, óriási erejét csak azok képesek megérteni, akik őt játszani látják. Van Lasker si­kerének még egy titka: ad k­ominem játéka, ami veszélyes vetélytársaival szemben nem csekély előnyt jelent. I­ r. t.asker a sakkirodalom terén is nagy sikerrel működik s több értékes munkát­­.lnk­ ti. H. H. 1.­­•• A festi­ul.tá'i a gyermekmunka ellen. A Ti­gi képviselőház" nagytermében a Feministái Egyesü­lete meghivására a gyermekvédelem szakemberei ma este értekezletre gyűltek össze, hogy a gyermekmu­unka teljes eltiltását követeljék a törvényhozástól. A gyűlés előadója dr.­Edelmann Menyhért, a nagyváradi állami gyermekm­ menhely igazgatója rámutatott arra a tény­re, hogy a korán munkába fogott gyermek elsatnyul, • s­okkan, testi és szellemi fejlődése megakad. F­é­nyes ApaS "országgyűlési képviselő ecsetelte" a"Huno»-~ col nyomorúságát. Indítványára a gyűlés­ elhatározta, hogy a tanoncok élelmezésére és ruházatára nézve szigorú rendeleti intézkedést kér a kereskedelmi mi­nisztertől Katona Béla és Kiss Adolf beszéde után Szirmay Oszkárné határozati javaslatot terjesztett elő, am­elyben a tizenhat évnél fiatalabb gyermekek bér­munkájának eltiltását követeli. A határozatot a gyűlés egy­hangú lelkesedéssel elfogadta. — Nem kap új egyenruhát a hadsereg. Bécsi munkatársunk jelenti. Sok egyéb jelentősebb és élet­revalóbb problémája mellett a háború alatt úgyszólván állandóan a napirenden tartott témája volt hadsere­günknek az új egyenruházati szabályzat megalkotása is, amelynek előkészületeiről sok fajta hír kiszivár­gott és a h­írek nyomán egy hihetetlenül tarka egyve­leg, egy háborús divat is kialakult, különösen fiatalabb tisztjeinknél és önkénteseinknél. Az anyaghiányra és a tényleg megkezdett tárgyalásokból fakadó bizonytalan­ságra való tekinttetel egy ideig hallgatagon a parancsnokságok is tűrték ezt a helyi szolgálatosoknál különösen tobzódó divatot, de most egy hadügymi­niszteri rendelet véget vet ennek is. Illetékes helyről szerzett információim szerint a hadseregnek új típusú egyenruhával való ellátását a hadügyminisztéri­umok a hadseregfőparan­csnoksággal való megegyezése végleg elhalasztotta. Mostantól kezdve már­­tilos lesz előírásellenes zubbonyt vagy más egyenruhát csinál­tatni, az előírásos szín is a régi csukaszürke lesz, a köppenygombok is csukaszürkék. Prémes bundát, eső­köpenyt szabad viselni, bőrkabátot nem. Az oldalfegy­vet mindig a legfelső ruhadarab fölött viselendő. A köpeny ezentúl nem tehet ráncos. Diszcsákók beszer­zése tilos. Parádés uniformis helyett ezentúl tábori egyenruhában lehet megjelenni. (Dr. Sz.J — Mennyit jelent a százszázalékos háborús segély? (Levél a szerkesztőhöz.) Minden kifaka­dás helyett beszéljenek az alábbi számok, arról, mit nyer egy XL fiz. osztályú tisztviselő a — horribile diktu —• 100%-os háborús-segélylvel. Alapfizetés egy hónapra 110. K 61( fil)% 100% há­borús-segély egy hónapra 110 K 66 fül. Összes bruttó illetmény 233 K 32 fill. Ebből havonként levonnak: IV. o. k. adóra 1 K. 50 fül., orsz. be­tegáp. 08 fill., nyugdíjjárulékra 1 K 75 fül.­, szol­gálati di­jra 22 K 22 fill., beszerzési előlegre 50 K. Egy havi összes levonás 75 K 55 fill. A tisztviselő tehát kap nettó 1.57­77 fillért. Nem folytatom, csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, legyen oly jó és mondja meg nekünk, XI. fiz. oszt. tiszt­viselőknek, hogy mire költsük ezt a 157 , 77 fillért? Mert csupán ebéd-vacsora kosztért — so­vány kosztért — 200—200 koronát kell fizetnünk. Hogy miből reggelizünk, miből veszünk fűtő­anyagot, petroleumot stb. stb. — azt nem tudjuk. A pénzügyminiszter úr talán tudja? Egy XI. tsz. osztályú tisztviselő• — Újságírók gyűlése. A Budapesti Újságírók Egyesülete, mint ismeretes, az újságírók gazdasági vi­szonyai rendezése végett ,mozgalmat indított, amelyet a lapvállalatok jóindulatú megértéssel fogadtak. A tárgyalások már folyamatban vannak, de egy-két nap alatt alkalmasint már befejeződnek. Az elnökség e hó 30-án, kedden, délben tizenkét órakor terjeszti jelen­téseit a választmány elé. Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspoli­tiku­s Társaság. Az 1914-ben gróf Teleki Pál el­nöksége alatt Egyletköszi Fajegészségtani Bizottság a napokb­an alakult át Magyar Fajegészségtani és Népese­dés­politikai Társasággá, amely az edddigi ily irányú törekvéseket egyesíti. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt dr. I­aky Dezső miniszteri titkár, Országos Sta­tisztikai Hivatal, II., Stellay Ferenc­ utca u.7., Tanítói és óvónői kinevezések és áthelye­zések. A megüresedett tanítói és óvónői állásokat most töltötte be a közoktatásügyi miniszter, l­etöltésre került 132 tanítói (tanítónői) és 130 óvónői állás. Ezek közül 25 tanitói állást áthelyezéssel, a többit kineve­zéssel töltötték be. A kinevezettek közül 32-nél meg-TdSÖTi"kinevezés állomáshelyéTTs","» min'ffiMff óvónőt az állomáshely megnevezése nélkül neveztetsttj .ki és az előállott szükséghez képest valamely megüre­sedett iskolába vagy óvodába fogjá­k ideiglenesen be­osztani.­­— Yes parcellán púder és krém. Legjobb­ a világon."­­— A boldogság kocsija. A vasúti túlzsúfoltság­­ korszakában újítással lepi meg a közönséget a Máv­i­­ igazgatósága. Lesz ezután heli/dt biztosító igazolvámil ! is a vasúton. Nagyváradi jelentés­ szerint az éjjel Nagy-j­ó­­váradról induló gyorsvonathoz egy kül­ön. Budapesti.1: 1 közlekedő elsőrm­ásodosztályú kocsit csatolnak, am­ely­­­hez számozott­ igazolványokat adnak ki. Az igazol-­ ványt a menet­jegygyel együtt délután négy és nyolc­­ óra között lehet kiváltani a városi menetjegyirodában."­­ Akinek igazolványa van, bejut a boldogság kocsijába. • Ha marad még fenn hely, a vasút indulása előtt a­­ vasúti pénztárban is adnak ki jegyet. Ez azonban­­ aligha történik meg, mert bizonyára elviszik az utolsós­­ igazolványt is délután. A váradi háziasszonyoknak­­ pedig, akik élemiszerekért ácsorogtak,­ meg lesz a vi­­­gasztalásuk, hogy ezután az utasok is fognak állni,­­ hogy ülhessenek. — Csaló katonaszökevény. Markovics Mór­­ kereskedő feljelentést tett a rendőrségen Ersitner­ Károly 1. honvédgyalogezredbeli szökésben lévő sza­kaszvezető ellen. A katona ugyanis 20.000 koronát csalt ki Markovicstól, azzal az ürüggyel, hogy teavásárlási­­ üzlethez társul veszi. A pénz átvétele után nem jelent-­­kezett. Bialoszkuvszky és Püspöky detektívek a személyi leírás alapján Breitnert a Palatínus kávéházban elfog­­ták. A főkapitányságon a következő csalásokat ismerte be: A katonai hatóságtól, ahol élemiszeraltiszt volt,­ 32.000 koronát csalt ki, Schivarcz Kálmán kereskedő­től 30.000 koronát, Czinczek katonai szakácstól OOOOJ koronát, Reismann Ignác katonától 1000 koronát. A ki­csalt pénzt Breitner spekulációra fordította. — Fedák Sári összes ruháit, melyeket a teg­­napi Brúdy-premeren viselt, a Wiener Werksstätte­, Wien, I.,­­Kürntnerstrasse 41 (Esterházy-palota, szállította. — Gyermekgyilkos anya, Késmárkról jelenti tudósítónk. A csendes Késmárk városát megren­dítő szenzáció tartja most izgalomban. A tragédia hőse ifjabb .Borszik Jánosné, aki hírtelen meg­őrült és baltacsapásokkal agyonverte négy éves fiát s borzalmas gyermekgyilkosság mögött, ott rejtőzik a ,,h­adi gyermek" keserű sorsa, akit az anya a néhány koronányi államsegélyből kényte­­ len nevelni. Borszik Jánosné férje postaaltiszt volt, a háború kitörésekor bevonult katonának és azóta a fronton teljesít szolgálatot. Az asszonyt nagyon megtörte férje távolléte, amihez mégi­s hozzájárult az is, hogy két gyermekét és önma­gát a hetven, koronányi hadiisegélyből tartotta fenn. Az asszony a nagy szükségben munkába állott a V­eín-féle szövőgyárban,­­ahol három-­ négy koronát keresett naponként. Most már va­lahogyan csak eltengődött volna, amikor egy neje hivatalos jelentés hírül hozta, hogy férje eltűnt. A minap felkereste öt lakásán egy Róth Albert nevű postaaltiszt, aki vérbe fagyva, kettéhasított fejjel a föúton találta a kis Vilmost, Borszikna négy éves fiát. Nemsokára megérkeztek a rend­őrök, asak azonnal őrizetbe vették az asszonyt. Kihalgatása alatt közömbösen nézegetett szét és mindenre ezt válaszolta: " .•_.» — Én nem tudom . . Az orvosi vizsgálat megállapította,­­hogy szerencsétlen asszonyon a sok gond miatt kitört az őrület, mindazonáltal a lőcsei ügyészség ren­delkezésére vizsgálati fogságba helyezték. — Svájc élelmiszer-ellátása. (Levél­ a szer­­kesztőhöz.) Egy Svájcból hazajött előfizetőnk írja a következőket: Svájcban is szűkévei vannak az élelmi­­szereknek. Megvan állapítva a havi cukor, liszt, rizsi adag, amit személyenként el szabad fogyasztani. Ke­­nyérjegy azonban az egyedüli jegy. A többi dolgokra kontrolkönyve van minden családnak. Abba bevezetik a háztartásban élők neveit A kereskedő minden vásárt lást e könyvbe ír és ha valaki igénybe vette a havi mennyiséget, azonfelül nem kaphat. A könyv csak arra a helyre szól,, ahol a fogyasztó lakik. Visszaélés épp­ oly kevéssé lehet, mint a jegyekkel. Ez az eljárás pe­­dig az ácsorgásnak és a sok hivatalos m­unkénak ki­­küszöbölését jelenti. — Az Ingyen Kenyér Egylet működése. Most jelent meg az Ingyen Kenyér Egylet jelentése az 1916­ -­ 1917-ik évről, amelyből kitűnik, hogy milyen sok szű­kölködő sorsá­t enyhítették az ingyenes kenyérkiosztás­ által. Az egylet jelentése szerint hat kenyérkiosztV helyen 88.,104 kilogramm kenyeret osztottak ki a TiG.ut­.) adagban, 361.853 személy között. A kiosztásra került kenyér értéke 43.004 korona volt. Az egyletben ingyen kenyeret kap minden jelentkező, kenyérjegy ellenében a következő kiosztókban : Menház-utca 1—3. szám, Podmaniczky-utca 45. szám, Kisstáció-utca 6—8. szám­. Gróf Haller-utca 3. szám. — Gyássrovat. özvegy idősebb füleki Kovács Mihályné született Szigeti Juliánná, a turkevei m­u...V i­mázott református tanító özvegye, Selvene?­.• r ' •„••a ban Debrecenben elhunyt —• Házasság. • Herzmann Jenő Tivadar leg. p Bécsben házasságot kötött Holm Máriával. PESTI NAPLÓ 1917. október 26 11 OKTÓBER HÓ 28-ÁN VASÁRNAP INDUL AZ Ó' VONAT SZOMAHÁZY ISTVÁN SZENZÁCIÓS REGÉNYE PESTI NAPLÓBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék