Pesti Napló, 1917. november (68. évfolyam, 270–295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

Budapest, 1917« 68-ik évfolyam. 270. szám. Csütörtök, november 1 ' ATBÓ HTRDETESEK ÁRAI Egyes szó IS 6116c, vastagabb betűvel 30 811éf .lácOSKk maim&rr okaUrné, dgsatas sxeftat Megjfla étdével MNB kirádével naftiáen SLOF'HETESI ARAIC Kiss évrf ... 38 kor. — SU. Á-es évre .... 19 . —­­Nijyedén« . . 9 „ » . Lir;y bór. • * • . 3. 3j w in­y« szára ára: ^alapesten. Vircach és ^.a!^udvarokoo Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Rákóczi-u­t 18. — Jenő főherceg csapatai tervsze­rűen folytatják előnyomulási­kat a Tagliamento felső folyása men­tén haladó hegységekben és a velencei síkságon­­ elfoglalták Palm­a Novát. Az olasz fronton ejtett foglyok száma 200.000-re emelkedett, a zsákmányért ágyuk száma meg­haladja az ezret. A flandriai heves csatában min­den angol támadást visszavert a 4. német hadsereg* tfíjfWTHflfr i(Tirii~i • 1T1 írn tTiirr A kancellárválság nehézségei­ ­t többségi pártok buktatták meg Hertling jelöltségét A berlini politikai körük idáig úgy tud­ták­, hogy Hertling kancellár-jelöltsége azért hiúsult meg, mert Hertling nem akarta vál­lalni a kancellárságot a porosz kormány el­nök­ségei nélkül. A legújabb hírek szerint azonban a császár felajánlotta Hertl­ingnek a porosz miniszterelnöki állást is, úgy, hogy nem Hertling vonakodásán múlott a kombi­náció megvalósulása, h hanem­­ a többségi pártok magatartásán. Kühlmann külügyi ál­lamtitkár ugyanis Hertling megbízásából tár­gyalásokat folyta­tot­t a többségi blokk vezé­reivel és Hertling a tárgyalások eredmény­telensége miatt fogja bejelenteni holnap a császárnak, hogy megbízatásának nem tehet eleget. Hertling tehát diszognálása után, határ­dékt­alanul érintkezésbe lépett a birodalmi gyűlés többség­ével és csak ag­g vállalta volna a kancellárságot, ha a többségi blokk vagy legaláb­b a blokk-pártok egy része biztosította volna őt támogatásáról még a kinevezés meg­hörmente előtt. Ez mindenesetre fordulat a német birodalom alkotmányos életének tör­ténetében. Hiszen mindeddig a császár a bi­rodalmi gyűlés pártalakulásaitól függetlenül­ ne­vezné ki a kancellárokat, és a kancellárok azután esetről-esetre szereztek többséget tör­vényjavaslataiknak a német nép alkotmá­nyos képviseleténél, így tehát Hertling elő­zetes tapogatózása egy lépést jelent a német birodalmi kormány parlamentizálása felé. De ez a lépés nem oly nagy, ez a fordu­lat nem oly nevezetes, mint amilyennek első pillanatásra látszik. Herfling tárgyalásainak alighanem csak taktikai céljuk volt, és így a többségi pártoknak tett koncessziót nem te­kinthetjük elvi jelentőségűnek. Hertling egy félszázad óta következetes képviselője nem csupán a klerikális politiká­nak, de az ultramontán világnézetnek is. A katolikus centrum-pártnak volt egyik vezér­szónoka a birodalmi gyűlésben, a centrum programmjával lépett a bajor kormány élére, öt évvel ezelőtt: a materialista gondolkodás, a mechanikus világnézet ellen fordul Hertling filozófiai műveinek tendenciája és a „katoli­kus tudomány" ápolására alapította meg a bajor miniszterelnök fiatal egyetemi profesz­szor korában a Görres-társaságot, így tehát a Hertling-kombiníció tervezői jogosan számít­hattak arra, hogy a centrum támogatni fogja Hertlinget akkor is, hát ezáltal ellentétbe ke­rülne a blokk többi pártjával. És a centrum a birodalmi gyűlés legnagyobb pártja, a szo­ciáldemokrata párt kettéhasadása óta. Egyébként a blokk két másik polgári pártjának is hozott húsvéti tojást Hertling: két kancellár-helyettesi állást akart szervez­tetni számukra. És ha a többi német probléma tekintetében Hertlingnek más is az állás­pontja, mint a bl­­kké, a békekérdésben egy nézeten van riffelsr­gi pártokkal. Néhány hó­nap előtt Bécsben járt a bajor miniszterelnök, ahol, a nagynémetek szerint „konspirált" Czerninnel, az annexiómentes béke érdekében. A többségi blokk csakugyan koncilián­san viselkedett a tárgyalások folyamán, és alighanem csak Scheidem­annék állásfogla­lása hiúsította meg az ellentétek áthidalását. A s­zociáldemo­krata párt nevében természete­sen vörösposztó H­ertünknek leplezetlenül reakcionárius gondolkodása. Azonkívül Hert­­­ingtől igazán nem lehet várni a porosz vá­lasztói reform radikális megoldását. Végül pedig Hertling megrögzött ellensége a mun­kások szakszervezeteinek. A szociáldemok­rata párt pedig Scheklemann vezetése alatt mérsékelt és mégis határozott politikájá­val oly nagy tért hodatott a német közvélemény­ben, hogy a polgári blokk-pártok bizonyára elvesztenék népszerűségüket, ha szaki­­tanának szövetségesükkel. (f.­­ g.) Berlin, október 31. Jól informált politikai körökben végik.(I ) meghiusultnak tekintik gróf Hartting jelölését a birodalmi kancellári állásra. Berlin, október 31. A mai esti lapok valószínűnek mondják, hogy gróf Hertling jelöltségének nehézségeit elhárították, bízható parliamen­ti forrás szerint azonban tegnap estétől ma reggelig az a helyzet, amely Hertlingre kedvezőnek látszott, ismét változott s ez a kombináció idig meg sízlt. Hertling tegnap majdnem végképp az elhatározásra jutott, hogy lemond a jr­ségről, azonban Kühlnvirin államtitkár, ak­i a jelöltség iránt érdeklődött a birodalmi gyű­lés többségénél is, Stertlingnél is, sikeresen közvetített. Hertling késznek nyilat­kozoa arra, hogy átveszi a birodalmi kratocellársá­­got és a porosz miniszterelnökséget. A biro­dalmi gyűlés többségével folytatott tanácsko­zások alatt tervbe vették, hogy egy-eg­y hel­­yettes kinev­ezését javasolják neki. E két he­lyettes mindegyike a parlamentiből lett volna veendő. A kancellárhelyettes a néppárt egsi tagja, lehetőleg Payer képviselő, lett volna a mint miniszterelnöknek a porosz­­tartomány­gyűlés egy nemzeti liberális tagja lett volna Hertling helyettese, mert a többség joggal­ felteszi, hogy a poroszországi választási re­form végrehajtása csak a nemzeti szabadel­vűek segítségével lehetséges. Friedberg vagy Lohmann képviselők voltak erre kiszemelve. Tárcáink Pénteken Hatvany Hatosi Feleségek felesége. Szombaton : Tóth Iispolidt Együgyű Náthán története. Vasárnap: Gábon Andor* : Szép mesét írok. EXPRESSZVONAT Regény Irta: Szomaházy István A fiatal ember, aki a hosszú levélben mint adriai remete szerepelt s havas sziklákról, kö­dös tengerekről, vijjogó sirályokról beszélt s egy magányos­­ sziget őslakójának tüntette föl magát, voltaképp egy pólai kávéházban ült, melynek füstjéből megviselt katonazubbonyok, tarka pa­rolik és kék tengerészkabátok csillogtak ki a sárga gázlámpák fényében. A kávéház ablakai egy olaszosan szűk utcára néztek, melyek előtt kacér női fejecskék ,és csinos bokák, surrantak el, fekete harisnyás, karcsú bokák, melyek negédesen tipeg­tek tova a nedves gyalogjárón, hogy csakhamar beleolvadjanak az esti ködbe. A kávéházban tisz­t­ltek, századostól lefelé, a fülmeleg kártya­ófában, a billiardasztalok körül, az utcácskára néző ablakok mellett csupa ásító, szivarozó, új­ságot olvasó, vagy bóbiskoló katona várta unat­kozva és türelmetlenül a nyolc órát, amikor a tiszti étkező lámpásait felgyújtják. A katonai zubbonyok, kardok és érdemjelek sokaságában szinte elveszett a civilruhás fiatal­ember, aki a kassza mellett lévő asztalkánál a levelét megírta s aztán — gondosan elolvasva a még egyszer minden sort — a nyelvét most végighúzta a boríték méz­gásán. » — Bravó! — mondta magában egy elismerő fejbb­entéssel, miközben az anisette-je utolsó csöppjeit megitta. Kalligrafikus betűkkel bállt:­ a borítékra a fiatal leány nevét, aztán megelégedetten szemlél­gette egy darabig a levelet, majd egy cigarettára gyújtott, körülnézett a kávéházban. Szép szál fiú volt, akin csakugyan megakadhatott minden női szem! A haja fekete volt, mint a korom, a ba­jusza szinte zománcos volt a feketeségtől és a szemöldöke azt a hatást tette, mintha minden nap kínai tussal festették volna feketére. De a mefisz­tóras szemöldök alatt két okos, meleg, megértő szem, mely csupa jóságot, részvétet és együttér­zést sugárzott ki, mintha a világ minden szen­vedőjét megértené és mintha minden fölvett ál­arcon bele tudna látni az idegen emberek lel­kibe. A szemek alatt mély árkok húzódtak, ál­matlan éjszakák, súlyos gondok, vagy könnyelmű­ kicsapongások emlékei, melyek a gyöngéd anyás­kodás vágyát szokták fölkelteni a szentimentális női szívekben. A nagy kártyások és a gyógyítha­tatlan asszonybarátok arca volt ez, vagy azoké a melankólizáló természeteké, akik megbillent lelki egyensúlyukat egy revolverlövéssel szokták helyre­zökkenteni a hálószobájuk magányosságában. Honnan örökölte hősünk e húskomor pillan­tás melegségét, azt aligha tudnák kideríteni — ősei pusztai ispánok voltak, akik nyolcvan évig éltek, nappal soha se feküdtek ágyban és követ­kezetesen fs-nek írták a cs betűt — de annyit rögtön megállapíthatunk, hogy minden távolabb árlt karakterétől, mint a szomorúságra, v­agy a melankóliára való hajlandóság. Hősünk e haszon­talan limlomok helyett annyi észt, ötletet és gya­korlati érzéket hozott magával a világra, mely egy newyorki tőzsdetagnak is becsületére vált volna. Silány elméletek épp oly kevéssé zavarták, mint a tudománynyal való rozsdás kapcsolat vá­l­gyai, s lelkifurdalás nélkül cigarettákra költötte a­ szerény összeget, melylyel iskolai irka-budgetjét­ fedezték. Egy szakállas és csizmát hordó tanárs m még javában a Pithagores tantételét­­ magyarázta neki, mikor lelkében már feléledt a homályos sejtelem, hogy a kötelességteljesítés teóriáját csak smokkoknak és gyönge lelkeknek találták ki s­ hogy az igazi élet voltaképp csak a gyönyörűségek sorozatából áll: pompás lakásból, melynek fürdő­szobájában sülyesztett onix-kád áll, udvarias és­ simaszavu szolgák seregéből, parfume-ből, virá­gokból és ékszerekből, az expresszvonat egy tü­körablakos fülkéjéből, mely villámként röpíti az embert a távoli országok hoteljeibe, egy sarokasz­talból a párisi, londoni, fr.­rendei, vagy monte­carlói étteremben, az előkelő klubok karosszékei­ből, ahol inkognitóban levő hercegekkel beszél­gethetünk, gyönyörű, illatos és finom asszonyok­­ból, akik egy csodaszép lakás magányosságában fogadnak bennünket, színházi páholyokból és pók­hálószerű Delibes-ballerekből, egy-egy víg karne­válból Nizzában és egy-egy sétakocsizásból a Bois de Boulogne-ban, egy diplomáciai ebédből az an­gol külügyi hivatal nagytermében és egy fogad­tatásból Windsorban, ahol a csodaszőke Mary ki­rálynő kézenfogva sétáltatja a park fái alan­ a mezítelen térdű hercegnőket. A kopott ruhás­­,is fiú, ki látszólag a tanár magyarázatait hallgatja, a lelke mélyén összeborzadt, mikor őseinek p. rí -­­ és verejtékszagtól fülledt életére visszagondol­. • elviselhetetlen nyári délutánokra, mikor az c.i.h r kilógó nyelvvel nézi a kutgémeket, a szc.cér, -, lakásokra a soha nem szűnő nnyi-fa gondok?­­ •: élet undorító csúfságaira, ;r-cígek közt a ]—.­­ hasonlók a napok beláthatatlan sokaságát elsüllik. (2)

Next