Pesti Napló, 1917. november (68. évfolyam, 270–295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

H Csütörtöl PESTI NAPLÓ 1917. november 1. mértékben megzavarná. Takaja tábornok a leg­határozottabban megcáfolja azt a híresztelést, hogy Japán Európába, nevezeteseq Oroszországba való csapatszállitúsl egy általa állítólag köve­telt kártérítés módjától és nagyságától leszi füg­gné. OSass Jéüen'íós a visssawonisJásréS A cs. és t:ir. sajtóhadiszállásról jelentik: Az olasz vezérkar közli október 31-én: A tegnapi nap 'jjlyamán a San Daniele del Friuli magaslatnál, a Ladra-csatorna mentén, Passiam. Siavonesco és " •••• • del Friuli mel­lett voltak harcok. F igáink és lovas­ságunk bátor cllenlá;'1 -'ive telte többi csapatainknak, hogy l>w.l iu dtaikat folytas­sák uj állásaik fc é, amelyeken újra felfejlőd­hetnek. , S2Ii3sí?o?raíáaimi íáiwteiés készű! váron Kopenhága., október 31. Pétervári táv­iratok szerint a bolsevikiek november 2-án a mcnartíhistákkal egyetemben nagy tüntetést terveznek. A kormány és az azt támogató pártok mindent megtesznek, hogy a bolsevi­kiek tervét keresztezzék. A kormány csapa­tokat luíyezett készenlétbe, 'hogy a lünicl'és­mek, amely las&an-Iassan ellenforradalom jel­legét ölti, útját álija és azt esetleg fegyveres erővel elnyomja. BaS'ear a m©E?ar&ía demokrafiázá» . SäSsäPöä ^A háború közepén vágjunk . . í.oc. ou, október 31. (Alsóház.) Joel Buvton ifel ilágosi.ást kér Balfour minisztertől az Ausztria-Magyarországban, Bulgáriában és Törökországban beállott nemzetközi változások tekintetében folyta­tott politika ügyében. fi: fouv kijelenti, hogy ha Ausztria Magyaror­szágban valóban demokrala irányú változások tör­ténnek, ez az egészséges szabadság irányában való fejlődésnek örvendetes jele itolna. Dc nem hajlandó egy -'cn a feltevésen alapuló nyilatkozatot tenni. Mimin; vjan lehetőleg uj Európát akarunk látni, amelyben nincsen oly elem, amely a jövöben vi­szály* szithalna. A remények és kívánságok e fej­tegetésében nem akar messzebbre menni, uiint amilye, messzire eddig elment. Boston' azt mon­dotta, i'.' kívánatos volna, ha Bulgária túlélné e háborút. .4 háború közepén vagyunk. Ma csak szövetségeseinkre szabad gondolnunk és azok iránt lojálisán teljesíteni kötelei-sédünket. Bármennyire kívánatos is, hogy Bulgária e háborúban ne szen­vedjen. c kívánságom teljesülését nem vásárolha­tom meg árulással azoknak irányában, akik min denükrí feláldozták a közös úgvért és készek mind­végig velünk harcolni Mejala&ult sra ©3ass tersraány Scnnino újra külügyminiszter ' 'jrasio, október 31. A Stefani-íigynök­«»'•;. ;fkütése szerint az uj kabinet összeáili­tása a következő: Elnökség és belügy: Or­latrin, külügy: Sonnino. gyarmatok: Colosi­mo, !{rsz: i-.'ii.rv: Sacchi, pénzügy: Meda, kinc •' • rí miriizün-: yifti. hHii$ív: Ulieri, tengerészet: Del Buono, mnmciú: Dn'i Olio, hadi nyugdijak és hadi segélyezések: Bisso­lati. közoktatás: Rcrenini. közmunkák: Dari, földml'vclésügy: Aiiliani, ipar és kereskede­lem: Ciuffell'. posta: Fern, közlekedésügy Rieardi Bianchi. November 1-én uj előfizetést nyitunk a „Pesti Napló"-ra. Felkérjük mindazon t. előfizetőnket, kik­nek előfizetése október 31-én lejár, szíves­kedjenek az előfizetést idejében megújítani, hogy a lapot akadálytalanul küldhessük to­vább. Sürgősen kérjük, hosry minden lejárt előfizetés megnyitásánál, lakóhely-változás­nál, minden a lap kézbesítésére vonatkozó reklamációnál egy olyan cimwalagot szíves­kedjenek mellékelni, amelylyel az előfizetett példány a legutolsó tartózkodási helyre ment A „Pesti Napló" előfizetési ága: Egy hónapra « . . « 3 K 30 f. Negyedévre , 6 « . SKíOf. Félevre . > « . . 19 K — f. Eg^s ©síi « « -» • 38 K — U NAPI HÍREK Az idő Csütörtökre lényegtelen hóváltozás és az eső csökkenése várható. • Sürgöny-prognózis : Enyhe. elvetve csapadék. — Regényünk. Lakatos Láazló kitűnő regényét, a Hamupipőkéd lapunk pénteki szá­mában folytaljuk. — A király trieszti látogatása. A király teg­nap későn este érkezeti Triesztbe. A nép már akkor megtudta közeledését, amidőn az üpdnán leereszkedő automobiljának lámpái belevilágítot­tak a sötét esiébe. Mire az automobilok leértek a városba, az emberek mindenütt százával tolong­lak az utcákon és ujjongó lelkesedéssel üdvözöl­ték a királyt. Éjszaka rettenetes vihar tört ki, mivel azonban a király az előző napon. megígérte egy csapattestnek, hogy meglátogatja, a szörnyű idő ellenére is tovább utazott Monfalconeba. A vihar ezenközben egyre hevesebbre fokozódott. Az orkán letépte a k'rálv automobiljának tetejét. Nabresinán lul mindenfelé a háború pusztításá­nak képeit látta a király s Monfalconet nagyon szomorú állapotban találta. egyei len ház* sein maradt seriellen. A király gya­logosan ment a íőV'rre. Éppen akkor vonult vé­gig egy gyalogezred zeneszóval. A zenekar a néphimnuszt játszotta, báró ,\r: vezérkari főnök pedig lekapta a sapkáját és így kiáltott: — Őfelsége, a mi legfőbb Hadurunk éljen! A felkiáltást viharos lelkesedéssel adta to­vább száz uicg száz ember. Innen visszautazott a király Triesztbe. A király, mielőtt elhagyta Triesztet, Görz város küldöttségét fogadta, mely köszönetet mondóit neki. hogy megszabadította a városi az ellenséges járomból. Az üdvözlő beszédre adott válaszában abbeli óhajlásának adott kifeje­zést a király, hogy Görz varosa „derek katonái­nak felszabadító munkája ulán gazdagabban és virágzóbban emelkedjék ki romjaiból". — Halottak. Három és félév óta — mióta j háború .van minden nap a ba'ottaké. Állan­dóan rájuk gondolunk, velük foglalkozunk, azok akik élnek, az enyészetnek ebben a hosszu-hosszu korszakában annyit tépelődnek a halálról, mint valaha a középkoriak. Az egymásután pergő szo­morú napok során megállít bennünket két komor dátum: a mindszentek és halottak napja. Egykor, a békében gyertyákat, fekele lámpákat gyújtot­tunk kedveseink sírján és nekik áldoztuk ezeket a napokat. Ma csak az jui eszünkbe, hogy min­den nav> az övék és hogy egykor voltak napok a naptárban, rnelyek az élőkéi is voltak . . . A rcfc?m£ciő jubileuma. A magyarországi ewaagclikus egyház szerdán ünnepelte meg .•> reformá­tus egyházzal együttesén a reformáció négy százéves jubileumaf. Az ünnepség első része a Deák-téri evan­gélikus templomban volt, a koraiíbv és a haíós&jok képviselőinek jelenlétében. Az cmicp fénypontja Ra'f­fay Sándor lelkész mafiasszárnyalásu besi.;'xie volt. Aa istentisztele! után díszközgyűlést tarlóit a pesti evangé­likus magyar egyház s cz alkalommal bár',- fíadurínszky Albert mí'tatia a reformáció jelentőseget. A rliszküz­gvüICs elfe-s lte .--tt Indítványt, begy töi-b uj evan­grli/.i. . tenn '•••".o! építsenek a reform;:-:'!6 jubileumá­nak emiékezeférc. 'A Kai-, in téri '•sformátas templomban is ünneplés istentisztelet volt, melyen Vezörsy miniszter, Tóth, Bartóki/ és Sémethg államtitkárok is megjelentek a kormány kép» ísdel élce. Az «•anrrsllfcsrsok üldülis'j­gét báró Próua'j Dczsö vezette. Az ünnepi L-eszcdel Futó Zoltán szentesi esperes mondotta, utána pedig Michó Ernő ceglédi ze.neislolai tanár énekelt. Az is­tentisztelet után a templomban tartóit*k meg a /.sinat 'harmadik ülését, amelyen jegyzőkönyvbe iktattál a reformáció emlékezetét. Ezután dr. Bal lázár Dezső debreceni püspök imát mondott, majd Déyenfeld fő­gondnok berekesztette a zsinatot. A közönség ezután az Újvárosháza disr.tcrnipbe vonult az országos emléküu­nepségre. Ott voltak' a nagy és ilisrcs közönség so­raiban : W'ekcrte Sándor miniszterelnök, Palugyal ál­lamtitkár. Wlassics Gyula, fazekas alispán és Bárczy polgármester is. Az „Erős a mi Istenünk" cimü ének után fíaltaznr püspök imái, b. Prónay Dezső, az evan­gélikus egyház egyetemes felügyelője pedig megnyitó­beszédet mondott, majd Kapy Béla dunántnli evangé­likus püspök méltatta a reformáció jelentőségét, pz­után Szilaisy Aladár, a tolnai református egyházmegye gondnoka mondott irnnepi beszédet. Gróf Ucaenfetd íogondnok előterjesztette a királynak cs a külföldi protestáns egyházaknak küldendő táviratokat, végül Baltazár püspök imáia ulán elénekelte a közönség a Himnuszt. Délután a Protestáns Irodalmi Társaság tartott diszülúit az Újvárosháza dísztermében gróf Tisza István elnöklésével. A hallgatóság soraiban ott volt Szász Károly, a képviselőház elnöke is. Gróf Tisza István méltatta a reformáció jelentőségét a szabadság és a kultura szolgálatában, majd Osztroluczky Mifclós, a Luther-Társaság, VáraJy Antal, s Petőd-Társaság, • Tampérth Géza pedig a Történelmi Társaság nevében 1 üdvözöltek a Protestáns Irodalmi Társaságéi, ­' — Ycs porcciliin púder és krém. Legjobb a világon. • — Lasker kontra MarótZy. Dr. Lasker Emá­nuel, a sakkvilágbajnok magyarországi kőrútjá­ban. a Budapesti Sakk-Körben tartott fényesen sikerüli szimultánnal kezdte meg több napos vendégjátékát. A világmester turnéjának szenzú eiója azonban a két napos tanácskozási-játszma volt, melyet egyrészről ÍMsker, másrészről Ma-IÓCZIJ vezetnek. A -francia megnyitási játszma szerdán délután 24 lépés után eldöntetlenül vég­zőclöti a mesterek között. A magyar nagymester, ki már évek óla visszavonult a versenyjátéktól, most vett részt először nyilvános mérkőzésen. Laskcrrel különben is mindössze három ízben mérkőzött versenyen. Először lS9ö-ban Nürnberg­találkozlak. hol Lasker után 2-ik leli. Maróczy ugyanis az 1895 haslingsi lötornán lünt fel, akkor még nem júlszotl nemzetközi mesterversenyén, inig Lasker 1889-ben Boroszlóban nyert mesteri címet s időközben több versenyen állotta njeg dicsőséggel helyét. A fiatal magyar mester csak­hamar Lasker riválisává küzdölle !ol magát. 1899-ben Londonban ismét a világmesler nyomá­ban látjuk, midőn Janowskival és Pillsburyvel a II—III—IV. díjon osítozoil. 1900-ban Párisban pedig közvetlenül Lasker es Pillsbury után követ­kezett. Azóis nem találkoztak versenyen. Annái feltűnőbb, hogy azokon a versenyeken, hol .1 Ja­róc-y nyeri első dijakal: 1902-btn és 1904-ben Monte-Carlóban, 1905-ben Ostendében és Barmsn­ben, 1907-ben KarlsbadLan es 1908-ban Bécsben, Lasker nem \elt részi, pedig ezek elé a mérkőzé­sek elé méltán nagy várakozással nézett a sak­kozó körön; j. A ' világmester tudniillik mikor 1904-ben Cambridge— Springsben, Janowskival együtt a II—Iii. helyre szorult, öl évdg vissza­vonult a versenyzéstől. De hogy Maróczyban látta mélló vetélytársát, bizonyítja « kél bajnok még 1900-ban lett kontinentális k örutja. Angliában Lasker a „Champion of the Wurlá" és Maróczy .,the Hungárián ehess Champion", közösen veze­teti szimultánban s tanáfskozási játszmákban mutatták ki félelmes erejüket s bámulatra méltó eredményeket ép lek d. A londoni ..City Chess Club-' ban aratott sikerük után nagyobb vi» déki városokban folytatták diadalmas sze­replésüket. Worwichben, Herefordban 25—25 elleníilel játszottak fényes erecitnénynyel. Derby­ben .62 ellenféllel mérkőziek s 59 játszmát nyer­tek, ü remi-, mellett, ami tekintve az anwol ját­szók átlagos erejét, rekord eredménynek mond­ható. Manchesterben -10 játszmát játszottak s va­lamennyi parti! megnyerték. .*.ngólországi diadal­uíjukról vis- - térve, Lasker cs Maróczy magyar­országi kömlra indultak- Budapesten. Szegeden és Nagyváradon tartottak, felváltva, tanácskozás nélkül vczehUt szimullán-prodtikciiókal. A világ két eisö mestere ezúttal is megismételte a külföl­dön kivivőt! páratlan sikeréi. Ily előzmények után, érthető érdeklődés nyilvánult a régi rivá­lisok renconlreja iránt. Lasker • pénteken délután a Sakk-Körben felolvasást tart a „Művészi végjá­ték1' einien. Előadása uíán Temesvárra, majd Győrbe utazik. (H. H. I.) — Sztrájkolnak a horvát képviselőház gyors, írói. Zágrábból jelentik: A horvát országgyűlés tagjait ma az a meglepetés érte, hogy a gyors­írók közül egy sem jelent meg az ülésen. A gvors: irók sztrájkba leplek s asztaluknál dr. Salavari osztálytanácsos, háznagy foglalt helyet. A Frank­párli Zatluka a gyorsírók távolmaradása ügyé­ben meginierpellálla az elnököt. ' i kijelentette, hogy a gyorsírók tegnap fizetésük haladéktalan fölemeléséi követelték s minthogy ebben az ügy­ben a gazdasági bizottság csak ma fog tárgyalói sztrájkba léptek. Az ülésen egyébként a Magyar országgal való pénzügyi kiegyezé.' tárgyalták « meghallgatlak több interpellációt. KovacseviCi azt kérdezte a kormánytól, hogy a fiumei vonato­kon a horvát ellenőrző csendőröket mi éri váltót Iák fel magyarok s hogy hajlandó-e a kormáuj intézkedni a pécsi bonvédhadapródiskolából klzárl magyarul nem tndó tizenöt növendék visszavéte­lére nézve. — Mcga'nkult az uj vasutas, szövetség" A vas­úti mmjkasok, miután 1907 ben szövetségüket a kormány feloszlatta, szabad szervezetben tömö­rültek. Most azonban elhatározták, hogy újból megkísértik az egyesületi formát, remélve, hogy a megváltozott viszonyok folytán alapszabályai­kat a kormány jóvá fogja hagyni. Az u j egyesület ma délután a régi parlamentben tarlóit értekez­letén Vasutasok Országos Szövetsége címén meg­alakult. Az uj vasutas szövetség a szociálde­mokrata párt kebelében annak egyik szakszerve­zeteként fog működni és részt vesz a szakszerve­zeti tanácsban. Tagja iehet minden vasuras, ál­lásra való különbség nélkül, tehát tisztviselő, al­tiszt, szolga és munkás egyaránt. — Gaitíuschck Erzsi fényképészeli műterme azzal a kéréssel fordul a közönséghez, hogy karácso­nyi msirendeléseiket a nagy munkatorlódásra vajó te­kíntetfc' mennél előbb eszközöljék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék