Pesti Napló, 1917. november (68. évfolyam, 270–295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

. Csütörtök PESTI NAPLÓ 1917. november 1. mértékben megzavarná. Takaja tábornok a leg­határozottabban megcáfolja azt a híresztelést, hogy Japán Európába, nevezetesen Oroszországba való csapatszállítást egy általa állítólag köve­telt kártérítés módjától és nagyságától teszi füg­gné. OLass Jeven­rés a visszavonustásról A cs. és t.i­. sajtóhadiszállásról jelentik. Az olasz vezérkar közli október 31-én. A tegnapi nap­­folyamán a San Daniele del Friuli magaslatnál, a Ladra-csatorna mentén, Passiam. Siavonesco és " •••• • del Friuli mel­ lett voltak harcok. F­igáink és lovas­ságunk bátor ellenlá.'1 -'ive tette többi csapatainknak, hogy law.l iu­dtaikat folytas­sák új állásaik fe­l, amelyeken újra felfejlőd­hetnek. , S2Ii3sí?o?raráaimi táintetés készű! váron Kopenhága., október 31. Pétervári táv­iratok szerint a bolsevikiek november 2-án a monarc­histákkal egyetemben nagy tüntetést terveznek. A kormány és az azt támogató pártok mindent megtesznek, hogy a bolsevi­kiek tervét keresztezzék. A kormány csapa­tokat selyezett készenlétbe,­­hogy a tüntet­és­iek, amely lassan-lassan ellenforradalom jel­legét ölti, útját állja és azt esetleg fegyveres erővel elnyomja. BaS'ear a m©E?ar&ta demokrafiázás . SäSsäPöä ^A háború közepén vagyunk . .­­.oc. ou, október 31. (Alsóház.) Joel Burton­­­el­­lágosítást kér Balfour minisztertől az Ausztria-Magyarországban, Bulgáriában és Törökországban beállott nemzetközi változások tekintetében folyta­tott politika ügyében. Ji­­four kijelenti, hogy ha Ausztria Magyaror­szágban valóban demokrata irányú változások tör­ténnek, ez az egészséges szabadság irányában való fejlődésnek örvendetes jele v­olna. De nem hajlandó egy -­en a feltevésen alapuló nyilatkozatot tenni. Mi mm­á úsan lehetőleg új Európát akarunk látni, amelyben nincsen oly elem, amely a jövőben vi­szályt szíthatna. A remények és kívánságok e fej­tegetésében nem akar messzebbre menni, m­int amilyen messzire eddig elment. Boston' azt mon­dotta, i'.' kívánatos volna, ha Bulgária túlélné e háborút. .. háború közepén vagyunk. Ma csak szövetségeseinkre szabad gondolnunk és azok iránt lojálisan teljesíteni köteles­ségünket. Bármennyire kívánatos is, hogy Bulgária e háborúban ne szen­vedjen. A kívánságom teljesülését nem vásárolha­tom meg árulással azoknak irányában, akik min­denükre feláldozták a közös ügyért és készek mind­végig velünk harcolni Megalakult sra­r Pass terszaány Sennino újra külügyminiszter ' 'Irasio, október 31. A Stefani-ü­gynök­«»'•.. .fküzése szerint az új kabinet összeállí­tása a következő: Elnökség és belügy: Or­latrin, külügy: Sonnino, gyarmatok: Colosi­mo, í­rsz: i­.'ii.rv: Sacchi, pénzügy: Meda, kinc •' • rí mir­izün­: yifti, hHi­ hív: Ulieri, tengerészet: Del Buono, mnmcia: Dn'i Olio, hadi nyugdíjak és hadi segélyezések: Bisso­lati, közoktatás: Bevenini, közmunkák: Dari, földmű­velésügy: Auiliani, ipar és kereskede­lem: Ciuffell­, posta: Fern, közlekedésügy Ricardi Bianchi. November 1-én új előfizetést nyitunk a „Pesti Napló"-ra. Felkérjük mindazon 1. előfizetőnket, kik­nek előfizetése október 31-én lejár, szíves­kedjenek az előfizetést idejében megújítani, hogy a lapot akadálytalanul küldhessük to­vább. Sürgősen kérjük, hoggy minden lejárt előfizetés megnyitásánál, lakóhely-változás­nál, minden a lap kézbesítésére vonatkozó reklamációnál egy olyan cimvalagot szíves­kedjenek mellékelni, amelylyel az előfizetett példány a legutolsó tartózkodási helyre ment A „Pesti Napló" előfizetési ága: Egy hónapra « . . « 3 K 30 f. Negyedévre . 6 « . SKtOf. Félévre . « « . . 19 K — f. Eg^s ©síi « « -» • 38 K — A NAPI HÍREK Az idő Csütörtökre lényegtelen hóváltozás és az eső csökkenése várható. • Sürgöny-prognózis : Enyhe, elvétve csapadék. — Regényünk. Lakatos László kitűnő regényét, a Hamupipőkét lapunk pénteki szá­mában folytatjuk. — A király trieszti látogatása. A király teg­nap későn este érkezett Triesztbe. A nép már akkor megtudta közeledését, amidőn az apolnán leereszkedő automobiljának lámpái belevilágítot­tak a sötét estébe. Mire az automobilok leértek a városba, az emberek mindenütt százával tolong­tak az utcákon és ujjongó lelkesedéssel üdvözöl­ték a királyt. Éjszaka rettenetes vihar tört ki, mivel azonban a király az előző napon­ megígérte egy csapattestnek, hogy meglátogatja, a szörnyű idő ellenére is tovább utazott Monfalconeba. A vihar ezenközben egyre hevesebbre fokozódott. Az orkán letépte a király automobiljának tetejét. Nabresinán túl mindenfelé a háború pusztításá­nak képeit látta a király . Monfalconet nagyon szomorú állapotban találta, egyet­len háza sem­ maradt sem­ ellen. A király gya­logosan ment a főtérre. Éppen akkor vonult vé­gig egy gyalogezred zeneszóval. A zenekar a néphimnuszt játszotta, báró ,úr. vezérkari főnök pedig lekapta a sapkáját és így kiáltott: — Őfelsége, a mi legfőbb Hadurunk éljen! A felkiáltást viharos lelkesedéssel adta to­vább száz alig száz ember. Innen visszautazott a király Triesztbe. A király, mielőtt elhagyta Triesztet, Görz város küldöttségét fogadta, mely köszönetet mondott neki, hogy megszabadította a várost az ellenséges járomból. Az üdvözlő beszédre adott válaszában abbeli óhajlásának adott kifeje­zést a király, hogy Görz városa „derék katonái­nak felszabadító munkája után gazdagabban és virágzóbban emelkedjék ki romjaiból". — Halottak. Három és fél év óta — mióta­­ háború ,van minden nap a halottaké. Állan­dóan rájuk gondolunk, velük foglalkozunk, azok akik élnek, az enyészetnek ebben a hosszú-hosszú korszakában annyit tépelődnek a halálról, mint valaha a középkoriak. Az egymásután pergő szo­morú napok során megállít bennünket két komor dátum: a mindszentek és halottak napja. Egykor, a békében gyertyákat, fekete lámpákat gyújtot­tunk kedveseink sírján és nekik áldoztuk ezeket a napokat. Ma csak az jut eszünkbe, hogy min­den nap, az övék és hogy egykor voltak napok a naptárban, m­elyek az élőkéi is voltak . . . A refo?m£ciő jubileuma. A magyarországi evangélikus egyház szerdán ünnepelte meg .•A reformá­tus egyházzal együttesen a reformáció négy százéves jubileumai. Az ünnepség első része a Deák-téri evan­gélikus templomban volt, a korai élv és a hajóságok képviselőinek jelenlétében. Az emlép fénypontja Ra­f­fay Sándor lelkész mafias szárnyalású besi..'xie volt. Az istentisztelet után díszközgyűlést tartott a pesti evangé­likus magyar egyház s ez alkalommal bár',­ fladurínszky Albert mu­tatja a reformáció jelentőségét. A rliszkóz­gyűlés elfe­s­­te .--tt Indítványt, hogy töb­b uj evan­grli/.­. . tenn '•••'.o! építsenek a reform.:-:'!6 jubileumá­nak emlékezetére. 'A Kai-, in téri '•sformátus templomban is ünneplés istentisztelet volt, melyen Vezérsy miniszter, Tóth, Bartóki­ és Sémethy államtitkárok is megjelentek a kormány képv­isdet­éb­e. Az «ran­rsu­fcsisok üldülisé­­gét báró Próna­­ Dezső vezette. Az ünnepi b­eszédet Futó Zoltán szentesi esperes mondotta, utána pedig Michó Ernő ceglédi ze­neiskolai tanár énekelt. Az is­tentisztelet után a templomban tartották meg a­­­sinat 'harmadik ülését, amelyen jegyzőkönyvbe iktattál a reformáció emlékezetét. Ezután dr. Bal­­ázár Dezső debreceni püspök imát mondott, majd Dégenfeld fő­gondnok berekesztette a zsinatot. A közönség ezután az Újvárosháza disz­ternipbe vonult az országos emlékün­nepségre. Ott voltak­ a nagy és ikiszes közönség so­raiban : W­ekerte Sándor miniszterelnök, Palugyal ál­lamtitkár, Wlassics Gyula, fazekas alispán és Bárczy polgármester is. Az „Erős a mi Istenünk" című ének után fialtaznn püspök imái, b. Prónay Dezső, az evan­gélikus egyház egyetemes felügyelője pedig megnyitó­beszédet mondott, majd Kapy Béla dunántúli evangé­likus püspök méltatta a reformáció jelentőségét, Ez­után Szilassy Aladár, a tolnai református egyházmegye gondnoka mondott ü­nnepi beszédet. Gróf Uckenfeld főgondnok előterjesztette a királynak és a külföldi protestáns egyházaknak küldendő táviratokat, végül Baltazár püspök imája után elénekelte a közönség a Himnuszt. Délután a Protestáns Irodalmi Társaság tartott diszálúit az Újvárosháza dísztermében gróf Tisza István elnöklésével. A hallgatóság soraiban ott volt Szász Károly, a képviselőház elnöke is. Gróf Tisza István méltatta a reformáció jelentőségét a szabadság és a kultúra szolgálatában, majd Osztroluczky Mik­lós, a Luther-Társaság, Várady Antal, s Petőd-Társaság, • Lampérth Géza pedig a Történelmi Társaság nevében­­ üdvözöltek a Protestáns Irodalmi Társaságéi.­­' — Ycs porcellini púder és krém. Legjobb a világon. • — Lasker kontra Maróthy. Dr. Lasker Emá­nuel, a sakkvilágbajnok magyarországi körútjá­ban, a Budapesti Sakk-Körben tartott fényesen sikerült szimultánnal kezdte meg több napos vendégjátékát. A világmester turnéjának szenzá­ciója azonban a két napos tanácskozási­ játszma volt, melyet egyrészről Josker, másrészről Ma­IÓCZIJ vezetnek. A­­francia megnyitási játszma szerdán délután 24 lépés után eldöntetlenül vég­ződ­ött a mesterek között. A magyar nagymester,­ki már évek óta visszavonult a versenyjátéktól, most vett részt először nyilvános mérkőzésen. Laskerrel különben is mindössze három ízben mérkőzött versenyen. Először 1896-ban Nürnberg­találkoztak, hol Lasker után 2-ik lett. Maróczy ugyanis az 1895 haslingsi főtornán tünt fel, akkor még nem játszott nemzetközi mesterversenyén, m­íg Lasker 1889-ben Boroszlóban nyert mesteri címet s időközben több versenyen állotta n meg dicsőséggel helyét. A fiatal magyar mester csak­hamar Lasker riválisává küzdötte fel magát. 1899-ben Londonban ismét a világmester nyomá­ban látjuk, midőn Janowskival és Pillsburyvel a II—III—IV. díjon osztozott. 1900-ban Párisban pedig közvetlenül Lasker és Pillsbury után követ­kezett. Azóta nem találkoztak versenyen. Annál feltűnőbb, hogy azokon a versenyeken, hol .­ Ja­róc­y nyeri első díjakat: 1902-ben és 1904-ben Monte-Carlóban, 1905-ben Ostendében és Barmsn­ben, 1907-ben Karlsbadban és 1908-ban Bécsben, Lasker nem vett részt, pedig ezek elé a mérkőzé­sek elé méltán nagy várakozással nézett a sak­kozó körön.­­. A­­ világmester tudniillik mikor 1904-ben Cambridge— Springsben, Janowskival együtt a II—III. helyre szorult, öt évig vissza­vonult a versenyzéstől. De hogy Maróczyban látta méltó vetélytársát, bizonyítja a két bajnok még 1900-ban lett kontinentális k­örútja. Angliában Lasker a „Champion of the Warld" és Maróczy ,,the Hungarian Thess Champion", közösen veze­tett szimultánban s tanácskozási játszmákban mutatták ki félelmes erejüket s bámulatra méltó eredményeket ér­­ek­­. A londoni ,.City Chess Club-­ ban aratott sikerük után nagyobb vi­­déki városokban folytatták diadalmas sze­replésüket. Worwichben, Herefordban 25—25 ellenfelel játszottak fényes ered­m­énynyel. Derby­ben ,62 ellenféllel mérkőztek s 59 játszmát nyer­tek, a remi-, mellett, ami tekintve az angol ját­szók átlagos erejét, rekord eredménynek mond­ható. Manchesterben­­10 játszmát játszottak s va­lamennyi partit megnyerték. .*Anyolországi diadal­utjukról vis­­­­tézve, Lasker és Maróczy magyar­országi komb­a indultak­ Budapesten, Szegeden és Nagyváradon tartottak, felváltva, tanácskozás nélkül vezehet szimultán­ produ­kciiókat. A világ két első mestere ezúttal is megismételte a külföl­dön kivivett páratlan sikerét. Ily előzmények után, érthető érdeklődés nyilvánult a régi rivá­lisok rencontréja iránt. Lasker­t pénteken délután a Sakk-körben felolvasást tart a „Művészi végjá­ték”" crm­en. Előadása után Temesvárra, majd Győrbe utazik. (H. H. I.) — Sztrájkolnak a horvát képviselőház gyors­­írói. Zágrábból jelentik: A horvát országgyűlés tagjait ma az a meglepetés érte, hogy a gyors­írók közül egy sem jelent meg az ülésen. A gyors­­irók sztrájkba léptek s asztaluknál dr. Salavari osztálytanácsos, háznagy foglalt helyet. A Frank­parli Zatluka a gyorsírók távolmaradása ügyé­ben meginterpellálta az elnököt, é s kijelentette, hogy a gyorsírók tegnap fizetésük haladéktalan fölemelését követelték , minthogy ebben az ügy­ben a gazdasági bizottság csak ma fog tárgyalói sztrájkba léptek. Az ülésen egyébként a Magyar­országgal való pénzügyi kiegyezést tárgyalták , meghallgattak több interpellációt. Kovacsevics azt kérdezte a kormánytól, hogy a fiumei vonato­kon a horvát ellenőrző csendőröket mi­ért váltot­ták fel magyarok s hogy hajlandó-e a kormány intézkedni a pécsi honvédhadapródiskolából kizárt magyarul nem tudó tizenöt növendék visszavéte­lére nézve. " Megalakult az uj vasutas, szövetség" A vas­úti mun­kások, miután 1907 ben szövetségüket a kormány feloszlatta, szabad szervezetben tömö­rültek. Most azonban elhatározták, hogy újból megkísértik az egyesületi formát, remélve, hogy a megváltozott viszonyok folytán alapszabályai­kat a kormány jóvá fogja hagyni. Az ú­j egyesület ma délután a régi parlamentben tartott értekez­letén Vasutasok Országos Szövetsége címén meg­alakult. Az új vasutas szövetség a szociálde­mokrata párt kebelében annak egyik szakszerve­zeteként fog működni és részt vesz a szakszerve­zeti tanácsban. Tagja lehet minden vasutas, ál­lásra való különbség nélkül, tehát tisztviselő, al­tiszt, szolga és munkás egyaránt. A Gaitruschek Erzsi fényképészek­ műterme azzal a kéréssel fordul a közönséghez, hogy karácso­nyi megrendeléseiket a nagy munkatorlódásra való te­kíntettel mennél előbb eszközöljék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék