Pesti Napló, 1917. november (68. évfolyam, 270–295. szám)

1917-11-11 / 279. szám

PESTI NAPLÓ i*üL muvesuábör íl J (Telefon és távirati jelentések) Folytatjuk as üldözést Olass­orszögfean Visszavert olasz támadások A slagénál A sajtőhadiszáBúsról jelentik november 10-én este: VenezááÜan ujabb haladás. Asiagonál visszavertünk erős olasz támadásokat. Az esti német S©i©Rtés Berlin, november 10. Este Flandriában Poekapelle és Pasehen­daele között erős angol támadások vé­delmi zónánkban véresen összeomlottak. Olaszországban folytatjuk az üldö­zést a hegységben. Susstév svéd küráiy a dán ftíráSynásí Kopenhága, november 10. A svéd király teg­tap délután a dán király is királyné meglátoga­tására Ideérkezett. Este az amelienborgi kastély­tan ünnepi ebéd volt, amelyen Keresztéig király ielkőszöntője során köszönetet mondol a svéd tirálynak a látogatásért és kijelentette, bogy a Ótogatásban a két ország eggütthaladása és együttműködése folytatásának igazolását látja. Heg van róla győződve, hogy ebből a jelenben és t jövőben a két népre szerencsés események izármaznak. A svéd király köszönetet mondott t szívélyes fogadtatásért és hangoztatta, hogy a [ovábbi együtthaladásra és együttműködésre irá­nyuló törekvések nála mindenkor hü támogatás­ai fognak találni. Gusztáv király ma délután háTOm órakor nsszautazott Svédországba. Helffarich l^m^nlés® Fricdherg — helyettes miniszterelnök Berlin, aovember 10. Mint a hivatalos íasp jelenti, Vilmos császár és király kéziratot intézett dr. Helfferich kancellárhelyetfeshez és porosz királyi államminiszterhez, akivel közli, hogy ezen állásától saját kérelmére a porosz államminiszteri rang és cim meghagyásával felmenti és ez alkalomból a vörös sasrend nagy keresztjével tünteti ki. Dr. Breitenbach államminisztert arról értesíti a császári és ki­rályi kézárat, hogy kérelmére felmentették a porosz államminisztérium alelnöki állásától és neki a fekete sasrendet adományozza a csá­szár. Egyúttal közli a hivatalos lap dr. Fried­berg nyugalmazott egyei'eini tanárnak és tit­kos kormánytanácsosnak államminiszterré és az államminisztériam alelnökévé történt kine­vezését Lord Curzon Vüsnos császár eíSsa Geddes a birvárhnjóhare „kudarcáról" London, november 10. A Rfeuter-ügynőkség je­lenti: A londoni Guildhallban ünnepi itakoana volt, amelyen 800 személy vett részt, köztük Bonar Law, lord Curzon, lord Derby, Geddes, a tengerészet első lordja és Jellicoe tengernagy, a flotta pa­rancsnoka és sok diplomata. Az orosz nagyköve­tet nem emliti a tudósítás. Lord Curzon pohárköszöntőt mondott a szö­vetségesekre és elmondta, hogy csak a szövetsége­sek együttműködésével, önzetlenségével és felada­taik összeegyeztetésével lehet biztosítani, amit az egész viljig kiván, a győzelmet és a békét. A most szövetségben levő államokai az a meggyőződés hozta össze, hogy ha nem semmisítik meg azt a szellemet, amely a német császárt ét a német né­pet áthatja, akkor nem tesz olyan hely ezen a vi­lágon, ahol szabad nemzetek megélhetnének. Amerikáról ezt mondta Curzon: .— Biztosaik lehetünk felőle, hogy mindent, amit eraieík a csodálatos országnak a segitő forrá­sai népednek szettemével és lelkesedésével, valamint elnökéneik hajthatatlan nyugodtjágáral és leikével véj£iezvihetoek, azt meg is fogják tenni. Két ha­talmas és bizalomraméltó szövetségesünkkel szem­ben kell most tisztelettel teljes rokonszenvünket kifejemünk. Bizank benne, hogy az orosz nép bá­tor szelleme eloszlatja azt a sötétséget, amely most a jövője fölött lebeg. Olaszország népe és áltam­férflai nagy zavarokkal küzdenek, de remélhető­leg le fogják győzni. Geddes a tengerészet nevében kijelentette, hogy a tengerészet bízik abban, hogy ha eljön a nagy nap, amelyen siket ült az ellenséget csatára kény­szeríteni, az ellenség oly flottára fog találni, amely rátermett feladatára. A központi hatalmak bnvár­hajóharca kudarcot vallott Jellemző, hogy az t3-temég átandóaa beszél a bibéről. v Bonar Law kifejtette, hogy az orosz győzel­meik eredménye mindenesetre elveszett, azonban az igazságosság és szabadság serpenyőjébe beledob­ták az amerikai nép segélyforrásait Reményteljesen és teljes bizalommal nézíie­öink a jövőbe. Bonar Law áttekintést nyújtott a hadihelyzetről és foglalkozott az olaszországi had­műveletekkel. E szavakkal fejezte be bestédét: A békéhez vezető egyetlen ut, a hosszú, fárad­ságos győzflemhez vezető ut. Valamennyi hadvi­selő roskadozik a háború terhe alatt, csak az a kérdés, hogy melyik rogy össze alatta. A viaskodás szabad népek és a hadúr deszpotizmusa között folyik. Katonáink és szövetségeseink katonái tud­ják. hogy miért harcolnak és ezért sohasem fogja őket elhagyni bátorságuk. »-rni «-r>»i T^ ~, t nMir r 11— iifpi Wwnfí-KiiT » MHi*»T > 1/1 Az i&S Vasárnapra lényegtelen hőváltoz'ás és sok helyütt eső várható. Sürgöny - prognósis: Enyhe, sok helyütt csapadék. — Leányok. A papirhiány arra kényszerit "bennünket, hogy leányolvasóinkat e héten is meg­fosszuk az annyira népszerű Leányok rovatától. Nyolc oldalra horlátozzák vasárnapi lapunk terje­delmét is, holott a világesemények torlódása éppen e napokban a legnagyobb és a közönségnek éppen mostanában volna legégetőbb szüksége a sajtó föl­derítő szolgálatára. Elnézést kéi-ünk a hiányért, amely nem a mi hibánk és Ígérjük, hogy leány­olvasóink elmaradt rovatát, mihelyt módunkban áll, bőségesen kipótoljuk. — A miniszterelnökségi sajtóiroda aj vezetője. A miniíj lei-elnökségi «ajtóiroda vezetésében a legközelebbi napokban változás fog beáll mi. Wekerle Sándor miniszterelnök már hetekkel ez­előtt felkérte dr. Gonda Henriket, a Magyar Tu­dósító cimü félhivatalos kőnyomatos felelős szer­kesztőjét, aki már a koalíciós kormány alatt fő­nöke volt a kereskedelemügyi minisztérium sajtó­osztályának, hogy vállalja el a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetését. Ugy értesülünk, hogy Gonda elvállalta ezt a megbízatást és állását a legköze­lebbi napokban elfoglalja. A megtisztelő megbízás ezúttal érdemes régi újságírót ért, aki a háború folyamán ment haditudósító fejtett ki tevékeny­séget. — József főherceg alapítványának hatása, Jó­zsef főherceg alapítványának hatásaként a Magyar­országi Hírlapírók Nyugdíjintézetébe ujabb a!npit6-ként a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rész­vénytársaság jelentkezett 4000 koronával. A Nyugdíj­intézet ezen az uton is hálás köszönetét fejezi ki az alapitónak alapítványáért. — A nők passzív választójoga. A Feminista Egyesület politikai ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy sürgősen érintkezésbe lép az illetékes körökkel s határozott feleletet kér a nők passzív választójoga tekintetében. Az ülésen résztvett a Hollandiából és Skandináviából visszatért Bédg-Schwimmer Rózsa is, aki a választói jog külpoKükaá hatását fejtegette. >— Szakértői szemle a robogó vonatról. Her­ceg Esterházy Miklós és a Herczog és Dakesz cég között egy tőzegvásárlásból kifolyóan pör támadt s ennek során mint szakértőt kihallgatták Batkay Adol4 volt tőzegtelepi igazgatót. Nemsokára jelen­tette Balkay, hogy a hercegnek módjában lett volna szállítani a tőzeget Később kiderült hogy nem is járt a telepen, csak a vasúti kupé ablaká­ból nézte és igy készítette rajzait A bíróság hamis eskü miatt három hónapi fogházra és 500 korona pénzbirságra ítélte. — Hegedűs János temetése. Nagy részvét mel­lett helyezték szombaton örök nyugalomra dr. Hege­dűs Jánost, Budapest I. kerületének országgyűlési képviselőjét A tabáni temető halottasházában nagy gylszotókőzjönség gyűlt össze a koszorúkkal borított ravatalnál, ott voltak a többi közt gróf Apportul Al­bert és Ugrón Gábor miniszterek, Szász Károly, a képviselőház elnöke, Némethg áltamittkár, Bárczg polgármester, több országgyűlési képviselő és fővá­rosi bizottsági tag. A gyászszertartás után a német­völgyi temetőben levő családi sírboltba vitték a ke poreót A temetőben gróf Appongi Albert mondott megható búcsúbeszédet az egyesült függetlenségi és 48-as párt nevében, melynek évtizedeken át egyik leglelkesebb tagja volt az elhányt képviselő. Szigett János kassa-oderbergi főfelügyelő, törvényhatósági bizottsági tag az I. kerületi függetlenségi párt és a ke­rületi egyesületek és társaskörök, dr. Szatkag Gyula pedig orvostársai nevében mondott ntolsó Istenhoz­zádot — Országos had egészségügyi előadások. A sajtóhadiszállás megbízásából dr. Müller Vilmos királyi tanácsos ezredorvos, a fővárosban és az or­tart, amelyei védőségét Anrjnszta főhercegasszony vállalta et A bndapesü előadásokat vetített képek kí­séretében az Operaházban fogja megtartani. — Uj államvastrti Igazgató. A minisztertanács Mátrát] Elemér miniszteri tanácsosi címmel felruhá­zott áliamvasuti igazgató-helyettest államvasút! ÍRan>­gátévá nevezte ki. — Laske? vidéki sakk-kürofja. Dr. Leuker Emánuel budapesti vendégjátéka után a Temesvárt Salck-Körben vendégszerepelt, A világmester a szi­multánban 24 játszmát nyert, hármat vesztett és öt partiét döntetlenné tett. A Lasker, dr. Száoag kontra Réti, dr. Steiner, Mager tanácskozási mérkőzés eldön­tetlenül végződött. — A Győri Sakk-Körben Lasker 30 játszmát vezetett egyidejűleg s egy vesztett jáfcszm« kivételével valamennyit megnyerte. A világbajnok körútjának végső eredménye: 106 nyerés, 4 veszteti s 14 remis. •— A raktáros fiának szerencsije, üfoídélcről jelenti tudósítónk: Turzay János újvidéki vasúti raktárfőnökihelyettes 17 éves fiát, Turzay Lás2Üőt ez év augusztusában örökbe fogadta gróf ólublői és fetsőmegyeri Turzay Tarján Tihamér. A 66 éves gróf egy hónappal az adoptálás után meghalt egy bécsi szanatóriumban. Végrendeletét most bontot­ták fel és ebből kitűnt, hogy fogadott fia fteere­nyolc millió koronát örökölt. Turzay Lászlón kívül köteles részt kap az örökhagyó leánya, herceg Lobkovitz Szaniszlóné. A szerencsés fin örökségé* hez tartozik többek között az ólublői vár, valam int nagyobb birtokok Szepes vármegyében, azonkívül Kecskemét és Félegyháza környékén. ; — Olcsó marhafara. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet a Hazai Termény Részvénytársasággal történt megállapodása alapján november 13-ikán valamennyi üzletében megkezdi a Hadilermény által rendelkezésére bocsátott marhahús árusítását és pedig a vágószéken való kimérés utján. A mar­hahus elejét kilogrammonként 7 korona 80 fillér­ért, hátulját 9 korona 80 fillérért fogják árusitani. Néhány napon belül különben ugyanilyen árak mellett az összes budapesti vásárcsarnokokban is megkezdődik a húsnak vágószékről való rendsze-f res kimérése. : — Meggyilkolt íőmémük. Ungvárról jelentik; Tölgyes Józrsf ókemencei királyi főerdőmérnötí pénteken délután szolgálati ügyben a közel levő erdőbe ment. Mivel este a szokásos időben nem érkezett haza, a felesége kerestette. A sötétségben nem tudtak ráakadni, reggel azonban megtalálták a kertje fölött levő erdőrészben. A főmérnököt két fejszecsapússal agyonverték. A gyilkosságot valószínűleg boszuból követték el, mert az érték-* tárgyakat a főmérnöknél hagyták. — A postatakarékpénztári sztrájk vége. jjostatakarék pénzt ári d: jnokok egyhetes sztrájkja pénteken véget ért Dr. Hantos Elemér államtit­kár és dr. Halász Sándor postatakarékpénztár! igazgató megnyugtató kijelentései után szombaton reggel újból megkezdték a munkát — Hadikölcsön-élethiztositás. Mielőü ilyet köt kérjen a Trieszti Általános Biztosítótól (Budapest, V„ Dorottya-utca 10.) tájékoztatót. — Yes porcellán púder és krém. Legjobb' a világon. — A fényképészeti és festészeti művészi szak* tanfolyam három havi kurzusa december 3-án kezdő­dik. Hölgyek és urak részére szakszerű kiképzéssel és képesítéssel. Elvégzése biztos jövőt nyújt és magas fizetésű állásokat Előjegyzések e hóban Balázs Géza fotóművésznél, Budapest, VII., Rákóczi-ut 64. Kérjen tájékoztatót — Egy szenzációs női fej. Besnyői Kern pellet! Ilona moziszinésznőnek feje olyan tökéletes mfli vészi minta, hogy lázasan igyekeznek megöröki-i teni a szobrászok és festőművészek. Eddig nem ke* vesebb mint negyvenötszőr mintázták meg és fest tették le csodaszép fejét Ezt a pompás fejet -1 Bazár divatlap legújabb száma mutatja be dini lapján. , ;j — Elgázolt rendőr. Ma este a kőbányai pálya-< udvaron a CegBéd felől érkező vonat halálra gázolUí Gárggi Bálint rendőrt — Az osztálysor.«játék mai húzásán a követe kező főbb nyereményeket sorsolták iki: 20.000 koro­nát nyert: 50203. 10.000 koronát nyert: 1645L Ü000 koronát nyert. 51930. 2000 koronát nyertek: 45309 59503 1000 koronát nyertek: 7307 31071 98448. 500 koronát nyertek . 21672 73573. 300 koronát nyer­t-ok: 13231 13420 14521 32490 39490 55879 56398 •Y7490 681S0 72904 74780 81893 85671 86443 91521 &6824. — Házasság. Vértes Jenő szikesfőváros! 6szK viselő eljegyezte László Bykét BradapeströL (Mindéit külön értesítés helyett) Dr. Láng Kornél orvos egyet magántanár ma tartja esküvőjét Váráig Erzsi úrnővel. (Minden kü­lön értesítés helyett.) — Gyászrovat Lónyay Géza munkapárti kép­viselő pénteken éjjel Budapesten meghalt Temetése hétfőn délután három órakor lesz a cróf Károlyt* utca 12. rámu gyászházbői.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék