Pesti Napló, 1918. október (69. évfolyam, 229–255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

Budapest, 1918. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész erre 52 kor. — litt. Fél évre — 26 » — • Negyedévre 13 , — • Egghórft- 4 . 60 . Egyes teám ára: Budán««­tea ét vidéken 18 fillér, »udvarokon 30 fillér __ . , WibSORT. itt 69-ik évfolyam. 229. szám. / Kedd, október 1 AlVfr­ W SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL Budapest, Pákóczi­ út 18..­ TELEFON Hhíst 62 —30, 63-31, 62~3.t, GJ-SS. UC-34. Feltitís sokcsite: Jóivei 6­2—30. Ifogatóság: Jezeof 63 - 35. Az em­ente a bolgár hadsereg lefegyverzését, a hódított területek kiürítését és a vasutak átengedését követelte — Poltscaré, Clemenceau és Lloyd George döntő konferenciát tartanak Versaillesben . Az ellenség elfoglalta Üszküböt, Krusevót és Veiezt és 300 ágyút zsákmányolt fessi® vsa» a «sa&Bi&í»! Parlamentáris Kormányt kap Németország finneken d'Esperay tábornok, az enteiste balkáni haderejének szalonikai főparancsnoka 37, odaérkezett bolgár kiküldötteknek, névsze­a kormány fog közvetlenül fordulni az enten­téhoz, amelynek mai versaillesi konferenciája dönt egyébként sorsáról ama Macedón terüle­teknek, amelyeket Bulgária, ha az ententének engedelmeskedne, kiüríteni készül. Magában az ententh­atalmak körében még nem alakult ki egy végleges és egységes nézőpont Bulgá­riát illetően. Anglia meglehetősen bolgár-barát, végleg mint Liapecev pénzügyminiszternek, Lukov tábornoknak és Radev volt miniszternek ki­jelentette, hogy Bulgária ügyet is csal, az ál­talános béketárgyalásokon óhajtják rendezni. Addig is azonban egy ideiglenes rend­ezésfor­mába mennek bele, amely szerint Bulgária kő­­i visz­ont Franciaország, amely végleg anga­jelezi magát a három következő kemény fel­ "álja magát a szerbeknek, kíméletlen és k­­tétel elfogadására: 1. Azonnal lefegyverzi hadseregét. 2. Haladéktalanul kiüríti mind­­azokat a területeket, amelyeket Ro­­mániában és Szerbiában hódított. 2. Összes vasutait és kikötőit ren­delkezésére bocsátja az ententenak. Világos, hogy ez mit jelent. Az entente át akar m­ask­ozni Bugárián­, úgy ahogyan az angolok Görögországon. Bulgária e feltételek elfogadá­sával minden védelmi eszközét, összes közle­kedési vonalait, vasutait, hajóit, ágyúit és tü­zérségi felszerelését kiszolgáltatná az entente­nak, amely Bulgárián át igyekezne a Szer­biában és Romániáb­an állomásozó német és magyar-osztrák csapatokhoz elérni. Vagyis Bulgáriából hadiszintér Válnék. Ezekbe a feltételekbe belepusztulna Bul­gária, amely olyan hatalmas reménységekkel, olyan káprázatos eredményekkel kezdte meg a világháborúban való szerepét. Míg Szalonikiben a bolgár kiküldöttek­kel közölték, hogy az em­ente föltétlen meg­adást követel, magyar-osztrák csapatok vasárnap Szófiába érkeztek. (éa a cenzúra tizenkét sort törölt) A mai napon egyébként­­döntő gyűlést hirdetett a bolgár szobranje is. Az ülést annál is inkább előzte meg hallatlan izgalom, mert a két párt, Ma­li­novék és Radoszlavovék körülbelül egyfor­ma erővel vonultak fel. Döntés azonban nem történt. A négy napra elnapolták az ülést. Ha Malinovék győznének, Bulgária könnyen ket­tős haditerü­letté válhatna, egyrészt, belekap­csolódnék a világháború nagy katonai műve­leteibe, az Bulgária végkatasztróf­áját jelente­né, másrészt kitörne a polgárháború, amely­ben aligha maradna tétlen a bolgár hadsereg. Mir­ denp­­e­tre el lhetünk készülve a legszenzá­ciósabb! —'••jHésekre! Nagyon valószínű, .4 császár már elfogadta Bertling lemon­dását és a kancellárhoz intézett kézirata sze­rint a német nép bizalmi embereire bizza a kormányt. Ez burkolt szavakkal a parlamentáris kormányzat meghonosítását jelenti Németországban. Míg a német politika ilyen fordulatot vett, addig a német sereg hősiességgé­ vi­seli azt a sorsot, mutt a fegyverek forgandó szerencse; ír­német ?ava­tások napjaiban is éppen olyan szigorúan és pedánsul őszinte mint volt a győzelmes előre­gati harctéren rájuk mér. A jelentés, mely a megpróbálta­ •"HÍV Ma­ino­v új kabinetet alakít, ki­nevezett nemzeti védelem kormányát és ir­galmatlan büntetéssel akarja sújtani a bolgá­rokat. A bolgár kormány éppen azért, — mint azt a berni bolgár követ közölte is az ottani hírlapírókkal — közvetlenül Wilson elnökhöz fordul azzal a kéréssel, hogy oltalmazza és védelmezze Bulgáriát. Természetes, hogy a szófiai csapatküldé­sen túl is a legélénkebben és a legközvetleneb­bül érint minket a nagy bolgár válság. Az események egyelőre arra a katonai konzek­venciára vezetnek a mi részünkről, hogy az oh­ridai tótól közvetlenül nyu­gatra eső terepszakaszaink egyikét kiürítettük . Diplomáciai tekintetben viszont míg nem adtuk fel a reményt, hogy sikerül a súlyos vál­ságot valahogyan aplanálni. Ez a vélemény re­ménye a bolgár hadsereg fővezérének, Jisekov tábornoknak is, aki most egy bécsi szanató­riumban fekszik, ez értesült az eseményekről és kijelentette, hogy minden erejével azon lesz, hogy a bolgár hadsereg szövetséghű részét újjászervezze és így megkímélje Bulgáriát at­tól a csapástól, hogy hadszíntérré változzék.­ Az események politikai hatása egyformán érezhető Németországban és nálunk. Hertling kincellár és Hintze te­ri­gor n­agy külügyi államtitkár akik a német nagy főhadiszállásra utaztak, ott be­nyújtották lemondásukat. A német kormány amúgy is bukásra érett volt, de a vá­lságot bizonyára csak siettették a bol­gár események, haladás éveiben, vasárnapi és hétfői­ kelettel, több rendbeli visszavonulást sorol fel. 11 német frontot vissza kellett vonni Flandriában azután Franciaországban a Cambrai szaka­szoki, továbbá az Oise és Aisne között, vala-­ mint az Argonnokban is. Ezeknek a vasár-­ napi visszavonulásoknak következményei volt­­­ak hétfőn is, különösen Belgiumban, ahol­ Dixmuidentől Merkhemig a harctér balszár-tá­nyán ki kellett üríteni az ivalaku Wytschaete-i állást. Nem terjeszkedünk itt­ részletes harc­téri magyarázatokra, csak arra utalunk, hogy­ Foch számbelileg óriási amerikai erők­től támogatva, most egységes és egyforma erejű támadást vezet .Flandriától egészen le Elszászig, illetve a Verdun előtti országútig. Laikus szemmel is­ látható, hogy a tábornagy még október vége előtt akar döntést kikény­szeríteni és hogy fegyvereinek erejével akarja siettetni azt a politikai kialakulást, amely a hadviselő államokban m­ost van folyamatban. A magyar politikai is végre magára esz­mél. A politikusok érzik, hogy ezekben nem maradhatok tétlenek, ezekben a sorsdöntő napokban­, amikor a magyar belpolitika elvá­laszthatatlan­t egy a magyar külpolitikával. Wekerle Sándor miniszterelnököt informatív megbeszélések céljából sorra felkeresték gróf Esterházy Móric, gróf Károlyi Mihály és más­ pártvezérek. Sürgős értekezletet sartottak a Károlyi-párt és a Bizony-párt, a Károlyi-párt részéről pedig ugy a pártvezér Károlyi, mint Batthyány sürgős ki­hallgatásokat kértek a királytól I­ stván is. Még: J f légy év előtt' | ! Nyilatkozik gróf Tisza Istvá mindig ott tart, ahol most ne" és nem a helyzetnek egy tisztességes meg-­ f | mentésére gondol, hanem valami belső , r vad, uszító politikai háborúra, amelyben a­­ vele nem egy véleményen levőket leteperhetné s­­ és megbüntethetné. Természetesen ez nem fon­­­­­tos és ha izgékony szavairól egyáltalán tudó-­ s mást veszünk, akkor is csak mint kortünettel foglalkozunk velük. Nyilatkozott végre Wekerle. Bav a jó?­i­dérek szánt üzenet formájában. In­formáci­ója jóakaratú, meglehetősen bizakodó, noha tar-­ tózkodik a túlzott optimizmus felelőtlen hir­detéséről. Ami benne a legfontosabb az, hogy kijelenti, hogy részünkről mindig meg­volt a békekészség, ez a békehajlandóságunk most is megvan és ebben az irányba máris folyamat­ba tettük a szükséges lépéseket, még­pedig Németországgal való egyetértésben. (Itt a cenzúra S­­ort törölt­e .

Next