Pesti Napló, 1918. október (69. évfolyam, 229–255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

Kedd PESTI NAPLÓ 1918. október 1. 3 A ls@iÉáP kmmmm feeislenfi a kezeli tsÉHit A tán­c­ák a fegyverszünetet és beszüntették az ellenségeskedést Páris, szeptember 5­.(Hiva­talos.) Jh bolgár fegyverszünetet tegnap este Szalonikiban Franchez d'Esperay főparancsnok és a bolgár kiküldöt­tek, kik a főparancsnok minden feltételét elfogadták, aláírták, a az ellenségeskedéseket beszüntették. Franchez d'Esperay tábornok uta­sítást kapott, hogy haladék nélkül kezdjen hozzá a fegyverszüneti fel­tételek végrehajtásához. Szófia, szeptember 30. Hivatalosan köz­lik . Tegnap, szeptember 29-én leeső éjjel írták­ alá a bolgár delegáltak és a szalo­nikai keleti hadsereg főparancsnoka a fegyverszünetet. Parancsot adtak arra, hogy az egész fronton szüntessék be a ka­tonai műveleteket. E pillanatban a bolgár nemzethez és hadsereghez, miután az ellenségeskedések immár megszűntek, felszólítást intéznek, hogy a nyugalmat és rendet őrizze meg, hogy a kormány a béke művét befejez­hesse. Rövid idő választ el bennünket a vég­leges béke napjától, ennélfogva csak a Bulgária iránti forró hazaszeretettől kell magunkat vezettetni. A bolgár parlamentairek Szalonikiban Tovább fo­gnak a hadműveletek Genf, szeptember 29. A Havas-ügynök­ség párisi jelentése szerint a bolgár parlamen­tairek : Liapcseiv pénzügyminiszter, Lukov tábornok a második hadsereg parancsnoka és Radev volt miniszter, szombaton este Szaloni­kiba érkeztek,hogy a fegyverszünet feltételei­ről tárgyaljanak. Franches d' Esperay tábor­nok, ma,, vasárnap, fogadta őket. Páris, szeptember 29. A Havas-ügynökség je­lenti: A bulgáriai eseményekről sok egymásnak ellentmondó és részben helytelen hír került forga­lomba és jelent meg Franciaországban és külföl­dön. Ezért szükséges, hogy megállapítsuk a ténye­ket. Jelenleg semmiféle diplomáciai tárgyalás sincs folyamatban. Ennélfogva semmiféle politi­kai feltételeket sem szabhattunk Bulgáriának. A fegyverszünetet kérő okirat, amely esetleg a béke­tárgyalást is lehetővé teszi, megérkezett a bolgár hadsereg főpparancsnokától, aki parlamentaireket küldött Franchez d'Esperais tábornokhoz. A keleti hadsereg főparancsnoka csupán ennyit válaszolt: 1. Hogy a hadműveleteket semmiesetre sem lehet abbahagyni, amíg a kért fegyverszünet feltételeire nézve megállapodás nem történt; 2. hogy a főparancsnok hajlandó lenne a bolgár kormány szabályszerűen meghatalmazott küldötte­t­ fogadni, ha egy parlamentairó tiszt vezetésével a szövetséges csapatok vonalához érkeznének, hogy a feltételeken megállapod­­janak. Franchez d'Esperay tábornok bemutatta a feltételeket a szövetségeseknek, akik jóváhagyták. A feltételek tisztán katonai természetűek és céljuk az, hogy a szövetséges hadseregek keleti hadmű­veleteinek szabadságát teljes mértékben biztosítá­sát, és az esetleg folytatandó tárgyalásokra is biztosítékot adjanak. Minden egyéb, amit ezeken kívül más feltételekről s a bolgár ügyek politikai vagy diplomáciai eseményeiről terjesztenek, hely­telen és korai. Csupán egy újabb momentum tör­tént, a bolgár parlamentairek megérkezése Sza­lonikibe, hogy a fegyverszünet feltételeiről tár­­gyaljanak. Az entente békefeltételes Leszerelés és a megszáll területek kiürítése London, szeptember 30. A Reuter-ügy­nökség jelenti: Bulgáriának a fegyverszünetre vonatko­zó kérdésére ugyanolyan választ adott angol kom­á­my, mint a szövetséges hadse­regek macedóniai főparancsnoka. A válasz röviden kijelenti, hogy a hadműveleteket nem lehet abbahagyni. Arról a javaslatról, hogy Bulgária meghatalmazott képviselője a szö­vetségesekkel a béke kérdésében tárgyaljon, határozottan kijelentette az angol kormány, hogy ez a béke természetesen Bulgáriának Törökországgal, valamint Németországgal és Ausztria­ Magyarországgal való teljes szakítá­sát jelentené. A szövetséges kormányok ter­mészetesen megkövetelnek minden biztosíté­kot, amire hadműveleteik biztosítására szük­ség van, továbbá annak a megakadályozását, hogy német csapatokat küldhessenek Bul­gáriába. A bolgár javaslat­ elintézésénél meg kell említenünk, hogy a szövetségesek nem szándékoznak végleges területük rendezését eszközölni a Balkánon, mivel ezt természetszerűleg a békekonferenciának tartják fenn. Most olyan katonai egyez­mény megkötéséről van szó, amelylyel le­hetetlenné tesszük, hogy bolgár részről veszélyeztethessék a szövetséges hadsere­gek hadműveleteit. Ez a szerződés ma­gába foglalná a bolgár hadsereg leszere­lését, vagy pedig valamely más ponton a mostani szövetségesek ellen való felhasz­nálását. Területi kérdésekben nem lehet és nem is szabad semmiféle intézkedést sem tenni, lényeges, pont azonban bármi­nő előzetes egyezmény megkötésénél, hogy Bulgária mindazokat a területeket ki­ürítse, amelyek a tulajdonképpeni Bul­gária határain kívül vannak és amelyeket a bolgárok a háború folyamán foglaltak el. Ha a fent említett feltételeket, amelyeket Szófiába megtáviratoztak, Malinov kormánya nem tartja, elfogadhatónak, a szövetséges kor­mányoknak nincs módjukban más feltétele­ket javasolni és Bulgáriára bízzák olyan sze­mélyek megjelölését, akik hajlandók e feltéte­leket elfogadni. A bolgár vasutakat és kikötőket is köve­telik a franciák Genf, szeptember 29. A párisi Journal többek között ezt írja: Franches d'Esperey tábornok offenzívájának sikerei csak megerősítették a vára­kozásokat, amelyeket hozzá úgy is főztünk, de az áttörést nem vártuk oly rövid idő múltán. Mind­azonáltal még Üszkübben sem vagytunk. Bolgár territóriumot csak a Strumahajtásban értünk el. Most azonban Bulgária gyors cselekvéssel azt óhajtja elérni, hogy kedvezőbb feltételeket érjen el, mint aminek majd a végén elérhetők lesznek. Ezért a tábornok kategorikusan visszautasította a bolgár ajánlatot, azaz: a megvert Bulgáriának n­yilvánosan el kell ismernie vereségét azáltal, hogy a szövetségesektől feltételeik közlését kéri. A bolgároknak a fegyverek sorsdöntését a mi aka­ratunk szerint kell majd elfogadniuk. A Pichon által sugalmazott Petit Párisien a következőket írja: Bulgária imagsi­ítása nem érint váratlanul. Radoszlavov visszalépése egyen­­gette a frontváltoztatás útját. Szerbiának, Görög­országnak és Romániának vissza kell nyerniök azokat a területeket, amelyek őket jobban meg­illetik. A bolgár kormánynak tudnia kell, hogy mik az előfeltételei egy olyan tárgyalásnak, ame­lyet inkább óh­ajt a határon folytatni, mint Bul­gária fővárosában. Bizonyára ezért kívánta a bol­gár kormány a külön tárgyalást. Vagy most is, ezzel az utolsó manőverrel is csak eszköz a köz­ponti hatalmak kezében? Ezt tisztázni kell. A Matín írja: Bulgáriának, annak visszaadása után, amit elrabolt, biztosítania kell, hogy tőle egyáltalán ne kelljen már tartanunk, biztosítania kell azáltal, hogy demobilizál és átengedi nekünk a vasútjai fölötti ellenőrzést. A Temps ezeket írja a Bulgáriával szemben követendő magatartásról. Fontos a győzelem rög­töni teljes kihasználásának biztosítása, nehogy az entente harcosai hiába estek legyen el. A bolgár hadseregnek nem szabad mozgósítva maradnia és Bulgáriának nem szaad egy szomszédaitól elvett terü­letet megszállva tartania. .1 bolgár vasutakat és kikötőket, amelyek Németországnak állottak rendelkezésére, jövőre a szövetségesek rendelkezés­­ére kell bocsátani. Bulgária elveszti hódításait Bern, szeptember 28. A berni Intelligenz­blatt szerint a Malind­o miniszterelnök által Bil -i­­ia nevében előterjesztett javaslat, mindannak, amit Bulgária nemzeti területe­ken a háború alatt visszahódított, feladásai fogják magukban foglalni. Az entente döntő tanácskozása Az entente még nem válaszo­l Bal­áriának Genf, szeptember 30. A Petit Parisien je­lentése szerint a Bulgáriának adandó választ holnap fogja megállapítani az entente katonai és politikai konferenciára. Több lap kifejezi kétségét aziránt, hogy Bulgária ezeket a fel­tételeket el fogja fogadni. Nagyon sok függ a német—magyar-osztrák csapaterősítések nagy­ságától. Bécs, szeptember 30. A N. W. Tagblatt­nak jelentik Génből . Ma, hétfőn fontos en­tente-közi minisztertanács lesz. Az Agence Havas jelenti, hogy Franciaország a Bulgá­riának adandó válaszra nézve javaslatokat terjesztett elő a szövetségeseknek. Clemenceau és Lloyd George nyilatkozata szerint a vélemé­nyek egységét megállapították. A Temps és a Journal des Dél I­­s azt írják, hogy­ Bulgáriá­nak a szövetségesek részéről való katonai meg­szállása a tárgyalások további feltétele. Bécs, szeptember 30. A szobranjó sorsdöntő ülésével egyidőben Versaillesben nagy konferen­ciát tartanak az eniente-ál­lamok Poincaré elnök­lete alatt. Szerbiát a tanácskozáson Pasic­s miniszt­­erelnök képviseli és arra több olasz miniszter is elutazott. A tanácskozást megelőzően Lloyd George és Clemenceau hosszasan tárgyaltak egymással. A két­ miniszterelnök felfogása, mint a Havas­ügynökség hangsúlyozza, a fontosabb pontokban teljesen egyezik. A Havas-ügynökségnek a tanács­kozásról kiadott kommünikéje közli, hogy a fran­­cia kormány az entenne-államok elé Versaillesben oly javaslatot terjeszt, amely magában foglalja a Bulgáriának hivatalosan adandó választ. A francia sajtó tendenciózus híreket terjeszt arról, hogy Törökország is rövidesen követni fogja Bulgária példáját. Ezzel szemben bécsi diplomáciai helyen a leghatározottabban hang­súlyozzák, hogy ez teljesen kizárt dolog, mert Törökország szövetségi hűsége minden kétségen felül áll. A szobranje nem döntött Bécs, szeptember 30. Szófiából ideérke­zett hírek szerint a szobranje határozathozatal nélkül négy napra elnapolta üléseit. Az egész Dobrudzsa Bulgáriáé Köln, szeptember 30. A Kölnische Zei­tung kijelenti, hogy Malinov eljárására jel­lemző, hogy szeptember 23-án Berlinben Ta­laat basa nagyvezér jelenlétében elhatározott megegyezés — amely szerint az egész Dob­rudzsára elismerte Bulgária tulajdonjogát — a bolgár népnek mindezideig nem hozták meg­­­felelően tudomására. Szófia hangulata Berlin, szeptember 30. Egy politikai személyi­ség, aki pénteken este utazott el Szófiából, a Berliner Lokalanzeigerzben a következőkben adja elő Szófiában szerzett benyomásait: — Az én véleményem szerint Malinov és Radoszlavov pártja küzdenek egymással. A mér­leg irányítója: Németország és Ausztria-Magyar­ország katonai eredményei. Amennyiben sikerülni fog, hogy holnap vagy holnapután a szövetséges seregek az ellenséget visszanyomják, vagy ha csak a front megszilárdítását is elérik, úgy a Malino­v­ párt sorsa meg van pecsételve. A szobranje tudvalevően hétfőn ül össze. A döntés most a szobranje kezében van. Sajnos, nem lehet tagadni, hogy néhány — bár kevés — tagja a Radoszlavov-párnak, más pártokhoz húzódik. Mindazonáltal az a véleményem, hogy a katonai eredmények a szobranje döntését is befolyásolni fogják. — Malinow, pozíciója bizonytalanságának tudatában minden rendelkezésre álló eszközzel dolgozik. Elnyom minden sajtó véleményt. Követ­kezésképpen a szófiai lakosság semmit sem tud a front esményeiről. Ezideig csak arról értesültek, amit Malinov távirati irodája kiadott, mely újab­­ban az ő utasítása szerint dolgozó Milev tanár vezetése alatt áll. Az utóbbi napokban semmiféle­ nyugtalanság nem volt észlelhető a városban. (Itt a cenzúra 10 sort törölt.) Bulgária Wilson támogatását kérte Bécs, szeptember 30... A N. W. Tagblatt berni levelezője a berni bolgár követségen szerzett információk alapján ezeket jelenti: A bolgár kormány azzal a kérelemmel fordult Wilson elnökhöz, hogy a­­tárgyalások

Next