Pesti Napló, 1919. január (70. évfolyam, 1–27. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Budapest, 1919. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 88 kor. — fll. Fél évre 11 « — « Negyedévre 22 • — c Egy hóra._ 7 « 80 « Egyes szám ára: Budapes­ten, vidéken és a pálya­udvarokon 30 fillér. v ^^^vigvV 70-ik évfolyam. I. szám. i­^vr Sz^a, január i •' ' '''».a^ 'i •-­­­ "SZERKESZTŐSÉG: _____ ^^^^ ^^^ P' KIADÓHIVATAL: PESTI NAPLÓ JB. JU «IL JBL JL «JL JLJL JL*H«r József 62—36. Igazgatóság: József 62—55. Londoni hír szerint Wilson a magyar kérdést külön bizottsággal óhajtja tár­gyaltatni a Versailles- konferencián. A Spartacus-csoport a nemzetgyűlési választások ellen foglal állást. A román szocialisták önálló erdélyi köztársaságot kivánnak. A szerb csapatok kivonulnak a Mura­közből. A véres küszöbön Egyetlen egy évszám előtt se torpan­tunk meg és hőköltünk vissza annyira, mint az 3919-es évszám előtt, melyet frissen vett még festékszagú és feltépetlen új naptárunk jelez. Most egy pillanatra azon gondolko­zunk, hogy micsoda sorsot rejt magában ez a naptár és mit jelent számunkra és a világ összes népei számára az a megismét­lődő két 19-es, mely a következő évet ígéri. A határ előtt, a küszöbön állam­, soha se kel­lemes dolog. Mindig szívünkbe markol az a nyugtalanság, hogy az ismert múlt után egy ismeretlen jövendőbe megyünk, mindig szédülő és érvényes érzés fog el bennü­nket. A naptár bok­atlan fő térsége egy hópi­zta­lási irdatlan Kühlt. !•• ' .'•!»‚•/. ha.-ionb.'. Mi­csoda fekete foltok "vo­ltok tőlük majd meg tartalomim­ is. Békében se tudtuk, hogy mit hoz a jövendő, de most tu­djuk, hogy valamit el­kerülhet et eiuil kell hoznia. A döntést, a sorsot, az új térképet, a négy szomorú háborús év megoldását, idélytesen ható és erélyes szerepünk alig lehet, pusztán csak az emberiség jogán, minthogy a há­borút — ezt soha se szabad elfelednünk — elvesztettük és valójában a győzők diktál­ják a békét, akik a béketárgyalások össze­hívásait még ma is korainak és időszerűtlen­nek tartják. A győzök táboroznak mindenütt az or­szágunkban, vagy a nemzetiségek, kik meg­szállták a megyéinket és elszakították az or­szágot a magyar fővárostól, mely hiába is­kiáltana hozzájuk ezen a határjelző éjsza­kán. Pezsgőspoharakat jó kedvvel al­gha emelnek ezen az éjjelen. Vackor szá­ma a magyarnak a legédesebb malaga-bor is. Budapesten gyarmati katonák, spal­ik jár­nak, kik hangosan beszélik idegen, a fa ko­pogásához hasonló nyelvüket. Mi pedig a szenvedések szenvedésével megtetézve, szemlesütve és szomorúan megyünk a jár­dán, minden egyes emberen érzik a meg­nevezhetetlen szomorúság és a megalázott félg, mely nemcsak egy pár hétnek a lec­kéje volt, de — úgy látszik — szigorú és következetes akaratja azoknak, kik a hábo­rúban győztek. Nincs háború. Béke van. Hadijelentéseink azonban még mindig van­nak, melyekben idegen teng­e­l, orosz, belga, vagy francia városnevekShei­­t, olyan édes n Oghitt földrajzi fuszalv. '-ka­j találko­ztunk, mint Ivolozsvár? i oz olly. Az eh­esztüket jelenti a magyar 'ladü­gy minisz­ter. Sötét év mult el, melybe­n dorbézolt a halál nemcsak a harctereken, nemcsak a hadtápvonalakon, nemcsak az ismeretlen vidékeken, hol bepólyált !:••••.. és lábú kato­nák nadrágtalanul, lázasan és vérezve vér­­szorogtak hazafelé, hanem itthon is, hol a spanyol hálád garázdálkodott és egymás után nyiltak meg a fekete gödrök a nőknek és gyermekeknek, de ennyi sötétség és égbe­kiáltó szomorúság után még ezen az éjsza­kán se tudnnk vigasztalót mondani a követ­kező naptári évre. Nincsen egyelőre remény­sugár és nem akarunk hamis fényszóróval egy kis derűt árasztani. Azt akarjuk, hogy egy pillanatra érezzük mindnyájan a ma­gunk tragikus magárahagyottságát, a ma­gyarságnak vértanú szenvedését, hogy meg­edződjék ebben a testvértelen egyedüllétben és a sok-sok egyéni faj valami hatalmas, ijesztő és sötét tömbbé tevődjék össze, mely ennek az el nem pusztulható és nemes fajtának a félelmes erejét jelenti. Uj esztendőre idegesmen apokaliptikus zene tombol, bábeli gyermekágy a világ, véres lében remeg és csikorog — ó jaj! ki a kínokban ki a kínokban vajúd? Én vagyok, te vagy, mi vagyunk, egy lett mindenki e kínok apokalipszisában, e véres ágy vonaglásában, rángunk és futkosunk, patkánymódra, óriás talpak alatt, jaj! véres és vértelen kaszák villódzanak a tetemszagú jégben, és torkon lehel a ragály, csontpalotákból idegen zene szól viharok paradicsoma kibomlik. Mit szólsz, ég és föld? Mit rántasz, iszonyú, új esztendőkbe, ég? A föld hallgat és zordan karikáz sötét felében — de egyszer ébrednie k kell, és akkor mit mond majd változatlan szép tavaszával, mit mond feldúlt erdeivel, mit mond eleven erőivel, mit mond rettenetes ugarain kisarjadó vadvirágok ezer beszédes szemeivel. — Ember, te züllött, véres, rossz kártyás, éji veszett játékodból a réten ocsúdva, — hogy fogsz a vadvirágok szemeibe nézni? Babits Mihály: Griggs^omjKülönös roham­ai A repülőgép álmot­ berregett a kéc­ k­ós Laxb­­ryos délutáni levegőben. Egy élesebb kanyarodónál a fémrészeken reszkető csillogó pun­tok megváltoz­tatták helyüket, a benzintartály sárga, rezes fénye Artner kisasszony keze fejére csúszott át s elhal­ványodott, mint egy alázatos, rózsaszinű­ evük A kisasszony mellett Briggs Tom tartotta a kor­mánykereket. Alattuk a város lapult szét, az utcák vonalaival kockázottan s a háztetők szürke, mono­ton síkjából egy-egy törpe templomkupola fénylett fel, mint furcsa szappanbuborék, melyet a por árva lakói fújtak az elérhetetlen végtelenség felé. Briggs Tom érezte, hogy menthetetlenül sze­relmes Artner kisasszonyba. Két napja volt a nagy elzászi városban, ahová az Egyesült Európai Álla­mok­­Régészeti Akadémiájának megbízásából jött, hogy a közelben lévő régi bányákban végzett ása­tásoknál felügyeljen. A város határában ugyanis betemetett sóbányákra bukkantak, melyek terüle­tén a múlt századi nagy világháború idején harci árok­ rendszereket építettek a hadakozó felek. Al­kalmasint a rettentő gránáttűz következtében a laza kötésű talaj beomlott s az árokrendszerek egy részét benyelték a bánya üregei. A sós rétegek cso­dálatos módon épségben tartották azoknak a kato­náknak a holttesteit, akiket a katasztrófa ezekben az árkokban ért. Briggs Tain most azt a megbíza­tást kapta, hogy hozza felszínre az érdekes hullá­kat, gyű­jtse ös­sze a talált, muzeumba való tárgya­kat s teendő megfigyeléseivel gazdagítsa a letűnt, fájdalmas emlékű idők történelmét. Két napja volt itt. Artner kisasszonynyal az első este ismerkedett össze, az expedíció tisztele­tére rendezett vacsorán. Már első pillanatra erős, szinte fájdalmas hatással volt rá a magas, telt, csöndes német leány. Valahogy úgy érezte, mintha egy régi ismerőssel találkozott volna össze, ajkai szinte görcsösen keresték a legutóbbi párbeszéd félbeszakadt szavait Miközben a leány kedves las­­t év ? Nem új ez az év. Sajnos, a há­ború régi szenvedései várakoznak még reánk, a nélkülözések beláthatatlan tömege és a megpróbál­tat­ások dandára. Csakis ak­kor lesz új év, ha majd újra a régi élet térhet vissza, a békés, a lámpafényben aranyló, a mosolygó és elégedett, mikor a munkás megkapja a munkája teljes jutal­mát és boldogan dolgozik, a kereskedő tisz­tességgel zárja le könyveit, a szellemi pro­letár elhelyezést talál, a katona pedig nem lesz többé a kaszárnyáknak a rabja, skantni ennek az országnak, a magyarságnak a da­liája és leventéje. Addig nincs új év. Várjon kicsoda olyan tréfát,, vagy ci­nikus, hogy ezen az éjszakán a régi hang­súlyival és a régi mosolygással mondja tár­sainak a szokványos kívánalmat, hogy „bol­dort vig­­et" ? Jusággal mondott neki a bemutatkozás perceiben printéktelen udvariasságokat, Briggs többet ér­t, fájdalmasabbat és mélyebbet annál a kelle­mes, homályos csókingernél, mely egy szépvonalú, meleg és piros női száj láttára gyakran lüktette meg ajkaiban a sűrű indiai vért. Iőreges lett, ügyetlen, nevetséges hibákat ejtett a né­met be-Ezédben, pedig világosan érezte, hogy ez nem fé­lénkség, nem félszegség, csak valami tiltakozás, egész lényének valami ellenszegülése egy erősza­kolt, fonák helyzettel szemben. Valahonnan, mély­ről, elfeledett, régi mondanivalók akartak előtó­dulni, forró, lüktető, fájó,szavak, talán egy fel­ajongó sírás, talán egy felzokogó kacaj, é­s Arn­­stein kisasszonynak szintén éreznie kellett volna ezt.. . Hogyan lehet, hogy nem siet a segítsé­gére? Szinte megsértődötten vált el tőle akkor este. Mikor pedig a hotel ágyában nyugovóra tért és lehiggadva végiggondolta az egész találkozást, nem tudta elképzelni, mi hozhatta ennyire izga­lomba? Elvégre Arnstein kisasszonyon nincs semmi különös, mondogatta magában s baár mo­solygott is és félálomban Tav­indát idézte maga elé, a benáreszi asszonyt, aki halványsárga karjai­val úgy szorította kis, kemény melletre az ő leg­utóbbi három évének majdnem minden éjszakáját, mint egy kazal feketepiros, nehéz ceyloni re­ze­át . . . Éjszaka volt, álomtalan alvásban feküdt reg­gelig. Mikor­ felkelt, ámulva konstatálta, hogy rendkívül fáradt,­­össze van zöne. Az utazás Lon­dontól a német városig nem viselhette meg eny­nyire, hiszen a pár órás utat a Repülő Vasutak Társaságának nagyszerű kényelm­i járatán tette meg. A vacsora kitűnő, könnyű lakoma volt. . . Arnstein kisasszony?... Bolondság!... ő, Briggs Tom, még a Tavinda kábító ölelései után is diadal­mas frisseséggel szokott nyújtózkodni, úgy ropog­nak a csontjai, mint egy új repülőgép acélrúdjai a friss hajnali szék­ben . . . S most az a furcsa, ros­­­szul sikerült kis ismerkedés zavarná össze eny­nyire? . . . Lehetetlen ... A következő pillanat

Next