Pesti Napló, 1919. február (70. évfolyam, 28–51. szám)

1919-02-09 / 35. szám

CsiÜörtök PESTI NAPLÓ 1919. február 13. 70 A cseh­-szlovák vámokat aranyban vagy frankban kell megüzeni ama árucikkek után, melyeknek jegy­zékét a cseh-szlovák kormány külön rendeletben fogja közölni. Ez az intézkedés nem csupán luxus­cikkekre vonatkozik. A vámfizetés céljaira megálla­pított valutában egy arany korona egy franknak számít, tehát rendes koronaértékben a mai deviza­kurzusokon körülbelül három koronának felel meg. Ez nagyjában megegyezik a német-osztrák és a ma­gyar kormány által előírt 200%-os vám­fejpénzzel. Kávémonopólium ? Szende Pál pénzügymi­niszter a vagyonadó általános kérdésének tárgya­lása alkalmával kijelentette hogy bár a demokrati­kus adópolitika szempontjából nem barátja a mo­nopóliumoknak, mégis valószínű, hogy az állami bevételek fokozása érdekében a kormány a monopó­liumokban rejlő jövedelemforrást is fel fogja egyes cikkeknél használni. Mint értesülünk, az Or­szágos Közélelmezési Hivatalban a kávéközpont to­vábbi sorsáról folytatott tanácskozások során fel­merült a kávémonopólium gondolata­. E kérdésben azonban eddig­ sem Erdélyi közélelmezési kormány­biztos, sem a kormány állást nem foglalt. Ú­gy tud­juk, hogy a malttahiény folytán a pótkávégyártást beszüntetik. A kávéellátás biztosi­­­ágának egyik ter­vezett megoldása az, hogy a kávéközpont kizáróla­gossági joggal a kormány megbízásából bonyolítsa, le a kávéimportot. Ezzel szemben azonban több na­gyobb cég minis bejelentette a Közélelmezési Hiva­talnak, hogy a Jugoszláviában levő készletekből ol­csó áron tudnának kávét vagyontételekben impor­tálni. Zágrábban is nagy készletek vannak. Meg vagyunk győződve, hogy a kormány a kávéellátást nem az importmonopóliummal fogja biztosítani, hanem a behozatal előmozdításával. Nagy betétemelkedés a postatakarékpénztárnál. A postatakarékpénztár január havi kimutatása úgy a betevők számának, mint a betéteknek­­az előző hónapoknál is jelentékenyebb emelkedését mutatja. A betétállomány emelkedése a takarék- és csekk­üzletágban 43,8 millió, úgy hogy a betétállomány január végén elérte az 1,5 milliárd koronát A bete­­vek száma is 3343-al gyarapodott. Németország nem fizethet kártérítést. Helffe­rich nemrég úgy nyilatkozott egyik t­erlini lapban, hogy Németország sem tőkében, sem kamatokban nem fizethet az ententenak kártérítést. Az­ a köve­telés, mely s­zerint Németországnak Wei­fH) is száz milliárdot kell fizetnie, mert maga Treifferich 40 milliárd márkára becsülte Németország nemzeti jö­vedelmét, teljesíthetetlen. A 40 milliárdnyi nyers bevétellel szemben a tinta évi nemzeti jövedeleme csak nyolc milliárd volt. A német nemzeti vagyon pedig 300 milliárd márka, a háború ÖFSZOS költségei Te«n cher 200 milliárdot tesznek ki. Hadiüzemek anyagkészletei. A hadi célokra gyártó iparvállalatot, a birtokaikb­an levő, de a fenn­álló rendeletek értelmében még zár alatt, tartott anyagkészleteiket nem értékesíthettü­k, ami egyes gyáraknál a­ nagy kamatveszteségek miatt sok pa­naszra adott okot. A hadügyminiszter most utasí­tást adott az Anya­értéke­sítő Intézeteiknek, hogy a hadiüzemek ily készleteit átvegye. Ankét a gazdasági kamarákról. Szombaton délután a földmivelésügyi miniszter elnöldésével értekezlet volt a gazdasági kamarák és mezőgaz­dasági munkáskamarák dolgában Az Orge képvi­selői a gazdák és munkások szervezeteinek egyesí­tését kívánták, a munkások képviselői azonban tiltakoztak ez ellen. Biztosítási vállalatok állami felügyelete. A biztosítási magánvállalatok állami felügyelet alá helyezése tárgyában szombaton a pénzügyminiszté­riumban Szende Pál pénzügyminiszter elnöklésé­vel értekezlet volt. Nádasi László miniszteri taná­csos ismertette az ötvennégy szakaszból álló tör­vényjavaslatot, amely felöleli a biztosítási magán­vállalatok alapításának és működésének feltételeit. Gergely Tódor ajánlja azonban, hogy az általános biztosítási feltételek német, mintára szabályoztassa­nak I­ ór­oknak módosítást ajánl a viszontbiztosí­tás tekintetében, mely az üzlet nemzetközi jellegé­nél fogva nem korlátozható. A pénzügyminiszter nyilatkozata után az értekezlet folytatását kedden délelőtt 11 órára halasztották el. A bécsi tőzsde a heti zárlatra tekintettel eleinte tartózkodó volt, később azonban meglehetős élénk forgalom fejlődött ki, emelkedő kurzusokkal. Feltűnő érdeklődés mutatkozott a Skoda-részvények iránt A hajóspapírok is 20—50 K-val emelkedtek. Depositenbank 575, Austro-Americano 1698, Lloyd '2420, Aussig­ 1270, Vereinigte 460, Friedrich 1848, Kabel 739, Poldshütte 1155, Trifaili' 601, Urikány 1­880, Apollo 800, Galíciai Naphta 1450, Schöller cukor 1150, Szászvári 480, Holzhandels 750, Bodencredit 1250, Osztr.-Magyar Bank 1590, Dunagőzhajózási 1895, Libera 33.30. Clotild 520, Alpesi 893. Feiten 1350, Krupp 617, Brevlllier 1628, Waffen 1175. Alt. kőszén 2000, Skoda 751—64, Galícia! Kárpát 2150, Böhm. Zucker 1210, Semperit 782. Magánalkalmazottak szolgálati viszonya és a munkaügyi bíráskodás. E címen dr. Föliényi Róbert és Hallósy István kereskedelmi és iparkamarai elő­adók kézikönyvet szerkesztettek, mely az idevonat­kozóig megjelent összes törvényes rendelkezések eredeti szövegét, részletes bírálatát és naivvarázatát tartalmazza. Közgazdasági rendeletek a hivatalos lapban. A Budapesti Közlöny szombati száma tartalmazza a népgazdasági minisztérium szervezéséről szóló nép­törvényt, a kereskedelmi miniszter rendeleteit a nyers­bőr- és cserző anyagkészletek bejelentéséről és forga­lombahozataláról, a készbőrök forgalombahozatalának szabályozásáról, a nyers kátrány és kátránytermékek zár alá vételének feloldásáról, a népruházati bizott­ság szervezetének módosításáról, a közélelmezési miniszter rendeletét a savanyított főzelékfélék készle­tének bejelentéséről és a Zöldség- és Gyümölcsfor­galm­i Intézőbizottság hirdetményét a február 16-ától március 15-éig érvényes zöldség- és gyümölcsárakról. TESTEDZÉS Labdarúgás. A vasárnapi mérkőzések. Február 16-án kezdő­dik hivatalosan a tavaszi bajnoki szezon, de az egye­sületek már vasárnap teljes készültséggel állanak ki a porondra. A barátságos jellegű mérkőzések ezúttal nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot mert a legtöbb egyesület ugyanavval a csapattal áll ki, a­mellyel végig akarja küzdeni a bajnoki meetinget. Az érdekesebb mérkőzések a következők: Hungária -uti pálya: MTK—Vasas, BTC—Kispesti AC. Üllői­úti pálya: FTC—III. ker. TVE, BAK—33 FC. Újpesti pálya: UTE—TTC. Halom-utcai pálya: Törekvés— USC, MÁV—Ékszerészek. Ipoly-utcai pálya: Nyom­dász—ISC Határ-utcai pálya: Vérhalom—BTK. Lágymányosi pálya: MTE—BEAC. Az MLSz tanácsülése. A Magyar Labdarúgó Szö­vetség igazgató­tanácsa február 10., 14. és 15-én foly­tatólagos ülést tart A Budapesti Torna Egylet február 17-én, hétfőn délután 5 órakor rendkívüli közgyűlést tart az egye­sület Attila­ utca 2. szám alatt lévő tornacsarnokában. Birkózás. A Testvériség Sport Egyesület országos versenye vasárnap lesz a régi képviselőházban. A viadalon a régi birkózó gárda az új generációval méri össze erejét. A verseny délután 3 órakor kezdődik. —»»»•»»—• »...J...»»...*. li,mn.l»i,.—• W FŐSZERKESZTŐ • HATVANT LAJOS FELELŐS SZEMKESZTŐ . MESTER SÁNDOR KIADÓTULAJDONOS­­­A „PESTI NAPLÓ" RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓ | VÁRI DEZSŐ NYILTTÉR. Óvási Hamisítás! Felhívom a n. é. közönség ügyeimet arra, hogy az általam gyártott, közkedvelt MB111N0 CLUB SPECIALITÉ szivarkahüvely bűnös módon meghami­sítva került forgalomba, úgyannyira, hogy a hamisító nemcsak belajstromozott védjegyei­met használta teljesen azonos színekkel és azonos rajzzal, de még névaláírásomat is ráhamisította készítményeire. A tettes és bűntársai ellen ügyvédem, Dr. Mayer Jenő úr által a bűnvádi eljárást folyamatba tettem. Hogy azonban a n. é.­közönséget egy értéktelen hamisítványnak az én gyártmá­nyommal azonos áron való további vásárlásá­tól s így károsodástól megóvjam, nyomaté­kosan kiemelem, hogy az én szivarka­hüvelyem teljesen pótanyagnzetes az egészségre egyáltalában nem ártalmas papírból készül s gyártmányom a hamisít­vány­tól igen könnyen megkülönböztethető az által, hogy az általam készített hüvely mindegyikébe cégaláírá­som víznyomással van benyomva. S. D. MODIANO Szíves tudomására adom a t. dohánytőzsdéseknek, hogy __ a valódi MODIANO CLUBSPECIALITE HÜVELY TS PAPÍR NÁIAM beszerezhető. Weisz^eilex« Sándor a Modzsuo-féle Cliteped­alite hüvely is papír steláxa»IV)a. Budapest, VII., WoeselényUutoa 8. u , Kérjen árjegyzéket! Kérjen árjegyzéketi OMtityOsszovontag»!, faktAs&ggri ktozit «16 ZSOLDOS-tanintézet Dohány, utca «4. Tttotarft-41. FÉRFI INGEK frack, smoking, puha-­­ meflit és színes ingek minden nagyságban, __ olcsó árban kaphatók I Perl áruházában VII., Thököly»ut 9. szám. Betörésmentes befalazható értékszekrényeket (Postán is szállítható) szállít és legdiskrétebben befalaz Farfsss és Társa KíSZ SíX'a karátonfelülieket 4000 kor­tól Jt m kezdve karátonkint veszek „Szent János" keserűuizsó-tab­letta A S 2 szenvedőknek is kellemes enyhülést hoz Kapható mindenütt, h­ésatti: Maftyar tablettagyár Budapest I., Verpeléti­ Mű. A FillifashouBhet és fehérneműt a legmagasabb áron Levelezőlap "hívásra házhoz megyek" ROTTENBERG, Király­ utca 40. — Telefon 68-24 Teljes üzletberendezés kb. 85 folyóméter, bár magas, erkélylyel, min­den szakmának megfelel, olcsó áron eladó. Io­halina-csizma békéig börboritással, maximust áron kapható DOCZI, Budapest, Raxóczi-utca. íróasztalok, amerikai rendszerűek is. Lapides Mór és Fia, asztalosárugyár, Budapest, VI., Rózsa-utca 72. C­sam a KOLBÁSZÁRUK vynlt­otti klsorrendüek. Gyár és nagybani eladás BPEST, IX., PÁ­VA- UTCA 11, Teufon: József 38—10. Perzsa-szőnyeget veszek csakis magánosoktól, Gípzsár-utca 7. 1/5. S 51 hónapi harctéri szolgálat után zobafestő-, mázoló- és fényező­műhelyemet ujonan megnyitottam a jó hírnévnek örvendő cégemet ajánlom a fenti munkák elvégzésére úgy az anyag, mint a kivitel, szakmánkba bi­zalom és lelkiismeret dolga, mint modern iparos főcélom elsőrendű munkákkal kipróbált, megbiz­­ható anyagok felhasználásával végzett munkával eddigi megbízóim szerzett bizalmát megtartani s új üzletfeleim bizalmát ugyan­ezen eszközökkel megszerezni. Szegő József szobafestő, mázoló és fényező Budapest, VIII., Német­ u. 24. Telefon: József 71—14. Ott ahol a k­o­r­m­á­n­y a VI. és VII. kerület Erzsébet királyné-út mentén a főváros legszebb, legmodernebb városrészét a tavaszszal építtetni tervezi, volna még néhány családi és bérház építésére kijelölt mindenközmével ellátott gyönyörű telkem eladó. Ugyancsak ajánlok megvételre spoo-gooo­l-os kiterjedésű nagyobb telke­­ket melyek szintén a VL és VIL kez. fekszenek, kedvező fizetési feltételekkel. E helyeken a telkek árai állandóan emelkedőben vannak, miért is a­rr­a ís Bővebbet a tulajdonosnál: BÉKÉSI JÓZSEF. Bpesti VII., Almássy­ tér 3. Irodai órák a—s-ig Telefon 57—és. Telefon 57—41.

Next