Pesti Napló, 1919. április (70. évfolyam, 77–102. szám)

1919-04-01 / 77. szám

Budapest, 1919 70-ik évfolyam. 77. szám. Kedd, április 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 88 kor. — áll. Fél évre _ tí­z — « Negyedév— 22 • — « Egy hóra— 7 « 80 « Egyes szám Ára: Budapes­ten, vidéken és a pálya­udvarokon 80 fillér. PESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL. Budapest, Rákóczi-út 18. TELEFON: József 62—30, 62—31, 62-32, 62-33, 62—34. Nyomda: 54—39. Felelős szerkesztő: József 62—36. Igazgatóság: József 62—S1 Francia ítélet Franciaországban megint Ítéletet hirdet-lek. Még frissen él az emlékezetben egy másik ítélet, amelylyel francia kapitalista birák örö­kös rabságra vetettek egy ártatlan embert Ami jó, ami nemes, ami tiszta volt a civilizált vi­lágban, mind talpra ugrott akkor s léleksza­kadva kiáltotta: ártatlant ítéltetek el, boldogta­lanok, hiszen ő nem bűnös, vegyétek le róla a keresztet! Hiábavaló volt a legmeggyőzőbb érv és a legvilágosabb bizonyíték, az ártatlan töm­löcét nem nyitották ki. A francia kapitalista társadalom szine-java állott ajtaja elé és doronggal kergette el onnan az igazságot. Csak sokára, nagysokára, amikor már az undor foj­togatta Európát, akkor eresztették el Dreyfust — besározva, leköpve, megbélyegzetten. Most megint ítélkeztek a francia kapitalis­ták. Jaurés elvtársat a háború kitörésekor egy­­Villáin nevű ember meggyilkolta. Nyomban az első percben nyilvánvaló volt, hogy azt a fér­fiút akarták elnémítani, akiről feltételezték, hogy csodálatos lángeszével és törni nem tudó energiájával esetleg még vissza tudja fogni az az emberiségre rázuhanó készülő katasztrófát nagy llkések azonban vérre szomjaztak, pro­letárok omló vérére, amelylyel saját vetésüket megöntözhették. Ennélfogva a béke lehetősé­gének meg kell szűnnie — Jaurés elvtársnak meg kellett halnia. Fölbéreltek hát egy nyomo­rultat, aki lelőtte azt, aki míg élt, a proletá­rokért élt. A vil­ág minden dolgozó népének a sitve rándult össze, amikor a nagy halottit el­terülni látta, de nem volt idő sírni, át­kozódni, mert a nagytőke bérence, a militariz­mus elindította a borzalmas gépjét. A gyilkost bezárták, etették, itatták és ágyát puhára ve­tették. A polgári bíróság nem sietett a perrel,­­­ his­zen nem arról volt szó, hogy egy szegény asszony megsértette a magántulajdonit, fát lo­pott, hogy beteg gyermekének szobáját besüt­hesse, csak arról volt szó, hogy munkásvezért gyilkoltak meg. Vártak tehát, vártak, amíg a kapitalizmus megnyerte a csatát — ők ugyanis azt hiszik, hogy megnyerte! — s arra a pontra ér, hogy nyereségét bezsebelheti. Ekkor elő­hoztál­ a bűnöst, végigjátszották a tárgyalás komédiáját és felmentették. Szerintük nem bű­nös az, aki egy munkást megöl, különösen ak­kor nem, ha ez a munkás az üzletek üzletét, a háborút akarta, elrontani. Ebben a két francia ítéletben benne van minden kapitalista társadalom szelleme. Az ártatlant el kellett ítélni azért, miért veszélyez­tette a nagytőke legkipróbáltabb fegyverét, a mil­itar­izmust. A vétkest fel kellett menteni azért, mert a kapitalizmus érdekében gyilkolt A kapitalizmus érdekében, ha kell, szabad ölni, s ha kell, nem szabad ártatlannak lenni. Mi már rég tudjuk, hogy ilyen a kapitalista társadalom, s ezért lódítottuk leírástól együtt oda, ahová a bors terem.. Francia és a többi or­szágbeli elvtársaink most láthatják ezen a pél­dán, milyen magasságot képes a tőkések szemérmetlensége elérni. Abban a hitben, hogy az üzletet — a háborút — szerencsésen lebo­nyolították, vak­merőségükben odáig mentek, hogy fölbérelt gyilkosukat nyíltan megkoszo­rúzzák. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ez a vakmerőség korai, nincsen semmi alapja. Más országok kapitalistái is azt hitték, hogy az övék a vilá­g, s később mégis bebizonyult, hogy egy­általán nem az övék. Francia elvtársaink mihamar megadják a választ a mai felmentő ítéletre; megbőszüljék Jaurès elvtárs emlékét, még­pedig úgy, hogy­ lehozzák az ő álmát a francia­ földre. A Kormányzótanács rendeletei "11 Forradalmi Kormányzótanács ma is követ­kező újabb rendeleteket adta ki: XXV. számú rendelet­­ Az aranytárgyak és ékszerek beszolgáltatásáról 1. Azokat az aranytárgyakat, ékszereket és drágaköveket, melyek jelenlegi értéke d­arabon­ként 2000 (kettőezer) koronát meghalad, a szociá­lis termelés népbiztosa által kijelölendő helyen és napon elismervény ellenében be kell szolgáltatni. A beszolgáltatási kötelezettség azokat is terheli, akik másnak tulajdonát képező ily értéktárgyakat tartanak birtokukban. Az érték megállapítása végett az aranytárgya­kat, ékszereket vagy drágaköveket a szociális ter­melés népbiztosa által kijelölendő becslőhelyeken be lehet mutatni. E becslőhelyek a becslés eredményé­ről tanúsítványt adnak. A beszolgáltatott értéktárgyakért megtérítés nem jár. 2. §. Ez a rendelet nem terjed ki az aranytár­gyak, ékszerek és drágakövek elárusitásával foglal­kozó üzletekre. 3. §. A forradalmi törvényszék ítél azok felett, akik e rendelet szabályait megszegik. Budapest, 1919 március 30. A Forradalmi Kormányzótanács Garbai s. k., elnök. Böhm 5. k., a szocializálási népbiztos. XXVI. számú rendeleti A vidéki munkás-, katona- és paraszt­tanácsok és direktóriumok hatásköre A Budapesten és vidéken ezideig megalakult munkás-, katona- és paraszttanácsok és direktóriu­mok legtöbb helyen beigazolták a várakozásokat, amelyeket a Forradalmi Kormányzótanács a pro­letariátus érettséghez fűzött, mégis, mivel egyes­ helyeken olyan dolgok is előfordulak, amelyek a forradalmi rendet és fegyelmet veszélyeztetik, szükségét látjuk ann­ak, hogy az általános elvek tekintetében a tanácsok és direktóriumok részére a következő rendeletet kiadjuk. A Kormányzótanács csak azokat a tanácsokat és direktóriumokat ismeri el ideiglenesen is, ame­lyeket a forradalmi proletariátus többsége válasz­tott meg. A legszigorúbban meg fogjuk torolni, ha egye­sek önmagukat tolják fel a munkásság vezetőinek és ezen a címen intézkedéseket tesznek. A szabályszerűen megalakított tanácsokat és direktóriumokat figyelmeztetjük, hogy a Kormány­zótanácscsal és a belügyi népbiztossal való legtelje­sebb egyetértésben kell működniök, mert csak a legridegebb fegyelem tarthatja fenn­ a proletariátus diktatúráját Szükség esetén, vagy ha kétségük van, forduljanak tehát azonnal telefonb­e vagy sürgönyi­leg a belügyi népbiztossághoz, mely a kellő felvilá­gosítást és utasítást azonnal megadja. Működésükben a legelső szempont az legyen, hogy a Vidéki tanácsok feladata az új rend megte­remtése. Részletes, mindenre kiterjedő utasítást arra, hogy a célt hogyan teremtsék meg, adni nem aka­runk, itt csak a legsürgősebb teendőket jelöljük meg: 1. A meglevő karhatalom feletti rendelkezést azonnal vegyék át és a rend fentartását az állá­sukban megerősített, vagy újonnan megválasztott parancsnokkal egyetértően végezzék. Amennyiben fegyver áll rendelkezésükre és szükség forog fenn, a karhatalmat teljesen meg­bízható elvtársakból oly számra egészítsék ki, amely a diktatúrát a tanács vagy a direktórium által kormányzott területen megvédelmezni tudja. A megválogatásnál a megbízhatóságra a leg­nagyobb gonddal ügyeljenek és ezért teljes mérték­ben felelősek. 2. A tanácsok és direktóriumok minden köz­ségben kezükbe veszik a közigazgatás vezetését. A községi pénztárt is átveszik és c­ímrn felelősség­gel "ik az öszies bankokat és takarékpénztárakat, de egye­len fillérhez nyúlni a belügyi népbiztosság fe­hatalmazásáig nem szabad. A gazdag polgára pénzkészleteit és nagyobb értékeit ilyen feltétele mellett szintén zár alá vehetik és amennyiben e rejtés vagy csempészés gyanúja merül fel, az a zár alá is veendők Kétezer korona mindenkim meghagyható. Itt szigorúan, utasítjuk az egyes ta­nácsokat és direktóriumokat, hogy tisztviselők a munkások zaklatásától óvakodjanak. A munkás- és cselédek fizetéséről a lefoglalt pénzből lehe gondoskodni 3. Amennyiben tisztviselőket elmozdítanak , azok helyébe ideiglenes megbízatással újakat ne­veznek ki, elsősorban politikai megbízhatóság , a hozzáértés legyen a főszempont A belügyi név biztosság az elmozdításokról és újabb kinevezései­ről azonnal értesítendő. Az új tisztviselőknek me kell magyarázni, hogy megbízatásuk ideiglenes. 4. Ahol nagyobb élelmiszerkészletek vannak ezeket leltározhatják, szigorúan meghagyjuk azon­ban, hogy ezeket rekvirálni nem szabad. Ha na­gyobb értékek és élelmiszerek nagyobb tömegéne elrejtéséről vagy csempészésének megakadályozá­sáról van szó, akkor a direktórium tagjainak alá­írásával ellátott írásbeli meghatalmazással rekvi­rálni is lehet Az ellenforradalmi elemektől a fegy­ver­­is rögtön elkobozható. Értékek, élelmiszeres fegyverek ebben az esetben sem oszthatók fel, ha­nem összegyűjtve, szigorú őrizet alá véve, bizto őrizet alatt tartandók további rendelkezésig. Min­den így rekvirált tárgyról, értékről és élelmiszer­ről nyugtát kell adni és írást kérni attól, akitől el­rekvirálják. Ezek az okmányok szigorúan me­g­őrzendők 5. A kastélyok lefoglalandók. A bennük lev tárgyak pontosan összeírandók és lakásul a cse­lédség vagy mások számára csak akkor használ­hatók fel, ha ezt a legsürgősebb szükség kivánja Ebben az esetben műkincseket, festményeket, mű­tárgyakat külön helyiségben kell elraktározni , szigorúan őrizni. A direktóriumok és tanácsok tag­jait saját személyükben tesszük felelőssé azért, hog ilyen lefoglalásoknál a legmegbízhatóbb, ezőket al­kalmazzák és hogy az őrzésnél is ezek a szempon­tok érvényesüljenek. 6. Az ellenforradalmi jelenségeket pontosan­­ körültekintően figyeljék, arról azonnal tegyenek belügyi népbiztosságnak jelentést s ha komoly je­lenségek merülnek fel, azonnal eszközöljék a szük­séges előzetes letartóztatásokat. Az előzetes letar­tóztatásnál messzebbmenő intézkedéseket azonban ne foganatosítsanak mindaddig, míg az illetéke népbiztosságokat meg nem keresik. 7. Egyik legfontosabb kötelességük vigyázz arra, hogy a termelés zavartalanul folyjék. H­egyesek a termelést akadályozni akarják, a legszi­gorúbban kell fellépni és rögtön jelentést tenni belügyi és földművelésügyi népbiztosságnak Bir­tokfelosztást sehol foganatosítani nem szabad. Egy­ben figyelmeztetjük a tanácsokat, direktóriumok, hogy a földművelésügyi népbiztosság kiküldötte felett a földművelésügyi népbiztosság rendelkezi és a tanácsok csak ellenőrzést gyakorolhatnak, eze­ket munkájukban utasításokkal ne zavarják, hanem támogassák. 8. A fosztogatásokkal, rablásokkal és a proletá­rok vagyonának megrongálásával szemben a leg­nagyobb kíméletlenséggel kell eljárni. Ez akkor­­ áll, ha véletlenül a tanács megbízásából eljáró vetemednének a­ proletárdiktatúra tiltó rendelkezé­sével szemben ilyen cselekedetre. Ki kell tarítai az embereket, hogy az ilyen cselekedetek épp úgy veszélyeztetik a proletárdiktatúrát, mint más ellen­forradalmi tény. Ezek mellett a rendelkezések mellett általá­ban még a következők tartandók szem előtt: Mindaddig, amíg a végleges alkotmányt me nem állapítjuk, ami igen rövid időn belül megtör­ténik, a helyi tanácsok a Forradalmi Kormányzó­tanácsnak az egész országra kiterjedő rendelke­zéseit pontosan és haladéktalanul hajtsák vég. Senkinek ezekkel szembehelyezkednie nem szabad Vigyázni kell arra, hogy ha egy bizonyos területi vonatkozó rendelkezésről van szó, azt önkényese egy más területre kiterjeszteni semmi körülménye között sem szabad. A legszigorúbban ti­los a Forradalmi Kor­mányzótanács vagy egyes népbiztosságok rendele­teivel, parancsaival és rendelkezéseivel ellentéte

Next