Pesti Napló, 1919. április (70. évfolyam, 77–102. szám)

1919-04-04 / 80. szám

Vasárnap — Felhívás segédházfelügyelőkhöz és alkalmi mintásokhoz. A belügyi népbiztosságnak a lapok­ban közzétett óvásából értesülünk arról, hogy fele­lőtlen elemek szervezetünk nevével visszaélve, arra bujtogatják a segédházfelügyelőket és alkalmi mun­kásokat, hogy házfelügyelők lakásait és házfelügye­lőségeket általában önhatalmúlag elfoglaljanak Természetes, hogy ezektől a visszaélésektől szerve­zetünk és vezetőségünk teljesen távol áll, hasonló utasítást sem a múltban nem adtunk ki, sem ki­adni nem fogunk. Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy szervezetünk megbízottai mindenkor eredett aláírásokkal és pecséttel ellátott igazoló­okmánynyal vannak felszerelve és hogy az esetle­ges visszaéléseknek akként vehetik elejét, hogy elő­zőleg szervezetünknél (VIII., Alföldi­ utca 6.) minden gyanús esetben személyesen vagy telefonon érdek­lődik. (Telefon József 8­ 90 és 53—02). Kérjük egy­úttal tagjainkat is, hogy rövid ideig még legyenek türelemmel lakásviszonyaik és gazdasági helyzetük mostohasága miatt, mert hiszen a Tanácskormány egész bizonyosan a legrövidebb időn belül rendezi azt. Segédházfelügyelők és Alkalmi Munkások Or­szágos Szövetsége, Fodor Antal elnök, Kassovitz Artúr jogügyi titkár. — Ujabb automobilsorozás. A Vörös Hadsereg automobilszükségletének biztosítása végett a had­ügyi népbiztos elrendelte, hogy a népbiztosságoknál, a mentőknél és a postai járműtelepen szolgálatban álló gépjárművek közül azok, amelyek hadiszolgá­latra alkalmasak, a hadsereg automobil-osztagába so­roztassanak be. A népbiztosságoknál, mentőknél és postai járműtelepen szolgálatot teljesítő összes auto­mobilokat, továbbá mindazokat a gépkocsikat, ame­lyek a március 28-ikán megtartott szemlén valamely ok miatt meg nem jelentek, április 5-ikén reggel nyolc órakor a Vérmezőn a sorozó bizottságoknál be kell mutatni.­­ A cipész, a szíjgyártó, bőröndös és rokon­szakmabeli üzemek leltározása. Valamennyi ci­pész, szíjgyártó, bőröndös és rokonszakmabeli kis üzem, amely 20-nál kevesebb munkást foglalkoz­tat, köteles folyó hó 9-éig üzemi leltárt felvenni és azt a­ Szociális Termelési Népbiztosság bőr­ipari szakosztályához (V., Aulich­ utca 5.) benyúj­tani. A leltárban fel kell tüntetni az összes üzemi gépeket, termelőeszközöket, anyagokat, a munká­sok létszámát azok szakmaszerin­ti megjelölésé­vel, végül a kész árukat. Leltározás alatt az ü­zem nem szünetel. Budapest, 1919. április hó 2-án. .. Szociátis Termelés Népbiztosa. — Kik kaphatnak cipőt? A szociális termelés népbiztosságán­ak bőrszakosztálya felhívja a tör­vényhatósági direktóriumok figyelmét arra, hogy i a cipő­- és körforgalomban eddig elrendelt zárlatok és korlátozások továbbra is érvényben maradnak s eszerint új cipő vételére vagy megrendelésére csak az jogosult, akinek a megrendelt ci­pővel együtt legfeljebb három pár használható cipője van és a vételt vagy megrendelést megelőző 6 hónap alatt új cipőt nem vásárolt vagy nem rendelt. Amennyiben az eddigi rendeletek szerint a volt törvényhatóságok jogosítva voltak e rendelkezéseket a helyi viszo­nyokhoz képest módosítani, ez a jövőben csak a szo­ciális termelés népbiztosságának engedélyével tör­ténhetik. Felhívja egyben az elvtársak figyelmét arra, hogy bőrrel és cipővel a legnagyobb mér­tékben takarékoskodjanak.­­ A Proletár Feltalálók Szervezete, amely a Feltalálók Országos Egyesületéből alakult, felhívja a proletár feltaláló elvtársakat, hogy érdekeik meg­óvása céjából, haladéktalanul jelentkezzenek. Tag­felvétel a Hársfa­ utca 27. szám alatti ideiglenes iro­dában hétköznapon délelőtt 9—12 óra, délután 3—6­ óra között történik igazoló okmányok alapján. — Letartóztatások a szesztilalom áthágása miatt. Stareczky István Nádor­ utca 13. szám alatti vendéglőst, továbbá Konst József, Kárfi Dániel, Kárfi Jenő, Kárfi Dezső, Hajdú Károly és Brim­schli Jakabot, akik a Slítrecsfej­-vendéglőben szeszt fogyasztottak, a szesztilalom áthágása miatt előál­lították, letartóztatták s a forradalmi törvényszék elé állították. — Aknába ütközött olasz csapatszállító hajó. Bécsből jelentik. Lugand­ hir szerint az Umbria nevű óceánjáró gőzös március 9-én este Velencéből Tri­poliszba menet úszóaknába ütközött és nagyon meg­rongálódott. A hajón kétezer katona volt teljes hadi­felszereléssel. A parancsnok lebocsájtotta a mentő­csónakokat, ezek közül azonban kettő fölborult és a benne levők eltűntek a hullámok között. A hajó vészjeleket adott, mire több segítőgőzös érkezett oda és fölvett körülbelül h­úsz sebesültet, nyolcvan ka­tona és tengerész eltűnt. Az olasz cenzúra eddig nem engedte meg a hír közlését.­­ A kertész­ utcai felső kereskedelmi iskola diák­direktóriuma kéri az alsó és középső évfolyamtibeli elvtársakat, hogy szombaton délután fél négy órakor jelenjenek meg az iskola tornatermében. — Egy híres színházépítő halála. Helmer Hermann műépítő, az ismert színháztervező 70 éves korában, meghalt. Az elhunyt a Stelmer és Fellner cég tagja volt és sok színházat épített, közte a bu­dapesti Népszínházat, a bécsi Stadtheatert és Volks­theatert, a temesvári és pozsonyi színházat. Egyik­ legsikerültebb alkotása volt a cégnek a millenium alkalmával megnyitott Vígszínház. — A szellemi munkások Oroszországban. Ahol a szabadságok szellője fát, ott virágba szök­ken a szellemi élet. A sokat megrágalmazott szov­jet Oroszország előkelő példáját adja ennek. Mint a Vörös Újság­nak jelentik Pétervárról, az orosz Tanácsköztársaság kormánya tízmillió rubelt en­gedélyezett Gorkij Maximnak könyvek nyomtatá­sára. Olyan állami támogatás ez, amely példa nél­kül való a kapitalista államok történetében. Tíz­milliót a versenylovak tenyésztésének előmozdítá­sára, ilyesmit ismer a tőkés világ, kivált ha nemes lordok és grófok állnak a társadalom ormán. De hogy ttz kerek milliót kapjon egy szó, hogy a sizuny­nyadó agyakban az eszmék áldást h­ozó magvait életre keltse, erről nem hogy hallani nem szeret­nek a kapitalista kormányok, de épp ellenkezőleg: tiltakoznának ellene, mert hiszen mi sem áll jobban érdekükben, mint a népmilliók szellemének sötét­ségben tartása.­­ A proletár gyermekek fürdetése. Pénteken kezdődik a gyermekek fürdetési akciója, amely szom­baton és vasárnap szünetel, azután hétfőn foly­tatódik. Egyelőre a közfürdőkben fognak a proletár­gyermekek fürdeni. A pénteki fürdetésre vonatko­zóan a főváros tanügyi vezetősége a következő köz­leményt adta ki: Értesítjük a szülőket és tanulókat, hogy e hónap­ 4-ikén, pénteken a Széchenyi-fürdőben az elemi iskolák tanulói a következő sorrendben für­denek: 8—9-ig felsőerdősori fia, Izabella-utca, Szív-utca, Bajnok-utca; 9—10-ig gömb-utcai fiu, gömb-utcai leány. Váci-ut 21, Verseny-utca; 10—11-ig Lovag-utca, Szent László-utca, Váci-ut 89; 11—12-ig Váci-ut 57, Váci-ut 61, Aréna-ut 130; 2—8-ig felsőerdősori leány, Leh­el-utcai, pannónia­utcai fiu, pannónia-utcai leány; 3—1-ig Aréna-út 16, Aréna-út 25, Murányi-utca 10, Hernád-utca 3;­­4—5-ig Damjanich-utca, Dembínszky-utca Ele­mér-utca. A fürdőzés a tanítók és tanítónők fel­ügyelete alatt történik, tehát a szülők küldjék el gyermekeiket az iskoláiba, a fürdőktől távol­csökbe egy órával a fürdetés előtt. Ez uton is ér­tesítjük a fölsorolt iskolák tanítótestületeinek ösz­szes tagjait, hogy idejekorán jelenjenek meg az is­kolában. — Tanfolyamok a­ fővárosi tisztviselői­ és ok­tatók részére. A Fővárosi Népbiztosság rendeleté­ből a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége a fővárosi tisztviselő- és oktató-elvtársak részére tan­folyamot rendez, melynek programmját Dienes László: A tisztviselő a proletárdiktatúrában, Varjas Sándor: A kommunizmus alapelvei. Rudas Zoltán: A kommunista­ kiáltvány ismertetése, Kőhalmi Béla: Szociáldemokrácia, szindikalizmus és leninizmus, Bosch Imre: A kapitalizmus bukása és a kommu­nista gazdasági rend, Kőhalmi Béla: Az orosz for­radalom és az októberi és márciusi magyar forra­dalom, Sidó Zoltán: A város a kommunista társa­dalomban, Hab­er Ferenc: A közüzemek, Pach Henrik: Kapitalista és kommunista szociálhygiene, György János: A kommunizmus erkölcstana, Varjas Sándor: A kapitalista és kommunista lélek címmel tartanak előadásokat. Az előadások április 3. és május 15-ike között, mindig hétfőn és csütörtökön, hat és hét óra között tartatnak meg az új városháza nagytermében. A megnyitó előadást Dienes László fővárosi népbiztos tartja. — Megszűnt a margitszigeti belépődíj. A Fő­város Népbiztossága megszüntette a margitszigeti belépődíjat. Péntektől kezdve már díj lefizetése nélkül lehet bárkinek a Margitszigetre mennie. — A munkaügyi perek tárgyalása. Az igaz­ságügyi népbiztos rendelete értelmében a munka­ügyi pereket a legsürgősebben kell elintézni. A munkaügyi bíróság és a központi járásbíróság ve­zetője ma intézkedtek, hogy a munkaügyi pereket sürgősen, már a napokban tűzzék ki és a lehető legrövidebb idő alatt tárgyalják le.­­ A kéményseprők díja. Az állam a Pénzinté­zeti Központ útján kifizeti a kéményseprő-meste­reknek azokat az összegeket, melyekkel szerződés­szerint a háztulajdonosok folyó évi március hó 31-ig tartoznak nekik. A kéményseprő-mesterek kö­telesek ebből munkásaikat kifizetni. A pénzfelvétel a szerződés bemutatása alapján történhetik bár­mely tanácsellenőrzés alatt álló pénzintézetnél. — A­, áprilisi cu­korjegyszelvények nem érvé­nyesek. Az április hóra esedékes cukormennyisé­get a régi élelmezési jegy „7. 50." szám­i szelvé­nyére Budapest lakossága m­ár megkapta, az uj élelmezési jegyen lévő április havi három cukor­szelvény ennélfogva érvénytelen. Ezekre sem vásá­rolni, sem pedig cukrot kiszolgáltatni neja szabad. PESTI NAPLÓ 1919. április 6. 3 — Az osztálysorsjáték mai húzásán a következő főbb nyereményeket sorsolták ki: 40.000 koronát nyert: 26961; 25.000 koronát nyert: 86008; 10.000 ko­ronát nyertek: 431000 71713 ; 5000 koronát nyert: 10846 ; 2000 koronát nyertek: 1858 7910 8383 18855 31262 33166 56840 57931 58255 62244 65242 68289 74187 75182 76435 77308 89805 97405 100214 102149 102194 107139 109626 109486, 1000 koronát nyertek: 1834 10955 11225 14320 15110 15403 19362 22702 24076 29922 30293 30816 30892 31406 32272 38523 38810 38890 40268 40756 41742 48966 51107 56121 60255 66416 66965 67877 68370 69560 70359 74859 77502 82075 92590 86416 88804 92752 93757 95086 95598 97674 104620 105144 108791. Gyászrovat. Dr. Navratil Imre, egyetemi tanár és a Rókus-kórház volt főorvosa, 86 éves korában meghalt. Halálát özvegyén, született Széher Jolánon kívü­l Navratil Ákos és Navratil Dezső egyetemi tanárok, továbbá lánya, Hegedűs Lórándné, gyá­szolják. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET Vörös katonanap a mozikban Amióta a proletáriátus átvette az ország ve­zetését, hatalmasan föllendült a kultúra is. A szín­házak műsoráról lekerültek a régi idegizgató dara­bok, a mozgószínházak vetítőgépjéből ,eltűntek a bűnre csábító rém­drámák és az ostoba vígjátékok filmjei. A forradalmi kormányzótanács hatalmas erővel nyúlt bele a színházak és mozik átszervezé­sébe. A mozgószínházak műsorát ma már a szo­ciális eszmék szolgálatába fogták. Ennek már meg is van a kívánt eredménye. A proletárok hatalmas tömegekben keresik fel a mozgószínházakat, ame­lyekben a műsor minden egyes száma a kultúrát szolgálja. Csütörtökön délután a mozik előadásai a Vörös Hadsereg jegyében folytak le. Legjobb színészeink proletárverseket szavaltak, a szocialista párt ki­küldöttei pedig hatásos beszédeket tartottak, ame­lyekben az új világrend hatalmas eszméit ismertet­ték a közönséggel. A programm kiegészítéseként aktuális filmeket is bemutattak, többek között Farkas Antal híres költeményének, a ,,Jön az öcsém"-nek átfilmesítését, Vértes és Dezső rajzait és filmriportokat. Az egyes mozikban költeménye­ket szavaltak: Beregi Oszkár, Paulay Erzsi, Szettyey Aranka, Kürthy József, Lukács Pál, Fenyő Emil, Bárdi Ödön, Kürthy Sári, Győző Lajos és mások. A Royal Apollóban Paulik Béla, a filmügyek poli­tikai biztosa, aki mint oroszországi magyar hadi­fogoly a vörös gárda katonája volt, mondott beszé­det. Valamennyi moziban minden előadásra az összes jegyeket eladták. A Vörös H­adsereg-napot a jövő héten megismétlik. (*) Színházi zenekarok szervezése. Több szín­házi zenekar felállítása szerveztetett. Felhívjuk mind­azon zenészeket, akik színházi zenekari jártassággal bírnak, jelentkezzenek (fővárosi szolgálatra) na­ponta 10—1 óráig (I., Vár, Disz-tér 2. Vörös kereszt épület III. emelet 11.) Csak azokat az elvtársakat vesszük figyelembe, akik a zenészszövetség szak­szervezetének már tagjai, vagy azokká lesznek. (*) Néphangversenyek. Az Országos Ismeretter­jesztő Bizottság vasárnap, e hónap 6-án délelőtt tíz órakor ismét több munkáshangversenyt rendez. Így a Royal-Apolló mozgószínház helyiségében Szügyi Kálmán és Goda Gizi operaénekesek. Kürti József, a Nemzeti Színház tagja, a Hauser—Indig—Ipolyi—Son vonósnégyes és­ Tábori Kornél író szerepelnek. A matiné előtt Antal Sándor tart „Művészet a kommu­nista államban" címmel előadást. Ezenkívül még Csepelen és Kispesten rendez a Bizottság szintén ily magas színvonalú irodalmi és zenei délelőttöket. Az egy­koronás belépőjegyek kizáróan a szakszerveze­tekben kaphatók. (*) Színházi karénekesek jelentkezése. Jóhangú és jó zenei hallású karénekeseket a budapesti szín­házakhoz nagy számban keresnek. A vizsgára jelent­kezők forduljanak a színházi karszervezethez: Lu­gosi titkár, Fészek-klub. Akiknek már gyakorlatuk van, előnyben részesülnek. (•*) A „Ma" propaganda-előadásai. A ..Ma" folyó­irat művészei a jövő héttől hetenként két estén mű­vészi és társadalmi propaganda-előadásokat rendez­nek a Medgyaszay-színházban. Az irodalmi részben a „Ma" költői mellett a legújabb külföldi költőket mutatják be, a­zonkívül W. Withmann és Verhaeren­e­stét is terveznek. A­­zenét Bartók Béla, Lujta László, Kósa György, Busoni, Schönberg stb. képviselik Hevesi Piroska zongoraművésznő, Lajta László zene­szerző s a Waldbauer—Kerpely vonósnégyes inter­pretálásában. A jegyek kétharmad részét a szakszer­vezeti igazolványnyal rendelkezők a szocialista diá­kok direktóriumánál (Üllői­ út 1. félemelet) vehetik át. Az első előadások kedden, e hónap 8-án és­­szerdán e hónap 9-én lesznek. Részletes mű­sor a Medgyaszay Színház plakátjain. Színházak hírei (*) II.1 mű­sort mutat be ma este az Intim Ka­baré. Érdekes darabok és m­agánszámok kerülnek színre Báthory Gizella és Latarcár Árpád vendégei-Ián tévét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék