Pesti Napló, 1919. október (70. évfolyam, 116–142. szám)

1919-10-01 / 116. szám

Abateri savarseste la ordonentele date , de Comandamentul Trupelor din­ Transilvania Pretorul Comandantuli Trupelor din Transil­­vania, a judecat in ziua de 24 Septembrie 1919 pe Comreiantul Klein Béla, partonil cafenelei Duna- Corzo, pentru faptul ca a refusat sa primeasca de la ofiter Roman, bani rom­anesti pe cursul de 5 coroane si 50 alleri, leul, dupa cum prevede or­­donanta No. 101 A, a Comandanentului Trupelor din Transilvania. Pentru acest fapt, a fost condamnat pentru prima oare cu minimul pedepsei de 2000 Lei (5009-­­ coroane). Pretorul Comandamentului. .Tr. Tr. J.ocot. Colonel Grefler Papu­­ca m. p. Pint. Major. , 1 N. M. Georgescu m. p. Az Erdélyi Csapatok Parancsnoksága által kiadott rendeletek be nem tartása Az Erdélyi Csapatok Parancsnokságának I­ádbirósága 1919 szeptember hó 24-én ítélkezett a Dunar-corsó kávéház vezetője, Klein Béla ügyében, aki megtagadta, hogy egy román tiszttől a román pénzt 2 korona 50 fillérben elfogadja, mint azt az Erdélyi Csapatok Parancsnokságának 101. A. sz. rendelete előírja. Ezen, tettért minimális büntetésül első ízben 2000 lei (5000 koron®) pénzbírságra ítéltetett törzsőrmester . Paplica 8. k­. N. 11. Georgescu s. k. k­iezredf3-hadbir 6. jegyző.­­ Előre kell nézni Csalódást érzünk. Azt hittük, hogy a ma­­­gyar sajtó ismét felharsanó szava elzavarja a lelkeket megülő ködöt s tisztulni fog a szem­­határ. A sajtóban felbukkanó eszmék, gondo­latok, tanácsok lehetővé teszik, hogy végre el­induljunk valahova­ valamerre. Mert,­­crude, abban mindenki egyetért, hogy holtpontra ju­tottunk. Van kormányaink, amely kézzel-lábbal dol­gozik, de nem az ország, hanem egy párt dol­gán. Ara lenne szükségünk, hogy az entente szóba álljon velünk, a békeasztalihoz hívjon meg bennünket és szörnyűséges sors­unkon megkönyörüljön. Tesz-e a kormány egy lépést is­ abban az irányban, hogy ez megtörténjék? Nem tesz. De nem azért nem tesz, mintha nem akarna, vagy mert nem esmerné nyomom­sá­­gunk méreteit, hanem azért, mert nem tud. Képtelen rá. De azért mégis szépen a helyén marad és várja látott szájjal a sült galambot. Aztán, akármilyen gyönyörűért is süt az őszi nap, a tél mégis siető lépésben jön felénk s ez száz meg száz problémát vet fel, közülük nem egy olyan, amelynek nyomán, ám alapo­san és gyorsan meg nem fogják, társadalmi szerkezetünk összetételében az idegességet meg­haladó nyugta­lanság támadhat. Megrend­ült-e, emiatt Friedrich urnak akárcsak a szeme pil­lája is? Tört-e fel torkán türelmetlen hang, amely ez ellen lázadozva, keresve kutatott a meg­oldás után? Egyáltalán nem. De megint hozzá kell tennünk, nem azért, mintha oly korlátolt vagy lelkiismeretlen lenne, hogy ne látná, vagy nem akarná látni azt a fagyos-jeges szakadé­kot, amelyhez bennünket a közelgő tél sodor, hanem azért, mert ezeken az állapotokon nincs íjár arra, hogy a módijában változtatni. Nincs módjár arra, hogy­ a telet az évszakokból kitessékelje, de szemet sem képes szerezni külföldön s a hazai szén­bányákban a termelést sem tudja fokozni. Pénzügyi viszonyainkról ne is beszéljünk; ezek olyanok, hogy ha a Friedrich-kormány valamennyi tagja pénzügyi lángész volna, még akkor sem lennének képesek tűrhetővé vará­zsolni azokat. Persze, ezek után közel fekszik a kérdés, miért maradnak hát ezek az urak­ az or­szág élén?... Ezt a kérdést azonban pillanat­ban ne feszegessük, hanem, miután így meg­­állapítottuk, hogy ez az ország olyan beteg, amilyen csak lehet, nyissuk ki a lapokat s lás­suk, mit mondanak, mit tanácsolnak ők, merrre menjünk, melyik ösvényre vágjunk be. A sajtó volt az utolsó reménység­ünk, ab­ból a zűrzavarból, ahova politikusok, diploma­ták, katonák, királyok a nemzetet bel­emárt­ot­­ták, csak ő vezethet ki bennünket. Csak az ő ujságpapirosáuul pattanhatnak ki azok az esz­mék, amelyek világosságot gyújtanak s ame­lyeknek fényénél örömrepesve pillanthatjuk meg végre a sötétségből és nyomorúságból ki­vezető utat Akik ezt várták, azoknak csalódniuk kel­lett. A lapok túlnyomó többsége a múltban ko­torász és az itt található lim-lomból igyeksze­nek kicsinyes pártpolitikát össze­pepecselni. Hogy fogalma legyen az olvasónak, mit írnak arra a drága újs­ágpapirosra, hát példaképpen megemlítjü­k, hogy hosszú-hosszú cikkekben a háború okozójának vagy okozóinak kiderítésén verejtékeznek. Azt akarják bizonyítani, hogy Tisza István nem akarta a háborút, ő csak démarche-ot akart Szerbia ellen s a háborútól csak akkor nem rettent volna vissza, ha a demarche nem sikerül. Világos ezek után, ugy­e, hogy a tragikus sorsú ál­lamférfiú nem akarta a háborút. De még világosabb az, hogy ennélfogva a munkapárt igen kiváló párt volt, nem érd­emli meg az ország magvetését, re­staurálni kell ezt a pártot és ünnepélyesen visz­­sza kell trónjára helyezni. Mások nem nyúlnak vissza a háborúig, ha­nem csak­ múlt év októberéig. Ennek a pár hónapnak a nyüzsgésében és vonaglásában csu­pán a felekezeti momentumokat látják, a tör­ténések rugójaként a felekezeti kérdést teszik. S magától értetődik tehát, hogy ezek most az egész ország politikáját felekezeti vágányokra akarják tolni és a társadalmi gépezet minden rugócskáját és szögecskéjét abból a szempont­ból szeretnék helyénvalónak vagy nem helyén­valónak ítélni, hogy melyik templomba jártak imádkozni. Olyanok is akadnak, akik a múlt minden bűnéért a sajtót teszik felelőssé. Az új­ságok voltak az okai minden, de minden rossz­nak ezen a világon. Háborút, forradalmat, kom­munizmust, szegénységet, kétségbeesést ők te­remtettek. Ők az igazi bűnösök, az ő számukra nincs megbocsátás sem ez­, sem a túlvilágon. Ilyen és ehhez hasonló észjárások találnak helyet a sajtó hasábjain. Azzal nem törődnek,­­ hogy a közvélemény a maga józan eszével egy­kettőre végez az ilyen célzatos beátázásokkal.. Hogy: a háborúért Tisza István nem felelős?. Miért maradt akkor helyén, amikor tudta, hogy­­ tanácsát nem­ követik? Miért egyezett bele az ul-­­timátum elküldésébe, amikor tudva-tudta, hogy­­ az föltétlenül világháborút jelent?... De még legalább nyolcvan ilyen kérdést lehetne idet­enni, amelyek mind azt bizonyítják, hogy hat , Tisza nem akarta a háborút, de tűrte, hogy­ csinálják, semmiféle gátat nem húzott eléje —■ ami,­­természetesen, annyit jelent, hogy vállalja is érte a felelősséget. A felekezeti kérdés? Ez bizonyára meg­van. Foglalkozni is kell vele.­ De nem abban a túlságosan egyszerű modor­ban, hogy minden okozat alá ek­ként a feleke-­­ zetet fektetjük. Ha ez lehetséges lenne, már rég boldogságban úsznánk. Hiszen, ha valamelyik­ felekezet valóban olyan ártalmas lenne, hogy, miden baj kuttorrását benne lehetne inogta­, látná, az ilyen felekezet két hétig sem tudna megélni. Az újságok? Hatalom, sőt nagyhata­lom a sajtó, az igaz, de társadalmi felfordulá­sokat nem tud egymaga előidézni. Ezer és ezer erő túr, fúr, dolgozik az ilyen megmozduláso­kon, amelyeknek jelei, ez megint igaz, a sajtó­,­ban vehetők észre. De ezért: a sajtót okolni? Ugyanilyen logikával a háztetőről­ leeső csereké­pet lehetn­e felelősségre vonni, nem pedig a cse­repest, aki azt gondatlanul rakta be. De mindezektől eltekintve, mit érünk mi most ebben a pillanatban azzal, ha tudjuk, hogy Tisza István dühös békepárti volt, vagy hogy a népbiztosok kilencvenkilenc százaléka a zsinagógába járt imádkozni, vagy hogy a la­pok ontották magukéból ki a rombolás szelle­mét?!... Emberek, mi azt akarjuk tudni, mi lesz velünk, hogyan lehetne rajtunk segíteni, mi­képpen állhatnánk ismét talpra, hogyan­ juthat­nánk vetőmaghoz, tenyészállathoz, zsírhoz, liszthez, fához, szénhez, — egyszóval a kibon­takozás útját szeret­néik már látni. Ne nézzenek hát hátra, arra nem vagyunk kiváncsiak, hogy ott mit látnak. Előre, csak­ előre vessék tekin­tetüket s úgy mondják meg, hogy lehetne ezt a boldogtalan országot a tespedés és rothadás szirtjéről leemelni! Ezt mondják meg, erről be­széljenek. Budapest, 1919 ELŐFIZETÉSI ÁRAK« Egy tudra_ 20 kor.. — AU, Negyedévre 66 c — Fél évre_ 110 e — m' Egyez évre 220 B n o^T r 4 70-ik évfolyam. 116. szám. Censurat: Gaian Szerda, október 1 Egyes szám ára zBudapes­­­­ten, vidéken és a pálya­udvarokon 80 fillér.PESTI NAPLÓ :-------­SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL« Budapest, Rákóczi-út 18. TELEFON:József 62—30, 62—31, 62-32, 62-33, 62—34. Nyomda: 51—39. Felelős szerkesztő: József 62—36. Igazgatóság: József 62—35. Miniszteri kombinációk Koalíciós kormányal­akit­ás — Új nemzetiségi törvény — A régi parlament összehívása A politikai világ érdeklődésének homlokterében,­ a liberális polgári blokk küszöbön lévő megalaku­lása áll. Ez lesz az első komoly lépés a kibontako­zás felé. Az alakuló ülés tudvalévőséig holnap, szer­dán este lesz, a blokk elnökének Lovászy Mártont szemelték ki. Vérmes reményű politikusok már ott tartanak, hogy az új, koalíciós kormány tagjait kombinálják. Kétségtelennek tartják, hogy Friedrich István akár mint miniszterelnök, akár min­t re­,z­­szortminiszter,­ tagja lesz­ a kormánynak és egészent bizonyos az is, hogy a jelenlegi miniszterek közül Huszár Károly kultuszminiszter megtartja tárcáját. A liberális blokkot alkalmasint Hegedűs­­ Lóránd, Lovászi­ Márton, Bárczy István és ha Vázsonyi Vil­mos most nem volna hajlandó tárcát vállalni, úgy­­Varjussi­ Lajos fogja képviselni. A keresztény blokk-­i­ból Friedrichen és Huszáron kívül Rubinéi, Gyula,­ gróf Teleki Pál neveit emlegetik elsősorban. A kis­gazdapárt ú­gy határozot­t, hogy nem­ csatlakozik- a.

Next