Pesti Napló, 1919. október (70. évfolyam, 116–142. szám)

1919-10-11 / 125. szám

Számíthat A szovjet adósságokat teljes összegben kell megfizetni A fehér pénz devalvációjának magánjogi szabályozása A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az úgyneve­zett Tanácsköztársaság által forgalomba­­IOZOI" ha­misított 200 és 25 koronás bankjegyek semmisnek nyilváníttattak, méltányossági okokból azonban a megállapítandó időben 40, illetve 5 korona értékű más pénzjegyekre fognak kicseréltetni és addig is a forgalomban­­10, illetve 5 korona értékkel fizetési eszközül szolgálnak. A fizetési eszközök értékének ezzel a szabályo­zásával kapcsolatban a minisztertanács tegnap fog­lalkozott az ezzel összefüggő magánjogi viszonyok szabályozásával és úgy határozott, hogy a napok­ban közzéteendő rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, az u. n. Tanácsköztársaság alatt létrejött összes kötelezettségek, a hamisított fizetési eszközök értékének szabályozására való tekintet nélkül, teljes összegükben a jelenleg törvényes fizetési eszközül szolgáló pénzjegyekben teljesítendők és a tanács­köztársaság idején eszközölt összes fizetések, bár­mely fizetési eszközzel történtek is, teljes érvényű fizetéseknek tekintendők. A minisztertanács elhatárolására főleg az volt irányadó, hogy a megoldásnak ezt a gyakorlatilag legegyszerűbb módját sürgették egyhangúlag az ösz­szes érdekkörök és kétségtelen, hogy a lebonyolítás egyszerű volta oly nagy előnnyel bír, hogy a rende­zés ily módja ellen szóló érveket háttérbe szorítja. Az új rendelet meg fogja szüntetni azt a kor­látozást is, hogy a betétek csak 20 százalék erejéig fizethetők ki. MAPI HÍREK Egy bécsi keresztényszocialista gyűlés a zsldók­ ellen Bécs, október 10. Tegnap itt egy keresztényszocialista gyűlés volt, amelyen Kunschak Kálmán képviselő a zsidókérd­és­t tárgyalta és tagadta, hogy a keleti zsid­ók kiutasítá­sára vonatkozó követelés anti­szemita jellegű. Azután hosszabb beszédet mondott a zsi­dók ellen és a következ­ő követeléseket tá­masz­­tta: 1. Az 1921­ augusztusa óta ls-víndoros ösz­­szes zsidók h­­ladéktalan eltolonco­sta; ameny­nyiben kényszeritő okok akadályoznák az el­toloncolást, általános internálás menekült, táborokba. 2. A zen­ók által eddig tett állampolgári nyilatkozatoknak, valamint az ezek alapján adott községi illetékességeknek ér­vény­­tlenné nyilvánít­ója. 3. A zsidóknak külön nemzetté, nyilvání­tása. A zsidó hitről való áttérés az áttérőre, valamint feleségére és gyermekeire nézve nem szünteti meg a zsidó nemzethez való hozzátar­tozást. 4. Zsidó-kataszter felállítása és külön zsidó-kuria létesítése az állami és önkormányzati képviseleti választásoknál. 5. A zsidók kizárása a hivatalviselésből, to­vábbá az állami és tartományi kormányzat tag­ságából: zsidó minisztérium éteeítése; a zsidók csak­ számarányuk szerint léphessenek az állam, a tartomány vagy a község szolgái a tájon. 0. A zsidók kirekesztése az összes német nép-, polgári­ és középiskolák tan­á­ni karából; külön zsidó n­épi, polgári és középisk­olá­k, vala­mint tani­tóin­tezetek létesítése. A felsőbb tan­intézeteken zsidók, tanárok és hallgatók egy­aránt, csak számarányukhoz képe­st­ lehessenek. Kunschak így fejezte be beszédét: N­a ezek a követelések törvényes alakot ölte­nek, ekkor mar­ meghozzák az alapot arra, hogy a zsidókkal való nyugodt együttélésre gondolni le­hessen. Biztosítékot fognak nekünk nyújtani arra, hogy az ifjú is­ emelt Ausztria népköztársaság lesz és nem zsidóország. A gyűlés Kunschak előterjeszté­seit magáévá­ tette. _ A nagybeteg Wilson, Washingtonból táv­iratozzák: I­r. Dercum idegorvos azokkal a hí­rekkel szemben, amelyeket Wilson elmebeteg­ségéről terjesztettek, kijelentette, hogy Wilson szelleme friss és élénk. Wilson betegsége alkal­masint enyh­ébb kolai szédülés.­­ Éjjel érkezett washingtoni szikra távi­rat jelenti. A legutolsó orvosi jelentés szerint Wilson állapotába is lát­hatóan előre halad a javulás. Az elnök állító­lag abbeli óhajtásának adott kifejezést, hogy ismét az államügyeknek szentelhesse magát. Kijelentette orvosának, hogy rá nézve véget ért a pihenés ideje. — Ötszázkoronás cseh állam­jegy­ek. Prágából jelentik: A pénzügy­minisz­térium bankosztályá­nak közlése sszerint a legközelebbi ideben ötszáz koronás állam­jegyeket bocsátanak forgalomba. — Haase merénylője, Berlinből jelentik: Voss bérmunkás, aki Haase képviselő ellen merényletet követett el, mint a vizsgálat kiderítette, gyakran vett részt politikai vitákban és mindig-­ nagyon ra­dikális, de zavaros beszédeket mondott. Haase kép­viselő állapota állandóan javul A Röntgen-felvétel alapján megállapították, hogy az izületek nem sérül­tek meg. -- A Haase képviselő ellen elkövetett me­rényletről írva, azt a tudatosan valótlan állítást kockáztatta meg a „Freiheit" című újság, hogy Németországban gyilk­o­zó központok vannak, ame­lyek nagy vérdíjért keresnek gyilkosságra vállal­kozó embereket. A Haase képviselő ellen elköve­tett merényletet is ezzel hozta a lap összefüggésbe és bát is állította, hogy a kormány nem bünteti meg a gyilkosokat. Ennek és más valótlan híreknek közlése miatt Noske főparancsnok büntetésből há­rom napra megtiltotta a ,,Freiheit" megjelenését. — Pestvármegye közigazgatási bizottsága ülést tartott gróf Ráday Gedeon elnökletével. Fel­hívta a kormánybiztos a bizottság tagjait arra, hogy közreműködésükkel minden nagyobb zavar nélkül kezdődjék meg a vármegye erkölcsi megtisztulásának munkája. Meg kell büntetni a bűnösöket, de a legszigorúbban el kell ítélni és meg kell akadályozni minden rendellenességet A szakelőadók jelentéseiből kitűnt, hogy a vármegye közegészségi állapota most kielégítő; az adók be­fizetésében nagy hanyatlás mutatkozik; a tanítók ellen a kommunizmus miatt megindított igazoló eljárás már folyik.­­ Vasárnap nem lehet Bécsbe utazni. Megír­tuk, hogy a német-osztrák vasutakon vasárnapon­ként a teljes személyforgalom szünetelni fog. Ebből kifolyólag vasárnaponként a Budapest keleti pálya­udvarról reggel 6 óra 10 perckor induló személy­vonat csak Győrig, a Budapest keleti pályaudvarra este 8 óra 55 perckor érkező 15. számú személyvo­nat pedig csak Győrtől fog közlekedni. — Denikin önkéntesei a zsidókat mészárolják. Genfből jelentik: A párisi „Te­mps" megerősíti, hogy Denikin hadseregének önkéntesei komoly ki­hágásokat követtek el a zsidók ellen Jekateri­noszlav és Cha­rkov kormányzóságokbwan. Jekateri­noszlavban az összes zsidók házait kirabolták és számos zsidót meggyilkoltak. Charkovban és a környék tíz községében ugyanilyen borzalmas je­lene­tek játszódtak le. Sok vasúti állomáson lerán­gatták a vasúti kocsikról a zsidó utasokat és meg­gyilkolták őket. A legvéresebb pogrom­ Kremen­csaluban volt. — „Vilmos császár szerencséje és bukása"­. Ez a címe egy nagy mozi­filmnek, melyet e hónap 10-én akartak bemutatni a berlini sporttéven. A film bemutatását azonban betiltotta Noske­ főpa­rancsnok. Mint Berlinből jelentik, ez intézkedés a közrend fentartásával megbízott állami biztosok kezdeményezésére és a belügyminiszterrel való megállapodás szerint történt, mert biztosra vet­ték, hogy a film előadását politikai tüntetésre használják fel, amiből súrlódás támadt volna. — 700 rubel egy font szalonna Kievben. Bécs­ből jelentik: Egy moszkvai szokratávirat kievi lap­jelentésekről számol be, mely szerint Kievben egy pad lisztnek­­/000 rubel, egy font vannak 600 rubel és egy font szalonnának 700 rubel az ára.­­ Rottenfelder kommunista hat évi fegyházat kapott. Berlinből táviratozzák. Az augsburgi nép­törvényszék hat esztendei fegyházbüntetésre ítélte Dottenfelder komunista agitátort, ő hirdette ki annak idején a rövid életű bajor tanácsköztársasá­got. — Paulay Erzsi igazolása. Taulay Erzsi, aki értesülvén a nevével kapcsolatban hallható legen­dákról, vizsgálatot kért maga ellen. A nemzet- Szín­ház igazoló bizottsága vizsgálatot indított s ennek alapján a közoktatásügyi minisztérium is megálla­pította, hogy a lefolytatott vizsgálat Pauley Erzsi­nek a tanácskormány alatt, nemzeti hűség szem­pontjából tanúsított magatartását teljesen tisztázta és igazolta. — Az ügyvédek és a kommunisták­ védelme. A budapesti Ügyvédi Kamara több tagja mozgalmat indított abból a célból, hogy az ügyvédek ne vállal­hassák el a védelmet a ru-mindilandó komizmus-la pörökben. A Kamara már femelalkotott legutóbbi ülésén ezzel a kérdéssel és arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a jogvédelem közszabadságot jelent és ettől senkit sem lehet eliltani, az ügyvé­deknek tehát el kell válaslsiuk a védelmet a kom­munista­ perekben is. Megegyeztek azonban, hogy vagyonszerzésre való alkaloms nem lehet­ a kommu­nista­ törökben elvállalt vén­ei tiszt. A választ­má­nyi tagok között nem történt megegyezés ez állás­pont elfogadására és ezért elmaradt­­ döntés, sőt az ötventagú választmány is lemondott mandátumá­ról, aminek egyébként az is oka volt, hogy néhány tag ellen még igazoló­ eljárást akarnak folytatni. A Választmány lemondása miatt rendkívüli közgyű­lést akartak összehívni, de a vezetőség arról érte­sült, hogy néhány tag botrányt szándékozik csi­nálni ez alkalommal. A botrány megakadályozása végett elhatározta a választmány, hogy egyelőre visszavonja lemondását és plenáris ülést fog össze­hívni az aktuális ügyek megbeszélése végett. — Dohányellátás csoportok számára. A buda­pesti pénzügyigazgatás-3. Rendeletet bocsátott ki, mely szerint m­in­dazok, a­kik állandóan Budapesten vagy Újpesten tartózkodnak, de a tb.tbi,soltságok­nál törzslapokon nyilvántartva és köz­tartás­okba besorolva "viccenek,. dohányjárandó águkat nem jegy «.lapján­l.)n­em a pénzügyigaz hatóság kiutaló végzése alapján fogják havonta a­­megállapított dohánytőzsdésem­ megkapni. Szállók és penziók lakói csak az esetben vehetők fel a hir­­yzekbe, ha legalább harminc nap óta ott laknak E személyek dohányjári'jidóeigának kiutalását minden lak­tanyaparat'­.'snokság, hajóstársaságok igazgatóságai, intézetek, kórházak vezető­jei, szállodák, penziók tulajdonosai stb névjegyzék kíséreteken a fővárosi állam­ pénzügyigazgatóségíioc címezve minden hó­nap elsején — ez alkalommal október 15. napjáig — a kerületi pénzügyőri biztosságé­­nál írásban kértek. A csopt-'­tok tagjai számára a d­ohányanyag egy meghatározott árudában egy mennyiségben lesz kiutalva, amelyet írásbeli meghatalmazással ellátott személy az értesítő végzés beszolgáltatása és készpénzfizetés ellenében vehet fel. — Neem emelik ki az elsülyesztett német hadi­hajókat. Londonból jelentik: Az angol haditengsz­részeti hivatal elhatárolta, hogy eláll a Scapa-Flowr­ál elsülye­sztett német hadihíj­ak kiemelésé­től. A kiemelés költsége egyes hajó­kn­ól megköze­lítené a félmillió fontot. A scapaflowi rév olyan nagy terjedelmű, hogy az elsülyedt, hajók nem komoly akadályai a hajózásnak v í­­gy a víz sza­baddá t­étele nem szükséges. — A Star filmgyár és osztályvezetőjén­ek pere. A budapesti központi járásbíróság így­ tárgyalta d­r. Jelinek Ede járásbíró a Star-filmgyár és al­kalmazottjának, Rákosi Bélának perét Rákosi Bélát, a Star-filmgyár filmkölcsönző-osztályának vezetőjét a diktatúra bukása után, augusztus 10-án minden fizetés és végkielégítés nélkül eli­ocsátott a vállalat. Rákosi osztályvezetőnek havi 2700 ko­rona összjövedelme volt a vállalatnál é­s egy évi felmondáson kívül még 3 évi végkielégítésért is perli a filmvállalatot, összesen 30.500 koronát köve­tel a részvénytársaságtól. A filmvállalat jogi képvi­selője a tárgyalás során előadta, hogy azért bo­csátotta el a felperest felmondási időre járó fizetés nélkül, mert az osztályvezető a proletárdiktatu­ra­ előtt és alatt oly magatartást tanúsítótt, mely a cég üzleti érdekeit sértette. A diktatúra kitörése e 15H a cég alkalmazottait sztrájkra izgatta és csak a forradalmi idők miatt nem bocsátották el előbb ál­lásából. A blig elrendelte ezen körülményeknek a bizonyítását és a felperes szolgálati magatartásá­nak igazolására tanukat fognak kihallgatni. Evég­ből a tárgyalást elhalasztották. Ezen per kimene­telét nagy érdeklődéssel várják az augusztus elején elbocsátott magántisztviselők ezrei. Igen sokan pert indítottak már munkaadóik ellen, azonban legtöb­ben költségkímélés okából szüneteltetik ügyüket, hogy előbb egyes sablon­ügyeket tárgyaltassanak le jogerősen, hogy megismerhessék a bi­rói joggya­korlatot. S­zíjászrovat: Baranyavári Ullmiann Pál, Haiti középamerikai köztársaság magyarországi fő­konzuli, közgazdasági író, ügyvéd és sok éven át fővárosi bizottsági tag ma éltében hirtelen elhunyt 67 éves korában. »WOFTWWOWNN I»I,X»»IH«HIJI.«J «MI MPUM ‡I MIWINII«»»^II PESTI NAPLÓ 1919. október 11. .5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék